Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea si distributia produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in judetul Botosani pentru anul scolar 201


Anunt de participare numarul 145530/06.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL BOTOSANI
Adresa postala: Piata Revolutiei nr.1-3, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710236, Romania, Punct(e) de contact: Antonela Patrascu, Tel. +40 231514712/4111, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 231514715, Adresa internet (URL): www.cjbotosani.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
autoritati locale
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea si distributia produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in judetul Botosani pentru anul scolar 2013 ? 2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile cu clasele I ? VIII, inclusiv clasele pregatitoaresigradinitele din judetul Botosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop furnizarea, transportul si distributia zilnica a produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in judetul Botosani pentru anul scolar 2013 ? 2014.Contractulva include transportul si distributia la scoli si gradinite.Produsele lactate se vor livra cu caracteristicile si in conditiile solicitate in Caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizarea, transportul si distributia produselor lactate pentru elevii din clasele I-VIII, inclusiv clasele pregatitoare, siprescolari, din invatamantul de stat si privat, in judetul Botosani pentru anul scolar 2013 ? 2014.Valoarea zilnica a produselor de panificatie :0, 63 lei/zi/elev, respectiv prescolar, fara TVA, conform H.G. nr. 714/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.Loturile reprezinta zonele de distributie din judetul Botosani, conform Anexa 3.1, dupa cum urmeaza: zona I ? Botosani, zona II ? Dorohoi, zona III ? Darabani, zona IV ? Saveni, zona V ? Trusesti, zona VI ? Sulita, - zona VII ? Flamanzi. Contractele se vor incheia pefiecare zona in parte.
Valoarea estimata fara TVA: 6, 001, 601.76RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
176 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP se va constitui conf. cu H.G. nr. 925/2006, art. 86, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de asigurari, care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Valabilitatea GP: cel putin 120 de zile, de la termenul limita de primire a ofertelor si este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Cuantumul GP: LOT1:20000lei, LOT2:10000lei, LOT3:5000lei, LOT4:7000lei, LOT5:6000lei, LOT6:4300 lei, LOT7:5000 lei.Garantia de participare se poate constitui si prin ordin de plata, depus la casieria Autoritatii Contractante pana la data deschiderii ofertelor in contul RO90TREZ1165006XXX000267 deschis la Trezoreria municipiului Botosani, cod fiscal 3372955. In acest caz ordinul de plata va avea confirmarea bancii pana la data deschiderii ofertelor. In caz contrar, oferta va fi respinsa la deschidere.Conf. cu art. 2781 din OUG nr. 34/2006 cu modif. si complet. ulterioare, suma ce va fi retinuta de AC in cazul in care contestatia depusa de ofertant va fi respinsa ca nefondata de catre CNSC, va fide: LOT1:5853.67lei, LOT2:4856.53lei, LOT3:4286.05lei, LOT4:4487.19lei, LOT5:4390.83lei, LOT6:4215.86lei, LOT7:4371.43lei.In cazul in care GP se constituie in alta moneda, se va aplica curs valutar leu/alta valuta stabilit de BNR la o data cu cel mult 5 zile inainte de depunerea ofertelor.Ofertantul va face conversia leu/valuta incat suma in lei rezultata sa fie cel putin egala cu GP.GP se va restitui conf. art.88, din HG 925/2006.IMM beneficiaza de prevederile Legii nr 346/2004. Se va prezenta declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM in original. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prez. doc. mentionate. In cazul in care un asociat nu indeplineste conditiile de incadrare in categ. IMM, asociatia nu mai beneficiaza de facilitatile legii IMM-urilor. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se va constitui prin: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in original sau numerar la casieria autoritatii contractante sau OP in contul RO90TREZ1165006XXX000267 deschis la Trezoreria municipiului Botosani, cod fiscal 3372955, in original. Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie va fi comunicata de catre Furnizor inainte de semnarea contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile HG925/2006, cu modif. si completarile ulterioare. IMM-urile beneficiaza de prevederile Legii nr 346/2004. Se va prezenta declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM, in original. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate. In cazul in care un asociat nu indeplineste conditiile de incadrare in categoria IMM, asociatia nu mai beneficiaza de facilitatile legii IMM-urilor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat, buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din OUG 34/2006-Completare Formular 12A (documentul va fi prezentat si de ter?ul sus?inator daca este cazul). 2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006-Completare Formular nr. 12B (documentul va fi prezentat si de ter?ul sus?inator cu referire doar la punctele a, c^1 si d). 3.Se vor prezenta certificate conform art.182 din OUG 34/2006-Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale si Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre bugetul de stat, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile.Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilita?ii in conformitate cu cerin?ele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertan?ii nereziden?i se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G.nr.34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele vor fi prezentate in original sau copie conform cu originalul, inso?ite de traducerea autorizata in limba romana. 4.Certificat de participare la licita?ie cu oferta independenta-Completare Anexa nr.7. 5.Declaratie pe proprie raspundere ca nu are in cadrul autoritatii contractante, persoane care de?in func?ii de decizie, respectiv sot/so?ie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv, conform art. 69^1 din O.U.G.nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Personal care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire: Florin Turcanu-presedinte CJ Botosani, Vicepresedinte CJ -Gheorghe Sorescu, Vicepresedinte CJ -Paul Ioan Paval, Administrator public al judetului-Radu Judele, Antonela Patra?cu?director executiv, Amalia Marian-director executiv, Camelia Cojocaru?sef serviciu, Magda Didii-Director executiv.Persoanele care aproba bugetul necesar finantarii contractelor de achizitie publica (consilieri judeteni): Achitei Vasile-Cristian, Alecsandru Gabriel-Augustin, Alexa Liviu, Alexandru Maria-Luiza, Anitulesei Mihai, Arosoaie Mihai, Arosoaie Lucian-Dinu, Barbacariu Silviu, Bogdan Marius-Nicolae, Borcea Nicolo-Valentin, Bulgaru Florin-Dan, Ciobanu Ioan, Ciustea Dorin, Costea Ioan-Mircea, Cretu Georgeta, Dascalescu Corneliu-Bogdan, Dumitrascu Vasile, Flutur Catalin-Mugurel, Hrimiuc Dinu-Romeo, Marian Sergiu, Mihalache Sebastian, Patrauceanu Constantin-Neculai, Paval Paul-Ioan, Radauceanu Petre, Sorescu Gheorghe, Suhareanu Andreea-Codruta, Tacu Ionel, Tupilus Petre, Vacariu Verginel, Vamvu Emilian, Vazdoaga Gheorghe, Zmau Dumitru.Formular 16A(declara?ia va fi prezentata si de subcontractan?i si ter?ii sus?inatori, daca este cazul).6. Declaratie privind calitatea de participant la procedura-completare Formular nr. 12C. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la punctele 1, 2, 3, 5 si 6 Pentru persoane fizice/juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului sau echivalent, care sa cuprinda informatii actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori, domeniul de activitate, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata conform cu originalul. In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, depunerea documentului in original sau in copie legalizata.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document). Pentru persoane fizice/juridice straine: Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie conform cu originalul, inso?ite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul apar?ine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului si ca in domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activitati necesare in vederea indeplinirii contractului.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentare Informatii generale-C.A. globala din ultimii trei ani.In cazul in care oferta este depusa de o asociere Informatiile generale-C.A. globala din ultimii trei ani, vor fi prezentate de totimembrii asocierii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Anexa nr.2In cazul in care oferta este depusa de o asociereInformatiile generale-C.A. globala din ultimii trei ani, vor fi prezentate de totimembrii asocierii.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
9.Capacitatea economica si financiara, respectiv tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici poate fi sustinuta de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul acesta ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara, respectiv capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana si are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective.Persoana ce asigura sustinerea financiara si/sau tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform art. 180 si art.181 lit.a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006.
8.Ofertantul are obligatia de a prezenta mostre cu toate produsele ofertate.Neprezentarea mostrelor pentru toate produsele ofertate duce la descalificarea ofertantului
7.Informatii privind asociatiiAcordul de asociere, din care sa rezulte cine este liderul asociatiei si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor umane, precum si imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei. In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta si traducere autorizata in limba romana.
6.Ofertantii vor face dovada ca dispun de spatii de depozitare autorizate pentru asigurarea pastrarii produselor lactate pana la data distributiei acestora.Se vor prezenta autorizatiile sanitar-veterinare pentru depozite.Se va prezenta o lista a spatiilor de depozitare pentru pastrarea produselor lactate si fisa mijloacelor fixe in copie certificata conform cu originalul.
5.Dotarea cu utilaje specifice de productie si capacitatea maxima de productie care poate fi realizata in prezentul contract.Se solicita ca ofertantul sa dispuna de min 2 mijloace auto speciale pt fiecare lot, autorizate conf. cu prev legisl in vigoare, care sa asigure transportul produselor lactate de la furnizor catre unitatile scolare.Pt mijl de transport aflate in folosinta sau inchiriate pe perioada contractului se va prezenta contract de comodat si/sau inchiriere, in copie certific conf. cu origin.Se vor prezenta autoriz.sanitar-veterinare pentru mijl de transport, conf.Ordin A.N.S.V.S.A. nr.57/2010. Doc. se vor prezenta in copie, semnate si stampilate, pe fiecare pag, pt conformitate. Se va prezenta Lista mijloacelor de transport care vor fi alocate pentru realiz distributiei produselor lactate pt indeplinirea contractului, insotita de certificate de inmatriculare pt toate mijloacele prezentate in lista, in copie certificataconf cu originalul.
4.Se solicita prezentarea Autorizatiei sanitar veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animala - dovada detinerii marcajului de identificare stampila ovala, specificat in Regulamentul CE 853/2004 privind stabilirea unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala.
3.Se solicita ca ofertantul sa fie producator si/sau distribuitor autorizatde Directia sanitar-veterinara si pt siguranta alimentelor judeteana pt produse lactate, conf.OrdinuluiA.N.S.V.S.A.nr.57/2010pt.aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animalaProducatorii trebuie sa prezinte copie dupa autorizatia emisa de DSVSA pentru produsele lactate oferite, iar distribuitorii vor prezenta contracte/precontracte cu producatori autorizati, conf Ordin 57/2010. In cazul persoanelor juridice straine, se vor prezenta documente echivalente, in copie legalizata sau conform cu originalul, insotite de traducerea legalizata in limba romana.
2.Completare cerinta 1. Pentru evaluarea indeplinirii criteriilor referitoare la experienta similara se va utiliza cursul mediu anual de referinta dintre leu si moneda tarii de origine a ofertantului stabilit de Banca Nationala a Romaniei.
1.Decl. privind lista principalelor livrari de produse similar din ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indif daca acestia din urma sunt aut contractante sau clienti privati in care se va/vor marca vizibil contractul/contractele mentionate pt dovedirea conditiilor minimale.Lista se va compl si depune in orig, insotita de certificate /documente/contracte /PV de receptie prin care ofertantul va face dovadalivrarii de produse similare obiectului contractului, prin cel putin un contract, maxim 3 contracte, invaloare/valoare cumulata de min: LOT1=1500000lei;LOT2=750000 lei; LOT3=350000 lei, LOT4=490000lei, LOT5=425000lei , LOT6=300000lei,
LOT7=410000lei. Valoarea estimatapentru fiecare lot in parte este de: LOT1=2073677.76lei;LOT2=1076533.92lei; LOT3=506056.32lei, LOT4=707192.64lei, LOT5=610837.92lei, LOT6=435869.28 lei,
LOT7=591433.92lei
Certificat ISO 22000 sau echivalent in domeniul care face obiectul prezentei licitatii. (In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului este obligatorie pentru toti asociatii).Se va accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa:
Formular AF - Angajament Tert sustinator financiar
Formular AT? ANGAJAMENT privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici
Formular DT1? Declaratie tert sustinator tehnic si profesional
Formular DT? Declaratie tert sustinator tehnic si profesionalSe vor prezenta mostrele pentru toate produsele ofertate.Se va completa Formularul D1 ? (daca este aplicabil sau se va mentiona in formular canu este cazul).Se solicita prezentarea unei liste cuprinzand spatiile de depozitare pentru pastrarea produselor lactate si fisa mijloacelor fixe in copie certificata conform cu originalul.Se va completa Formular 12H si Lista cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice;Se va prezenta Lista mijloacelor de transport care vor fi alocate pentru realizarea distributiei produselor lactate pentru indeplinirea contractului, insotita de certificate de inmatriculare pentru toate mijloacele prezentate in lista, in copie certificate conform cu originalul.Ofertantii vor prezenta autorizatia sanitar veterinara pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animala, conform Ordinului A.N.S.V.S.A nr. 57/2010, in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?.Se vor prezenta copii lizibile dupa autorizatiile emise de DSVSA cu mentiunea , ,conform cu originalul?.Se va completa Formularul B 3.1-Fisa de experienta similaraSe va completa Formularul 12D-Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 anisi Lista cuprinzand principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani;Ofertantul va prezenta Certificate emise de organismeindependente care confirma certificarea sistemului demanagement al sigurantei alimentare, sistemul HACCP.Se va prezenta certificatul aflat in perioada de valabilitate la data depunerii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Procedura se va desfasura offline, cu etapa finala licitatie electronica cf. art. 161 -169 din OUG 34/2006 si art. 38-44 din HG 1660/2006.Autoritatea contractanta va organiza o singura runda de licitatie de o zi. Elementul care va face obiectul procesului repetitiv (de ofertare) la licitatia electronica va fi pretul (fara TVA).Se are in vedere imbunatatirea ofertelor de pret depuse de catre ofertantii selectati anterior organizarii acestei faze de licitatie electronica.Pretul maxim este de 0, 63 lei/produs /copil/zi, fara TVA.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
11620/05.07.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.09.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.09.2013 11:00
Locul: mun. Botosani, sediul Consiliului Judetean Botosani, Piata Revolutiei nr.1-3, cam. 317, et 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Clarificarile la doc de atribuire vor fi publicate pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasate la invitatia de participare.2.Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, in ceea ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala, ofertantul va preciza care din elementele care compun oferta sunt considerate confidentiale. 3.Op ec ofertanti care se incadreaza in categoria I.M.M., conform Legii nr. 346/2004 vor face dovada, pe proprie raspundere, indeplinirii cumulative a conditiilor privind numarul mediu anual de salariati si a cifrei de afaceri anuala.4.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire ? Pretul cel mai scazut.5. La faza finala de licitatie electronica pot participa doar operatorii economici care sunt inregistrati in SEAP si au certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii pentru conectare si inregistrare, precum si cerintele tehnice minimale sunt disponibile la: http: //www.elicitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=TechnicalRequirement. Notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi transmise automat de catre sistem, la adresa de posta electronica (e-mail), inregistrata in SEAP ca adresa de contact a operatorilor economici si vor fi disponibile de asemenea in sectiunea ?Notificari in sistem?.Pe parcursul derularii fazei de licitatie electronica, sistemul informatic va pune la dispozitia ofertantilor informatii referitoare la numarul participantilor la licitatia electronica, cea mai buna oferta financiara si la pozitia pe care o ocupa in clasament
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art. 256^2, alin 1., lit. a) din OUG 34/2006: Contesta?iile se formuleaza in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cuno?tin?a despre un act al Autoritatii Contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic - Contencios din cadrul Consiliului Judetean Botosani
Adresa postala: Pia?a Revolu?iei nr.1-3 , ,Localitatea: Botosani, Cod postal: 710236, Romania, Tel. +40 231514712, Email: [email protected], Fax: +40 231514715, Adresa internet (URL): www.cjbotosani.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.08.2013 10:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer