Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea si distributia merelor in scoli pentru elevii clasei pregatitoare si claselor I-VIII din invatamantul de stat si privat, in conformitate cu prevederile OUG nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proas


Anunt de participare numarul 148880/15.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TULCEA
Adresa postala: Str. Pacii 20, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820033, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice, Tel. +40 240502236, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 240516538, Adresa internet (URL): www.cjtulcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Economica Buget Finante , Administrativ
Adresa postala: str. Pacii nr. 20, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820033, Romania, Tel. +40 240502257, In atentia: Berbeaca Gabriela, Email: [email protected], Fax: +40 240516538, Adresa internet (URL): www.cjtulcea.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CONSILIUL JUDETEAN TULCEA
Adresa postala: STR. PACII NR.20, REGISTRATURA, PARTER, Localitatea: TULCEA, Cod postal: 820033, Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea si distributia merelor in scoli pentru elevii clasei pregatitoare si claselor I-VIII din invatamantul de stat si privat, in conformitate cu prevederile OUG nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, din judetul Tulcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile cu elevicalsa pregatitoare si I-VIII din judetul Tulcea
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea si distributia merelor in scoli pentru elevii clasei pregatitoare si claselor I-VIII din invatamantul de stat si privat, pentru anul 2013-2014 din judetul Tulcea, conform Hotararii nr. 800/16.10.2013 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a fondurilor necesare pentru distributia fructelor si a masurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitatii de implementare efectiva si de gestionare la nivelul administratiei publice, in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli in anul scolar 2013-2014 , pentru un numar de 18.850 elevi, pentru o perioada de maximum 85 de zile de scolarizare, incepand cu data semnarii contractului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?Furnizarea si distributia merelor in scoli pentru elevii clasei pregatitoare si claselor I-VIII din invatamantul de stat si privat, in conformitate cu prevederile OUG nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, din judetul Tulcea, in an scolar 2013-2014, pentru un numar de cca. 18.850 elevi, pentru o perioada de maximum 85 de zile de scolarizare, incepand cu data semnarii contractului.
Valoarea estimata fara TVA: 478, 090.72RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare(GP)este de 9560 lei.Perioada de valabilitate a GP, va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.GP se constituie conf prev art.86, al(1)HG925/2006 cu modif si compl ulter.In cazul depunerii de oferte in asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Forma de constituire a GP care va fi acceptata: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in doc de atribuire(Model orientativ Formular nr.2).Ordin de plata emis in favoarea autoritatii contractante in contul Autorit contr, comunicat la cererea ofertant.GP se poate constitui si prin depunerea la caseria autoritatii contractante a unei sume in numerar.Contul Consiliului Judetean Tulcea este RO29TREZ6415006XXX000146, deschis la Trezoreria mun Tulcea.Echivalenta in lei pentru o GP depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.In cazul in care ofertantul depune contestatie privind procedura de atribuire, in baza prevederilor art.278^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modif si complet ulter, in masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia, autorit contract va retine contestatorului din GP suma de 4258 lei.In orice situatie, dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului fara TVA si se constituie conform art.90 din HG925/2006 cu completarile si modificarile ulterioare. Totodata, sevor avea in vedere prevederile HG1045/2011;In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii 346/2004(facand dovada in acest sens)garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.(Model orientativ Formular nr.16)Garant buna exec se constit prin instr de garant emis in cond leg.Garant buna exec-constit si prin retineri succes din sume datorat pt fact part.Contractantul are oblig de a deschide la unit Trezorerie Statului un cont de disp distinct la dispoz autorit contr Suma initial ce se dep de contractant in contul de disp astf deschis sa nu fie
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer