Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea si distribuirea produselor lactate elevilor din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul ARAD, in anul scolar 2012-2013


Anunt de participare numarul 136939/27.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Arad
Adresa postala: Str. Corneliu Coposu nr. 22, Arad, Localitatea: Arad, Cod postal: 310003, Romania, Punct(e) de contact: NADIA RALUCA LUCACI, Tel. +40 0357731100, Email: [email protected], Fax: +40 0357731287, Adresa internet (URL): www.cjarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea si distribuirea produselor lactate elevilor din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul ARAD, in anul scolar 2012-2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: scolile (clasele I-VIII) si gradinitele cu program normal de 4 ore din invatamantul de stat si privat, din judetul ARAD.
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop furnizarea si distribuirea produselor lactate elevilor din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul ARAD, in anul scolar 2012-2013. Cantitate: lapte tratat termic UHT/pasteurizat si iaurt-8.003.236 portii a 200 gr./portie.Valoarea zilnica/portie este de 0, 62 lei/copil/zi, fara TVA. Conform prevederilor OUG nr.96/2002, aprobata cu modif.si compl.ulterioare, diversificarea programului cu produse derivate din produsul de baza lapte, nu va depasi limita maxima de 33% din cantitatea totala aferenta contractului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
15511100-4-Lapte pasteurizat (Rev.2)
15551310-1-Iaurt natural (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lapte tratat termic UHT/pasteurizat si iaurt- 8.003.236 portii/an a 200 gr./portie.Valoarea zilnica/portie este de 0, 62 lei/copil/zi, fara TVA.Conform prevederilor OUG nr.96/2002, aprobata cu modif.si compl.ulterioare, diversificarea programului cu produse derivate din produsul de baza lapte, nu va depasi limita maxima de 33% din cantitatea totala aferenta contractului.
Valoarea estimata fara TVA: 4, 962, 006.31RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
178 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul: 95.000 lei.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Moneda in care se va constitui: lei; Limba in care se va prez.garantia: limba romana, iar pers.straine vor prezenta si trad.autoriz. Perioada de valab.a garantiei: 120 de zile de la termenul limita de dep. a ofert.care va acoperi si perioada de valab.a ofertei. In cazul extinderii per.de valab. a ofertei, per.de valab. a garant.va fi prelungita in mod coresp., in caz contrar se considera ca ofer. si-a retras oferta.Forma de const.(conform art. 86 alin.(1)din HG 925/2006), prin virament in contul Judetului Arad, prin CJA, Trez. Mun. Arad, nr. RO13TREZ0215006XXX006670 ? pentru pers. fizice/juridice romane; prin virament in contul Judetului Arad, prin CJA, Banca Transilvania, Agentia Petru Rares, nr. RO03BTRL00201202A17432XX - pentru pers.fizice/juridice straine;printr-un instrument de garantare emis in cond. legii de o soc.bancara ori o soc.de asig., prin ordin de plata sau fila cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data desch.ofert.Dovada constituirii garantiei, dupa caz, insotita de decla. de incadrare in categ.IMM vor fi atasate ofertei, intr-un plic separat, la vedere. Precizari privind instr.de garantare: va fi prezentat oblig.in original, la desch.ofertelor, va fi emis in fav. Jud.Arad, prin C.J.A.; Sa faca referire expresa la procedura in cauza;Sa contina in clar denumirea si adresa autorit.in fav.careia s-a constituit; Sa aiba inscrisa valabil. pt.care a fost const.care trebuie sa coresp.cu cea inscrisa in documentatie; Sa contina parafa lizibila a soc.emitente si semnatura autorizata;Sa fie emisa pentru op.ec.care a depus oferta; Acesta trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa in oricare din formele prevazute la art.86 alin.(4) din HG 925/2006.Trebuie sa prevada posib. retinerii sumei, cfm.art.278^1 alin.(1) din OUG 34/2006. Cuantumul garantiei de buna executie va fi 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia trebuie sa fie irevocabila, se va const.in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului. Garantia va fi prezentata in limba romana, iar pers.straine vor prezenta si traducerea autorizata. Forma de const. cfm.art.90 din HG 925/2006. Restituirea garantiei de buna executie cfm HG nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte de calificare pentru ofertant/toti asociatii: Formularul nr. 1 Declaratia privind calitatea de participant la procedura; Formularul nr. 2 Certif. de participare cu oferta independenta;Cerinte de calificare pentru ofertant/ toti asociatii/tert sustinator: Formularul nr. 4 ? Declaratia privind eligibilitatea ? neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006). Cerinte de calificare pentru ofertant/ toti asociatii/tert sustinator: Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 pentru ofertant/toti asociatii ? Formular nr. 5;Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 pentru tertul sustinator ? Formular nr. 28. Persoanele juridice romane vor prezenta: Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general), eliberat de Ministerul Finantelor Publice ? ANAF, din care sa reiasa obligatiile exigibile la data de 25 a lunii anterioare depunerii ofertei. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, eliberat de primaria pe raza careia este stabilit op ec, din care sa reiasa obligatiile exigibile la data de 25 a lunii anterioare depunerii ofertei. In cazul in care operatorii economici prezinta declaratia pe proprie raspundere prin care se confirma indeplinirea cerintei de calificare privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ulterior prezentarea certificatelor de atestare fiscala, dupa caz.Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art.182 din OUG nr.34/2006, cu modif.si compl.ulterioare.Nota: Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare din situatiile prevazute de art.180 si art.181 din OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari, publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia cazului in care ofertantul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.Cerinte de calificare pentru ofertant/ toti asociatii/subcontrantanti/tert sustinator: Formular nr. 26 ? Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1(evitarea conflictului de interese)din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modif.si compl.ulterioare.Incadrarea in situatia prevazuta la art.69^1 din OUG nr.34/2006, atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aproba/ semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica, consilierii judeteni si persoanele care vor face parte din comisia de evaluare, conform art.6 din OUG 96/2002 se regasesc in anexa la Formularul nr.26. Cerinte de calificare pentru ofertant/ toti asociatii pentru partea din contract pe care o realizeaza: Persoane juridice romane: Prezentarea Certificatului constatator eliberat de O.N.R.C.de pe langa instanta competenta, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de deschidere a ofertelor.Vor fi calificati doar op.ec. care au ca domeniu de activitate un domeniu similar cu obiectul proc.de achizitie. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. In cazul in care certificatul ORC, a fost prezentat in copie cu mentiunea "conform cu originalul" se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC in original/copie legalizata.Cerinte de calificare pentru ofertant/ toti asociatii pentru partea din contract pe care o realizeaza: Persoane juridice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in tara in care ofertantul este stabilit.Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte de calificare pentru ofertant /asociatie/ tert sustinator: Se vor prezenta informatii privind cifra de afaceri. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o cifra de afaceri globala in ultimii 3 ani nu mai mica decat: 9.000.000 lei fara TVA. In cazul in care operatorul economic prezinta o decl.de incadrare in categ. IMM-urilor cfm. Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezv. IMM, ac.benef.in baza art. 16 alin.2, de reduceri cu 50% pt.crit.legate de cifra de afaceri, cerute in achiz.publice. Ca o asoc.sa benef.de preved. art. 16 alin. 2 din legea 346/2004, trebuie ca toti membrii sa prezinte o declaratie de incadrare in categoria IMM-urilor. Se va completa Formular.3
In functie de informatiile si documentele disponibile operatorii economici vor prezenta documente in vederea indeplinirii cerintei cu privire la cifra de afaceri globala. Convertirea in lei si euro, pentru ofert.romani si straini, se va realiza la cursul mediu comunicat de B.N.R.pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2009:1 euro=4, 2373 lei; Anul 2010:1 euro = 4, 2099 lei; Anul 2011:1euro=4, 2379 lei. Pentru operatorii economici care nu au avut activit.in unul sau mai multi din cei 3 ani cifra de afaceri se va lua in considerare conform documentelor disponibile.
NOTA: Atunci cand un grup de operat. economici depune oferta comuna, sit.ec. si financ.se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.In cazul in care pentru un ofertant exista un singur sau mai multi sustinatori, cerinta privind cifra de afaceri va fi indepl.de catre o singura persoana, respectiv de un singur tert sustinator.In cazul unei oferte individuale care beneficiaza de sustinere, cond.privind cifra de afaceri trebuie indeplinita ori de ofertant ori de tertul sustinator.In cazul unei of.individ./comuna care beneficiaza, dupa caz, de subcontractare si sustinere, cerinta privind cifra de afaceri nu se considera indeplinita de catre subcontractant, ci doar de catre ofertant, membrii asocierii sau tert sustinator, dupa caz;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte de calificare pentru ofertant/toti asociatii/tert sustinator: Ofertantul trebuie sa asigure personal de specialitate si calificat corespunzator indeplinirii contractului, persoanele avand cunostinte de igiena alimentelor, instruite in acest sens si avand fisele de aptitudine din carnetele de sanatate avizate de medicul de medicina muncii si in termen de valabilitate.
Se vor prezenta urmatoarelor documente edificatoare: Declaratie privind efectivul mediu anual al pers.angajat si al cadrelor de conducere-Formular nr.11; Lista/inform.ref.la studiile, pregatirea profes.si calif.pers.responsabile pentru indepl.contr.de furnizare?Formular 12, care va fi insotit de copia fiselor de aptitudine din carnetele de sanatate vizate de medicul de medicina muncii si de dovada scrisa a urmarii cursurilor de igiena.
Cerinte de calificare pentru ofertant/toti asociatii/tert sustinator: Conditii privind mijloacele de transport. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de min.12 autovehicule speciale, termoizolante dotate cu instalatii frigorifice pe timpul perioadei de vara conform HG 714/2008, inregistrate sanitar veterinar DSVSA si certificate de catre DSP.
Se va completa Formular nr. 15 - decl.privind utilajele, instal., echipam.tehnice de care dispune op.ec. pentru indepl.coresp.a contr. de furnizare; In cazul in care utilajele, instal., echipam.tehnice prez. nu sunt proprietatea op.ec., se va prezenta pentru acestea documente care atesta detinerea (inchiriere, leasing sau alte forme de punere la dispozitie).
Pentru autovehicule se vor prezenta: autorizatie sanitar veterinara de transport pentru mijloacele de transport eliberata de D.S.V.S.A judeteana conf.Ord.A.N.S.V.S.A nr.57/2010 si documente de certificare a conformitatii mijloacelor de transport eliberate de DSP, pentru anul in curs, conf.Ord. Ministrului Sanatatii nr.1030/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru spatiul de productie/depozitare: se vor prezenta: -document de certificare a conformitatii pentru unitatea de productie/ spatiul de depozitare dupa caz, eliberat de DSP conf.Ord. MS nr.1030/2009 cu modif.si compl. ulter. si docum.de inregistrare pentru siguranta alimentelor, pentru spatiul de productie/spatiul de depozitare dupa caz, eliberat de DSVSA cfm.ORD.111/2008 cu modif.si compl.ult.si ORD ANSVSA nr.57/2010. De asemenea se va prezenta dovada scrisa a ultimei actiuni de combatere a daunatorilor efect.de o firma specializata care sa includa si lista produselor utilizate.Ofertantul trebuie sa prezinte locul de producere si depozitare a produselor de unde acestea urmeaza sa fie distribuite si sa faca dovada ca dispune de spatii de depozitare pentru asigurarea pastrariii produselor la temperatura indicata de producator. Se vor prezenta documente care atesta detinerea (in dotare proprie/inchiriere, leasing sau alte forme).
Cerinte de calificare pentru ofertant/toti asociatii/tert sustinator: Se va prezenta lista privind experienta similara. Ofertantul trebuie sa faca dovada furnizarii in ultimii 3 ani de activitate (socotiti prin raportare la data depunerii ofertei)de produse similare celor care fac obiectul procedurii, prin prezentarea de contract/contracte a caror valoare cumulata sa fie de minim 4.000.000 lei, fara TVA.
Se vor prezenta: Declaratie privind lista princip. furnizari de produse in ultimii 3 ani ? Formular nr.6 (unde se va/vor regasi contractul/contractele similare); Formularul nr.9-Experienta similara, aferenta fiecarui contract similar;Formularul nr.9 va fi insotit de urmatoarele documente anexa: copia contractului/contractelor de achizitie publica (paginile din care sa rezulte partile contractante, obiectul, durata, pretul contractului, precum si pagina finala cu semnaturi/stampila partilor);
-recomandarea beneficiarului pentru indeplinirea contractului;
In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput act.ec.de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.
La deschiderea ofertelor se vor prezenta mostre cu produsele care fac obiectul licitatiei (10 buc. din fiecare) pentru produsul de baza si derivate.
Cerinte de calificare pentru ofertant/toti asociatii/tert sustinator: Se va prezenta autorizare sanitara-veterinara pentru schimburi intracomunitare cu prod.alim.de origine animala sau echivalent.Producatorul de produse lactate sa fie autorizat in a utiliza stampila ovala pe produse, iar produsele lactate trebuie sa respecte prevederile Regulam.(CE) nr.852/2004 al Parlam. European si al Consiliului privind igiena prod. alim. si Regulam.(CE) nr.853/2004 al Parlam. European si al Consiliului de stab. a unor norme specif.de igiena ce se aplica alimentelor de origine animala.
Cerinte de calificare pentru ofertant/toti asociatii/tert sustinator: persoane fizice/ juridice straine: toate documentele solicitate mai sus vor fi prezentate in traducere autorizata, in cazul in care acestea nu se elibereaza in tara de origine sub aceasta denumire, se vor prezenta documente echivalente.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica daca ofertantul/ ofertantul asociat/ persoana care sustine ofertantul figureaza in evidenta ANRMAP cu documente constatatoare din care sa reiasa ca, din motive imputabile acestuia, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia. In cazul in care autoritatea contractanta detine informatii sau este in posesia unor date din care reiese ca ofertantul sau ofertantul asociat nu si-a indeplinit unele obligatii contractuale, acesta va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, conform prevederilor art. 181 lit.c^1 din OUG nr.34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinte de calificare pentru ofertant/ toti asociatii: Se va prezenta Certificatul de implementare a sistemului de management al calitatii potrivit standardului ISO 9001 sau echivalent, similar ca activitate cu obiectul prezentei achizitii, in termen de valabilitate.
Cerinte de calif.pt.ofertant/toti asociatii: Se va prez.certificarea conform standardului ISO 22000/HACCP, a sistemului de management al sigurantei alimentelor sau echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene, in termen de valabilitate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Invit.de part.va fi transm.pe cale electr.simultan of.cu oferte admis.si va contine data si mom.de start al lic. electr. precum si orice inf.nec.pt.realiz.conectarii indiv.la echip.electr.utilizat; elem.ofertei care va face ob.proc.repetitiv de ofertare in sist.electr. este pretul; sist.inf.va pune la disp.of.inf.ref.la cea mai buna of.financ., nr.part.la lic.elec., cond.in care of.vor avea dr.sa liciteze: in cadrul lic.elec.of.nu pot decat sa imbunatat.ultima of.depusa, nr.de runde: 1, durata unei runde: o zi;In cazul in care of.decl.admis nu modif. in cadrul lic.elec.elem.of.care face ob.proc.repetitiv de ofertare, la stab.clasam.final este luata in cons.of.depusa in cadrul proced. de eval.initi.a of.cfm.crit.de atrib.stab.prin doc.de atr.;atrib. contr. se va face in baza rezult.obtinut in urma finaliz.lic.elec.cfm OUG nr.34/2006.In sit.in care se const.ca ofe clasate pe primul loc au preturi egale, departaj.of.se va face prin reofertare cu plic inchis.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
41
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.08.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.08.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.08.2012 11:00
Locul: Consiliul Judetean Arad
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, membrii UCVAP, experti cooptati, dupa caz.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Docum.emise de inst./organisme ofic. din tara in care ofert.straini sunt rezidenti pot fi prez.in limba originara, cu cond.ca acestea sa fie insotite de trad.autoriz.in limba romana. Toate docum.(oferta si doc.care insotesc oferta), incl.solicit. de clarif. vor fi prez.in limba romana, insot.de trad.autoriz.dupa caz. Ofert. are oblig.de a mentine oferta valab.pe toata per.de valab.decl.; AC are dr.de a sol.ofert., in circumst. except.inainte de expirarea per.de valab.a ofertei, prel.acestei perioade; Ofert.are oblig.de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prel.per.de valab.a ofertei; Ofert.care nu este de acord cu prel.per.de valab.a ofertei i se vor solicita clarif.in acest sens; Orice oferta valab.pentru o per.mai mica decat per.prec.va fi respinsa de com.de eval., ca inacceptabila. Op.ec.poate benef.de sust.unui tert. In acest caz va prez.un angajam.ferm priv.sustinerea. La desc.ofert., angajam.ferm va fi prez.in forma autentica, incl.in cazul in care s-a depus initial decl.pe proprie rasp.prin care confirma ca indepl.cerint.de calif.?Form.nr.20 Cap. III. Vom lasa la latit.op.ec.modelul de prez.a angajam., cu cond.resp.prev.art.186, art.190 (dupa caz) din OUG nr.34/2006, cu modif.si compl.ult., corob.cu prev.art. 11^1 din HG nr.925/2006, cu modif.si compl.ulter. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, atunci departajarea ofertelor se va face prin reofertare cu plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 0213104641, Email: [email protected], Fax: +40 0213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art. 256^2 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 34/2006 ? 10 zile de la data luarii la cunostinta de orice act al autoritatii contractante.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Arad -Serviciul Juridic Contencios Administrativ
Adresa postala: str. Corneliu Coposu nr. 22, Localitatea: Arad, Cod postal: 310003, Romania, Tel. +40 0357731100, Email: [email protected], Fax: +40 0357731287, Adresa internet (URL): www.cjarad.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.06.2012 11:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer