Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea si distribuirea de mere elevilor din clasele pregatitoare si I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat din judetul Ilfov, pentru anul scolar 2013-2014?


Anunt de participare numarul 147633/01.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN
Adresa postala: str. Gh. Manu nr. 18, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Punct(e) de contact: Calinoiu Constantin, Tel. +40 2127534/2125693, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 2127534/2125699, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea si distribuirea de mere elevilor din clasele pregatitoare si I-VIII care frecventeaza invatamantulde stat si privat autorizat/acreditat din judetul Ilfov, pentru anul scolar 2013-2014?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatile scolare cu clase pregatitoare siI-VIII din Judetul Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE SI DISTRIBUTIE DE MERE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
85 zile x 27.443 elevi = 2.332.655bucati mere
Valoarea estimata fara TVA: 695, 131.19RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 13900 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anuntului de participare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza Formularul nr. B1sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin. (2) ? (4) din H.G. nr. 925/2006.Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul RO 58 TREZ 4215006XXX000266 al autoritatii contractante, deschis la TREZORERIA OPERATIVA ILFOV. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se constituieprintr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.Gnr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentrufacturile partiale, in conditiile prevazute la art. 90, alin. (3) din H.Gnr. 925/2006 si prevederile H.G nr.1045/2011.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului.In cazulin careofertantuleste o asociere, incadrarea incategoria interprinderilormici si mijlocii se va analiza cu privire la asociere in ansamblu.Astfel, daca toti asociatiise incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, reducerea cu 50%a cerintei privind cuantumulgarantiei de buna executie se va aplica si asocierii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEGA ? Programul de incurajare a consumului de fructe proaspete in scolisiBuget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Toate documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni, pentru persoanele fizice/juridice romane, se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta inoriginal/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana, avand in vedere art.5, alin.3 din Ordinul Presedintelui ANRMAP nr.509/2011-documentele intocmite deofertanti in scopul participarii la procedura de achizitie se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertilor.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator sau, ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu privire la documentele prezentate.Se vor prezenta:
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr.1) / Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului generalNota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se incadreze la una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire: Se vor prezenta: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 2), - Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor;
- Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos.Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul (pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c^1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006). Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse, cu exceptia celor care beneficiaza de inlesniri la plata/esalonari/compensari, aprobate de catre organele competente in domeniu. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
3.Declaratie privind calitatea de participant la proceduraModalitate de indeplinire: Declaratie semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului - in original - (completareFormular nr.12).
4.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Modalitatea de indeplinire: Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.13)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, (dupa caz).
5.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr.7)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz).
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Marian PETRACHE - Presedinte-Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Gheorghe ROMAN - Vicepresedinte ? Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Sebastian Daniel GEANTA - Vicepresedinte ? Judetul Ilfov- Consiliul Judetean;
Persoanele care semneaza documente emisein legatura cu sau pentruprocedura de atribuire:
Monica TRANDAFIR - Secretar al Judetului - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Ionel SCRIOSTEANU - Director Cabinet - Cabinet Presedinte;
Liviu GRADINARU - Director General-Directia Generala Economica, Investitii si Absorbtie Fonduri;
CristianOvidiuCatalinPISTOL - Director Executiv - Directia Absorbtie Fonduri Interne si Internationale;
Bogdan COSTEA- Director Executiv ? Directia Economica;
Constantin CALINOIU ? Director Executiv, Directia Investitii;
Irina SULIMAN ? Sef Serviciu ? Serviciul Juridic Contencios Avizare Legalitate Acte-Directia Juridica si Administratie Publica Locala;
Gabriela ALDEA - Sef Serviciu Pregatire Implementare Proiecte - Directia Absorbtie Fonduri Interne si Internationale
Marin HORATIU - Sef birou - Biroul Disciplina in Constructii - Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
Mihaela NEDELCU - Sef serviciu - Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului - Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
Rely DINCA - Sef Serviciu Lucrari Publice si Investitii ? Directia Investitii;
Marilena PADURE - Sef birou - Biroul Buget - Directia Economica;
IonicaVLADUTESCU - Sef serviciu - Serviciul Administratie Publica - Directia Juridica si Administratie Publica Locala;
Marioara RADU - Sef Serviciu ? Serviciul Public de intretinere Drumuri Judetene
Persoane care aproba bugetul - Lista consilierilor judeteni:
Bolintineanu GHEORGHE - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Marin BRANZOI - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Niculae CONSTANTIN - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Stefan DORR - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Florin CristianDRAGAN - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Petra DUMITRACHE - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Ana-Maria DUMITRU - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Catalin DUMITRU - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Ionel DUMITRU - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Vasile DUMITRU- Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Lucian ENACHE - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Emil IONITA - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Ionut Ciprian GROSU - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Marius Grigoras IANCU - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Alexandra MARGARIT - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Victor NEAGU - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Constantin NITA - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Mihai Sandu NITA - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Cornel Constantin OFITERU - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Florin PANTAZI - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Nicolae PAUN - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Tanase PETRE - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
George PIHA - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Stefan RADULESCU - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Cristina MANICEA - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Andrei SCUTELNICU - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Ionel-Robert STEFAN - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean;
Toma CRISTIAN - Consilier Judetean - Judetul Ilfov - Consiliul Judetean. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romane1.Modalitatea de indeplinire: Prezentarea Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Pentru persoanele juridice straine:
Modalitatea de indeplinire: Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do), din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora.- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.2.Prezentarea documentului de inregistrare pentru siguranta alimentelor emis de directia judeteana/municipiul Bucurestisanitar veterinara pentru siguranta alimentelor ;
(conform Ordinului nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala).3.Declaratieprivindincadrarea in categoria intreprinderilor micii si mijlocii
Modalitatea de indeplinire: Declaratiaprivind incadrarea in categoria intreprinderilor micii si mijlocii semnata si stampilata de reprezentantul legal - in original - Formular nr. GIn conformitate cuart.7dinLegea nr.346/2004 - privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor micii si mijlocii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1: Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 aniConditie de calificare: Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu 1.390.000 leiDocumente relevante:
bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz sau orice alte documente echivalente.Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art.186 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul fermal persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Nota: Persoana ce asigura sustinerea situatiei economic si financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Informatii generale-Formular nr.3 - completat in original.Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.-
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca: Conditie de calificare: Ofertantul/candidatul va prezenta maxim 3 contracte de furnizare produse similare in valoare cumulata de cel putin695.131, 19 lei.Nivelul valoric impus livrarilor de produse se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
Cerinta nr.2Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant/candidat, in special pentru asigurarea controlului calitatii.Conditie de calificare: Operatorul economic va face dovada ca dispune de personal pentru transportul si distributia merelor la locatiile prevazute in caietul de sarcini in conformitate cu graficul de livrare stabilit.Ofertantul/candidatul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor agroalimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Ordinului nr.243/05.11.2012.
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se vor prezenta documente care confirma:
- instruirea personalului in domeniul igienei produselor agro-alimentare (prezentare copie conform cu originalul document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie conform cu originalul document/ adeverinta).
Cerinta nr.3Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;Conditie de calificare: Ofertantul/candidatul dispune de mijloace de transport pentru indeplinirea corespunzatoare a contractuluiModalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate, inregistrate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; (documente care confirma modul de dispunere al acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)
Continuare cerinta 3: Conditie de calificare: Ofertantul/candidatul dispune de depozit alimentar dotat cu instalatii adecvate pentru ambalarea si pastrarea fructelor Modalitatea de indeplinire: Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul/candidatul dispune de depozitinregistrat conform Ordinului nr.111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; (documente care confirma modul de dispunere al acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei.
Continuare cerinta 3: In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea listei principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritatea sau de catre clientul privat beneficiar. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati. Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art.69^1 din OUG 34/2006.
Cerinta nr. 4Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora
Cerinta nr. 5
MOSTRA
Ofertantul va prezenta mostre privind fructele (merele) ce urmeaza a fi furnizate, insotite de buletine de analiza privind continutul reziduurilor de pesticide si metale grele. Buletinele de analiza se elibereaza de laboratoare nationale sau comunitare acreditate in conformitate cu ISO EN 17025 ? conform H.Gnr. 1154/27.11.2012 - privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a fondurilor necesare pentru distributia fructelor si a masurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitatii de implementare efectiva si de gestionare la nivelul administratiei publice, in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli in anul scolar 2013-2014.
Continuare NOTA: Informatii privind asociatii: Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.In conformitate cu art.190, alin.(1) si (2) din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarileulterioare, capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180si art.181(a, c^1 si d) din OUG nr.34/2006.
Angajamentulferm trebuiesa reprezinteun instrument juridic, care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare.
NOTA: Informatii privind asociatii
Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului inainte de data semnarii contractului.
Un asociat trebuie nominalizat lider al asociatiei si trebuie confirmat prin depunerea scrisorilor de imputernicire semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asociatiei.
Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor. Individual si colectiv, si ca lideral asociatiei este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociatie/Consortiu sunt obligati sa ramana pe intreaga durata a contractului.
Cerinta nr. 1
Conditie de calificare : Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular nr. 4 ? completat in originalDaca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Modalitate de indeplinire cerinta nr.2Formular nr.6 ? completat in originalModalitate de indeplinire cerinta nr.3Formular nr.5? completat in original--Modalitate de indeplinire cerinta nr.4:
Formular nr. B2 ? completat in originalModalitatea de indeplinire cerinta nr.5 : In vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra/produce produse similare celor care fac obiectul achizitiei in cauza, se solicita operatorilor economici prezentarea la sedinta de deschidere a ofertelor, o mostra a produsului ofertat, insotita de buletinul de analiza privind continutul reziduurilor de pesticide si metale grele, eliberate de Laboratoare Nationale sau Comunitare acreditate in conformitate cu ISO EN 17025.--Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va desfasura intr-o singura runda de o zi, la data stabilita de Autoritatea contractanta, fiind invitati toti ofertantii, cei care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi.Autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor in urma careia vor fi stabiliti operatorii cu oferte admisibile si care vor fi invitati la etapa finala de licitatie electronica.- La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta etapa de catre autoritatea contractanta;
- Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda cu durata de o zi;
- Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare in sistem electronic, este pretul unitar. Pretul maxim este de 0, 298 lei/elev/zi, fara TVA.- Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta si numarul de participanti;
- In situatia in care doi sau mai multi operatori economici oferteaza acelasi pret, se solicita o noua oferta de pret, in plic sigilat, la sediul autoritatii contractante, conform prevederilor legale.Atentie: Pana la data deschiderii ofertelor, toti operatorii economici selectati vor intreprinde toate masurile necesare pentru inregistrarea in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), la adresa electronica www.e-licitatie.ro
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
-
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.12.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.12.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.12.2013 10:00
Locul: Judetul Ilfov-Consiliul Judetean-Directia investitii, str. Gheorghe Manu, nr.18, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluareprecum si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Continuare garantie de participare: Mod de prezentare ? dovada constituirii garantiei / instrumentul de garantare se prezinta in original, in plic separat de plicul ofertei, pe care se va mentiona ?Garantie de participare?.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Nota: Cuantumulgarantiei de participaretrebuie sa fie = cu 2%valoarea estimata, dar cel putin egal cu suma ce va trebui sa fie retinuta in conditiileart. 2781 alin.(1), lit.b) din O.U.Gnr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul unei contestatii, in masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor o respinge, autoritatea contractanta va retine contestatarului parte din garantia de participare respectiv4.475, 13leifara TVA.In situatia in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesizaCNSC in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in conditiile art. 256 ^ 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA JURIDICA SI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA ? Compartimentul Avizare Legalitate Acte
Adresa postala: Str. Gheorghe Manu, nr.18, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010446, Romania, Tel. +40 2127534, Fax: +40 2127534
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2013 08:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer