Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea si distributia produselor lactate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore ? Sector 1, Bucuresti


Anunt de participare numarul 146173/31.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar si Unitatilor Sanitare Publice - Sector 1
Adresa postala: Bulevardul Poligrafiei, nr.4, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014820, Romania, Punct(e) de contact: MIHAIL DRAGOS BADEA, Tel. +40 0213193251, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0213193252, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administrarea unitatilor de invatamant preuniversitarsi a unitatilor sanitare publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea si distributia produselor lactate pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore ? Sector 1, Bucuresti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatile de invatamant preuniversitar de stat din sectorul 1, conform Anexei 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor asigura transportul si distributia zilnica la destinatar (scoala, gradinita, liceu), a produselor lactate, pentru elevii din clasele 0-VIII din invatamantul de stat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore ? Sector 1, Bucurest, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 96/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 16/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea de Guvern nr.714/2008, privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie, cu modificarile si completarile ulterioare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini, anexa 1.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 516, 800RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
176 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare - 2% din valoarea estimata a contractului fara TVA, este de 50.336 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor;Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006: se va calcula dupa formula: 4.200+0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei;Modul de constituire a garantiei de participare, conform HG 925/2006, cu modificari si completari: -instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari; sau -ordin de plata in contul A.U.I.P.U.S.P., deschis la Trezoreria Sector 1.Confirmarea ordinului de plata se va face pana la data deschiderii ofertei. In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 16 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular, avandu-se in vedere inclusiv acoperirea clauzei impuse prin art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006. Garantia de participare se va completa si se va depune in original (la adresa mentionata la punctul I.1). In cazul eliberarii garantiei de participare de catre o banca/societate de asigurari din strainatate, instrumentul de grantare va fi redactat intr-o formulare echivalenta cu modelul prezentat in Formularul nr. 16 si se va prezenta in conditiile de mai sus, insotit de traducerea in limba romana autorizata. In acest caz, daca este posibil, se solicita prezentarea documentului de certificare emis de societatea bancara/de asigurari din Romania cu care banca/societatea de asigurari straina are relatii de corespondent, privind valabilitatea semnaturilor existente pe scrisoare de garantie bancara;Echivalenta in lei pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute in HG nr.1045/2011.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus, in termen de 10 zile, de la semnarea contractului, sub sanctiunea retinerii grantiei de participare. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 completare formular 1 din Sectiunea Formulare, in original.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus;
- In caz de sustinere, persoana care asigura sustinerea va prezenta declaratia mai sus mentionata. Nota: Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 - completare formular 2 din Sectiunea Formulare, in original.Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus; - In caz de sustinere, persoana care asigura sustinerea va prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit.a), c>1) si d)din OUG 34/2006.Atentie! In cazul ofertelor depuse de o asociere, incadrarea oricaruia dintre asociati in oricare dintre situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea asocierii de ofertanti din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.3. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original/copie conforma cu originalul. 4. Certificat de atestare fiscala emis in conditiile art 113 din Codul de procedura fiscala al Romaniei, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original/copie conforma cu originalul.Pentru persoane juridice/fizice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/inregistrarea la organe din tara respectiva prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie pe care se va mentiona, pe fiecare pagina, ?conform cu originalul?, semnata si stampilata, la care se va alatura traducerea legalizata a acestora in limba romana.In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.Nota: Certificatele sau documentele echivalente trebuie sa fie in termenul de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.Nota: a. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.b. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.Nota: se accepta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor.c. Certificatele se vor prezenta pentru punctul de lucru implicat in derularea contractului.d. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru a demonstra ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul in curs ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.6. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? completare formular 3 din Sectiunea Formulare, in original.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.7. Certificat de participare cu oferta independenta Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 ? completare formular 4 din Sectiunea Formulare , in original.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta certificatul mentionat mai sus.8. Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69 ind.1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? completare formular 5 din Sectiunea Formulare, in original.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.- De asemenea, declaratia trebuie prezentata si de catre fiecare subcontractant declarat prin oferta.- De asemenea, declaratia trebuie prezentata de catre sustinator, in cazul in care ofertantul apeleaza la aceasta modalitate.Subcontractanti: pe langa obligatia prezentarii Formularului 5 din Sectiunea Formulare (Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69 ind.1 din OUG nr. 34/2006)subcontractantii au obligatia prezentarii si a datelor de recunoastere.In sensul prevederilor art.691 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii contractante sunt: VLAD ROSCA, MIHAIL DRAGOS BADEA, VARLAN FLORICA, DINU CLAUDIA RELI, IONELA RABOJ, MARY JANNE IORDACHE, MANEA IONUT, STELUTA NICULAE, GABRIELA NICULAE, LICOIU FLORINA IUSTINA, ANGELESCU TEODORA, HOARTA GHEORGHE, PARVU SORIN, DANA MONICA ILINCA, IOANA TUDOR, MARIN FANEL, LAUR MARIAN MERTEA, ROXANA SISU, SILVIA IORDAN, PLOSCA SEVERICA MARIAN, CONSTANTINESCU IULIANA, MATEI EMIL, DUMITRU MARIAN, TUDORACHE OANA CATALINA. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in care sa se regaseasca codul CAEN pentru obiectul supus achizitiei?in oricare din formele prevazute de Ordinul 509/2011-in original, copie legalizata saucopie lizibila cu mentiunea? conform cu originalul?.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.)Persoanele juridice-fizice straine vor prezenta copii si traducerea lor certificata in limba romana dupa documentele care dovedesc o forma de inregistare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.Autoritatea contractanta v-a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitatea a documentului in original sau copielegalizata.
Licenta de fabricatie pentru atestarea dreptului de a desfasura activitati in domeniul productiei de produse alimentare conform Ordinului MADR nr. 997/2005, in cazul in care ofertantul este producator;Autorizatie sanitara-veterinara pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animala, Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 57/2010 (dovada detinerii marcajului de identificare, stampila ovala, specificat in Regulamentul (CE) nr. 853/2004 privind stabilirea unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala;Buletin de analiza pe produs din partea Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind analizele de laborator la produsele ofertate, in conformitate cu Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 1563/2008.Certificat eliberat de Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti (judeteana), din care sa rezulte ca ofertantul indeplineste conditiile impuse de legislatia romaneasca cu privire la producerea si transportul produselor lactate, conform OG nr. 42/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil intocmit pentru ultimele trei exercitii financiare anuale, vizate si inregistrate de organele competente, in copie.Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul?. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale documentelor solicitate mai sus.
Informatii generale. Se solicita ca media cifrei de afaceri globale in ultimii 3 ani, sa fie egala sau mai mare de 5.000.000 lei. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Se va prezenta fisa de informatii generale ? Formular 6
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind dotarile specifice, utilaje, echipamente tehnologice, laboratoare si alte mijloace fixe de care operatorul economic se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.Prezentarea documentelor privind detinerea(in proprietate, inchiriere, leasing etc) a cel putin 6 de mijloace de transport auto, in copie, cu mentiunea?conform cu originalul?.Documentele doveditoare sunt, dupa caz: contracte de inchiriere, acte vanzare-cumpare, contracte de leasing etc, ale mijloacelor de transport auto.Autorizatii sanitar veterinare de la DSV si autorizatii sanitare de functionare de la DSP, conform Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 111/2008, copii, cu mentiunea ?conform cu originalul", pentru fiecare mijloc de transport in parte.
Lista personalului de conducere si specialitate care va duce la indeplinire viitorul contract;Calificarile in domeniu ale personalului angajat;Certificate de absolvire a cursurilor de specialitate pentru demonstrarea cunostintelor de igiena alimentelor(copie conforma cu originalul);
1.Ofertantul va face dovada ca a efectuat livrari similare cu oniectul contractului, in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), in baza a cel putin un contract, livrari a caror valoare sa fie de minim 2.516.800 lei fara TVA;Conversia din euro se va face la cursul mediu leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru luna incheierii documentului/ documentelor respectiv/respective.
Certificat de conformitate produs, in conformitate cu Regulamentul CE nr. 485/2008.
Ofertantul are obligatia de a prezenta mostre pentru produsul ofertat, in conformitate cu Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 1563/2008 privind aprobarea listei alimentelor nerecomandate, prescolarilor si scolarilor.
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani;
Certificat ISO 22000:2005, pentru securitatea produselor alimentare sau certificate echivalente, aflat/aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertei (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).
Certificat ISO 9001:2008 managementul calitatii, in producere si/ sau distributie a produselor alimentaresau certificate echivalente, aflat/aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertei (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare Formular 9. Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice. Documentele doveditoare sunt, dupa caz: contracte de inchiriere, acte vanzare-cumpare, contracte de leasing etc pentru cel putin 6 mijloace de transport auto, in copie, cu mentiunea "conform cu originalul".Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/ consortiu, sustinator inclusiv fiecare subcontractor, daca este cazul.Formular 10 - Se vor prezenta carnetele de sanatate/fise de aptitudini vizate la zi pentru persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului1.Formular 8- ofertantii vor confirma prin prezentarea de certificate/documente/ recomandari/copii contracte/pv receptie/etc emise sau contrasemnate de beneficiar, din care sa reiasa efectuarea livrarilor, si vor contine informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant, informatiile prevazute si la art 188 alin. 1, lit a) din OUG 34/2006(beneficiari, valoare, perioade, locul, etc).Certificat de conformitate pentru produsele ofertatePrezentare mostre insotite de buletine deanaliza microbiologica si fizico - chimice care sa includa continutul grasimi, proteine si care sa dovedeasca absenta parazitilor.Nu se poat livra alt produs lactat fata de cel prezentat la sedinta de deschidere a ofertelor pe perioada derularii contractului.Formular 7Certificat ISO 22000:2005- copieCertificat ISO 9001:2008- copie
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Obiectul reofertarii: pretul. Au dreptul sa participe la faza finala electronica doar ofertantii inscrisi in S.E.A.P. in conformitate cu art.42 si 44 din H.G. nr.1660/2006, care au depus oferte admisibile, si carora le-au fost transmise invitatiile de participare in conformitate cu prevederile art.165, alin. 2, din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Pe parcursul rundei, ofertantii vor imbunatatii oferta de pret. Invitatia de participare precum si notificarile de incepere a Licitatiei Electronice vor fi generate automat si vor fi transmise de catre S.E.A.P. tuturor ofertantilor respectivi la adresa de posta electronica (e-mail) declarata de ofertant. In cazul fazei finale de L.E., ofertantii nu pot decat sa imbunatateasca oferta depusa.Se va organiza o singura runda de licitatie electronica. In sensul evitarii ofertelor financiare subevaluate si nerealiste, in cadrul rundei stabilite pentru licitatia electronica operatorii economicii vor licita doar in sensul diminuarii cotelor procentuale referitoare la cheltuieli indirecte si profit.Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi si va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice. In cazul in care ofertantul declarat admis nu modifica in cadrul fazei de L.E. pretul ofertei, la stabilirea clasamentului final, este luata in considerare oferta depusa de acesta anterior desfasurarii acestei faze introdusa de autoritatea contractanta in S.E.A.P.. Operatorul economic clasat pe primul loc, in urma desfasurarii fazei finale de L.E. va transmite autoritatii contractante in scris, propunerea financiara finala in termen de 3 zile de la finalizarea rundei. In cadrul fazei de L.E., participantii pot vedea numarul ofertantilor inscrisi la licitatie. Licitatia nu se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului.In cazul in care la finalul rundei fazei de L.E. se constata ca mai multe oferte s-au clasat pe locul I cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Atragem atentia operatorilor economici ca este necesara existenta unei conexiuni sigure si stabile la INTERNET.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.10.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.10.2013 11:00
Locul: Sediul AUIPUSP - Sector 1 din Bdul. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in conformitate cu prevederile art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si resurse umane din cadrul AUIPUSP Sector 1.
Adresa postala: Bulevardul Poligrafiei nr.4, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014820, Romania, Tel. +40 213193251, Fax: +40 213193252
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.08.2013 09:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer