Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea si instalarea echipamentului destinat diagnosticului imagistic prin tomografie computerizata - CT


Anunt de participare numarul 84014/11.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Comp. Achizitii Publice cam 132, Tel.0239619600 int 249, In atentia: Moisiu Nicolae, Popescu Ionica, Email: [email protected], Fax: 0239619044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea si instalarea echipamentului destinat diagnosticului imagistic prin tomografie computerizata - CT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Spitalului Judetean Braila, Sos Buzaului nr.2
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform documentatiei de atribuire atasata in SEAP
Prin contractul prezentei proceduri se solicita furnizarea si instalarea echipamentului destinat diagnosticului imagistic prin tomografie computerizata - CT la caracteristicile si indicatori de performanta din CAIETULUI DE SARCINI CAPITOLUL II a prezentei documentatii. Receptia produsului se va face franco-beneficiar, conform legislatiei in vigoare si a CAIETULUI DE SARCINI printr-un set complet de operatiuni. Pe parcursul termenului de garantie a produsului, contractantul va asigura pe cheltuiala sa buna functionare a acestuia in conditii normale de exploatare.Orice operator economic inregistrat in SEAP are dreptul de a se inscrie in procedura si a depune oferta, care consta in furnizarea ofertei de pret si completarea sectiunilor criterii de calificare, factorii de evaluare si documente de calificare si propunerea tehnica, numai in SEAP, la adresa de internet www.e-licitatie.ro in format electronic si numai pana la data limita de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare.Documentele scanate semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului se depun in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33115000-9 - Aparate de tomografie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform documentatiei de atribuire atasata in SEAP
Contractul ve avea urmatoarele termene:
furnizarea si instalarea produsului se vor realize in maximum 60 zile calendaristice de la semnarea contractului,
elaborarea proiectului tehnic pentru amenajarea spatiului in care va functiona echipamentul se va realiza in maximum 50 zile calendaristice de la semnarea contractului, inainte de furnizarea si instalarea acestuia, elaborarea documentatiei de obtinere a autorizatiei de functionare a aechipamentului, de la C N C A N se va realiza in maximum 50 zile calendaristice de la semnarea contractului; ulterior contractantul are obligatia de a obtine autorizatia C N C A N in numele in numele dar pe cheltuiala beneficiarului (care va suporta taxa de autorizare)instruirea personalului specializat necesar utilizarii aparatului, se va realize pe parcursul 2 luni calendaristice de la semnarea contractului, pe cheltuiala contractantului (furnizorului),
instruirea personalului specializat necesar interventiei first line, se va realiza pe parcursul unei luni calendaristice de la semnarea contractului, pe cheltuiala contractantului (furnizorului),
termenul de garantie de buna functionare a produsului este de minimum 36 luni calendaristice de la semnarea procesului verbal de predare primire punere in functiune,
termenul de garantie de buna functionare a echipamentului se refera la toate componentele acestuia,
in perioada de garantie, ofertantul are obligatia de a incepe remedierea defectiunii in termen de 12 ore de la notificarea acesteia de catre beneficiar,
de asemenea remedierea defectiunii, trebuie finalizata in maximum 72 de ore de la notificare.
Prin contractul prezentei proceduri se solicita furnizare si instalare echipamentului destinat diagnosticului imagistic prin tomografie computerizata - CT la caracteristicile si indicatori de performanta din CAIETULUI DE SARCINI CAPITOLUL II a prezentei documentatii. Receptia produsului se va face franco-beneficiar, conform legislatiei in vigoare si a CAIETULUI DE SARCINI printr-un set complet de operatiuni pentru testare. Pe parcursul termenului de garantie a produsului, contractantul va asigura pe cheltuiala sa buna functionare a acestuia in conditii normale de exploatare, mai putin materialele consumabile. De asemenea furnizorul echipamentului va avea urmatoarele obligatii:
elaborarea proiectului tehnic pentru amenajarea spatiului in care va functiona echipamentul, elaborarea documentatiei de obtinere a autorizatiei de functionare a aechipamentului, de la C N C A N; ulterior contractantul are obligatia de a obtine autorizatia C N C A N in numele in numele dar pe cheltuiala beneficiarului (care va suporta taxa de autorizare), instruirea personalului specializat necesar utilizarii aparatului,
instruirea personalului specializat necesar interventiei first line,
termenul de garantie de buna functionare a produsului este de minimum 36 luni calendaristice de la semnarea procesului verbal de predare primire punere in functiune,
termenul de garantie de buna functionare a echipamentului se refera la toate componentele acestuia,
in perioada de garantie, ofertantul are obligatia de a incepe remedierea defectiunii in termen de 12 ore de la notificarea acesteia de catre beneficiar,
de asemenea remedierea defectiunii, trebuie finalizata in maximu 72 de ore de la notificare.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 415, 126RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
38 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Gar. participare 14000 lei. Per. de valab. a gar. de particip. este de 90 zile.Garantia de buna executie a serviciilor este de 2% din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul CJ Braila
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Au obligatia de a-si legaliza asocierea printr-un contract scris, semnat de partile asociate care va fi prezentat autoritatii contractante inainte de semnarea contractului de servicii
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform documentatiei de atribuire atasata in SEAP
Declaratie eligibilitate si privind neincadrarea in art 181- Form 12A si Form 12BCertif constat plata obligatii catre bugetul general consolidat de stat eliberat de DGFP si buget local eliberat directii specialitate Primarii in a caror raza teritoriala activeaza ofertant. Valabile la deschidere ofertePJ straine doc edificator pentru dovedirea eligibilitatii - eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente) indeplinire obligatiile de plata impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul localCertificat constatator eliberat ORCCertificat inregistrare fiscala eliberat ORCValabile la deschidere oferteDocumentele scanate semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului se depun in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform documentatiei de atribuire atasata in SEAP
Fisa de informatii generale Form 3Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani, sa fie de minim 2.800.000 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documentele scanate semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului se depun in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform documentatiei de atribuire atasata in SEAP
Lista contractelor de furnizare din ultimii 3 ani Form 12 FFisa de informatii privind experienta similara conform, Form 12 HOfertantii trebuie sa faca dovada indeplinirii cel putin a unui contract de funizare si instalare similar, in ultimii 3 ani, care a avut o valoare egala sau mai mare cu 1.400.000 lei cu TVA1 contract similarDocument reprezentare producator de catre ofertantAviz de functionare emis de MSP pt comercializarea dispozitivelor medicale de diagnostic si pt serviceDeclaratie insusire model contract Form 14ISO 9001 :2000 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documentele scanate semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului se depun in SEAP la adresa www.e-licitatie.ro
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.09.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.09.2009 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.09.2009 18:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Braila Compartiment Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor si reprezentantul UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL GALATI
Adresa postala: Str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania, Tel.0236/460027, Email: [email protected], Fax: 0236/460227
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se depun in termen de 10 zile la CNSC
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA - COMP. JURIDIC
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Tel.0239/619600/223, Email: [email protected], Fax: 0239/619044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.08.2009 09:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer