Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea produselor lactate acordate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si privat cu program normal de 4 ore, inclusiv elevi din clasa pregatitoare din judet


Anunt de participare numarul 137583/24.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Salaj
Adresa postala: P-ta1 Decembrie 1918, nr.12, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450058, Romania, Punct(e) de contact: Maria Vultur, Tel. +40 0260614120, Email: [email protected], Fax: +40 0260661097, Adresa internet (URL): http: //www.cjsj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea produselor lactateacordate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privatprecum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si privatcu program normal de 4 ore, inclusiv elevi din clasa pregatitoare dinjudetul Salajpentruanul scolar 2012-2013- zilnic la fiecare unitate scolara.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Zilnic lafiecare unitatescolaradin judetul Salaj ? conform anexei 1, 2, 3, la Caietul de sarcini .
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop furnizarea produselor lactateacordate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privatprecum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si privatcu program normal de 4 ore inclusiv elevi din clasa pregatitoare din, judetul Salajpentruanul scolar 2012-2013- zilnic la fiecare unitate scolara.conform anexei 1, 2, 3, la Caietul de sarcini.Loturile pecare se va face distributia sunt: Lot I =ZONAI (ZALAU, HERECLEAN, CRISENI, COSEIU, MIRSID), Lot II= ZONA II(SARMASAG, BOCSA, SAMSUD, BOBOTA, CHIESD, CARASTELEC, MAIERISTE),
Lot III = ZONA III (SIMLEU SILVANIEI , NUSFALAU, MARCA , CAMAR , IP, PLOPIS , SIG, BOGHIS, HALMASD, VALCAU DE JOS)
Lot IV = ZONA IV (CRASNA, PERICEI, VIRSOLT, MESESENII DE JOS, HOROATU CRASNEI, BANISOR, CIZER)
Lot V = ZONA V(SIMNIHAIU ALMASULUI, TREZNEA, BUCIUMI, ROMANASI, AGRIJ, HIDA, DRAGU, ZIMBOR, CUZAPLAC, ALMAS, FILDU DE JOS)
Lot VI = ZONA VI(CEHU SILVANIEI, SALATIG, BENESAT, DOBRIN)
Lot VII =ZONA VII(JIBOU, SOMES ODORHEI, NAPRADEA, SURDUC, CREACA, BALAN, CRISTOLT, GIRBOU).
Lot VIII = ZONA VIII(ILEANDA, BABENI, LETCA, LOZNA, GILGAU, RUS, SIMISNA, ZALHA, POIANA BLENCHII),
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
15511100-4-Lapte pasteurizat (Rev.2)
15551300-8-Iaurt (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizarea produselor lactateacordate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privatprecum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si privatcu program normal de 4 ore, inclusiv elevi din clasa pregatitoare dinjudetul Salajpentruanul scolar 2012-2013- zilnic la fiecare unitate scolara.pentru ZONALEI ?VIIIconform anexei 1, 2, 3, la Caietul de sarcini.Valoarea estimata este: Lot I= 787.685, 60 lei ;Lot II=318.059, 30lei; Lot III= 632.416, 20 lei ; Lot IV=279.068, 40 lei, Lot V=287.167, 40 lei ; Lot VI= 183.500, 20 lei ; Lot VII = 397.082, 40 lei; Lot VIII= 177.947, 60 lei,
Valoarea estimata fara TVA: 3, 062, 926.9RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
178 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantii pentru participare: Lot1=15.700lei ;Lot 2 = 6.300 lei;Lot 3=12.600lei;Lot 4=5.500 lei ;Lot 5=5.700 lei;Lot 6=3.600 lei; Lot7 =7.900 lei; Lot8= 3.500lei.Constituire: prin virament bancar in contul nr.RO22TREZ5615006XXX000188 deschis la Trez. Zalau, cu confirmarea acestuia si cu mentionarea obiectului contractului ?sau? instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc. bancara ori de o soc de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru o perioada de valab egala cu per. de valab a ofertei. Instr. de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf. cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada garant. de particip. se va prezenta la Reg. AC, pana la datasi ora limita de dechiderea ofertelor.Garantia de participare constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, se va returna de catre A.C. conf. art.88 din HG 925/2006 cu modif si compl. ulterioare.Daca CNSC respinge contestatia ca nefondata, se va retine contestatorului caruia i-a fost respinsa contes. suma calculata conform prev. art. 278^1 din OUG 34/2006. Formular 11 Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din pretul contractului, fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu prevederile art. 89 si ale art. 90 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Declaratie privind eligibilitatea(Se va completa formular 12A. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular precum si tertul sustinator ).Cerinta nr. 2 - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiilor art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare(Se va completa formular 12B). In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Tertul sustinator va prezenta doc. privind neincadrarii in prev. art. 181, lit.a), c^1) si d). Cerinta nr. 3 - Prezentare documente privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local si bugetul consolidat.Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: a) certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale, alte venituri ale bugetului local;b) certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul consolidat -Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice. Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.. Din certificatele depuse trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele .Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii in conformitate cu cerintele solicitate de Autoritatea Contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.) Cerinta nr. 4 - Declaratie privind calitatea de participant(Ofertantul va completa formularul 12 C In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.) Cerinta nr. 5 - Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta(Se va completa Formularul 13) Cerinta nr. 6 - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 ^1 din OUG nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari (Se va completa Formularul 14 In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta documentul mai sus mentionat.Nota: Persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii Contractante sunt: Presedinte ? Tiberiu Marc, Vicepresedinte ? Csoka Tiberiu, Vicepresedinte Ioenesu Cristian, Secretarul judetului ? Vlaicu Cosmin Radu, Administrator public ? Ciunt Ionel, director ? Directia economica Mesesan Viorica , -consilier Directia economia Murareanu Mioara - Biroul de achizitii publice Vultur Maria, consilier- Biroul de achizitii publice Iepure Liliana, consilier - Directia juridica si administratie locala Cuzdriorean Cosmin, consilier juridic ?in cadrul Autoritatii Contractante ? Judetul Salaj.Consilieri judeteni Abrudan Ioan, Berinde Adrian, Biri? Gavril, Chende Livia, Ciobanu Cristina ? Elisabeta, Crisan Marian-Danut, Crisan Mihai ? Cristian, Dari Toma, Demle Alin, Dimitriu Alexandru, Domokos Francisc, Domu?a Claudiu ? Remus, Filip Alexandra - Lorena ? Maria, Ghe?e Mircea ? Raul, Ghiurco Dan, Iancu - Salajanu Dinu, Lukacs Iosif, Lup Gheorghe, Olah Nicolae, Panie Sergiu, Penciuc Corin, Pop Augustin, Ra?iu Viorel, Szabo; Stefan-Carol, Szilagyi Ro;bert-Istvan, Sandru Gabriel ? Marius, Veresezan Marius-Mihai, Zaharia Marcel - Claudiu Cerinta nr. 1 - Persoane juridice/fizice: Se va prezenta certificatul constatator in original sau copie conforma cu originalul emis de ONRC cu cel mult 30 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractuluitrebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. In cazul in care operatorul economic , clasat pe primul loc, in urma evaluarii a depus certificat constatator in copie conf. cu originalul AC are dreptul de a solicita depunerea in original saucopie legalizata. Pentru persoanele fizice/juridice straine ? se vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.In cazul unei asocieri, fiecareasociat va prezenta documentul mai sus mentionat.- Cerinta 2 Se va prezenta Autorizatie sanitar - veterinara pentru comertul intracomunitar (STAMPILA OVALA) pentru producatorul produselor lactate . conf. Regulamentului nr. 853/2004 al Parlamentului Europeansi al Cons din 29 apr. 2004 de stabil a unor norme specif. de igiena care sa aplica alimentelor de origine animala cu modif.si compl . ulterioare .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 .Inf prinv. CA. Se va prez. mediaCA globala pe ultimii 3 ani. Media CAglobala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de min. pentru: Lot 1 =1.570.000 lei ;Lot 2 = 630.000 lei;Lot 3 = 1.260.000 lei; Lot 4 = 550.000 lei;Lot 5 =570.000 lei; Lot 6 = 360.000 lei;Lot7 =790.000 lei;Lot 8 = 350.000 lei, conv. val. se va face la cursul med. anual com. de BNR, astfel: 2009:1 Euro = 4, 2373 lei 2010 :1 Euro = 4, 2099 lei, 2011:1 Euro = 4, 2379. In cazul in care la proced achiz. pub. participa un grup de op ec care depun oferta com. cerinta privind media CA glob. pe ultimii 3 ani va fi indepl. prin luarea in consid. a res. tuturor memb. asoc. Compl. Form. Anexa 1- Inf. Gen.
Cerinta nr. 2 - Bilant contabil/extras de bilant/raport de audit/raport al cenzorilor Se va prezenta bilant contabil/extras de bilant/raport de audit/raport al cenzorilor, etc inregistrat la administratia financiara insotit de contul de profit si pierdere la data de 31.12.2009 si 31.12.2010 sau 31.2011 ? in copie ?conform cu originalul? in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar situatia economica si
financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor
membrilor asocierii.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 - Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani,
continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din
urma sunt autorita?i contractante sau clienti privati.
Cerinta 2 - Lista cu experienta similara Se va prezenta minim un contract - maxim 3 contracte de furnizare de aceeasi natura si complexitate a caror valoare cumulata sa fie pentru fiecare lotde minim Lot 1= 780.000 lei ;Lot 2 = 318.000 lei;Lot 3=632.000lei;Lot 4= 279.000 lei ;Lot 5= 287.000 lei;Lot 6= 183.000 lei; Lot7 =397.000lei; Lot8= 177.000lei.fara TVA .Se va avea in
vedere cursul mediu BNR aferent anului incheierii contractului/contractelor
prezentate in vedere demonstrarii experientei similare.Furnizarile similare vor fi insotite de documente relevante: contracte(informatii relevante)/procese verbale de receptie a produselor / recomandari din partea
beneficiarilor. In cazul asocierii conditia se va indeplini in mod cumulativ.
Cerinat 3Informatii privind personalul .Se va prezenta o declarati cu personalul de care dispune op. ec. pentru indelinirea corespunzatoare contractului de furnizare distinct pentru fiecare lot. Se va face dovada ca personalul implicat inproducerea si transportul produselor este instruit privind normele de igiena si este apt. sa presteze aceasta munca(cf. prev. HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor.)
Se vor prezenta pentru persoanele implicate in derularea contractului certificate/doc. care sa confirme participarea la cursuri de profil , fisele privind aptitudinea in munca si carnetele de sanatate vizate la zi in copie conform cu originalul.
Cerinta 4 Declaratie privind echipamentele tehnice, inclusiv mijloacele de transport a produselor, de care dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca arein proprietate/chirie/ punerea la dispozitieprin prezentarea de documente in acest sensa - 2 mijloace de transport produse, distincte pentru fiecare lot pt. care se depune oferta , corelat cu graficul privind distributia zilnica intre orele 7-10, 30; respective minim 16 mijloace de transport in cazul in care liciteaza toate cele 8 loturi. Se vor prezenta pentru mijloacele de transport doc. de identificare, forma de proprietate/inchiriere/punerii la dispozitie aacestora prin prezentarea de documente in acest senssi autorizatii valabile eliberate de Autoirtatea de Sanatate Publica Judeteana si directia Sanitar Veterinara pentru fiecare mijloc de transport.
Cerinta 5. Spatii si depozit
Ofertantul trebuie sa arate ca dispune de spatii de depozitare pentru asigurarea pastrarii produselor lactate la temperatura indicata de producator pe teritoriul judetului Salaj ? se va prezenta dovada proprietatii / inchirierii/ punerii la dispozitiea acestora .Ofertantul trebuie sa prezinte autorizatie de functionare de la Autoritatea de Sanatate Publica Judeteana siDirectia Sanitar Veterinara pentru spatiile de producere si depozitare a produselor.
Cerinta 6 Inf.subcontractantii / asociatii Of. va completa lista cuprinzand subcontr ?precizarea exacta a partilor din contr care urmeaza a fi indepl. de acestia si exprimarea valorica a acestor parti. Of. a carui oferta a fost decl.castig. are oblig. de a prezenta contr. inch. cu subcont. nominalizati in of., inaintea semnarii contr. cu specificarea concreta a produselor furnizate in exprimare fizica-valorica.Pe parcursul derularii contr., contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontr. nominalizati in oferta fara acceptul AC, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modif. Prop. tehn. sau finan. initiale. In cazul unei asocieri la care participa mai multi op.ec. se va semna o decl. prin care in cazul in care oferta este decl. castigatoare, acordul de asociere va fi legalizat si va fi prezentat AC inainte de semnarea contr..In cz asocieri op. ec. va prezenta angajament cu toti asociatii prin care isi asuma raspunderea colectiv si solidara ptr. indepl. contr.
Cerinta 7.Certificate/documente emise de organisme abilitate care sa ateste conformitatea produselor, identificat clar prin referire la specificatii sau standarde relevante
Cerinta 8.Se va prezenta autorizatie sanitara si sanitar-veterinara pentru producator si furnizor. Se va prezenta copia lizibila cu mentiunea , , in conformitate cu originalul" a autorizatiei sanitare si si sanitar-veterinara pentru producator si furnizorconf. Ord. nr. 1030/2009 al M.S. si Ordinnr.111/2008 al ANSVSA.
Cerinta 9 . Se solicita prezentarea de mostre de produse atat pentru cele de baza cat si la produsele derivate care se propun a fi livrate in ambalaje de 200 ml/unitate in cazul laptelui si in ambalaje cu greutati exprimate in grame pentru produsele din lapte fermentat.
Asigurarea calitatii. Se va prezenta certificatul ISO 9001:2008,
in domeniul obiectului licitat sau orice alte documente care sa confirme implementarea si mentinerea unui sistem de calitate pentru producator si furnizor.In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului se va face de catre toti membrii asocierii.
Certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Sigurantei Alimentului, HACCP 22000 sau echivalent pentru producator si furnizor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licit.se va des.1(una) . runda ? duratarundei este de 24 ore. Proces. repetitiv de of. in sis.elec.este pretul total ofertat pe lotul respectiv.Pasul pentru ofertarepe loturi se va facein procent de 1%aplicat pe valoarea estimata a contractului fara TVApentru fiecrae lot.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
42/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.09.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.09.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.09.2012 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca operatorul economic prezinta decl. IMM(F 5), beneficiaza de reducere cu 50% pt. cifra de afaceri, garnt.participare, garant. buna executie. Restituire garant.participare: dupa semnarea contract. achizitie publica, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei valab ofertei. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.Ofertantul va prezenta Decl. acceptare a conditiilor contractuale, eventualele obiectiuni cu privire la clauzele contractuale negociabile se vor formula in scris, cu redarea integrala a textului/textelor afectat/afectate la care se refera obiectiunile in forma propusa de ofertant, si vor fi anexate;daca obiectiunile formulate se vor considera dezavantajoase pentru Autoritatea Contractanta, oferta va fi considerata neconforma ? Formular nr.16. In DA orice norme, marci, standarde si certificate vor fi insotite de mentiunea ?sau echivalent?.Ofertantul are obligatia de a preciza in cadrul ofertei, respectiv Formularul ? anexa 1 Informatii generale, adresa de corespondenta.Daca in urma aplicarii crit. atribuire ?pretul cel mai scazut? doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, Autoritatea Contractanta va solicita ofertantilor, o noua propunere financiara in plic inchis care va fi depusa la o data si ora stabilita.In cazul in care of.decl. admis si inregistr. in SEAP nu semod. in cadrul fazei de licit.elec. elementele of. care fac ob. procesului repetitiv, la stab. Clas. final este luata in consid. of. dep. de catre acesta anterior desf. acestei faze, introd. in prealabil in SEAP de AC.Restituirea garantiei de buna executie: Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza: -cel mult 14 zile de la data intocmirii ultimului procesul verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra lui.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, despre un act al Autoritatii Contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic din cadrul Consiliului Judetean Salaj
Adresa postala: P-ta 1 Decembrie 1918, nr.12, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450058, Romania, Email: [email protected], Fax: +40 260661097, Adresa internet (URL): www.cjsj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.07.2012 09:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer