Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea si distributia produselor de panificatie pentru elevii din clasele I ? VIII din invatamantul primar si gimnazial de stat, precum si pentru copii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore


Anunt de participare numarul 145944/22.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice - Sector 1
Adresa postala: Bulevardul Poligrafiei, nr.4, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014820, Romania, Punct(e) de contact: MIHAIL DRAGOS BADEA, Tel. +40 0213193251, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0213193252, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administrarea unitatilor de invatamant preuniversitarsi a unitatilor sanitare publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea si distributia produselor de panificatie pentru elevii din clasele I ? VIII din invatamantul primar si gimnazial de stat, precum si pentru copii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Sectorul 1, conform Anexei 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor asigura furnizarea, transportul si distributia zilnica la destinatar a produselor de panificatie/cornuri (scoala, gradinita, liceu), conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 96/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea de Guvern nr.714/2008, privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie, an scolar 2013-2014.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811300-9 - Cornuri (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizarea si distributia zilnica a produselor de panificatie pentru elevii din clasele 0-VIII din invatamantul primar si gimnazial de stat, precum si pentru copii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore din Sectorul 1, conform OUG 96/2002 si HG 714/2008 si a caietului de sarcini, anexa 1.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 122, 880RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
176 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 2% din valoarea estimata a contractului fara TVA, respectiv 22.457 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor;Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006, se va calcula dupa formula: 4.200+0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei;Modul de constituire a garantiei de participare, conform HG 952/2006, cu modificari si completari: -instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari; sau -ordin de plata in contul A.U.I.P.U.S.P. RO20 TREZ 7015 006X XX01 0653, deschis la Trezoreria Sector 1 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 17 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular, avandu-se in vedere inclusiv acoperirea clauzei impuse prin art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006. Garantia de participare se va completa si se va depune in original (la adresa mentionata la punctul I.1). In cazul eliberarii garantiei de participare de catre o banca/societate de asigurari din strainatate, instrumentul de grantare va fi redactat intr-o formulare echivalenta cu modelul prezentat in Formularul nr. 17 si se va prezenta in conditiile de mai sus, insotit de traducerea in limba romana autorizata. In acest caz, daca este posibil, se solicita prezentarea documentului de certificare emis de societatea bancara/de asigurari din Romania cu care banca/societatea de asigurari straina are relatii de corespondent, privind valabilitatea semnaturilor existente pe scrisoare de garantie bancara;Echivalenta in lei pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute in HG nr.1045/2011.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus, in termen de 10 zile de la semnarea contractului, sub sanctiunea retinerii grantiei de participare. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 completare formular 1 din Sectiunea Formulare, in original.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus;
- In caz de sustinere, persoana care asigura sustinerea va prezenta declaratia mai sus mentionata. Nota: Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 - completare formular 2 din Sectiunea Formulare, in original.Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus; - In caz de sustinere, persoana care asigura sustinerea va prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit.a), c>1) si d)din OUG 34/2006.Atentie! In cazul ofertelor depuse de o asociere, incadrarea oricaruia dintre asociati in oricare dintre situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea asocierii de ofertanti din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.3. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original/copie conforma cu originalul. 4. Certificat de atestare fiscala emis in conditiile art 113 din Codul de procedura fiscala al Romaniei, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original/copie conforma cu originalul.Pentru persoane juridice/fizice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/inregistrarea la organe din tara respectiva prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie pe care se va mentiona, pe fiecare pagina, ?conform cu originalul?, semnata si stampilata, la care se va alatura traducerea legalizata a acestora in limba romana.In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.Nota: Certificatele sau documentele echivalente trebuie sa fie in termenul de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.Nota: a. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.b. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.Nota: se accepta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor.c. Certificatele se vor prezenta pentru punctul de lucru implicat in derularea contractului.d. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru a demonstra ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul in curs ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.6. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? completare formular 3 din Sectiunea Formulare, in original.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.7. Certificat de participare cu oferta independenta Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 ? completare formular 4 din Sectiunea Formulare , in original.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta certificatul mentionat mai sus.8. Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69 ind.1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? completare formular 5 din Sectiunea Formulare, in original.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.- De asemenea, declaratia trebuie prezentata si de catre fiecare subcontractant declarat prin oferta.- De asemenea, declaratia trebuie prezentata de catre sustinator, in cazul in care ofertantul apeleaza la aceasta modalitate.Subcontractanti: pe langa obligatia prezentarii Formularului 5 din Sectiunea Formulare (Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69 ind.1 din OUG nr. 34/2006)subcontractantii au obligatia prezentarii si a datelor de recunoastere.In sensul prevederilor art.691 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii contractante sunt: VLAD ROSCA, MIHAIL DRAGOS BADEA, VARLAN FLORICA, DINU CLAUDIA RELI, IONELA RABOJ, MARY JANNE IORDACHE, MANEA IONUT, STELUTA NICULAE, GABRIELA NICULAE, LICOIU FLORINA IUSTINA, ANGELESCU TEODORA, HOARTA GHEORGHE, PARVU SORIN, DANA MONICA ILINCA, IOANA TUDOR, MARIN FANEL, LAUR MARIAN MERTEA, ROXANA SISU, SILVIA IORDAN, PLOSCA SEVERICA MARIAN, CONSTANTINESCU IULIANA, MATEI EMIL, DUMITRU MARIAN, TUDORACHE OANA CATALINA. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului prin care se atesta ca solicitantul si organizatia nu sunt in stare de faliment si in care sa se regaseasca codul CAEN pentru obiectul supus achizitiei?in oricare din formele prevazute de Ordinul 509/2011-in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea? conform cu originalul?, si care sa contina informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.)Persoanele juridice-fizice straine vor prezenta copii si traducerea lor certificata in limba romana dupa documentele care dovedesc o forma de inregistare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Licenta de fabricatie pentru atestarea dreptului de a desfasura activitati in domeniul productiei de produse alimentare conform Ordinului MADR nr. 997/2005, in cazul in care ofertantul este producator;
- Autorizatie sanitar ? veterinara de functionare- Autorizatie de functionare de la Autoritatea de Sanatate Publica Judeteana si Directia Sanitar Veterinara pentru spatiile de depozitare a produselor si pentru distribuire;
- Proces ? verbal de constatare a conditiilor igienico- sanitare eliberat de Autoritatea de Sanatate Publica pe anul 2013, conform OUG 75/2004; HG 924/2005; OMS 976/1998;
- Proces ? verbal de contatarea a conditiilor igienico- sanitare eliberat de Directia Sanitar Veterinara pe anul 2013, conform OUG 96/2002, REG. 852/2004/CE;
- Adresa din partea Directiei Sanitar Veterinare si pentru siguranta alimentelor privind analizele de laborator la produsele ofertate, conform OUG 97/2001; HG 924/2005. NOTA: Documentele vor fi emise pentri fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/consortiu, sustinatori, inclusiv fiecare subcontractor, daca este cazul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil intocmit pentru ultimele trei exercitii financiare anuale, vizate si inregistrate de organele competente, in copie.Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul?. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale documentelor solicitate mai sus.
Informatii generale. Se solicita ca media cifrei de afaceri globale in ultimii 3 ani, sa fie egala sau mai mare de: 2.245.700 lei.Nota: In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o fisa centralizatoare ptr asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al ofertantilor asociati desemnat ca lider, precum si fise individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Se va prezenta fisa de informatii generale ? Formular 6
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelorde conducere.-Lista cu personalul calificat care urmeaza a indeplini contractul de achizitieCerinta minima: 1 inginer cu specializarea ?ingineria produselor alimentare-Declaratie pe proprie raspundere ca personalul angajat care manipuleaza produsele este instruit privind normele de igiena. Documentele pot fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila "conform cu originalul".
Prezentare Declaratie privind dotarile specifice, utilaje, echipamente tehnologice, laboratoare si alte mijloace fixe pe care operatorul economic se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului. Prezentarea documentelor privind dispozitia (in proprietate, inchiriere, leasing etc) a cel putin 6 de mijloace de transport auto, in copie, cu mentiunea?conform cu originalul?.Documentele doveditoaresunt, dupa caz: Carti de identitate, contracte de inchiriere, acte vanzare-cumpare, contracte de leasing etc, ale mijloacelor de transport auto.
Prezentare autorizatie de inregistrare sanitar veterinara de transport auto pentrumijloacele de transport auto, declarate, pentru transport produse de origine nonanimala emise de Directiile Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pe nr. de inmatriculare al mijlocului de transport auto si pe numele proprietarului acestuia, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.111/2008, copii, cu mentiunea ?conform cu originalul".
Ofertantii vor prezenta mostra pentru produsul ofertat, insotit de buletin de analiza (fizico-chimic), in conformitate cu Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 1563/2008 privind aprobarea listei alimentelor nerecomandate, prescolarilor si scolarilor.Nu se pot livra alte produse de panificatie fata de cel prezentate la limita de depunere a ofertelor, pe perioada derularii contractului.
Prezentare Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului, daca este cazul. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare se solicita legalizarea asocierii
Prezentare Declaratie privind partea/ partile care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, dupa caz.
Ofertantul va face dovada ca a efectuat livrari similare cu obiectul contractului, in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), in baza a cel putin un contract, livrari a caror valoare sa fie de minim 1.122.880 lei fara TVA;Conversia din euro se va face la cursul mediu leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anii in cauza.
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani;
Standard de asigurare a calitatii, copie certificatISO 9001:2008, in producere si/ sau distributie a produselor alimentare sau echivalent in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor
Standard de protectia mediului, copie certificat ISO 14001:2004, in producere si/ sau distributie a produselor alimentare sau echivalent in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor
Standard de asigurare a managementului privind siguranta alimentelor, copie certificat ISO 22000:2005, sau echivalent in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 9
Diploma licenta- copie conform cu originalul
Declaratie pe proprie raspundere ca personalul angajat care manipuleaza produsele este instruit privind normele de igiena, copii contracte de munca sau alta forma legala de angajare/declaratii de disponibilitate/angajament de participare.Prezentare Formular11. Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice. Documentele doveditoare sunt, dupa caz: Carti de identitate, contracte de inchiriere, acte vanzare-cumpare, contracte de leasing etc pentru cel putin 6 mijloace de transport auto, in copie, cu mentiunea "conform cu originalul".Prezentare documente/autorizatii de inregistrare sanitar veterinara a mijloacelor de transport, auto, pentru transport
produse de origine nonanimala, emise de Directiile Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pe nr. de inmatriculare al mijlocului de transport auto, si pe numele proprietarului acestuia, conform Ordinului
presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.111/2008, copii, cu mentiunea ?conform cu originalul".Prezentare mostra pentru produsul ofertat, insotit de buletin de analiza (fizico-chimic), in conformitate cu Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 1563/2008 privind aprobarea listei alimentelor nerecomandate, prescolarilor siscolarilor.Nu se pot livra alte produse de panificatie fata de cele prezentate la data limita de depunere a ofertelor, pe perioada derularii contractului.Formularul nr.12; In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare se solicita legalizarea asocieriiFormular nr.13Formular 8-ofertantii vor confirma prin prezentarea de certificate/documente/ recomandari/copii contracte/pv receptie/etc emise sau contrasemnate de beneficiar, din care sa reiasa efectuarea livrarilor, si vor contine informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant, informatiile prevazute si la art 188 alin. 1, lit a) din OUG 34/2006(beneficiari, valoare, perioade, locul, etc).Formular 7Prezentare copie certificat ISO 9001:2008, sau echivalent.Prezentare copie certificat ISO 14001:2004, sau echivalent.Prezentare copie certificat ISO 22000:2005, sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Obiectul reofertarii: pretul. Au dreptul sa participe la faza finala electronica doar ofertantii inscrisi in S.E.A.P. in conformitate cu art.42 si 44 din H.G. nr.1660/2006, care au depus oferte admisibile, si carora le-au fost transmise invitatiile de participare in conformitate cu prevederile art.165, alin. 2, din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Pe parcursul rundei, ofertantii vor imbunatatii oferta de pret. Invitatia de participare precum si notificarile de incepere a Licitatiei Electronice vor fi generate automat si vor fi transmise de catre S.E.A.P. tuturor ofertantilor respectivi la adresa de posta electronica(e-mail) declarata de ofertant. In cazul fazei finale de L.E., ofertantii nu pot decat sa imbunatateasca oferta depusa.Se va organiza o singura runda de licitatie electronica. In sensul evitarii ofertelor financiare subevaluate si nerealiste, in cadrul rundei stabilite pentru licitatia electronica operatorii economicii vor licita doar in sensul diminuarii cotelor procentuale referitoare la cheltuieli indirecte si profit.Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi si va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice. In cazul in care ofertantul declarat admis nu modifica in cadrul fazei de L.E. pretul ofertei, la stabilirea clasamentului final, este luata in considerare oferta depusa de acesta anterior desfasurarii acestei faze introdusa de autoritatea contractanta in S.E.A.P.. Operatorul economic clasat pe primul loc in urma desfasurarii fazei finale de L.E. va transmite autoritatii contractante in scris, propunerea financiara finala in termen de 3 zile de la finalizarea rundei. In cadrul fazei de L.E., participantii pot vedea numarul ofertantilor inscrisi la licitatie. Licitatia nu se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului.In cazul in care la finalul rundei fazei de L.E. se constata ca mai multe oferte s-au clasat pe locul I cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Atragem atentia operatorilor economici ca este necesara existenta unei conexiuni sigure si stabile la INTERNET.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.10.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.10.2013 11:00
Locul: Bdul. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conformitate cu prrevederile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si resurse umane din cadrul AUIPUSP Sector 1.
Adresa postala: Bulevardul Poligrafiei nr.4, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014820, Romania, Tel. +40 213193251, Fax: +40 213193252
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.08.2013 15:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer