Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea si distribuirea produselor lactate si de panificatie elevilor din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul Caras-Severin,2009-201


Anunt de participare numarul 79817/11.06.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CARAS-SEVERIN
Adresa postala: Str. 1 Decembrie 1918, nr.1, Localitatea: Resita, Cod postal: 320084, Romania, Punct(e) de contact: VIORICA MOGOSIN, Tel.0255216247, 0255211240/int.228, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0255216247, Adresa internet (URL): www.cjcs.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea si distribuirea produselor lactate si de panificatie elevilor din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul Caras-Severin, 2009-2010
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatile prescolare si scolare, clasele I-VIII din judetul Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea si distribuirea produselor lactate si de panificatie elevilor din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul Caras-Severin, 2009-2010
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511100-4 - Lapte pasteurizat (Rev.2)
15540000-5-Branzeturi (Rev.2)
15551310-1-Iaurt natural (Rev.2)
15811300-9-Cornuri (Rev.2)
15821200-1-Biscuiti dulci (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pentru anul scolar 2009-2010 un total de 5658100 portii (produse lactate si de panificatie)
Valoarea estimata fara TVA: 5, 544, 938RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare pt toate loturi este 55449.38 lei, iar garantia de buna executie este de 10 % din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Conform alocatiilor bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea si subcontractarea se va face conform articolului 44 si 45 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181; declartie privind caliatatea de participant la procedura
- Se solicita Certificatul de atestare fiscala, eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local, in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor.
- Se solicita Certificatul de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare fiscala al unitati administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, in original sau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil pe anul precedent, vizat si inregistrat de organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita urmatoarele:
- licenta de fabricatie pentru produsele ofertate, eliberata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
- autorizatie sanitara si sanitar veterinara, eliberate de institutiile de resort.
- dovada detinerii de mijloace de transport termoizolante si dotate cu instalatii frigorifice in conformitate cu normele de igiena reglementate de OMS nr. 976/98. In cazul in care mijloacele de transport sunt inchiriate se va prezenta o copie dupa contractul de inchiriere, contract ce va avea o durata de valabilitate cel putin egala cu durata de desfasurare a programului Lapte - Corn 2009-2010.
- dovada ca dispune de spatii de depozitare pentru asigurarea pastrarii produselor lactate si de panificatie la temperatura indicata de producator, care sa pot fi verificate de catre organele de control sanitar si sanitar veterinar competente ale judetului Caras-Severin impreuna cu un reprezentant al Consiliului Judetean Caras-Severin, prin declaratie pe proprie raspundere. In cazul in care spatiile de depozitare sunt inchiriate se va prezenta o copie dupa contractul de inchiriere, contract ce va avea o durata de valabilitate cel putin egala cu durata de desfasurare a programului Lapte - Corn 2009-2010.
Lipsa mijloacelor de transport si a spatiilor de depozitare, conform cerintelor este eliminatorie.
- buletinele de analiza pentru fiecare produs ofertat (in termen de valabilitate) eliberat de un laborator acreditat sau un laborator de referinta;
- se solicita fisele tehnice pentru produsele ofertate, atat la produsele de baza cat si la cele derivate;
- dovada ca personalul angajat care manipuleaza produsele in timpul livrarii este instruit privind normele de igiena si are carnet de sanatate vizat la zi
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Se va organiza licitatia electronica pt imbunatatirea ofertei financiare in doua runde
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S50-072210 din 13.03.2009
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.07.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.07.2009 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.07.2009 18:00
Locul: Resita, Consiliul Judetean Caras-Severin P-ta 1 Decembrie 1918nr.1 cam 9.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschiderea ofertelor prin reprezentant imputernicit avand o copie dupa actul de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Timisoara
Adresa postala: P-ta Tepes Voda Nr.2 A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel.0256-498092
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatilor
Adresa postala: Str.Stravropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Fax: 021-3204642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Caras-Severin, Serviciu Juridic
Adresa postala: P-ta 1 Decembrie 1918 nr.1, Localitatea: Resita, Cod postal: 320084, Romania, Tel.0255-211420, Fax: 0255-211127
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.06.2009 12:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer