Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea si distribuirea produselor de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore,din judetul ARAD, in anul scolar 2013-20


Anunt de participare numarul 145383/01.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Arad
Adresa postala: Str. Corneliu Coposu nr. 22, Arad, Localitatea: Arad, Cod postal: 310003, Romania, Punct(e) de contact: NADIA RALUCA LUCACI, Tel. +40 0357731100, Email: [email protected], Fax: +40 0357731287, Adresa internet (URL): www.cjarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea si distribuirea produselor de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul ARAD, in anul scolar 2013-2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: scolile din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul ARAD, in anul scolar 2013-2014
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea si distribuirea produselor de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul ARAD, in anul scolar 2013-2014. Cantitate: produse de panificatie - 7.755.968 portii a 80 gr./portie.Valoarea zilnica este de 0, 31 lei/produs/copil/zi, fara TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811000-6 - Produse de panificatie (Rev.2)
15811300-9-Cornuri (Rev.2)
15821200-1-Biscuiti dulci (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul are ca scop furnizarea si distribuirea produselor de panificatie pentru elevii din din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul ARAD, in anul scolar 2013-2014
Cantitate: produse de panificatie - 7.755.968 portii a 80 gr./portie. Valoarea zilnica este de 0, 31 lei/produs/copil/zi, fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 404, 350.08RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
176 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul 48.000 lei, sa fie irevocabila si se va prezenta in limba romana, pers.straine vor prezenta si traducerea autorizata.Perioada de valab.a garantiei: 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor, care va acoperi si perioada de valab.a ofertei. In cazul extinderii perioadei de valab.a ofertei, perioada de valab. a garantiei va fi prelungita in mod corespunzator, in caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta. Forma de const. (conform art.86 alin.(1)din HG 925/2006), prin virament in contul Jud.Arad, prin CJA, Trez.Mun.Arad nr.RO13TREZ0215006XXX006670?pentru pers.fizice/juridice romane; prin virament in contul Jud. Arad, prin CJA, Banca Transilvania, Agentia Petru Rares nr.RO03BTRL00201202A17432XX-pentru pers.fizice/ juridice straine;prin instrument de garantare emis in cond.legii de o soc.bancara ori o soc.de asig., prin ordin de plata sau fila cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data desch.ofert., in numerar la casieria CJA (max.5000 lei).Dovada const.garantiei, dupa caz insotita de declaratia de incadrare in categ.IMM vor fi atasate ofertei, intr-un plic separat la vedere. Precizari privind instr.de garantare: va fi prezentat oblig.in original, la deschiderea ofertelor, va fi emis in fav.Judetului Arad, prin CJA, sa faca referire expresa la procedura in cauza;Sa contina in clar denumirea si adresa autoritatii in fav.careia s-a constituit; Sa aiba inscrisa valabil.pt.care a fost const.care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa in documentatie;Sa contina parafa lizibila a societatii emitente si semnatura autorizata;Sa fie emisa pentru op.ec.care a depus oferta; Acesta trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa in oricare din formele prev.la art.86 alin.(4) din HG 925/2006.Trebuie sa prevada posib.retinerii sumei, cfm. art.278^1 alin.(1) OUG 34/2006.In cazul in care garantia va fi depusa in euro, conversia se va face la cursul leu/euro emis de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertei. Cuantumul garantiei de buna executie va fi 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia trebuie sa fie irevocabila, se va constitui in termen de 10 zile lucratoare de la semnarea contractului. Garantia va fi prezentata in limba romana, iar persoanele straine vor prezenta si traducerea autorizata. Forma de constituire conform art.90 din HG 925/2006.Forma de constituire aleasa de ofertant nu va putea fi modificata pe toata durata derularii contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte de calificare pentru ofertant/toti asociatii: Formularul nr. 1 Declaratia privind calitatea de participant la procedura; Formularul nr. 2 Certif. de participare cu oferta independenta;Cerinte de calificare pentru ofertant/ toti asociatii/tert sustinator: Formularul nr. 4 ? Declaratia privind eligibilitatea ? neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006). Cerinte de calificare pentru ofertant/ toti asociatii/tert sustinator: Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006 pentru ofertant/toti asociatii ? Formular nr.5;Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 pentru tertul sustinator ? Formular nr.28. Persoanele juridice romane vor prezenta: Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general), eliberat de Ministerul Finantelor Publice ? ANAF, din care sa reiasa ca nu exista obligatii scadente la plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, eliberat de primaria pe raza careia este stabilit op ec, din care sa reiasa ca nu exista obligatii scadente la plata in luna anterioara celei in care se depune ofertele. In cazul in care operatorii economici prezinta declaratia pe proprie raspundere prin care se confirma indeplinirea cerintei de calificare privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ulterior prezentarea certificatelor de atestare fiscala, dupa caz.Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art.182 din OUG nr.34/2006, cu modif.si compl.ulterioare. Toate documentele solicitate vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota: Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare din situatiile prevazute de art.180 si art.181 din OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari, publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia cazului in care ofertantul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.Cerinte de calificare pentru ofertant/ toti asociatii/subcontrantanti/tert sustinator: Formular nr. 26 ? Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1(evitarea conflictului de interese)din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modif.si compl. ulterioare.Incadrarea in situatia prevazuta la art.69^1 din OUG nr.34/2006, atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante (conform art.3 lit.s^2) prin raportare la implicarea in procesul de achizitie publica sunt: Petru-Nicolae IOTCU-presedinte, Cristian-Ioan DRAGAN-administrator public, Romulus-Remus GUTU-vicepresedinte, Adrian-Florin TOLEA-vicepresedinte, Gheorghina-Mirela RIBOVICI-director executiv, Adrian NEDELCIU-director executiv, Cristian-Gheorghe CIRLUGEA-director executiv adjunct, Nadia-Raluca LUCACI-sef serviciu achizitii publice, Liliana-Daniela TURJUC-sef serviciu financiar-contabilitate, Silvana-Daniela LUPU-sef serviciu juridic contencios administrativ, Diana-Otilia PUIA-consilier, Renate-Ecaterina KELEMEN-consilier juridic, Mirela-Leontina STANA-consilier, Aurica-Steluta DUMITRACHESCU-consilier, Viorel-Teodor TURJUC-sef serviciu impozite si taxe locale relatii economice in teritoriu, Andrei BRADEANU-consilier, Diana PARJOL-consilier, dr. Racovita-Mircea PUTIN -sef BSAOA la DSVSA Arad, Carmen LEAH -consilier BSAONA la DSVSA Arad, Natalia DRAGOMIR -consilier BSAONA la DSVSA Arad, Gheorghe CIOBANU -consilier BSAOA la DSVSA Arad, Claudius-Lucian MLADIN-inspector scolar general la ISJ Arad, Elena BUTACIU-consilier la ISJ Arad, Marius-Florin DRAGANESCU-director executiv DGFP Arad, Pasc-Nicu STANCIU-inspector DGFP Arad, Veronica BADAU-comisar la CJPC Arad, Lorena BARBA-comisar la CJPC Arad, Imelda KRIEGER-inspector principal Prefectura Arad, Paul OANA-inspector principal Prefectura Arad, dr.Laura-Corina NICOLESCU-Director Executiv DSP Arad, Cristina COTUNA-medic primar igiena la DSP Arad, respectiv consilierii judeteni: Zeno-Catalin ACHIM, Aurel ARDELEAN, Gyorgy BOLONI, Simion BUDIU, Dorina-Rodica CHAMBRE, Valentin COVALIV, Vasilica DAMIAN, Daniel-Sorin DURUS, Dumitru-Florian ENACHIUC, Cristian FEIES, Ioan GLIGOR, Dacian-Alin HARLAU, Simona-Lucia IORGOVAN, Cornel-Stefan LUCACI, Ioan MICLE, Petru MOT, Daniel NEGREA, Mircea-Laurentiu ONEA, Caius-Mihai PARPALA, Cosmin-Nicolae PERETEATCU, Ioan PLAVETI, Garofita POPA, Mircea PURCARU, Gheorghe SABAU, Ioan-Gheorghe SECULI, Marius-Mircea SULINCEAN, Gyorgy SIPOS, Florin-Dan TRIPA, Ion ULICI, Teodor VESA. Cerinte de calificare pentru ofertant/ toti asociatii pentru partea din contract pe care o realizeaza: Persoane juridice romane: prezentarea Certificatului constatator eliberat de ONRC de pe langa instanta competenta, care sa cuprinda informatii reale si actuale la data limita de depunere a ofertei din care sa rezulte informatii privind sediul social, punctele de lucru, administratorii societatii, precum si obiectul de activitate. In cazul in care certificatul constatator ONRC, a fost prezentat in copie cu mentiunea "conform cu originalul" se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ONRC in original/copie legalizata.Cerinte de calificare pentru ofertant/ toti asociatii pentru partea din contract pe care o realizeaza: Persoane juridice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in tara in care ofertantul este stabilit.Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte de calificare pentru ofertant /asociatie/ tert sustinator: Se vor prezenta informatii privind cifra de afaceri. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o cifra de afaceri globala in ultimii 3 ani cel putin egala cu: 4.000.000 lei. In cazul in care operatorul economic prezinta o decl.de incadrare in categ. IMM cfm. Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezv. IMM, ac.benef.in baza art. 16 alin.2, de reduceri cu 50% pt.crit.legate de cifra de afaceri, cerute in achiz.publice. Ca o asoc.sa benef.de preved. art. 16 alin. 2 din legea 346/2004, trebuie ca toti membrii sa prezinte o declaratie de incadrare in categoria IMM. Se va completa Formular.3
In functie de informatiile si documentele disponibile operatorii economici vor prezenta documente in vederea indeplinirii cerintei cu privire la cifra de afaceri globala. Convertirea in lei/valuta, pentru ofert.romani si straini, se va realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR/BCE pentru anii 2010, 2011, 2012. Pentru operatorii economici care nu au avut activit.in unul sau mai multi din cei 3 ani cifra de afaceri se va lua in considerare conform documentelor disponibile.
NOTA: Atunci cand un grup de operat. economici depune oferta comuna, sit.ec. si financ.se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.In cazul in care pentru un ofertant exista un singur sau mai multi sustinatori, cerinta privind cifra de afaceri va fi indepl.de catre o singura persoana, respectiv de un singur tert sustinator.In cazul unei oferte individuale care beneficiaza de sustinere, cond.privind cifra de afaceri trebuie indeplinita ori de ofertant ori de tertul sustinator.In cazul unei of.individ./comuna care beneficiaza, dupa caz, de subcontractare si sustinere, cerinta privind cifra de afaceri nu se considera indeplinita de catre subcontractant, ci doar de catre ofertant, membrii asocierii sau tert sustinator, dupa caz;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa urmatorul formular: Fisa de ?Informatii generale?Formularul nr. 3.Conform art.185 lit.c) din OUG 34/2006, cu modif.si compl. ulterioareConform art.186 din OUG 34/2006, cu modif.si compl.ulterioare, si Ordinul 509/2011 al Presedintelui ANRMAP.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte de calificare pentru ofertant/toti asociatii/tert sustinator: persoane fizice/juridice straine: toate documentele solicitate mai jos vor fi prezentate in traducere autorizata, in cazul in care acestea nu se elibereaza in tara de origine sub aceasta denumire, se vor prezenta documente echivalente.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica daca ofertantul/ ofertantul asociat/ persoana care sustine ofertantul figureaza in evidenta ANRMAP cu documente constatatoare din care sa reiasa ca, din motive imputabile acestuia, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia. In cazul in care autoritatea contractanta detine informatii sau este in posesia unor date din care reiese ca ofertantul sau ofertantul asociat nu si-a indeplinit unele obligatii contractuale, acesta va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, conform prevederilor art. 181 lit.c^1 din OUG nr.34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare
Cerinte de calificare pentru ofertant/toti asociatii/tert sustinator: Ofertantul va prezenta declaratia privind personalul de specialitate si calificat corespunzator indeplinirii contractului, in special pentru asigurarea controlului calitatii. In cazul in care personalul nominalizat nu are relatie contractuala cu ofertantul pentru acel personal se va prezenta un Angajament de participare, incheiat anterior datei de deschidere a ofertelor. Se vor prezenta Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere - Formular nr.11; Lista/inform.ref.la studiile, pregatirea profes.si calificarea pers.responsabile pt. indepl.contr.de furnizare-Formular 12; documente care confirma:
-instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare (copie document/ adeverinta) cfm.Ord.M.S 1225/2003.
-efectuarea controlului medical periodic(copie document/ adeverinta) conf. prevederilor HG 355/2007 si HG 1169/2011. Documentele/ adeverintele prezentate vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinte de calificare pentru ofertant/toti asociatii/tert sustinator: Conditii privind mijloacele de transport. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune (inchiriere, leasing sau alte forme de punere la dispozitie) de min.12 autovehicule, inregistrate sanitar veterinar de catre DSVSA. Se va completa Formular nr. 15.In cazul in care autovehiculele nu sunt proprietatea operatorului economic se vor prezenta pentru acestea, documente din care reiese daca sunt in inchiriere, leasing sau alte forme de punere la dispozitie.
Pentru autovehicule se vor prezenta: documente de inregistrare sanitarveterinara eliberate de D.S.V.S.Ajudeteana conf.Ord.A.N.S.V.S.A nr.111/2008 cu modific.si complet ulterioare;
Pentru spatiul de productie/depozitare dupa caz se vor prezenta: document de certificare a conformitatii, eliberat de DSP conf.Ord.MS nr.1030/2009 cu modif.si compl. ulter.si document de inregistrare pentru siguranta alimentelor, eliberat de DSVSA.conf. Ord.A.N.S.V.S.A 111/2008 cu modif.si compl.ult.Ofertantul va prezenta locul de producere si depozitate a produselor de unde acestea urmeaza sa fie distribuite si va face dovada modului in care dispune de aceste spatii (in dotare proprie /inchiriere, leasing sau alte forme de punere la dispozitie).
Deasemenea ofertantul va face dovada igienizarii spatiului de productie/depozitare, dupa caz, in baza Regulam.(CE) 852/2004. Se vor prezenta documente din care sa rezulte ultima actiune de combatere a daunatorilor pentru spatiul de productie/depozitare.
Cerinte de calificare pentru ofertant/toti asociatii/tert sustinator: Se va prezenta lista principalelor furnizari de produse efectuate in ultimii 3 ani (socotiti prin raportare la data limita de depunere a ofertelor) din care sa rezulte minim 1, maxim 2 contracte similare celor supuse achizitiei cu o valoare cumulata de cel putin 2.000.000. lei fara TVA Lista va contine valori, perioade de livrare, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
Se va prezenta: Declaratie privind lista princip. furnizari de produse in ultimii 3 ani ?Formular nr.6. (unde se vor regasi contractele similare). Formular nr.9-Experienta similara aferenta fiecarui contract va fi insotita de certificari de buna executie pentru produsele livrate si recomandare din partea beneficiarului sau alte documente echivalente. Certificarile vor indica beneficiarii, valoarea produselor, se va preciza daca au fost livrate in conformitate cu normele profesionale din domeniu.
In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput act.ec.de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Convertirea in lei si valuta, pentru ofert. romani si straini, se va realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR/BCE pt.anii 2010, 2011, 2012, 2013.
Se vor prezenta mostre cu produsele care fac obiectul licitatiei (10 bucati din fiecare), pana la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinte de calificare pentru ofertant/ toti asociatii: Se va prezenta Certificatul de implementare a sistemului de management al calitatii potrivit standardului ISO 9001 sau echivalent, similar ca activitate cu obiectul prezentei achizitii, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinte de calif.pt.ofertant/toti asociatii: Se va prez.certificarea conform standardului ISO 22000/HACCP, a sistemului de management al sigurantei alimentelor sau echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea documentelor solicitate sau echivalente acestora in traducere autorizata.Conform prevederilor OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se vor prezenta urmatoarele documente: Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere - Formular nr.11; Lista/inform.ref.la studiile, pregatirea profes.si calificarea pers.responsabile pt. indepl.contr.de furnizare-Formular 12, precum si documente care confirma: -instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare (copie document/ adeverinta) cfm.Ord.M.S 1225/2003-efectuarea controlului medical periodic(copie document/ adeverinta) conf. prevederilor HG 355/2007 si HG 1169/2011.Se va complete Formular nr.15- decl.privind utilajele, instal., echipam.tehnice de care dispune op.ec. pentru indepl.coresp.a contr. de furnizare.Ordinul A.N.S.V.S.A nr.111/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.Ord. MS nr.1030/2009 cu modif.si compl. ulter.; Ord.A.N.S.V.S.A 111/2008 cu modif.si compl.ult.Ofertantul va prezenta locul de producere si depozitate a produselor de unde acestea urmeaza sa fie distribuite si va face dovada modului in care dispune de aceste spatii (in dotare proprie /inchiriere, leasing sau alte forme de punere la dispozitie).Se vor prezenta documente din care sa rezulte ultima actiune de combatere a daunatorilor pentru spatiul de productie/depozitare.Formular nr. 6, Experienta similara-Formular nr.9Lista principalelor furnizari de produse efectuate in ultimii 3 ani ? Formular nr. 6, Experienta similara-Formular nr.9Convertirea in lei si valuta, pentru ofert. romani si straini, se va realiza la cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR/BCE pt.anii 2010, 2011, 2012, 2013.ART.188 alin.(1) lit.e) din OUG nr.34/2006, aprobata cu modif.si compl.ulterioaresi Ord.509/14.09.2011 al Presedintelui ANRMAP, Anexa 1.ISO 9001 sau echivalent ? sistemul de management al calitatii.Certificat ISO 22000/HACCP sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Invit.de part.va fi transm.pe cale electr.simultan of.cu oferte admis.si va contine data si mom.de start al lic. electr. precum si orice inf.nec.pt.realiz.conectarii indiv.la echip.electr.utilizat; elem.ofertei care va face ob.proc.repetitiv de ofertare in sist.electr. este pretul; sist.inf.va pune la disp.of.inf.ref.la cea mai buna of.financ., nr.part.la lic.elec., cond.in care of.vor avea dr.sa liciteze: in cadrul lic.elec.of.nu pot decat sa imbunatat.ultima of.depusa, nr.de runde: 1, durata unei runde: o zi;In cazul in care of.decl.admis nu modif. in cadrul lic.elec.elem.of.care face ob.proc.repetitiv de ofertare, la stab.clasam.final este luata in cons.of.depusa in cadrul proced. de eval.initi.a of.cfm.crit.de atrib.stab.prin doc.de atr.;atrib. contr. se va face in baza rezult.obtinut in urma finaliz.lic.elec.cfm OUG nr.34/2006.In sit.in care se const.ca ofe clasate pe primul loc au preturi egale, departaj.of.se va face prin reofertare cu plic inchis.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
27
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.09.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.09.2013 11:00
Locul: sediul Consiliului Judetean Arad
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici, UCVAP, experti cooptati, dupa caz.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, departajarea ofertelor se va face prin reofertare in plic inchis. Dupa deschidere, ofertele care nu fac dovada constituirii garantiei de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art. 256^2 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 34/2006 ? 10 zile de la data luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Arad -Serviciul Juridic Contencios Administrativ
Adresa postala: str.Corneliu Coposu, nr.22, Localitatea: Arad, Cod postal: 310003, Romania, Tel. +40 0357731100, Email: [email protected], Fax: +40 0354731287, Adresa internet (URL): www.cjarad.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2013 10:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer