Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Furnizarea fructelor proaspete in scoli?pentru elevii din clasele pregatitoare si clasele I-VIII in semestrul al II-lea al anului scolar 2012-2013 pentru tot judetul Gorj


Anunt de participare numarul 142146/22.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Adresa postala: STRADA VICTORIEI, NR.2-4, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210165, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Stricescu, Tel. +40 253214006, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 253212023, Adresa internet (URL): www.cjgorj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Furnizarea fructelor proaspete in scoli?pentru elevii din clasele pregatitoare si clasele I-VIII in semestrul al II-lea al anului scolar 2012-2013 pentru tot judetul Gorj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatile de invatamint de pe teritoriul judetului Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aprovizionara si distributia merelor in cadrul programului national ?de incurajare a consumului de fructe in scoli? pentru elevii claselor pregatitoare si clasele I-VIII in semestrul al II-lea al anului scolar 2012-2013(perioada 15 aprilie - 22 iunie 2013) pentru unitatile de invatamant de pe teritoriul judetului Gorj.Se vor asigura servicii privind transportul si distributia zilnic, bisaptamanal sau saptamanal la fiecare unitate de invatamant.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Aprovizionarea si distributia a 1.575.000 mere in cadrul programului national ?de incurajare a consumului de fructe in scoli? pentru cei 31.500 elevi din clasele pregatitoare si clasele I-VIII din unitatile de invatamant de pe teritoriul judetului GORJ.
Valoarea estimata fara TVA: 456, 750RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 5.000 lei.Garantia de participare se va constitui in conformitate cu prevederile art.86 din H.G.nr.925/2006 actualizata.Perioada de valabilitate a garantiei de participare si ofertei va fi de minim 3 luni de la data limita de primire a ofertelor.Contul Consiliului Judetean Gorj de constituire a garantiei de participare este: RO43TREZ3365006XXX001926, deschis la TrezoreriaMunicipiului Tg-Jiu, CUI: 4956057.La depunerea ofertei, ofertantul va face dovada achitarii garantiei de participare.Precizare: Ofertantii pot beneficia de prevederile art.16, alin.(2) din Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru reducerea garantiei de participare cu 50%. AutoritateaContractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: (a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;(b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea acordului-cadru de catre ambele parti;(c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei.(d) in cazul in care ofertantul depune contestatie la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor, iar contestatia este respinsa, autoritatea contractanta, va retine, suma calculata conform prevederilor art. 278 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarileulterioare.Se returneaza conform prevederilor legale.In cazul constituirii garantiei de participare intr-o alta moneda, data pentru care se va face echivalenta leu/alta valuta este cu 5 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor. Garantia de buna executie a contractului se va constitui in cuantum de 10% din pretul fara TVA al contractului.Conform art. 90 din H.G. nr.925/2006, garantia de buna executie poate fi constituita: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract (art.90, alin.1);
- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale alin.(3). In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatiicontractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Cheltuieli prevazute in bugetul propriu al judetului, cu finantare din sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate si, dupa caz, ajutor comunitar A.P.I.A.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Prezentare ?Declaratie privind eligibilitatea? in conformitate cu art.180 din O.U.G. nr.34/2006 - anexa 1 (se va prezenta de fiecare asociat si de tertul sustinator, daca este cazul).
2. Prezentare declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.181 din O.U.G. nr.34/2006 - anexa 2 (se va prezenta de fiecare asociat si de tertul sustinator, daca este cazul).
3. Prezentare ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?, conform Ordinului 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta - anexa 3.
4. ?Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006? (se va prezenta atat de catre fiecare asociat, subcontractant, cat si de tertul sustinator, dupa caz) ? anexa 4.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Calinoiu Ion ? presedinte, Florescu Ciprian-Adrian- Vicepresedinte, Marcau Costel ? director executiv, Stricescu Daniela- director executiv, Bajmarara George-Cosmin- director executiv adjunct, Ungureanu Victoria ? sef serviciu; Vladoescu Liliana- Sef Serviciu, comisia de evaluare: Florescu Maria Liliana, Sanda Camelia-Elena, Florea Ianc Florinel, Gheorghe Irina-Roxana, SemenCamelia, Isuf Leontin, Carbunescu Gheorghe, Ficea Mihaela Melania.5. Prezentare certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat (certificat de atestare fiscala), inclusiv cele locale (certificat de taxe si impozite locale), formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident - copii semnate si stampilate pentru ?conformitate cu originalul? de ctre reprezentantul legal al ofertantului din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului - in original/ copie legalizata/ copie lizibila semnata si stampilate pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al ofertantului(din care sa rezulte obiectul de activitate al achizitiei). Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. La solicitare, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea Fisei de informatii generale si declararea cifrei de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani. Valoare medie a cifrei de afaceri in domeniul de activitate a operatorului economic (individual sau asociere de operatori economici) pe ultimii trei ani trebuie sa fie cel putin 900.000 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul - anexa 5 din sectiunea Formulare;Se vor prezenta documente care dovedesc indeplinirea cerintei cu privire la cifra de afaceri, in copie conforma cu originalul.Valoare in EURO pentru cifra de afaceri se va determina pe baza cursului mediu lei/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: -cursul mediu leu/euro 2010, 1 euro = 4, 2099 lei;
-cursul mediu leu/euro 2011, 1 euro = 4, 2379 lei.-cursul mediu leu/euro 2012, 1 euro = 4, 4560 lei.Liderul asociatiei, singur sau impreuna cu asociatii trebuie sa asigure aceasta cifra medie de afaceri. Intreprinderile mici simijlocii, au dreptul la o reducere de 50%, a cifrei de afaceri, daca prezinta declaratia pe proprie raspundere privind incadrareafirmei in categoria IMM-uri, conform Legii nr.346/2004, actualizata.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 3 - Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii si Lista cu utilajele, instalatiile
si echipamentele tehnice din care sa rezulte ca ofertantul detine in dotare proprie, prin contracte/conventii de inchiriere sau alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie, mijloace de transport suficiente pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Pentru toate mijloacele de transport propuse se va prezenta in copie, certificatul de inregistrare si Autorizatia sanitar-veterinara eliberata de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.
Sau
- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului referitoare la indeplinirea
acestei cerinte din care sa rezulte ca, in cazul in care va fi declarat castigator, la solicitarea autoritatii contractante, inainte de incheierea contractului, va prezenta documente relevante care sustin declaratia pe propria raspundere.
CERINTA 2 - Documente care sa ateste faptul ca ofertantul dispune de spatiu de depozitare aflat in dotare proprie, inchiriere sau alte forme. Pentru spatiul de depozitare ofertantul va prezenta: -Autorizatia sanitara de functionare eliberata de catre Autoritatile de
Sanatate Publica judetene in a caror raza teritoriala activeaza; - Autorizatie sanitar-veterinara eliberata de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pentru activitatile de depozitare, sortare, spalare, ambalare si comercializare fructe si legume;
- Contract/precontract de prestari servicii igienizare (dezinsectie, deratizare, dezinfectie) sau Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca, in
cazul in care va fi declarat castigator, la solicitarea autoritatii contractante,
inainte de incheierea contractului, va prezenta un contract de prestari servicii igienizare (dezinsectie, deratizare, dezinfectie).
CERINTA 5 - Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulta ca produsele vor fi insotite de buletiee de analiza eliberate de un laborator acreditat in conformitate cu ISO EN 17025 sau echivalent pentru efectuarea analizelor de laborator pentru fructe conform prevederilor Ordinului MADR nr. 243/2012 privind furnizarea fructelor proaspete in scoli.
CERINTA 4- Informatii referitoare la Personalul de specialitate: - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere, insotita de lista cu personal de specialitate strict necesar pentru indeplinirea contractului, de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.- Se va face dovada ca personalul implicat in depozitarea, transportul si distributia produselor este instruit cu privire la normele de igiena, conform prevederilor Ordinului M.S. nr.1225/2003. Se vor prezenta copii conforme cu originalul dupa certificate/documente care sa confirme participarea la cursuri de profil.
- Pentru personalul implicat in depozitarea, transportul si distributia produselor se vor prezenta copii conforme cu originalul dupa fisele de aptitudini si dupa fisele de instruire individuala privind
sanatatea si securitatea in munca.
- CERINTA 1-Declaratie pe propria raspundere, insotita de lista principalelor activitati de furnizare fructe din ultimii 3 ani care sa cuprinda: valori, perioade de prestare, beneficiari.- Suma valorilor incluse in contractul/ contractele de furnizare prezentate de
ofertant, incheiate in ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 450.000 lei fara TVA.- Furnizarile de produse se vor confirma prin prezentarea unor copii conforme cu originalul dupa certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
Certificarea conform standardului ISO 22000/HACCP, a sistemului de management al sigurantei alimentelor sau echivalent, pentru ofertant, din care sa rezulte obiectul de activitate al achizitiei.
Certificarea conform standardului ISO 9001, a sistemului de management al calitatii sau echivalent pentru ofertant, din care sa rezulte obiectul de activitate al achizitiei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta: - Formular-anexa7-Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice si la masurile aplicate invederea asigurarii calitatii si Lista cu utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice din care sa rezulte ca ofertantul detine in dotare proprie, prin contracte/conventii de inchiriere sau alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie, mijloace de transport suficiente pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.Pentru toate mijloacele de transport propuse se va prezenta in copie, certificatul de inregistrare si Autorizatia sanitar-veterinara eliberata de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.Sau- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului referitoare la indeplinirea acestei cerinte din care sa rezulte ca, in cazul in care va fi declarat castigator, la solicitarea autoritatii contractante, inainte de incheierea contractului, va prezenta documente relevante care sustin declaratia pepropria raspundere.Se vor prezenta: -Documente care sa ateste faptul ca ofertantul dispune de spatiu de depozitare aflat in dotare proprie, inchiriere saualte forme. Pentru spatiul de depozitare ofertantul va prezenta: - Autorizatia sanitara e functionare eliberata de catre Autoritatile de Sanatate Publica judetene in a caror raza teritoriala activeaza;
-Autorizatie sanitar-veterinara eliberata de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pentru activitatile de depozitare, sortare, spalare, ambalare si comercializare fructe si legume;
- Contract/precontract de prestari servicii igienizare(dezinsectie, deratizare, dezinfectie) sau Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca, in cazul in care va fi declarat castigator, la solicitarea autoritatii contractante, inainte de incheierea contractului, va prezenta un contract de prestari servicii igienizare (dezinsectie, deratizare, dezinfectie).Se va prezenta: Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulta ca produsele vor fi insotite de buletiee de analiza eliberate de un laborator acreditat in conformitate cu ISO EN 17025 sau echivalent pentru efectuarea analizelor de laborator pentru fructe conform prevederilor Ordinului MADR nr. 243/2012 privind furnizarea fructelor proaspete in scoli.Se vor prezenta: Informatii referitoare la Personalul de specialitate: -Formular-anexa8 - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere, insotita de lista cu personal de specialitate strict necesar pentru indeplinirea contractului, de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.- Se va face dovada ca personalul implicat in depozitarea, transportul si distributia produselor este instruit cu privire lanormele de igiena, conform prevederilor Ordinului M.S. nr.1225/2003. Se vor prezenta copii conforme cu originalul dupacertificate/documente care sa confirme participarea la cursuri de profil.- Pentru personalul implicat in depozitarea, transportul si distributia produselor se vor prezenta copii conforme cu originalul dupa fisele de aptitudini si dupa fisele de instruire individuala privindsanatatea si securitatea in munca.Se va prezenta: -Formular-anexa 6 - Declaratie pe propria raspundere, insotita de lista principalelor activitati de furnizare fructe din ultimii 3 ani care sa cuprinda: valori, perioade de prestare, beneficiari.- Suma valorilor incluse in contractul/ contractele de furnizare prezentate deofertant, incheiate in ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 450.000 lei fara TVA.- Furnizarile de produse se vor confirma prin prezentarea unor copii conforme cu originalul dupa certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.Se va prezenta copie semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al ofertantului dupa certificatul care atesta Standardul ISO 22000/HACCP - sistem de management al sigurantei alimentelor sau echivalent pentru ofertant, din care sa rezulte obiectul de activitate al achizitiei.Se va prezenta copie semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al ofertantului dupa certificatul care atesta Standardul ISO 9001-sistem de managementul calitatii sau echivalent, pentru ofertant, din care sa rezulte obiectul de activitate al achizitiei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica se va organiza conform prevederilor OUG nr.34/2006. Elementul ofertei ce va face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul unitar (pretul pentru unitatea de produs).Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda de licitare, de o zi (24h); data exacta a acesteia va fi comunicata ofertantilor in timp util, cu respectarea legislatiei in vigoare;In timpul licitatiei electronice ofertantii pot vedea cea mai buna oferta, precum si numarul de participanti inscrisi la licitatie.Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi; invitatia se va transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor.In situatia in care, ulterior etapei de licitatie electronica, se afla doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu pret egal, se va solicita acestora o noua oferta de pret, imbunatatita, in plic inchis.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.03.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.03.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.03.2013 12:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Gorj, din municipiul Targu-Jiu, strada Victoriei, nr.2-4, judetul Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite de operatorii economici care vor depune oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. In situatia in care, ulterior etapei de licitatie electronica, se afla doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu pret egal, se va solicita acestora o noua oferta de pret, imbunatatita, in plic inchis.2. In cazul in care ofertantul subcontracteaza parte/parti din contract, se va prezenta: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora (formular-anexa9). Se vor prezenta acordurile/contractele privind subcontractarea.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006 - 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Gorj, Directia Juridica si Administratie Publica Locala
Adresa postala: strada Victoriei, nr.2-4, Localitatea: Tg-Jiu, judetul Gorj, Cod postal: 210165, Romania, Tel. +40 253214006, Fax: +40 253217854/+40 253212023, Adresa internet (URL): www.cjgorj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.02.2013 15:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer