Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ??Furnizarea dotarilor de specialitate pentru functionarea ?Centrului Comunitar Judetean Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii si Adulti Cluj? situat in municipiul Cluj Napoca Str. Einstein nr 14?


Anunt de participare numarul 144994/18.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: Calea Dorobantilor, Nr. 106, Cluj Napoca, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Tel. +40 372640060, In atentia: Mihai Inoan responsabil achizitii, Rodica Gogonea manager proiect, Email: [email protected], Fax: +40 372640074, Adresa internet (URL): WWW.CJCLUJ.RO, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
??Furnizarea dotarilor de specialitate pentrufunctionarea ?Centrului Comunitar JudeteanComplex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii si Adulti Cluj? situat in municipiul Cluj Napoca Str. Einstein nr 14?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: ?Centrul Comunitar JudeteanComplex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii si Adulti Cluj? situat in municipiul Cluj Napoca Str. Einstein nr 14?
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Furnizarea de mobilier si aparatura recuperare medicala / kinetoterapie / hidroterapie / logopedie, IT, aparatura audio-video, aparatura comunicatii si aparatura electrocasnica si alte dotari necesare functionarii Centrului Comunitar Judetean, conform specificatiilor din caietele de sarcini
-Lot 1. Contract de furnizare mobilier si aparatura recuperare medicala / kinetoterapie / hidroterapie / logopedie a Centrului Comunitar Judetean
- Lot 2. Contract de furnizare echipamente IT, aparatura audio-video, aparatura comunicatii si aparatura electrocasnica
- Lot 3.Contract de furnizare dotari necesare functionarii Centrului Comunitar Judetean
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
30141200-1-Calculatoare de birou (Rev.2)
37520000-9-Jucarii (Rev.2)
39130000-2-Mobilier de birou (Rev.2)
39710000-2-Aparate electrice de uz casnic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietelor de sarcini
-Valoare estimata LOT 1. Achizitie publica pentru mobilier si aparatura recuperare medicala/ kinetoterapie/ hidroterapie/ logopedie este de :450.310, 07 lei fara TVA
-Valoare estimata LOT 2. Achizitie publica pentru echipamente IT, aparatura audio-video, aparatura comunicatii si aparatura electrocasnica este de :222.647, 06 lei fara TVA-Valoare estimata LOT 3. Achizitie publica pentru Alte dotari necesare functionarii ?Complexuluide Servicii Sociale Comunitare pentru Copii si Adulti Clujeste de :99.632, 87 lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 772, 590RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: Lot 1 :9.006 lei, Lot 2 :4.452 lei, Lot 3 :1.992 leiPerioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv90 zile, incepand cu data limita de primire a ofertelor.Garantia de participare se va constitui in conformitate cu HG 925/2006, art 86.In cazul constituirii garantiei de participare prin scrisoare bancara ?formularul 13.In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, care se va prezenta in original, in cuantumul si perioada prevazuta in Fisa de date a achizitiei, acesta trebuie sa contina si prevederile art 87. din HG 925/2006 .Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea unui ordin de plata , cu conditia confirmarii de catre banca pana la data deschiderii ofertelor.- in contul RO44TREZ2165006XXX006923 deschis la Trezoreria Cluj-NapocaIn cazul unei contestatii, in masura in care Consiliul National de Solutionare a contestatiilor respinge respectiva contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata a fiecarui lot, o suma calculata conform art.278^1 din O.U.G. nr. 34 /2006, astfel : Lot 1 :4.503 lei, Lot 2 :2.226 lei.Pentru o evaluare si raportare unitara echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul comunicat de BNR data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de buna executie se va constitui in cuantum de 10% din valoarea totala a contractului fara TVA printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (in original) sau prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale, respectandu-se prevederile art. 90 din H.G. nr. 925/2006. Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie va fi stabilita de comun acord.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European de Dezvoltare Regionala80, 35 %- Bugetul natinonal 17, 65 % - Consiliul Judetean Cluj 2 %
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Calitatea de participant la procedura
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa completeze :
1. Declaratia privind calitatea de participant la procedura ? Formularul nr. 2 din Documentatia de atribuire ? Sectiunea IV Formulare
2. Imputernicire (daca e cazul) ? privind autorizarea semnaturii ofertei si contractului ?
Cerinta nr. 2
Eligibilitatea / Neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Ofertantul/Ofertantul asociat/Tertul sustinator trebuie sa prezinte o Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formularul nr. 1 - Declaratie privind eligibilitatea.
Cerinta nr. 3
Neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Ofertantul/Ofertantul asociat/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte o Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul nr. 1A ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Sustinatorii ofertantilor trebuie sa prezinte dovada neincadrarii in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 literele a), c1) si d) prin completarea in mod corespunzator a Formularului nr. 1 A.
Pentru persoane juridice romane se solicita :
Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
? Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Cerinta nr. 4
Evitarea conflictului de interese / Neincadrarea in dispozitiile art. 691 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte o Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul nr.1C - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt urmatoarele :
Horea Uioreanu ? presedinte Consiliul Judetean Cluj, Ioan Oleleu ? vicepresedinte Consiliul Judetean Cluj, Vakar Istvan ? vicepresedinte Consiliul Judetean Cluj, Gaci Simona ? Secretar al judetului, Simona - Cornelia Tatomir ? Director General, Directia Generala Buget-Finante, Resurse Umane, Mariana Ratiu - director executiv, Directia Dezvoltare si Investitii, Pop Dan Vasile ? Director executiv, Directia Juridica, Oltean Sanda - Arhitect Sef Consiliul Judetean Cluj, Alexandru Cretu ? sef serviciu, Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Schiop Cristina ? sef serviciu, Serviciul Financiar Contabil, Tare Mirela - Serviciul Financiar Contabil, Mihai Inoan ? consilier - Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Adina Tiuca - consilier - Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Angela Rotaru - consilier - Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Ciortea Teofil ? consilier, Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Marius Juncan - Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Salanta Corina ? consilier juridic - Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Coman Diana- sef serviciu , Serviciul Dezvoltare Locala si Regionala, Rodica Gogonea- consilier, Serviciul Dezvoltare Locala si Regionala, Turism, Matei Petru - consilier - Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Iliescu Stefan Eduard ? ?ef Serviciu Directia Juridica, Iuga Ciprian-Alin ?ef Serviciu, Relatii Publice , Molnar Nicoleta - dir. gen. adj DGASPC CLUJ, Timar Dana Sanda ? consilier DGASPC CLUJ
Consilieri judeteni : Lapusan Remus Gabriel, Manzat Marius Dorel, Cuibus Valentin Claudiu, Szeplekan Mihai, Cecan Eugen, Petran Ioan, Balaj Marius Gheorghe, Ivan Ilarie, Oprea Laurentiu, Canta Danut Dorel, Secara Dorel Viorel, Druta Eugen, Salatioan Vasile, Bogdan Emil Mircea, Bota Ioan, Coroian Alexandru, Tuluc Calin Marin, Morar Andreea Veronica, Racolta Steluta Carmen, Murea Porfirie Sebastian, Catarig Horatiu Liviu, Simplicean Horea Dan, Les Mariana Carmen, Marc Marinela, El-Hayes Arthur Roland, Ratiu Adina Maria, Rares Stelian Rusu, Nemeti Andrei, Okos-Rigo; Denes, Lorinczi Zoltan Laszlo;, Ferencz Stefan, Pop Valentin, Husar Axente, Ianchis-Ghete Iulia-Ligiana.
Certificare participare la procedura cu oferta independenta
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte :
Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul nr. 1B - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, in conformitate cu prevederilor Ordinului ANRMAP314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. In cazul in care persoana care semneaza oferta, inclusiv
declaratiile/formularele solicitate si contractul nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru aceastaDocumentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul in care se constata discrepante intre varianta tradusa si versiunea originala, aceasta din urma va prevala.
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al semnatarului.
Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/consortiu.
Fiecare dintre documentele de mai jos va fi prezentat ca document original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul semnata si stampilata de ofertant. Documentele solicitate trebuie sa contina date reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Atentie, nu se folosesc prescurtari.Cerinta nr. 1
Inregistrare
Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila, conforma cu originalul, cu semnatura si stampila
operatorului economic, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul prezentului contract trebuie sa
aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de
vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie legalizata, insotite de
traducerea autorizata in limba romana si legalizata. Documentele trebuie sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale
impuse de indeplinirea contractului/in domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activitati necesare in vederea indeplinirii
contractului.
NOTA : Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, prezentarea pentru conformitate a Certificatului constatator in original/copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in copie conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceri:
Cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta: - Formularul 3 - Informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12459/03.07.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.09.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.09.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.09.2013 11:00
Locul: Cluj Napoca, Calea Dorobantilor nr. 106, Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
1) Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu prevederile HG nr. 925/2006, o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal sau dupa caz, de catre alta persoana autorizata sa-l reprezinte, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire ? Formular nr. 5 si anexa.2) Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.3) Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea ?sau echivalent?.4) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa iba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).5) In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.6) Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.7)Livrarea, montarea/instalarea produselor nu va depasi 30 zile calendaristice de la data transmiterii ordinului de incepere a livrarii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN CLUJ - SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: Adresa postala: Calea Dorobantilor, nr. 106 , ,Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400609, Romania, Tel. +40 372640027, Email: [email protected], Fax: +40 372640040, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.07.2013 08:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer