Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea si distribuirea de produse lactate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat , precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din municipiul Pascani , pentru anul sco


Anunt de participare numarul 84832/19.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Pascani
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare. nr.16, Pascani, jud. Iasi, Localitatea: Pascani, Cod postal: 705200, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel.0232718250, In atentia: D-nei Cristina Simon, Email: [email protected], Fax: 0232718250, Adresa internet (URL): www.primariapascani.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea si distribuirea de produse lactate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat , precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din municipiul Pascani , pentru anul scolar 2009-2010 ;
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scoli si gradinite din municipiul Pascani, prezentate in anexa 1 la caietul de sarcini
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea si distribuirea de produse lactate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat , precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din municipiul Pascani , pentru anul scolar 2009-2010 ;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511000-3 - Lapte (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea estimata de produse lactate care se vor achizitiona :4088 beneficiari x 200 grame / unitate /zi x 175 zile
Valoarea estimata fara TVA: 465, 010RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 15.09.2009 pana la 15.06.2010
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare 5000 lei.cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din pretul contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere , daca e cazul
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181- Se vor prezenta certificate constatatoare (in original sau copie legalizata) din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, - Declaratie privind calitatea de participant la procedura
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului , cu cel mult 30 zile inainte de data deschiderii ofertelor(in original sau copie legalizata)
- Copie dupa codul unic de inregistrare - persoane juridice;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
rezultatele exercitiilor financiare pe ultimii 3 (trei) ani vizat si inregistrat la autoritatile competente ;
- declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- cifra medie de afaceri pe ultimii 3 (trei) ani trebuie sa fie mai mare decat 930020 lei ;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, in original
- Declaratie privind dotarile specifice, utilaje, echipamente tehnologice, laboratoare, si alte mijloace fixe pe care operatorul economic se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului
- Se va prezenta lista mijloacelor de transport care vor fi alocate pentru realizarea distributiei produselor lactate, insotita de copie certificata cu originalul a certificatului de inmatriculare pentru toate mijloacele prezentate in lista ;
- Se solicitaprezentarea unei liste cuprinzand spatiile de depozitare pentru pastrarea produselor lactate
- Declaratie care sa contina informatii privind numarul mediu, in ultimele 12 luni, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si a persoanelor cu indeplinirea contractuluiimpreuna cuCV- urile personalului de conducere.- Tabel cu personalul calificat implicat in productia si distributia produselor lactate. Se vor specificacertificate / diplome de absolvire care sa ateste calificarea acestora, precum si certificate de absolvire notiuni fundamentale de igiena.- Se va prezenta contractul cu medicul de medicina muncii in vederea supravegherii starii de sanatate a personalului angajat. (copie legalizata)Documentede autorizare/inregistrare a unitatilor si documente de autorizare / inregistrare pentru mijloacele de transport autorizate in conformitate cuOrd. Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelornr.93/2008 si Ord. Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 111/2008 cu modificari si completari prin Ordinul 13/2009 ;
- Autorizatie sanitar veterinara de functionare(copie legalizata)
- Autorizatie de mediu (copie legalizata)
- Se solicita prezentarea licentei de fabricatie (copie legalizata )
- Se solicita autorizare DSVSA pentru schimburi intracomuntare pentru produse lactate (stampila ovala)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Demonstrarea capacitatii printr-un contract al carui obiect a fost furnizarea de produse similare, incheiat si finalizat in ultimii trei ani.- Prezentarea cel putin a unei recomandari /document constatator /proces verbal de receptie, din partea beneficiarului, pentru livrarea produselor;
- Sa dispuna de minim 2(doua) autovehicule termoizolante, dotate cu instalatii frigorifice autorizate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda. Elementul de reofertare este pretul pe unitate de produs (fara TVA )
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.08.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.09.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.09.2009 11:00
Locul: Primaria municipiului Pascani , sala 18
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti autorizati ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel
Adresa postala: Str. Anastasie Panu nr. 25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232255907, Email: [email protected], Fax: 0232255907
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in termen de 5 (cinci) zile , incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic si contencios
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr.16 , camera 50, Localitatea: Pascani, Cod postal: 705200, Romania, Tel.0232762300, Email: [email protected], Fax: 0232718250
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.08.2009 14:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer