Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea si distribuirea de fructe-mere elevilor din clasele 0 (pregatitoare)?VIII din invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, din judetul ARAD, in anul scolar 2013-2014.


Anunt de participare numarul 148236/28.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Arad
Adresa postala: Str. Corneliu Coposu nr. 22, Arad, Localitatea: Arad, Cod postal: 310003, Romania, Punct(e) de contact: NADIA RALUCA LUCACI, Tel. +40 0357731100, Email: [email protected], Fax: +40 0357731287, Adresa internet (URL): www.cjarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea si distribuirea de fructe-mere elevilor din clasele 0 (pregatitoare)?VIII din invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, din judetul ARAD, in anul scolar 2013-2014.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: clasele 0 (pregatitoare)?VIII din invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, din judetul ARAD, in anul scolar 2013-2014
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop furnizarea si distribuirea de fructe-mere elevilor din clasele 0 (pregatitoare)?VIII din invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, din judetul ARAD, in anul scolar 2013-2014dupa cum urmeaza:
Mere cu o greutate minima de 100 g/bucata, incadrate in categoria Extra si/sau Categoria I.
Numarul estimativ de elevi din clasele 0 (pregatitoare)?VIII din invatamantul de stat si privat, din judetul ARAD, in anul scolar 2013-2014 este de: 36311.Fiecare elev va primi cate un mar zilnic, pentru maxim 85 de zile de scolarizare. Cantitatea de mere pentru anul scolar 2013-2014 este de 3.086.435 bucati mentionata in caietul de sarcini. Acesta are anexatalista cu beneficiarii precum si nominalizarea pe judetul Arad a zonelor de distributie, intocmita de Inspectoratul Scolar General al jud.Arad. Limita valorii zilnice este de 0.29 lei/produs/copil/zi, fara TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul are ca scop furnizarea si distribuirea de fructe-mere elevilor din clasele 0 (pregatitoare)?VIII din invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, din judetul ARAD, in anul scolar 2013-2014dupa cum urmeaza:
Mere cu o greutate minima de 100 g/bucata, incadrate in categoria Extra si/sau Categoria I.
Numarul estimativ de elevi din clasele 0 (pregatitoare)?VIII din invatamantul de stat si privat, din judetul ARAD, in anul scolar 2013-2014 este de: 36311.Fiecare elev va primi cate un mar zilnic, pentru maxim 85 de zile de scolarizare. Cantitatea de mere pentru anul scolar 2013-2014 este de 3.086.435 bucati mentionata in caietul de sarcini. Acesta are anexatalista cu beneficiarii precum si nominalizarea pe judetul Arad a zonelor de distributie, intocmita de Inspectoratul Scolar General al jud.Arad. Limita valorii zilnice este de 0.29lei/produs/copil/zi, fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 895, 066.15RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
85 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul 17.900 lei, sa fie irevocabila si se va prezenta in limba romana, pers.straine vor prezenta si traducerea autorizata.Perioada de valab.a garantiei: 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor, care va acoperi si perioada de valab.a ofertei. In cazul extinderii per.de valab.a ofertei, per.de valab. a garantiei va fi prelungita in mod corespunzator, in caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta. Forma de const. (conform art.86 alin.(1)din HG 925/2006), prin virament in contul Jud.Arad, prin CJA, Trez.Mun.Arad nr.RO13TREZ0215006XXX006670?pentru pers.fizice/juridice romane; prin virament in contul Jud. Arad, prin CJA, Banca Transilvania, Agentia Petru Rares nr.RO03BTRL00201202A17432XX-pentru pers.fizice/ juridice straine;prin instrument de garantare emis in cond.legii de o soc.bancara ori o soc.de asig., prin ordin de plata sau fila cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data desch.ofert., in numerar la casieria CJA (max.5000 lei).Dovada const.garantiei, dupa caz insotita de declaratia de incadrare in categ.IMM vor fi atasate ofertei, intr-un plic separat la vedere. Precizari privind instr.de garantare: va fi prezentat oblig.in original, la deschiderea ofertelor, va fi emis in fav.Judetului Arad, prin CJA, sa faca referire expresa la procedura in cauza;Sa contina in clar denumirea si adresa autoritatii in fav.careia s-a constituit; Sa aiba inscrisa valabil.pt.care a fost const.care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa in documentatie;Sa contina parafa lizibila a societatii emitente si semnatura autorizata;Sa fie emisa pentru op.ec.care a depus oferta; Acesta trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa in oricare din formele prev.la art.86 alin.(4) din HG 925/2006.Trebuie sa prevada posib. retinerii sumei, cfm. art.278^1 alin.(1) OUG 34/2006. In cazul in care garantia va fi depusa in valuta, conversia se va face la cursul leu/alta valuta emis de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertei. Cuantumul garantiei de buna executie va fi 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia trebuie sa fie irevocabila, se va constitui in termen de 10 zile lucratoare de la semnarea contractului. Garantia va fi prezentata in limba romana, iar persoanele straine vor prezenta si traducerea autorizata. Forma de constituire conform art. 90 din HG 925/2006. Forma de constituire aleasa de ofertant nu va putea fi modificata pe toata durata derularii contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte de calificare pentru ofertant/toti asociatii: Formularul nr. 1 Declaratia privind calitatea de participant la procedura; Formularul nr. 2 Certif. de participare cu oferta independenta;Cerinte de calificare pentru ofertant/ toti asociatii/tert sustinator: Formularul nr. 4 ? Declaratia privind eligibilitatea ? neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006).Cerinte de calificare pentru ofertant/ toti asociatii/tert sustinator: Formular nr.5 - Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006 pentru ofertant/toti asociatii; Formular nr.28 - Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 pentru tertul sustinator. Persoanele juridice romane vor prezenta: Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general), eliberat de Ministerul Finantelor Publice ? ANAF, din care sa reiasa ca nu exista obligatii scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita pentru depunerea ofertelor. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, eliberat de primaria pe raza careia este stabilit op ec, din care sa reiasa ca nu exista obligatii scadente la plata in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita pentru depunerea ofertelor.Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art.182 din OUG nr.34/2006, cu modif.si compl. ulterioare. Nota: Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare din situatiile prevazute de art.180 si art.181 din OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari, publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia cazului in care ofertantul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. Cerinte de calificare pentru ofertant/ toti asociatii/subcontrantanti/tert sustinator: Formular nr. 26 ? Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1(evitarea conflictului de interese)din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modif. si compl. ulterioare.Incadrarea in situatia prevazuta la art.69^1 din OUG nr.34/2006, atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante (conform art.3 lit.s^2) prin raportare la implicarea in procesul de achizitie publica sunt: Petru-Nicolae IOTCU-presedinte, Cristian-Ioan DRAGAN-administrator public, Romulus-Remus GUTU-vicepresedinte, Adrian-Florin TOLEA-vicepresedinte, Gheorghina-Mirela RIBOVICI-director executiv, Adrian NEDELCIU-director executiv, Cristian-Gheorghe CIRLUGEA-director executiv adjunct, Nadia-Raluca LUCACI-sef serviciu achizitii publice, Liliana-Daniela TURJUC-sef serviciu financiar-contabilitate, Silvana-Daniela LUPU-sef serviciu juridic contencios administrativ, Diana-Otilia PUIA-consilier, Renate-Ecaterina KELEMEN-consilier juridic, Mirela-Leontina STANA-consilier, Aurica-Steluta DUMITRACHESCU-consilier, Viorel-Teodor TURJUC-sef serviciu impozite si taxe locale relatii economice in teritoriu, Andrei BRADEANU-consilier, Diana PARJOL-consilier, Rad Liliana - consilier, respectiv consilierii judeteni: Zeno-Catalin ACHIM, Aurel ARDELEAN, Gyorgy BOLONI, Simion BUDIU, Dorina-Rodica CHAMBRE, Valentin COVALIV, Vasilica DAMIAN, Daniel-Sorin DURUS, Dumitru-Florian ENACHIUC, Cristian FEIES, Ioan GLIGOR, Dacian-Alin HARLAU, Simona-Lucia IORGOVAN, Cornel-Stefan LUCACI, Ioan MICLE, Petru MOT, Daniel NEGREA, Mircea-Laurentiu ONEA, Caius-Mihai PARPALA, Cosmin-Nicolae PERETEATCU, Ioan PLAVETI, Garofita POPA, Mircea PURCARU, Gheorghe SABAU, Ioan-Gheorghe SECULI, Marius-Mircea SULINCEAN, Gyorgy SIPOS, Florin-Dan TRIPA, Ion ULICI, Teodor VESA. Cerinte de calificare pentru ofertant/ toti asociatii pentru partea din contract pe care o realizeaza: Persoane juridice romane: prezentarea Certificatului constatator eliberat de ONRC de pe langa instanta competenta, care sa cuprinda informatii reale si actuale la data limita de depunere a ofertei din care sa rezulte informatii privind sediul social, punctele de lucru, administratorii societatii, precum si obiectul de activitate. In cazul in care certificatul constatator ONRC, a fost prezentat in copie cu mentiunea "conform cu originalul" se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ONRC in original/copie legalizata.Cerinte de calificare pentru ofertant/ toti asociatii pentru partea din contract pe care o realizeaza: Persoane juridice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in tara in care ofertantul este stabilit.Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte de calificare pentru ofertant/ asociere: Se vor prezenta informatii privind cifra de afaceri. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o cifra de afaceri globala in ultimii 3 ani cel putin egala cu: 1.000.000 lei. In cazul in care operatorul economic prezinta o decl.de incadrare in categ. IMM cfm. Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezv. IMM, ac.benef.in baza art. 16 alin.2, de reduceri cu 50% pt.crit.legate de cifra de afaceri, cerute in achiz.publice. Ca o asoc.sa benef.de preved. art. 16 alin. 2 din legea 346/2004, trebuie ca toti membrii sa prezinte o declaratie de incadrare in categoria IMM. Se va completa Formular.3
NOTA: Atunci cand un grup de operat. economici depune oferta comuna, sit.ec. si financ.se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.In cazul in care pentru un ofertant exista un singur sau mai multi sustinatori, cerinta privind cifra de afaceri va fi indepl.de catre o singura persoana, respectiv de un singur tert sustinator.In cazul unei oferte individuale care beneficiaza de sustinere, cond.privind cifra de afaceri trebuie indeplinita ori de ofertant ori de tertul sustinator.In cazul unei of.individ./comuna care beneficiaza, dupa caz, de subcontractare si sustinere, cerinta privind cifra de afaceri nu se considera indeplinita de catre subcontractant, ci doar de catre ofertant, membrii asocierii sau tert sustinator, dupa caz;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa urmatorul formular: Fisa de ?Informatii generale?Formularul nr. 3. Convertirea in lei/valuta, pentru ofert.romani si straini, se va realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anii 2010, 2011, 2012. Pentru operatorii economici care nu au avut activit.in unul sau mai multi din cei 3 ani cifra de afaceri se va lua in considerare conform documentelor disponibile, conform art.185 din OUG 34/2006, cu modif.si compl. ulterioare.Conform art.186 din OUG 34/2006, cu modif.si compl.ulterioare, si Ordinul 509/2011 al Presedintelui ANRMAP.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte de calificare pentru ofertant/totiasociatii: Se vor prezenta informatii referitoare la personalul de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Cerinte de calificare pentru ofertant/toti asociatii: Conditii privind mijloacele de transport. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune (inchiriere, leasing sau alte forme de punere la dispozitie) de autovehicule inregistrate sanitar veterinar de catre DSVSA, care sa asigure integritatea produselor si sa asigure distributia produselor conform graficului de livrare. Se va completa Formular nr. 15. In cazul in care autovehiculele nu sunt proprietatea operatorului economic se vor prezenta pentru acestea, documente din care reiese daca sunt in inchiriere, leasing sau alte forme de punere la dispozitie.
Pentru autovehicule se vor prezenta: documente de inregistrare sanitar veterinara eliberate de D.S.V.S.A judeteana conf.Ord.A.N.S.V.S.A nr. 111/2008 cu modific.si complet ulterioare;
Pentru spatiul de depozitare se vor prezenta: document de certificare a conformitatii, eliberat de DSP conf.Ord.MS nr.1030/2009 cu modif.si compl. ulter. si document de inregistrare pentru siguranta alimentelor, eliberat de DSVSA.conf. Ord.A.N.S.V.S.A 111/2008 cu modif.si compl.ult.Ofertantul va prezenta locul de depozitate a produselor de unde acestea urmeaza sa fie distribuite si va face dovada modului in care dispune de aceste spatii (in dotare proprie /inchiriere, leasing sau alte forme de punere la dispozitie).
Cerinte de calificare pentru ofertant/toti asociere: Se va prezenta lista principalelor furnizari de produse efectuate in ultimii 3 ani (socotiti prin raportare la data limita de depunere a ofertelor) din care sa rezulte ca a furnizat produse la nivelul unui contract - maxim 2 contracte a caror valoare cumulata a fost de minim 700.000lei fara TVA. Lista vainsotita de certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput act.ec.de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.
Se vor prezenta mostre cu produsele care fac obiectul licitatiei min.5 bucati din fiecare soi de mere ce vor fi livrate pe perioada anului scolar 2013-2014, pana la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinte de calificare pentru ofertant/toti asociatii: Se va prezenta Certificatul de implementare a sistemului de management al calitatii potrivit standardului ISO 9001/2008 sau echivalent, similar ca activitate cu obiectul prezentei achizitii. Valabilitatea certificatului se va raporta la data limita de depunere a ofertei. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru pentru partea din contract pe care o realizeaza.Nota 2: Certificate/documente edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Nota 3: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).Nota 4: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile indeplinesc cerinta solicitata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind personalul de specialitate de care dispune ofertantul.Se va complete Formular nr.15- decl.privind utilajele, instal., echipam.tehnice de care dispune op.ec. pentru indepl.coresp.a contr. de furnizare.Se vor prezenta documente de inregistrare sanitar veterinara eliberate de D.S.V.S.A judeteana conf.Ord.A.N.S.V.S.A Ordinul A.N.S.V.S.A nr.111/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.Ord. MS nr.1030/2009 cu modif.si compl. ulter.; Ord.A.N.S.V.S.A 111/2008 cu modif.si compl.ult.Ofertantul va prezenta locul de depozitate a produselor de unde acestea urmeaza sa fie distribuite si va face dovada modului in care dispune de aceste spatii (in dotare proprie /inchiriere, leasing sau alte forme de punere la dispozitie).Declaratie privind lista princip. furnizari de produse in ultimii 3 ani ?Formular nr.6, Experienta similara-Formular nr.9. Convertirea in lei si valuta, pentru ofert. romani si straini, se va realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pt.anii 2010, 2011, 2012, 2013.ART.188 alin.(1) lit.e) din OUG nr.34/2006, aprobata cu modif.si compl.ulterioare si Ord.509/14.09.2011 al Presedintelui ANRMAP, Anexa 1.ISO 9001/2008 sau echivalent ? sistemul de management al calitatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Invit.de part.va fi transm.pe cale electr.simultan of.cu oferte admis.si va contine data si mom.de start al lic. electr. precum si orice inf.nec.pt.realiz.conectarii indiv.la echip.electr.utilizat; elem.ofertei care va face ob.proc.repetitiv de ofertare in sist.electr. este pretul; sist.inf.va pune la disp.of.inf.ref.la cea mai buna of.financ., nr.part.la lic.elec., cond.in care of.vor avea dr.sa liciteze: in cadrul lic.elec.of.nu pot decat sa imbunatat.ultima of.depusa, nr.de runde: 1, durata unei runde: o zi;In cazul in care of.decl.admis nu modif. in cadrul lic.elec.elem.of.care face ob.proc.repetitiv de ofertare, la stab.clasam.final este luata in cons.of.depusa in cadrul proced. de eval.initi.a of.cfm.crit.de atrib.stab.prin doc.de atr.;atrib. contr. se va face in baza rezult.obtinut in urma finaliz.lic.elec.cfm OUG nr.34/2006.In sit.in care se const.ca ofe clasate pe primul loc au preturi egale, departaj.of.se va face prin reofertare cu plic inchis.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
48
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.01.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.01.2014 11:00
Locul: sediul Consiliului Judetean Arad, mun.Arad, str.Corneliu Coposu nr.22
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, UCVAP, experti cooptati, dupa caz.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, departajarea ofertelor se va face prin reofertare in plic inchis. Dupa deschidere, ofertele care nu fac dovada constituirii garantiei de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art. 256^2 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 34/2006 ? 10 zile zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Arad -Serviciul Juridic Contencios Administrativ
Adresa postala: str.Corneliu Coposu, nr.22, Localitatea: Arad, Cod postal: 310003, Romania, Tel. +40 0357731100, Email: [email protected], Fax: +40 0357731287, Adresa internet (URL): www.cjarad.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2013 10:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer