Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea si distributia produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore


Anunt de participare numarul 145066/20.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TULCEA
Adresa postala: Str. Pacii 20, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820033, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice, Tel. +40 0240502236/35, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0240516538, Adresa internet (URL): www.cjtulcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea si distributia produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile de stat si private cu elevi de cls I-VIII si gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din jud. Tulcea
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Furnizarea si distributia produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore ? in anul scolar 2013-2014 conf.OUG96/2002, HG 714/2008, pentru 23528 elevi din 141 unitati de invatamant din jud.Tulcea
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
15511100-4-Lapte pasteurizat (Rev.2)
15511210-8-Lapte UHT (Rev.2)
15551300-8-Iaurt (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?Furnizarea si distributia produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore ? in anul scolar 2013-2014 conf.OUG96/2002, HG 714/2008, pentru 23528 elevi din 141 unitati de invatamant din jud.Tulcea
Valoarea estimata fara TVA: 2, 666, 209.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 13000lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare, va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile. Garantia de participare se constituie conform prevederilor art. 86, alin. (1) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la caseria autoritatii contractante a unei sume in numerar. Echivalenta in lei pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.In cazul in care ofertantul depune contestatie privind procedura de atribuire, in baza prevederilor art. 278^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 6.446, 2 lei. Contul Consiliului Judetean Tulcea este RO29TREZ6415006XXX000146, deschis la Trezoreria municipiulu Tulcea. Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului de furnizare, fara TVA. Garantia de buna executie se constituie conform prevederilor art. 90 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prin retineri succesive din situatiile de plata. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -complet Formular nr.6, se va completa obligatoriu si de tertul sustinator, daca este cazul.Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general - Certificatul va prezenta situatia obligatiilor scadente in.luna anterioara celei in care se depun ofertele.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale. Certificatul va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Declaratie privind neincadrarea in.prevederile art.181 din OUG 34/2006-complet Formular nr.12B, se va completa obligatoriu si de tertul sustinator, daca este cazul.Declaratie privindcalitatea de participant la procedura complet Formular nr.12C Certif particip procedura cu oferta indep-complet Formular nr.1. Declaratie pe proprie raspundere conform Art.69^1 din OUG 34/2006, in conf cu prevederile Ordinului ANRMAP nr.170/2012)complet Formular nr.7, se va completa obligatoriu si de fiecare subcontractant si tert sustinator, daca este cazul.Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Horia Teodorescu - Presedinte al Consiliului Judetean TulceaSiscu George - Vicepresedinte al Consiliului Judetean TulceaStrat Vasile - Vicepresedinte al Consiliului Judetean TulceaPuscau Gabriel - Florin - Administrator publicSirma Caraman - Director executiv, Directia Economica Buget Finante si administrativNicu Mihai - Director executiv, Directia Investitii, Fonduri Externe si Managementul ProiectelorMihai Marius Cristi - Sef serviciu, Serviciul contencios juridic si asistenta juridica Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii.Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti asociati: Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea? conform cu originalul?.Autoritatea contractanta v-a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitatea a documentului in original sau copie legalizata.Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta copii si traducerea lor certificata in limba romana dupa documentele care dovedesc o forma de inregistare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.Prezentarea autorizatiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor emisa de directia judeteana/municipiului Bucure?ti (conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 57 din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentare bilant contabil pentru ultimul an financiar incheiat (2012) sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, vizate si inregistrate de organele competente. Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul? . Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale documentelor solicitate mai sus.
Prezentare Fisa de informatii generale a ofertantului conform Formular nr. 8 Nota: In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o fisa centraliztoare ptr asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al ofertantilor asociati desemnat ca lider, precum si fise individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare bilant contabil pentru ultimul an financiar incheiat (2012) sau extrase de bilant, Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale documentelor solicitate mai sus. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul?Completare Formular nr. 8 - Fisa de informatii generale a ofertantului
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentare documente de inregistrarea sanitar veterinara a mijloacelor de transport declarate, auto si navale, pentru transport produse de origine animala emise de Directiile Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pe nr. de inmatriculare al mijlocului de transport auto si naval, spectiv, si pe numele proprietarului acestuia, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.. 57 din 24 iunie 2010, copii , cu mentiunea ?conform cu originalul".
Prezentare Declaratie privind detinerea a cel putin un mijloc de transport naval (ambarcatiune) si cel putin 6 mijloace de transport auto.Prezentarea documentelor privind detinerea(in proprietate, inchiriere, leasing etc)mijloc de tansport naval(ambarcatiune) si a cel putin 6 de mijloace de transport auto, in copie, cu mentiunea?conform cu originalul?.Documentele doveditoare sunt, dupa caz: Carti de identitate, contracte de inchiriere, acte vanzare-cumpare, contracte de leasing etc ale mijloacelor de transport auto si navale
Prezentare documente de studii/ calificare, aferente personalului de conducere si ale persoanelor responsabile de indeplinirea contractului. Prezentare documente de calificare precum si privind cunostintele de igiena alimentelor, aferente personalului calificat care urmeaza a indeplini contractul.Prezentare documente privind detinerea cu contract de munca sau alta forma legala de angajare sau declaratii de disponibilitate ale personalului responsabil de furnizarea si distributia produselor. Se accepta si angajament de participare.
Prezentare Declaratie privind partea/partile care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora Prezentare Formularul nr.22 Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului, daca este cazul. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare se solicita legalizarea asocierii
Prezentare Lista cu personalul calificat care urmeaza a indeplini contractul de achizitie.Completare Formulare nr. 9 si 10
Prezentare dovada experientei similare a ofertantului privind efectuarea de livrari de produse similare in ultimii 3 ani in valoare cumulata de cel putin 2.660.000 lei, fara TVA si cel putin o recomandare din partea unui beneficiar, prin prezentarea, in copii cu mentiunea ?conform cu originalul?, a documentelor(contracte sau parti relevante din contracte, facturi, avize) care sa ateste ca a efectuat livrari de produse similare in ultimii 3 ani, in valoare cumulata de cel putin 2.660.000 lei, fara TVA si cel putin o recomandare din partea unui beneficiar (copie conform cu orginalul). Conversia din euro se va face la cursul mediu leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru luna incheierii documentului/ documentelor respectiv/respective.
Prezentare a cate 1 buc. mostre pentru fiecare din produsele ce vor fi furnizate pe parcursul derularii contractului mostre insotite de accesorii pentru consum (lingurita/pai) si de buletine de analiza pentru produse (organoleptic, fizico-chimic, microbiologic) si pentru ambalaje aseptice, in conformitate cu: Regulamentul(CE)nr. 852/ 2004 privind igiena produselor alimentare si in Regulamentul(CE)nr.853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala si sunt marcate cu stampila ovala, conform normelor sanitar-veterinare, Regulamentul(CE)nr. 2073/ 2005, privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare si OMSP nr.1563/2008 de aprobare a listei alimentelor nerecomandate, prescolarilor si scolarilor.Nu se pot livra si alte produse lactate fata de cele prezentate la sedinta de deschidere a ofertelor pe perioada derularii contractului
Prezentarea principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati
Prezentarea autorizatiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor emisa de directia judeteana/municipiului Bucure?ti (conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 57 din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala)
Prezentarea Certificarii ofertantului in sistemul de management al sigurantei alimentelor SR EN ISO 22000, sau echivalent
Prezentarea Certificarii in sistemul de management al calitatii SR EN ISO 9001, sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare documente/autorizatii de inregistrare sanitar veterinara a mijloacelor de transport, auto si navale, ptr transport produse de origine animala, emise de Directiile Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pe nr. de inmatriculare al mijlocului de transport auto si naval, spectiv, si pe numele proprietarului acestuia, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.. 57 din 24 iunie 2010, copii , cu mentiunea ?conform cu originalul".Complet.Formular11. Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice. Documentele doveditoare sunt, dupa caz: Carti de identitate, contracte de inchiriere, acte vanzare-cumpare, contracte de leasing etc ptr cel putin un mijloc de transport naval (ambarcatiune) si cel putin 6 mijloace de transport auto, in copie, cu mentiunea "conform cu originalul".Prezentarea documente de studii/calificare (diplome, certificate calificare, adeverinte etc), copii contracte de munca sau alta forma de legala de angajare, declaratii de disponibilitate, angajament de participareCompletare Formular 13 ? Declaratie privind partea/partile care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora Prezentare Formularul nr.22 Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului, daca este cazulCompletare Formulare nr. 9 si 10 - Informatii referitoare la personalul de conducere , personalul responsabil de indeplinirea contractului si asigurarea cu personal.Prezentare documente(contracte, parti relevante din contracte, facturi, avize), care sa ateste efectuarea de livrari de produse similare in ultimii 3 ani, in valoare cumulatade cel putin 2.660.000 lei, fara TVA si cel putin o recomandare din partea unui beneficiar(copii conform cu orginalul).Prezentarea mostrelor pentru fiecare din produsele ce vor fi furnizate pe parcursul derularii contractului mostre insotite de accesorii pentru consum (lingurita/pai) si de buletine de analiza pentru produse (organoleptic, fizico-chimic, microbiologic) si pentru ambalaje aseptice, in conformitate cu: Regulamentul(CE)nr. 852/ 2004 privind igiena produselor alimentare si in Regulamentul(CE)nr.853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala si sunt marcate cu stampila ovala, conform normelor sanitar-veterinare, Regulamentul(CE)nr. 2073/ 2005, privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare si OMSP nr.1563/2008 de aprobare a listei alimentelor nerecomandate, prescolarilor si scolarilor.Nu se pot livra si alte produse lactate fata de cele prezentate la sedinta de deschidere a ofertelor pe perioada derularii contractuluiCompletare Formular nr. 12 - Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, Prezentarea autorizatiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 57 din 24 iunie 2010Prezentare certificat privind sistemul de management al sigurantei alimentelor SR EN ISO 22000, sau echivalentPrezentare documente de certificare SR EN ISO 9001, sau echivalent - sistemul de management al calitatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Obiectul reofertarii: pretul. Au dreptul sa participe la faza finala electronica doar ofertantii inscrisi in S.E.A.P. in conformitate cu art.42 si 44 din H. nr.1660/2006, care au depus oferte admisibile, si carora le-au fost transmise invitatiile de participare in conformitate cu prevederile art.165, alin. 2, din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Numar de runde = 1. Pe parcursul rundei, ofertantii vor imbunatatii oferta de pret. Invitatia de participare precum si notificarile de incepere a Licitatiei Electronice vor fi generate automat si vor fi transmise de catre S.E.A.P. tuturor ofertantilor respectivi la adresa de posta electronica(e-mail) declarata de ofertant. Licitatia electronica se va desfasura numai dupa doua zile lucratoare de la data la care au fost transmise invitatiile. In cazul fazei finale de L.E., ofertantii nu pot decat sa imbunatateasca oferta depusa. In cazul in care ofertantul declarat admis nu modifica in cadrul fazei de L.E. pretul ofertei, la stabilirea clasamentului final, este luata in considerare oferta depusa de acesta anterior desfasurarii acestei faze introdusa de autoritatea contractanta in S.E.A.P.. Operatorul economic clasat pe primul loc in urma desfasurarii fazei finale de L.E. va transmite autoritatii contractante in scris, propunerea financiara finala in termen de 3 zile de la finalizarea rundei. In cadrul fazei de L.E., participantii pot vedea cea mai buna oferta si numarul ofertantilor inscrisi la licitatie. Licitatia nu se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului. Pasul de licitare electronica este de 0, 01% din valoarea estimata a contractului. In cazul in care la finalul rundei fazei de L.E. se constata ca doua oferte au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.08.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.09.2013 10:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.09.2013 11:30
Locul: Sediul Consiliului Judetean Tulcea, str. Pacii nr. 20, cam.405, loc. Tulcea, judet Tulcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor conform imputernicirii si documentului de identitate, observatori UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care oferta este depusa in oricare din urmatoarele forme: -oferta individuala; -oferta individuala + sustinere; -oferta individuala + subcontractare; -oferta comuna (asociere); -oferta comuna + sustinere; -oferta comuna + subcontractare, prezentarea documentelor pentru demonstrarea situatiei personale, a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, a situatiei economice si financiare si a capacitatii tehnice si profesionale se va face conform Anexei nr. 2 din Ordinul nr. 509/2011 al presedintelui A.N.R.M.A.P. privind formularea criteriilor de calificare si selectie. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din O.U.G. nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele asa cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul de indeplinire a respectivelor cerinte, inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau altele asemenea (art.11 alin.4 din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare). In afara situatiei de mai sus, nu este permisa completarea ulterioara a documentelor de calificare. Lipsa , neprezentarea documentelor in forma si conditiile solicitate prin fisa de date sau neconformitatea unuia dintre documentele pentru demonstrarea cerintelor minime de calificare duce la declararea ofertei ca fiind inacceptabila in conformitate cu art. 36 alin.1 lit.b din H.G. nr. 925/2006. Nu este permisa completarea ulterioara a documentelor ofertei. In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesizaCNSC in vederea anularii actului ?i/sau recunoa?terii dreptului pretins ori a interesului legitim in condi?iile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Tulcea - Serviciul contencios juridic, administratie publica si relatii publice
Adresa postala: strada Pacii nr. 20 , Localitatea: Tulcea , Cod postal: 820033 , Romania , Tel.+40 240502210 , Fax: +40 240513071 , Adresa internet (URL): www.cjtulcea.ro, Localitatea: TULCEA, Cod postal: 820033, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.07.2013 09:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer