Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea si distribuirea produselor lactate si de panificatie elevilor din clasele pregatitoare, elevilor din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore


Anunt de participare numarul 143373/30.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JudetulMures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: Moldovan Cristina, Tel. +40 265263211, Email: [email protected], Fax: +40 265268718, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Consiliul Judetean Mures - Serviciul Administratie Publica si Cancelarie
Adresa postala: Piata Victorieinr.1, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: Moldovan Cristina, Tel. +40 265263211, Email: [email protected], Fax: +40 265268718, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Consiliul Judetean Mures - Serviciul Administratie Publica si Cancelarie
Adresa postala: Piata Victorieinr.1, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: Moldovan Cristina, Tel. +40 265263211, In atentia: +40 265268718, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cjmures.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea si distribuirea produselor lactate si de panificatie elevilor din clasele pregatitoare, elevilor din clasele I-VIII din invatamantul de stat siprivat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul Mures, in anul scolar 2013-2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatile prescolare si scolare(prescolarilor si elevilor din clasele pregatitoare si clasele I-VIII) din judetul Mures conform Anexei nr.1
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea si distribuirea produselor lactate si de panificatie elevilor din clasele pregatitoare, elevilor din clasele I-VIII din invatamantul de stat siprivat, precum si copiilor prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul Mures, in anul scolar 2013-2014
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
15511100-4-Lapte pasteurizat (Rev.2)
15551310-1-Iaurt natural (Rev.2)
15811300-9-Cornuri (Rev.2)
15821200-1-Biscuiti dulci (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nr. zile de scoala orinr. elevi
Lotul 1 ? 178 x 63.444(portii/zi) in anul scolar 2013-2014= 11.293.032portii/an scolar.
Lotul 2 ? 178 x 63.444 (portii/zi) in anul scolar 2013-2014=11.293.032portii/an scolar.
Lot 1 Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 11.293.032 portiix 0, 59 lei =6.662.888, 88 lei.Lot 2 Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 11.293.032 portiix 0, 35 lei =3.952.561, 20lei.
Valoarea estimata fara TVA: 10, 615, 450.08RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: Lot 1:133.257, 77 lei, Lot 2:79.051, 22 lei. Valabilitate: 120 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Forma de constituire conform prevederilor art.86 alin.(1) din HGR nr.925/2006. In cazul in care se constituie prin virament bancar, contul autoritatii contractante este : RO11TREZ4765006XXX000224, deschis la Trezoreria Tirgu Mures, cod fiscal: 4322980.Autoritatea contractanta va retine garantia pt. participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, in situatiile prevazute la art. 87 alin (1) lit. a, b si c. din HG 925/2006. In eventualitatea formularii unei contestatii si in cazul respingerii pe fond a acesteia de catre C.N.S.C, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma de pentru lot 1:8.226, 28 lei si lot2:7.732, 56 lei (art.278^1, alin.1 din OUG nr.34/2006). In cazul depunerii garantiei de participare in alta valuta se va avea in vedere cursul de referinta leu/valuta pentru data publicarii invita?iei de participare in SEAP. Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr.346/2004 si depun 50% din valoarea garantiei de participare vor depune in original o declaratie pe proprie raspundere conform Formular 14. Cuantumul Garantiei de buna executie Lot 1 si Lot 2:10% din valoarea totala a contractului fara TVA. Perioada pentru care se constituie garantia de buna executie trebuie sa acopere intreaga durata de valabilitate a contractului.Modul de constituire a Garantiei de buna executie: -printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.Modul de restituire a garantiei de buna executie conform prevederilor art.92 alin (1) din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -Formularul nr. 2
2. Declaratia privind neincadrarea in prevederile Art.181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -Formularul nr. 33. Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plataa. Persoane juridice romane trebuie sa prezinte: - Certificat de atestare fiscala (ANAF) privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat ;
- Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul local eliberat de Primarii.Din certificatele prezentate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari, etc.) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor. In acest sens ofertantul va anexa certificatelor, actele doveditoare prin care se demonstreaza acordarea inlesnirilor si cele doveditoare ale platilor scadente in termenele stabilite. In momentul depunerii ofertei documentul va fi prezentat in original, copie legalizata /autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul?.b. Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata, la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Formularul nr.4
5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul nr.5Persoanele care detin functii de decizie in cadrul Consiliului Judetean Mures in ceea ce privesteorganizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Ciprian Dobre, Presedintele Consiliului Judetean Mures; Ovidiu Dancu si Lokodi Edita Emoke, Vicepresedinti; Aurelian Paul Cosma, Secretarul judetului; Nemes Genica, Directorul Directiei Juridice si Administratie Publica; Bartha Iosif, Directorul Directiei Economice; Tcaciuc Ioana, sef serviciu buget; Farkas Adriana, Sef serviciu Juridic; Carmen Patran, sef serviciu Investitii si Achizitii publice;Delia Belean, Sef serviciu Administratie Publica si Cancelarie; Alin Marginean, Sef birou Financiar - Contabil; Hulpus Monica, consilier juridic, Serviciul Juridic, Lefter Erika, consilier juridic, Serviciul Juridic, Savu Felicia, consilier Directia Tehnica; Dumitru Alexandru, consilier, Birou Financiar Contabil, Moldovan Cristina, consilier, Serviciul Administratie Publica si Cancelarie; Dascalu Ligia, consilier, Serviciul Administratie Publica si Cancelarie;
Persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt: Presedintele Consiliului Judetean Mures, Ciprian Dobre; Vicepresedinti, Ovidiu Dancu si Lokodi Edita Emoke; Consilieri Judeteni: Antonie Stefan-Mihail, Balogh Iosif, Ban Moise, Bandea Eugen, Bolos Vasile-Grigore, Boros Raul Alin, Borsan Doru Aurelian, Coman Melus Florian, Csep √Čva Andrea, Eros Csaba, Filimon Vasile, Gasparik Attila Csaba, Georgescu Cristian Radu, Gliga Ioan Florin, Iacob Letitia, Kedei Pal Elod, Kelemen Attila-Marton, Mo;zes Levente Sandor, Popa Dragos Codrin, Pop Teodor Mircea, Pokorny Vasile Stefan, Socotar Gheorghe Dinu, Somesan Stefan, Stoica Ion, Szabo; Arpad, Szasz Izolda, Tatar Bela, Todoran Liviu Radu, Tusnea Ion, Sopterean Ioan.
In conformitate cu prevederile art. 11, alin. 4 si 5 din HG nr. 925/2006 amendat conform HG 834/2009 ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire - Formular nr.19. In cazul in care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta / completa / certificatele / documentele edificatoare care probeaza / confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Persoane juridice/fizice romane:
Cerinte obligatorii: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul din raza teritoriala unde ofertantul isi are sediul, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, care sa ateste ca obiectul de activitate include si activitatea ce face obiectul procedurii de achizitie.NOTA: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original/copie legalizata inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta, in cazul in care documentul nu a fost prezentat in aceasta forma.Persoane juridice/fizice straine:
Cerinte obligatorii: Se vor prezenta documente care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica autorizata sau juridica, atestare ori apartenenta din punct de vedere profesionalla o grupare legal constituita, in conformitate cu legislatia in vigoare din tara de origine a ofertantului - traduse in limba romana si legalizate, din care sa rezulte faptul ca, ofertantul are inscrisa in domeniul de activitate, activitatea ce face obiectul procedurii, si nu are inscrise mentiuni referitoare la condamnari pentru fapte penale, punerea sub interdictie, declararea starii de faliment. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Prezentarea fisei de informatii generale si declararea cifrei de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani, care trebuie sa fie de:
Lot 1: minim 12.500.000 lei
Lot 2: minim7.000.000leiPrezentarea in original/ copie legalizata / copie lizibilacu mentiunea "conform cu originalul", a documentelor care dovedesc indeplinirea cerintei cu privire la cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani.Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va folosi cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) pentru anul respectiv.
Cerinta nr.2
Informatii privind sustinerea economica financiaraCapacitatea economica si financiara poate fi sustinuta si de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art. 186/OUG34/2006.
Se vor prezenta
1.Declaratie privind neincadrarea in art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Declaratie privind neincadrarea in art. 181 lit a, c^1 si d din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Declaratie privind neincadrarea in art. 69 ^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia Ofertantului resursele economice si financiare invocate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Completarea, semnarea si prezentarea Formularului 6 - Informatii GeneralePrezentarea in original/ copie legalizata / copie lizibilacu mentiunea "conform cu originalul", a documentelor care dovedesc indeplinirea cerintei cu privire la cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani.Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va folosi cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) pentru anul respectiv.Se va completa Formularul nr .2Se va completa Formularul nr .3Se va completa Formularul nr .5Se va completa Formularul nr .17
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lot 1 si Lot 2
Lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani, continand cantitatile livrate, perioade de livrare, beneficiari.
Cerinta nr.2
Lot 1 si Lot 2
Prezentarea Listei principalelor livrari de produse similare, din ultimii 3 ani insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritati sau clientul privat beneficiar, prin care ofertantul va face dovada livrarii de produse similare, prin maxim 2 contracte, in valoare cumulata de minim 10.000.000 unitati (buc).
Cerinta nr.3Lot 1
Autorizatie sanitar ? veterinara pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animala
Cerinta nr. 4
Lot1 siLot 2
Detinerea (in dotarea proprie /inchirierea sau alte forme) de spatii de depozitare pentru produsele ofertate
Cerinta nr. 5
Lot 1 si Lot 2
Pentru spatiul de depozitare se va prezenta Notificarea privind certificarea conformitatii (conform Ordin M.S. nr. 1030/2009)
Cerinta nr. 6
Lot 1 si Lot 2
Pentru spatiul de depozitare se va prezenta Autorizatia sau documentul de inregistrare sanitar -veterinara
Cerinta nr. 7
Lot1siLot 2
Informatii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 aniSe va prezenta:
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Cerinta nr. 8
Lot1siLot 2
Dovada ca personalul implicatin depozitare, manipulare si transport produse, este instruit privind normele de igiena (conform prevederilor Ordinului M.S. nr.1225/2003)
Cerinta nr. 9
Lot1siLot 2
Dovada ca personalul implicat in depozitare si transport produse este apt sa presteze aceasta munca (conform prevederilor Hotararii de Guvern nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor)
Cerinta nr.10
Lot1
Dovada ca dispune (in dotarea proprie /inchirierea sau alte forme) de minimum 25mijloace de transport frigorifice autorizatesanitar-veterinar
Se vor prezenta:
1.Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, respectiv minimum 25 mijloace de transport frigorifice
2. Documente de inregistrare sanitar-veterinara in copie pentru mijloacele de transport, vizate la zi
Cerinta nr.11Lot 2
Dovada ca dispune (in dotarea proprie /inchirierea sau alte forme) de minimum 25mijloace de transport autorizatesanitar-veterinar
Se vor prezenta:
1.Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, respectiv minimum 25mijloace de transport2. Documente de inregistrare sanitar-veterinara in copie pentru mijloacele de transport, vizate la zi
Cerinta nr. 12
Lot 1 si Lot 2
Informatii privind sustinerea capacitatii tehnice si profesionale
Capacitatea tehnica si profesionala poate fi sustinuta si de catre o alta persoana, in conditiile prevazute de art. 190 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se vor prezenta :1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 lit. a, c^1si d din Ordonanta de Urgenta a Guvernului. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 ^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica (exprimat in fata unui notar) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia Ofertantului resursele tehnice si/sau profesionale invocate.
5. Prezentarea declaratiilor din partea tertului sustinator privind sustinerea tehnica si profesionala
Cerinta nr.13
Lot 1 si Lot 2Informatii privind asociatii1. Acord de asociere
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 ^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Operatorii economici se pot asocia in vederea participarii la procedura de achizitie prezentand o oferta comuna.
In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind situatia personala a ofertantului trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte; celelalte cerinte privind capacitatea economico-financiara si tehnica pot fi indeplinite prin cumul.
Acordul de asociere va indica participarea (in procente) la contract si partile din contract ce urmeaza a fi executate de fiecare dintre parteneri in cadrul asociatiei.Liderul asociatiei va fi autorizat sa isi asume angajamente si va primi instructiuni pentru executareacontractului. Platase va face liderului asociatiei.
Cerinta nr. 1
Lot1 si Lot2
Certificarea conform standardului ISO 22000, a sistemuluide management al sigurantei alimentelor, sau echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul 16 si anexa la acest formularSe vor prezenta copii dupa informatiile relevante din documentele [contracte / procese - verbale de receptie, etc.] care confirma livrarea in ultimii 3 ani, de produsesimilare a caror cantitate sa fie de minim 10.000.000 unitati (buc), dovedita cu maxim 2 documente.NOTA: In cazul in care contractele contin clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea lor, ofertantul va prezenta paginile din contract din care sa rezulte partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, cantitatea livrata, precum si pagina finala cu semnaturi.Se va prezenta Autorizatia sanitar ? veterinara pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animalain original/copie conforma cu originalul/copie legalizataSe vor prezenta documente care atesta detinerea (in dotarea proprie /inchirierea sau alte forme) de spatii de depozitareSe va prezenta Notificarea privind certificarea conformitatii (conform Ordin M.S. nr. 1030/2009) in copie conforma cu originalul pentru spatiul de depozitareSe va prezenta Autorizatia sau documentul de inregistrare sanitar veterinara incopie conforma cu originalul.Se va completa Formularul nr .18Se vor prezentacopii conforme cu originalul dupa certificate, documente care sa confirme participarea la cursuri de profilPentru personalul implicat in depozitare si transport produse se vor prezenta fisele privind aptitudinea in munca si carnetele de sanatatevizate la zi, in copie conforma cu originalul- Completarea, semnarea si prezentarea Formularului7-- Prezentarea documentelorde inregistrare sanitar-veterinara in copie pentrumijloacele de transport, vizate la zi- Completarea, semnarea si prezentarea Formularului7-- Prezentarea documentelorde inregistrare sanitar-veterinara, in copie, pentru mijloacele de transport, vizate la zi1.Se va completa Formularul nr .22. Se va completa Formularul nr . 33. Se va completa Formularul nr . 54. Se va completa Formularul nr . 85.Se va completa Formularul nr .96.Se va completa Formularul nr .101. Acordul de asociere? Formular 11.2. Se va completa Formularul nr .5Operatorii economici se pot asocia in vederea participarii la procedura de achizitie prezentand o oferta comuna.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind situatia personala a ofertantului trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte; celelalte cerinte privind capacitatea economico-financiara si tehnica pot fi indeplinite prin cumul.Acordul de asociere va indica participarea (in procente) la contract si partile din contract ce urmeaza a fi executate de fiecare dintre parteneri in cadrul asociatiei.Liderul asociatiei va fi autorizat sa isi asume angajamente si va primi instructiuni pentru executareacontractului. Platase va face liderului asociatiei.Certificat ISO 22000in copie conforma cu originalul, sau in cazul in care operatorul economic nu detine un astfel de certificat se vor prezentaorice alte probe sau dovezi care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al managementului privind siguran?a alimentelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica (dupa caz)Daca da, informatii suplimentare despre licitatia electronica (dupa caz): a. Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul.b. Limite ale valorilor pana la care pretul poate fi imbunatatit: nu e cazul.c. Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile: clasamentul rezultat in urma rundei de licitare va fi disponibil in ziua urmatoare incheierii rundei.d. Informatii relevante privind procesul licitatiei electronice: o licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda de licitare de o zi (24h); data exacta a acesteia va fi comunicata ofertantilor in timp util, cu respectarea legislatiei in vigoare;o autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi; invitatia se va transmite pe cale electronica simultan, tuturor ofertantilor, respectivi.e. Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: diferenta minima solicitata pentru licitarea noilor oferte va fi de 0, 1% din valoarea estimata a contractului fara TVA.Informatii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: licitatia electronica se va desfasura in SEAP, pe site-ul www.e-licitatie.ro. Operatorii economici care depun oferte au obligatia de a fi inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice. Informatii privind inregistrarea se pot obtine de pe site-ul www.e-licitatie.ro si www.cnmsi.ro.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S050-081516 din 12.03.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.06.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.07.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.07.2013 11:00
Locul: Sediul Autoritatii contractante, Tg Mures, Piata Victoriei nr.1, etaj 2, sala mica de sedinte.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Conf.art.33 alin.2 din HG nr.925/2006 orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Mures - serviciul juridic
Adresa postala: Piata Victoriei nr.1, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Tel. +40 265263211, Email: [email protected], Fax: +40 265268718, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.04.2013 16:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer