Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea si distribuirea produselor lactate elevilor din clasele pregatitoare, elevilor din clasele I-VIII din invatamantul de


Anunt de participare numarul 145407/01.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Calarasi
Adresa postala: Str 1Decembrie 1918, nr1, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910019, Romania, Punct(e) de contact: Gabriel Dima, Tel. +40 242311302, Email: [email protected], Fax: +40 242331609, Adresa internet (URL): www.calarasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea si distribuirea produselor lactate elevilor din clasele pregatitoare, elevilor din clasele I-VIII din invatamantul de
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: judetul calarasi
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea si distribuirea produselor lactateelevilor din clasele pregatitoare, elevilor din clasele I-VIII din invatamantul destat si privat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul Calarasi, in anul scolar 2013-2014
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
15551310-1-Iaurt natural (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nr. zile de scoala ori nr. elevi, 180 x 36.000(portii/zi) in anul scolar 2013-2014 = 6.480.000 portii/an scolar.
Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 6.480.000 portii x 0, 64 lei = 4.147.200 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 4, 147, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
180 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 50.000 lei. Valabilitate: 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Forma de constituire conform prevederilor art.86 alin.(1) din HGR nr.925/2006. In cazul in care se constituie prin virament bancar, contul autoritatii contractante este : RO65TREZ2015006XXX000200, deschis la Trezoreria Municipiului Calarasi, cod fiscal: 4294030. Autoritatea contractanta va retine garantia pt. participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, in situatiile prevazute la art. 87 alin (1, lit. a, b si c. din HG 925/2006. In eventualitatea formularii unei contestatii si in cazul respingerii pe fond a acesteia de catre C.N.S.C, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare conform art.278^1, alin.1 din OUG nr.34/2006. In cazul depunerii garantiei de participare in alta valuta se va avea in vedere cursul de referinta leu/valuta pentru data publicarii anuntului de participare in SEAP. Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr.346/2004 si depun 50% din valoarea garantiei de participare vor depune in original o declaratie pe proprie raspundere conform Formular 14. Cuantumul Garantiei de buna executie: 5% din valoarea totala a contractului fara TVA. Perioada pentru care se constituie garantia de buna executie trebuie sa acopere intreaga durata de valabilitate a contractului.Modul de constituire a Garantiei de buna executie: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Modul de restituire a garantiei de buna executie conform prevederilor art.92 alin (1) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -Formularul nr. 2
2.Declaratia privind neincadrarea in prevederile Art.181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -Formularul nr. 3
3.Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plataa. Persoane juridice romane trebuie sa prezinte:
- Certificat de atestare fiscala (ANAF) privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat ;
- Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul local eliberat de Primarii.
Din certificatele prezentate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari, etc.) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor. In acest sens ofertantul va anexa certificatelor, actele doveditoare prin care se demonstreaza acordarea inlesnirilor si cele doveditoare ale platilor scadente in termenele
stabilite. In momentul depunerii ofertei documentul va fi prezentat in original, copie legalizata /autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul?.
b. Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata, la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana
4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Formularul nr.4
5.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul nr.5Persoanele care detin functii de decizie in cadrul Consiliului Judetean Calarasi in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: ing. Raducu Filipescu ? Presedinte, ing. Sorin Vasilescu ? director executiv, ec. Paraschiva Muresanu ? director executiv, jr. Maranda Pipos - director executiv.
In conformitate cu prevederile art. 11, alin. 4 si 5 din HG nr. 925/2006 amendat conform HG 834/2009 ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire - Formular nr.19. In cazul in care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de
a prezenta / completa / certificatele / documentele edificatoare care probeaza / confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Persoane juridice/fizice romane:
Cerinte obligatorii: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul din raza teritoriala unde ofertantul isi are sediul, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, care sa ateste ca obiectul de activitate include si activitatea ce face obiectul procedurii de achizitie.NOTA: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original/copie legalizata inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta, in cazul in care documentul nu a fost prezentat in aceasta forma. Persoane juridice/fizice straine:
Cerinte obligatorii: Se vor prezenta documente care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica autorizata sau juridica, atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la o grupare legal constituita, in conformitate cu legislatia in vigoare din tara de origine a ofertantului - traduse in limba romana si legalizate, din care sa rezulte faptul ca, ofertantul are inscrisa in domeniul de activitate, activitatea ce face obiectul procedurii. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Ofertantul va prezenta Autorizatia sanitar veterinara cf. Ordinulul ANSVSA nr. 57/2010 siAutorizatia sanitar ? veterinara pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animala.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Bilantul contabil la 31.21.2012, vizat si inregistrat de organele competente;
Prezentarea fisei de informatii generale si declararea cifrei de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani, care trebuie sa fie de: minim 8.200.000 lei.Prezentarea in original/ copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", a documentelor care dovedesc indeplinirea cerintei cu privire la cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani.
Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se
va folosi cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a
Romaniei (www.bnr.ro) pentru anul respectiv.
Cerinta nr.2
Informatii privind sustinerea economica financiara
Capacitatea economica si financiara poate fi sustinuta si de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art. 186/OUG34/2006.
Se vor prezenta
1.Declaratie privind neincadrarea in art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Declaratie privind neincadrarea in art. 181 lit a, c^1 si d din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Declaratie privind neincadrarea in art. 69 ^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia Ofertantului resursele
economice si financiare invocate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Completarea, semnarea si prezentarea Formularului 6 -Informatii GeneralePrezentarea in original/ copie legalizata / copie lizibila cumentiunea "conform cu originalul", a documentelor care dovedesc indeplinirea cerintei cu privire la cifra de afaceri medieglobala pe ultimii 3 ani.Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va folosi cursul mediu anual lei/valuta comunicat deBanca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) pentru anul respectiv.Se va completa Formularul nr .2Se va completa Formularul nr .3Se va completa Formularul nr .5Se va completa Formularul nr .17
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani, continand cantitatile livrate, perioade de livrare, beneficiari.
Prezentarea Listei principalelor livrari de produse similare, din ultimii 3 ani
insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritati sau
clientul privat beneficiar, prin care ofertantul va face dovada livrarii de
produse similare, prin maxim 2 contracte, in valoare cumulata de minim 4.100.000 lei
Detinerea ( in dotare proprie/ inchiriere sau alte forme) unui spatiude depozit pentru produsele lactate ofertate, care sa asigure regimul termic din fisa tehnica a produsului, volum util de minim 250 mc situat la o distanta rutiera fata de Municipiul Calarasi care sa asiguredistributia zilnica la nivelulacestuia. Pentru spatiul de depozitare se va prezentaAutorizatia sau documentul de inregistrare sanitar ? veterinara.
Informatii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si
ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Se va prezenta:
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale
cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Dovada ca personalul implicat in depozitare, manipulare si transport produse, este instruit privind normele de igiena (conform prevederilorOrdinului M.S. nr.1225/2003)Contract cu un laborator autorizat in conditiile legii (Regulamentul CE nr.1441/2007 de modificare a Regulamentului CE nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare), acreditat pentru efectuarea de analize fizico-chimice, microbiologice, toxicologice ( cerinta valabila doar pentru producatori)
Dovada ca dispune (in dotarea proprie /inchirierea sau alte forme) deminimum 7 mijloace de transport termoizolante si dotate cu instalatii frigorifice, autorizate pentru transportul produselor de origine animala;Se va prezenta un grafic de livrare corelat cu modul de distributie ( zilnic, bisaptamanal, saptamanal).Se vor prezenta: 1.Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de caredispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare acontractului, respectiv minimum 7 mijloace de transport dotate cu instalatii frigorifice2. Pentrufiecare mijloc de transport se va prezenta autorizatie sanitar?veterinara eliberata conform Ordinului ANSVSA nr.57/2010, avizata anual, valabila la data limita de depunere a ofertelor conform Regulamentului CE 2073/2007 privind criteriile microbiologice pentru produse alimentare, acreditat pentru efectuarea de analize fizico-chimice, microbiologice.Se vor prezenta mostre ale produselor lactate insotite de buletine de analiza aferente
Informatii privind sustinerea capacitatii tehnice si profesionaleCapacitatea tehnica si profesionala poate fi sustinuta si de catre o altapersoana, in conditiile prevazute de art. 190 din Ordonanta de Urgenta aGuvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se vor prezenta :1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din Ordonanta deUrgenta a Guvernului 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 lit. a, c^1 si d din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 ^1 din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prezentarea declaratiilor din partea tertului sustinator privind sustinerea tehnica si profesionala
Informatii privind asociati1. Acord de asociere.Se va prezenta:
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 ^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Operatorii economici se pot asocia in vederea participarii la procedura de achizitie prezentand o oferta comuna.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind situatia personala a ofertantului trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte; celelalte cerinte privind capacitatea economico-financiara si tehnica pot fi indeplinite prin cumul.
Acordul de asociere va indica participarea (in procente) la contract si partile din contract ce urmeaza a fi executate de fiecare asociat. Liderul asociatiei va fi autorizat sa isi asume angajamente si va indeplini
celelalte cerinte privind capacitatea economico-financiara si tehnica. Acordul de asociere va indica participarea (in procente) la contract si partile din contract ce urmeaza a fi executate de fiecare dintre parteneri in cadrul asociatiei. Liderul asociatiei va fi autorizat sa isi asume angajamente si va primi instructiuni pentru executarea contractului. Plata se va face liderului asociatiei.
Se vor prezenta, in copie, Certificate (sau echivalent) emise de organisme independente care atesta implementarea si functionarea :
?Sistemului de Management al Calitatii conform standardului ISO 9001/2008? pentru domeniul de certificare ? transport si distributie produse alimentare;?Sistemului de Management al Sigurantei Alimentare conform ISO 22000/2005?.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul 16 si anexa la acest formular Se vor prezenta copii dupa informatiile relevante dindocumentele [contracte / procese - verbale de receptie, etc.]care confirma livrarea in ultimii 3 ani, de produsesimilare, dovedita cu maxim 2 contracte, in valoare cumulate de minim 4.100.000 lei.NOTA: In cazul in care contractele contin clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea lor, ofertantul va prezenta paginile din contract din care sa rezulte partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, cantitatea livrata, precum sipagina finala cu semnaturi.Acte doveditoare de detinere, cu orice titlu, pentru depozitul pentru produse de origine animala ? copie legalizata sau copie lizibila ?conform cu originalul?Pentru spatiul de depozitare se va prezentaAutorizatia sau documentul de inregistrare sanitar ? veterinara - copie legalizata sau copie lizibila ?conform cu originalul, cf. Ordinului ANSVSA nr.27/2010.Se va completa Formularul nr .18Se vor prezenta copii conforme cu originalul dupa certificate, documente care saconfirme participarea la cursuri de profil
Contract cu un laborator autorizat in conditiile legii (Regulamentul CE nr.1441/2007 de modificare a Regulamentului CE nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare), acreditat pentru efectuarea de analize fizico-chimice, microbiologice, toxicologice. ( cerinta valabila doar pentru producatori) - in copieCompletarea, semnarea si prezentarea Formularului 7-
- Prezentarea documentelor de inregistrare sanitar-veterinara in copie pentru mijloacele de transport, vizate la zi.
Se vor prezenta mostre ale produselor lactate insotite de buletine de analiza aferenteSe va completa Formularul nr .2
Se va completa Formularul nr .3Se va completa Formularul nr . 5Se va completa Formularul nr . 8Se va completa Formularul nr .9Se va completa Formularul nr .101.Acordul de asociere? Formular 11.2. Se va completa Formularul nr .5Operatorii economici se pot asocia in vederea participarii la procedura de achizitie prezentand o oferta comuna.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind situatia personala a ofertantului trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte; celelalte cerinte privind capacitatea economico-financiara si tehnica pot fi indeplinite prin cumul.Acordul de asociere va indica participarea (in procente) la contract si partile din contract ce urmeaza a fi executate de fiecare dintre parteneri in cadrul asociatiei.Liderul asociatiei va fi autorizat sa isi asume angajamente si va primi instructiuni pentru executarea contractului. Plata se va face liderului asociatiei.Se vor prezenta, in copie, Certificate (sau echivalent) emise de organisme independente care atesta implementarea si functionarea : ?Sistemului de Management al Calitatii conform standardului ISO 9001/2008? pentru domeniul de certificare ? transport si distributie produse alimentare;?Sistemului de Management al Sigurantei Alimentare conform ISO 22000/2005?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica (dupa caz)Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica (dupa caz): a.Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul.b.Limite ale valorilor pana la care pretul poate fi imbunatatit: nu e cazul.c.Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile: clasamentul rezultat in urma rundei de licitare va fi disponibil in ziua urmatoare incheierii rundei.d.Informatii relevante privind procesul licitatiei electronice: olicitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda de licitare de o zi (24h); data exacta a acesteia va fi comunicata ofertantilor in timp util, cu respectarea legislatiei in vigoare;oautoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi; invitatia se va transmite pe cale electronica simultan, tuturor ofertantilor, respectivi.e.Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: diferenta minima solicitata pentru licitarea noilor oferte va fi de 0, 1% din valoarea estimata a contractului fara TVA.Informatii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: licitatia electronica se va desfasura in SEAP, pe site-ul www.e-licitatie.ro. Operatorii economici care depun oferte au obligatia de a fi inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice. Informatii privind inregistrarea se pot obtine de pe site-ul www.e-licitatie.ro si www.cnmsi.ro.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.09.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2013 10:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Calarasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertanti sau imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilorcare au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art. 256^2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIU JUDETEAN CALARASI - COMPARTIMENT ACHIZITII
Adresa postala: str. 1 Decembrie 1918, nr.1, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910019, Romania, Tel. +40 242311301, Fax: +40 242331609
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2013 13:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer