Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizarea, instalarea si punerea in functiune de utilaje energetice in centrala termice


Anunt de participare numarul 14149/15.05.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
U.M. 02031 Bucuresti
Adresa postala: Sos. Alexandriei nr. 158, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051527, Romania, Punct(e) de contact: GHEORGHE Lt.col. ADAM, Tel.021/420.02.88, Email: [email protected], Fax: 021/420.02.88
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
furnizarea, instalarea si punerea in functiune de utilaje energetice in centrala termice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Pitesti, Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare, instalare si punere in functiune de utilaje energetice in centrale termice
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
29836430-1 - Instalatii de boilere (Rev.1)
28221220-5-Boilere pentru incalzire centrala (Rev.1)
45311000-0-Lucrari de cablare si conexiuni electrice (Rev.1)
45331110-0-Lucrari de instalare de boilere (Rev.1)
50913510-6-Servicii de instalare de arzatoare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
atribuirea a 3 contracte de furnizare, instalare si punere in functiune de utilaje energetice in centrale termice
Valoarea estimata fara TVA: 289, 981RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
lotul nr.1-1700lei; lotul nr.2-1800lei; lotul nr.3-2200lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat pe anul 2007
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind eligibilitatea; declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181; certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului ; certificate constatatoare emise de organismele in drept din care sa rezulte plata taxelor si impozitelor la bugetul consolidat
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale;Bilant contabil la data de 31.12.2006 vizat si aprobat de catre organele competente
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu valoarea totala a lotului licitat multiplicata cu 3
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista princip. lucrari executate in ultimii 5 ani; lista princip. livrari de produse in ultimii 3 ani; lista cu personalul desemnat cu executia, controlul de calitate si verif. metrologica a lucrarii; autorizatie ISCIR de fabricatie (prod.) a echipamentelor sau certificat de omologare tip CS eliberat de ISCIR - CERT; autorizatie ISCIR de punere in funct. a ansb. de lucrari
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
incheierea in ultimii 5 ani a cel putin 3 contracte de lucrari a caror valoare individuala sa reprezinte cel putin 50% din valoarea lotului licitat; incheierea in ultimii 3 ani a cel putin 3 contracte de furnizare a caror valoare individuala sa reprezinte cel putin 50% din valoarea lotului licitat; certificarea aplicarii sistemului calitatii pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000 de catre un organism acreditat in acest sens; prezentarea de documente relevante din care sa reiasa ca produsele oferite respecta standardele de mediu in vigoare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A 3208/09.05.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.06.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: numerar la caseria unitatii
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.06.2007 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 14.09.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.06.2007 09:00
Locul: sediul unitatii militare 02031 Bucuresti, sos Alexandriei nr. 158, sector 5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
delegati imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Adresele de internet de unde se pot obtine informatii privind: legislatia fiscala - www.mfinante.ro; legislatia in domeniul protectiei mediului - www.mmediu.ro; protectia muncii si conditii de munca - www.protectiamuncii.ro/www.mmssf.ro.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul national de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Email: [email protected], Fax: 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
consilier juridic U.M. 02031
Adresa postala: Sos. Alexandriei, nr. 158, sector 5, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051527, Romania, Email: [email protected], Fax: 4200288
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.05.2007 14:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer