Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea de vaccinuri antigripale


Anunt de participare numarul 63751/15.09.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UM 0502 BUCURESTI
Adresa postala: strada Jandarmeriei nr.2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013893, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA DRAGOMIR, Tel.0212087712, Email: [email protected], Fax: 0212087713
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea de vaccinuri antigripale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul beneficiarului din Municipiul Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de vaccin antigripal la sediul beneficiarului din Municipiul Bucuresti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33651660-2 - Vaccinuri antigripale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea de vaccinuri antigripale este prevazuta in documentatia de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 275, 400RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare =5500 lei, cu scrisoare de garantie bancara;Garantia de buna executie =10% din valoarea angajata a contractului, fara TVA, cu scrisoare de garantie bancara.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Credite bugetare alocate in anul 2008
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea grupului de operatori economici.Se solicita legalizarea asocierii daca oferta comuna este declarata castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Declaratia pe propria raspundere privind eligibilitatea;
b)Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006;
c)Certificat Constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat inclusiv cele locale, precum si contributia pentru asigurarile sociale de stat (formulare tip, eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident) , in termen de valabilitate
d) Cazier fiscal al ofertantului, emis de Autoritatea competenta din tara de origine a acestuia, in termen de valabilitate
e) pentru persoane juridice romane: Certificat Constatatoremis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial
f)pentru persoane juridice straine : Documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil intocmit la 31.12.2007, in copie vizat si inregistart de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Documente de certificare a calitatii si garantiei produselor conform standardelor ISO/EN;
b)Autorizatia de livrare eliberata de producatorul sau importatorul produselor ofertate;
c)autorizatia de utilizare in reteaua sanitara, emisa de Ministerul Sanatatii,
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va desfasura in doua runde. La aceasta procedura pot participa numai ofertantii inscrisi in SEAP.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.10.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 10 RON
Conditii si modalitate de plata: Plata se va efectua in numerar la caseria autoritatii contractante la data achizitionarii documentatiei.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.10.2008 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 11.12.2008
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.10.2008 10:00
Locul: La sediul unitatii contractanta din str. Arh. Ion Mincu nr. 7, sector 1 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire scrisa si act de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Cosliliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bucuresti, Str. Stavropoleos, nr, 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: str. Jandarmeriei nr, 2, sector 1 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 13893, Romania, Tel.021.208.77.12, Fax: 021.208.77.13
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.09.2008 14:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer