Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea si distribuirea produselor lactate si de panificatie elevilor din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul Caras-Severin, in anul


Anunt de participare numarul 127336/02.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CARAS-SEVERIN
Adresa postala:  Str. 1 Decembrie 1918, nr.1, Localitatea:  Resita, Cod postal:  320084, Romania, Punct(e) de contact:  VIORICA MOGOSIN, Tel. 0255216247, 0255211240/int.228, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  0255216247, Adresa internet (URL):  www.cjcs.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea si distribuirea produselor lactate si de panificatie elevilor din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul Caras-Severin, in anul scolar 2011-2012
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatile de invatamant din judetul Caras-Severin
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea si distribuirea produselor lactate si de panificatie elevilor din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul Caras-Severin, in anul scolar 2011-2012
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511100-4 - Lapte pasteurizat (Rev.2)
15551310-1-Iaurt natural (Rev.2)
15811300-9-Cornuri (Rev.2)
15821200-1-Biscuiti dulci (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
30.694 portii / ziX 177zile lucratoare in anul scolar 2011-2012 = 5.432.838 portii
Valoarea estimata fara TVA: 5, 106, 887.72RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
cuantumul garantiei de participare pentru toate loturile este de 102.139 lei, iar garantia de buna executie este 5 % din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
conform alocatiilor bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 si art.45 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, completarea Certificatului de participare la licitatie, completarea Declaratiei privind calitatea de participant la procedura, Se solicita Certificatul de atestare fiscala, eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local, valabil la data deschiderii ofertelor, Se solicita Certificatul de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare fiscala al unitati administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, valabil la data deschiderii ofertelor, Se solicita prezentarea Certificatului constatator si a Certificatului de inregistrare, emise de Oficiul Registrului Comertului, cazier fiscal.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil pe anul precedent (2010), vizat si inregistrat de organele competente;
- scrisoare de bonitate din partea bancilor , din care sa rezulte lichiditatea si solvabilitatea.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
licenta de fabricatie pentru produsele ofertate, eliberata de M A si A, dovada detinerii de mijloace de transport termoizolante si dotate cu instalatii frigorifice in conformitate cu normele de igiena reglementate de OMS nr. 976/98, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care mijloacele de transport sunt inchiriate se va prezenta o copie dupa contractul de inchiriere, contract ce va avea o durata de valabilitate cel putin egala cu durata de desfasurare a programului Lapte - Corn 2011-2012.dovada ca dispune de spatii de depozitare in proprietate, inchiriate sau cu contract de comodat pentru asigurarea pastrarii produselor lactate si de panificatie la temperatura indicata de producator. In cazul in care spatiile de depozitare sunt inchiriate se va prezenta o copie dupa contractul de inchiriere, contract ce va avea o durata de valabilitate cel putin egala cu durata de desfasurare a programului Lapte - Corn 2011-2012.autorizatie sanitara si sanitar veterinara, eliberate de institutiile de resort, pentru mijloacele de transport si spatiile de depozitare;dovada de la D S V, DSP si OJPC ca ofertantul nu a avut sanctiuni in ultimul an privind normele de igiena pentru producerea si distribuirea produselor lactate si de panificatie. experienta similara in distribuirea produselor lactate si de panificatie. Se solicita completarea formularului nr.3 din sectiunea Formulare, continand valori, perioade de livrare, beneficiari. Livrarile de produse lactate si de panificatie se confirma prin prezentarea a cel putin un (1) contract de furnizare si mentionat de ofertant, se solicita prezentarea unei declaratii pe propria raspundere ca personalul angajat care urmeaza a indeplini contractul de furnizare este instruit privind normele de igiena si are carnet de sanatate vizat la zi.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pentru imbunatatirea ofertei financiare intr-o singura runda
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
20
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S63-102134 din 31.03.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.09.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.09.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.09.2011 10:00
Locul: Consiliul Judetean Caras-Severin, Resita, P-tadecembrie 1918 nr.1 cam 9
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la sedinta de deschidere a ofertelor prin reprezentant imputernicit avand asupra sa actul de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stravopoleos nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Email:  [email protected], Fax:  021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256^2/OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Caras-Severin
Adresa postala:  P-ta 1 Decembrie 1918 nr.1, Localitatea:  Resita, Cod postal:  320084, Romania, Tel. 0255-211420, Email:  [email protected], Fax:  0255-211127, Adresa internet (URL):  www.cjcs.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.07.2011 10:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer