Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea si distributia fructelor proaspete (MERE) pentru elevii claselor pregatitoare si claselor I-VIII din invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat din judetul Satu Mare pentru anul scolar 2013-2014


Anunt de participare numarul 148636/20.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SATU MARE
Adresa postala: P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: Bartha Levente, Tel. +40 261717835, Email: [email protected], Fax: +40 261716402, Adresa internet (URL): www.cjsm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Judetul Satu Mare
Adresa postala: Piata 25 Octombrie, Nr.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: Directia Administratie Publica Locala, Tel. +40 261717835, In atentia: Bartha Levente, Email: [email protected], Fax: +40 261716402, Adresa internet (URL): www.cjsm.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Judetul Satu Mare
Adresa postala: Piata 25 Octombrie, Nr.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: Registratura Consiliului Judetean Satu Mare
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate a administratiei publice locale
Activitate (activitati)
Altele: Servicii publice de interes judetean
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea si distributia fructelor proaspete (MERE) pentru elevii claselor pregatitoare si claselor I-VIII din invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat din judetul Satu Mare pentru anul scolar 2013-2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare
Scoli cu clase pregatitoare si clasele I-VIII de pe teritoriul judetului Satu Mare
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop, in cadrul ?Programului national de incurajare a consumului de fructe in scoli? furnizarea si distributia fructelor proaspete (MERE) pentru elevii claselor pregatitoare si claselor I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat pe teritoriul judetului Satu Mare pe parcursul anului scolar 2013-2014. Acestea se vor livra cu caracteristicile si in conditiilesolicitate in caietul de sarcini.
Limita valorii zilnice a fructelor proaspete (MERE) este de 0.29 lei/zi/elev, fara TVA, pentru o perioada de 85 de zile scolare. Limita valorica cuprinde pretul integral, fara TVA, de achizitie al fructelor proaspete, cheltuielile de transport, distributie si depozitare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
a) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile): Loturile reprezinta zonele de distributie din judetul Satu Mare, conform Anexelor 1.1, 1.2, 1.3 si 1.4 din Caietul de sarcini, cantitatile pe fiecare lot in parte sunt urmatoarele :
Lot I ?ZONA Satu Mare=14.735 elevi X 85 zile = 1.252.475 buc. mere
Lot II ? ZONA Carei=5.101 elevi X 85 zile =433.585 buc. mere
Lot III ? ZONA Negresti Oas=6.493 elevi X 85 zile =551.905 buc. mere
Lot IV ? ZONA Tasnad=4.533 elevi X 85 zile =385.305 buc. mere
b) Scopul contractului: Furnizarea si distributia fructelor proaspete (MERE), in cadrul programului national ?de incurajarea consumului de fructe proaspete in scoli?pentru cei 30.862 elevi ai claselor pregatitoare si claselor I-VIIIdin judetul Satu Mare pentru o perioada de 85 zile de scolarizare, in limita valorii zilnice de 0, 29 lei fara TVA/elev.
c) Valoarea estimata pentru toate loturile este de 760.748, 30 lei, fara TVA, reprezentand echivalentul a 171.490, 34 euro (curs inforeuro din luna decembrie 2013 de 1 euro = 4, 4361 lei).
Valoarea estimata pe fiecare lot in parte este urmatoarea:
Valoarea estimata a contractului pentru Lotul I - ZONA Satu Mare - este de 363.217, 75 lei, fara TVA;
Valoarea estimata a contractului pentru Lotul II - ZONA Carei- este de 125.739, 65 lei, fara TVA;
Valoarea estimata a contractului pentru Lotul III - ZONA Negresti Oas - este de 160.052, 45 lei, fara TVA;
Valoarea estimata a contractului pentru Lotul IV ? ZONA Tasnad - este de 111.738, 45 lei, fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 760, 748.3RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
85 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie conform art. 86 alin. 1) din H.G. nr. 925/2006 prin : - Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original, completat conform Formularului A din Sectiunea III a Documentatiei de atribuire;
- virament bancar in contul Judetului Satu Mare, deschis la Trezoreria Municipiului Satu Mare, nr. RO57TREZ5465006XXX000197, cod fiscal: 3897378, care va purta viza bancii, obligatoriu;
- depunere de numerar la casieria Judetului Satu Mare.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 120 de zile, de la termenul limita de primire a ofertei si este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Valoarea garantiei de participare pe loturi: Lot I= 7.264, 35 leiLot II= 2.514, 79 leiLot III= 3.201, 04 leiLot IV= 2.234, 76 leiGarantia de participare se constituie in functie de lotul/loturile pentru care ofertantul va depune oferta si in cuantumul mentionat mai sus.Autoritatea contractanta va retine din garantia de participare constituita, in raport cu valoarea estimata a contractului, valoarea aferenta algoritmului de calcul prevazut la art. 278^1 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele sume aferente fiecarui lot in parte: Lot I = 3.632, 17 lei; Lot II = 1.257, 40 lei; Lot III = 1.600, 52 lei; Lot IV = 1.117, 38 lei, in conditiile prevazute la art.278^1 alin. (1), (2) si (5) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara T.V.A.Garantia de buna executie se constituie prin: - Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original, conform Formularului B din Sectiunea III a documentatiei de atribuire, cu o durata de valabilitate cel putin egala cu durata contractului, la care se adauga o perioada de 45 de zile (termen necesar pentru receptie si plata).sau- retineri succesive din plata datorata pentru facturi partiale, caz in care contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se va depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive proportionale din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.Indiferent de forma de constituire documentul care atesta constituirea garantiei de buna executie va deveni document al contractului de furnizare.Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.Garantia de buna executie se restituie in termen de 14 zile de la plata facturii finale, daca achizitorul nu a ridicat pretentii asupra ei pana la acea data.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEGA ? Programul de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularele solicitate se vor depune in original.
Documentele solicitate se vor depune in oricare din formele: in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i).
ATENTIE!
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al candidatului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire.
Toate documentele vor fi prezentate in limba romana. (Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana).
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg.
1) Declaratie privind eligibilitatea, (privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr.
34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.)
Ofertantul va depune Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul C din Sectiunea III a Documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.
NOTA: acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.2)Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Ofertantul va depune Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura. Se va completa Formularul D din Sectiunea III a Documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta Declaratie.
NOTA: acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.3)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Ofertantul va depune Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul E din Sectiunea III a Documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta declaratie. Tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in prevederile art. 181 lit. a), c¹) si d)din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
NOTA: acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.4) Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantul va depune Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul F din Sectiunea III a Documentatiei de atribuire.Dupa caz, fiecare asociat/subcontractant si/sau tert sustinator este obligat sa prezinte aceasta declaratie.
NOTA: In sensul prevederilor art. 69^2 alin.1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica, sunt: Stef Mihai Adrian, Govor Mircea Vasile, Riedl Rudolf, Crasnai Mihaela Elena Ana, Venemozer Ana Erica, Manta Magdalena Sofia, Chis Ioan, Dragos Mihaela Alina, Simon Marcel Florin, Bartha Levente, Chis Floarea, Ardelean Ciprian George, Barcza Daniel Botond, Berinde Vasile, Bota Cosmin Gheorghe, Bran Ioana, Buzgau Oliviu Aurel, Ciocan Vasile, Draveczky Carol Iosif, Enatescu Virgil, Gindele Emeric, Giurca Radu Octavian, Horvat Alexandru, Kaiser Stefan, Kovacs Mate, Lazar Daliana Stefania, Marusca Anna Maria, Maxi Rodica, Marginean Maria Eva, Mihalca Ioan, Nagy Alexandru, Nagy Maria, Panea Alexandru, Pinter Jozsef, Riscau Gheorghe, Rus loan, Rusu Grigore Mihail, Szasz Piroska, Stier Peter Gabriel, Veres Istvan, Viman Ioan Vasile.
NOTA: acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.6) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Ofertantul va depune certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, potrivit Ordinului nr. 314/12.10.2010 al A.N.R.M.A.P., conform Formularului Gdin Sectiunea III a Documentatiei de atribuire.
NOTA: acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate. 1.) Certificat constatator, emis de ONRC
Persoane juridice/fizice romane: Ofertantul va depune:
-Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa reiasa faptul ca, ofertantul are inscrisa in domeniile de activitate, activitatea ce face obiectul prezentei proceduri.
Informatiile cuprinse in acest documenttrebuie sa fie valabile/reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
NOTA: acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.
Dupa caz, fiecare asociat, este obligat sa prezinte acest document.2. Persoane fizice romane vor depune - Autorizatia de functionare PFA;NOTA: acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.Dupa caz, fiecare asociat, este obligat sa prezinte acest document.3. Persoane juridice/fizice straine:
Vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica autorizata conform prevederilor legale din tara in care ofertantul este rezident. Ofertantii care participa la procedura trebuie sa faca dovada ca sunt atestati de catre un organism abilitat in tara in care ofertantul este rezident ori apartine din punct de vedere profesional la o grupare legal constituita, in conformitate cu legislatia in vigoare din tara de origine a ofertantului, insotite de traducerea acestora in limba romana de catre un traducator autorizat.
Vor depune o Declaratie pe propria raspundere in care va mentiona faptul ca informatiile cuprinse in documentele edificatoare depuse sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
NOTA: aceste documente vor fi depuse o singura data pentru toate loturile ofertate.NOTA:
- Ofertantului desemnat castigator, inainte de a i se transmite comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita sa depuna, in original sau in copie legalizata, certificatul constatator, pentru conformitate.
- Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catrea un tert sustinator.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) se va determina ca medie aritmetica a cifrelor de afaceri globale obtinute de operatorul economic in anii financiari prezentati.
Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda decat leu, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv.Se va prezenta Fisa de informatii generale - conform Formularului H din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
Dupa caz, fiecare asociat este obligat saprezinte acest document.
NOTA: acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul H
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Experienta similara:
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor.
1.1. Se va depune Formularul I insotit de Anexa la Formularul I din Sectiunea III a documentatiei de atribuire.
- Se solicita completarea Anexei la Formularul I ? numai cu date referitoare la 1 contract care va contine valori, perioada de derulare a contractului, beneficiar, indiferent daca acesta este autoritate contractanta sau client privat, prin care sa faca dovada furnizarii de produse de natura similara.
NOTA: acest document va fi depus o singura data pentru toate loturile ofertate.
Dupa caz, fiecare asociat, este obligat sa prezinte aceasta declaratie.
1.2. Se vor depune in acest sens certificate / documente emise de principalii beneficiari, clienti privati sau autoritati contractante;
Certificatele / documentele trebuie sa fie datate, semnate in clar si fara prescurtari, si trebuie sa contina informatii privind obiectul contractului, duratei acestuia, pretul platit pentru produsele furnizate, procent indeplinit etc.
NOTA: aceste documente vor fi depuse o singura data pentru toate loturile ofertate.In cazul asocierilor conditia se va considera indeplinita in mod cumulativ.
NOTA:
Daca valorile contractelor similare sunt in alta moneda decat leu, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul/anii indeplinirii contractului/contractelor.
2. Declaratie privind echipamentele tehnice (inclusiv mijloacele de transport)
2.1. Se va completa Formularul O si Anexa la Formularul O - Lista dotarilor tehnice / echipamentelor/ utilajelor disponibile pentru realizarea contractului (inclusiv mijloacele de transport).
Dovada detinerii de mijloace de transport
2.2. Se va face dovada detinerii de mijloace de transport, respectivse va depune o lista cu aceste autovehicule cu care ofertantul intelege sa efectueze transportul merelor.
2.3. Se solicita depunerea unei Declaratii pe proprie raspundere prin care ofertantul se angajeaza sa utilizeze autovehicule pentru transportul si distributia produselor, care sa asigure integritatea acestora pana la destinatar.
Mijloacele de transport vor fi inregistrate sanitar veterinar conform Ordin nr. 111/2008 al ANSVSA si pentru siguranta alimentelor.
3. Se solicita depunerea unei Declaratii pe proprie raspundere, in care ofertantul sa mentioneze ca detine sau ca va detine in cazul in care va fi desemnat castigator, inainte de semnarea contractului, documente de inregistrare pentru siguranta alimentelor privind mijloacele de transport ale produselor alimentare de origine nonanimala conform Ordinului nr. 111/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara pentru Siguranta Alimentelor.
4. Spatii de depozitare
Pentru produsul ofertat, ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in care sa mentioneze faptul ca dispune de spatiu de depozitare pentru asigurarea pastrarii merelor, la temperatura indicata de producator, mentionand de asemenea ca acest spatiu detine urmatoarele documente: - autorizatia sanitara de functionare sau certificat constatator, - autorizatie sanitara de functionare sau document de inregistrare sanitar veterinara.
5. PersonalulSe va depune o Declaratie pe proprie raspundere ca personalul care manipuleaza produsele este instruit privind normele de igiena si este apt pentru manipularea produselor alimentare.
6. Daca este cazul, ofertantul va depune: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, completata conform Formularului J si Anexa la Formularul J din Sectiunea III a Documentatiei de atribuire.
Alte cerinte:
Precizari privind asocierea- - in cazul in care doi sau mai multi operatori economici se vor asocia cu scopul de a depune oferta comuna, se va prezenta acordul de asociere semnat de catre parti, acesta urmand a fi legalizat, doar in situatia in care oferta comuna a acestora va fi declarata castigatoare, inainte de data semnarii contractului;
- - unul dintre asociati va fi nominalizat ca si lider al asociatiei si confirmat prin depunerea scrisorilor de imputernicire semnate de catre persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor;
- in acordul de asociere se va mentiona faptul ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele si pentru toti asociatii, acesta fiind raspunzator fata de beneficiar pentru indeplinirea contractului. Plata se va face catre liderul asociatiei;
- ofertantii persoane juridice/fizice straine vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea ca inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici pe unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revine fiecarui asociat in indeplinirea contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul I insotit de Anexa la Formularul IFormularul O si Anexa la Formularul O---Formularul J si Anexa-
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica se va organiza conform prevederilorO.U.G. nr. 34/2006 si H.G. nr. 1660/2006.Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul unitar (lei/bucata, fara TVA). Nu exista limite ale valorilor pana la care elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare poate fi imbunatatit. Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la: cea mai buna oferta. Nu se utilizeaza pasul de licitare. In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca oferta depusa. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 de 1 zi. In vederea participarii la licitatia electronica, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii, pot fi accesate de operatorii economici, de pe site-ul www.e-licitatie.ro, la sectiunea ?Cerinte tehnice minimale?.Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret - daOfertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie - nuLicitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului -nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
16/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.02.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.02.2014 10:00
Locul: la sediul Consiliului Judetean Satu Mare, P-ta 25 Octombrie nr.1, mun.Satu Mare, jud.Satu Mare
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere, personal sau prin reprezentant imputernicit, caz in care acesta va face dovada imputernicirii sale.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEGA - Programul de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Alte finantari (-)
VI.3) Alte informatii
Ofertantul care in urma etapei finale de licitatie electronica se va clasa pe locul 1 are obligatia de a depune la sediul autoritatii contractante in termen de 48 de ore de la incheierea rundei de licitatie electronica, Formularul L continand Propunerea financiara finala.In conformitate cu Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie al ANRMAP, in cazul in carein urma etapei suplimentare de licitatie electronica vor exista 2 sau mai multe oferte cu acelasi pret unitar, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi desemnata castigatoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art. 256^2 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? 10 zile.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Judetul Satu Mare ? Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Tel. +40 261713072, Fax: +40 261716403, Adresa internet (URL): www.cjsm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2013 09:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer