Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea unui Centru mobil de comanda si control


Anunt de participare numarul 134155/22.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA SUD VEST OLTENIA
Adresa postala: STRADA UNIRII, NR.19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: ANCA COMBEI, Tel. +40 251408214, In atentia: ANCA COMBEI, Email: [email protected], Fax: +40 251408245, Adresa internet (URL): www.cjdolj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
ONG
Activitate (activitati)
Altele: Implementare proiecte regionale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea unui Centru mobil de comanda si control
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Regiunea Sud-Vest Oltenia ? judetul Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scopachizitia unui Centru mobil de comanda si control, in cadrul proiectului ?Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta in regiunea Sud-Vest Oltenia?, conform caietului de sarcini si specificatiilor tehnice atasate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144210-3 - Vehicule de pompieri (Rev.2)
32000000-3-Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe (Rev.2)
34114000-9-Vehicule cu utilizare speciala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Centru mobil de comanda si control ? 1 bucata.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 742, 436RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare se va constitui conf. art. 86, alin.1 din HG 925/2006, cu modific. si compl. ulterioare, pentru suma de 8.713 lei. In cazul constituirii acesteia prin Scrisoare de garantie bancara se va utiliza Formularul 4.Doc. prin care se face dovada constituirii gar.de partic.se vor prez. in orig.Per.de valab. a gar. de participare va fi de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie: 10 %din valoarea contractului de achizitie publica, in lei, exclusiv TVA.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform art. 90, alin. 1 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in maxim 10 zile de la data semnarii contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.3
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1.Prezentarea declaratiilor privind eligibilitatea.Ofertantul trebuie sa completeze Formularul 6A si Formularul 6B.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare.In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art. 186 si 190 din OUG 34/2006, si sustinatorii acestuia trebuie sa prezinte Formularul 6A si Formularul 6B.
Persoanele juridice romane vor prezenta certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor de stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei privind asigurarile sociale, valabile la data depunerii ofertelor, care sa ateste ca firma ofertanta nu se inregistreaza cu datorii, respectiv:
? certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale impozitului local, emis de serviciul public pentru finante publice locale;
? certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de sanatate, bugetul asigurarilor de somaj), emis de Ministerul Finantelor prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice.Ofertantii vor prezenta certificate care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Acestea se vor prezenta in original sau copii certificate ?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator eliberat de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, valabile la data deschiderii ofertelor.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Aceste documente vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Observatii: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii catre bugetul de stat sau catre bugetul local (indiferent de cuantumul acestora) in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Cerinta nr. 4.Prezentarea certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta.Se va prezenta CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta (Formularul 8), conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Cerinta nr.5.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. (Formularul 9), atat de catre ofertant, cat si de catre tertul sustinator.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
De asemenea, in cazul in care exista subcontractanti, fiecare subcontractant este obligat sa prezinte acest formular.
Persoanele cu functie de decizie in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sud Vest Oltenia sunt:
?Ion Prioteasa ? Presedinte A.D.I. Sud Vest Oltenia
?Vasile Rabu ? Vicepresedinte C.J. Gorj
?Marius Balu ? Presedinte C.J. Mehedinti
?Paul Stanescu ? Presedinte C.J. Olt
?Ion Cilea ? Presedinte C.J. Valcea?Majina Ileana ? manager proiect
?Toma Zoty Veronica ? coordonator judetean
?Raus Flavia Ileana ? coordonator judetean
?Lungu Daniela ? coordonator judetean
?Alexandrescu Carmen Manuela ? coordonator judetean
?Fota Dumitru ? coordonator judetean
?Baluta Elena Daniela ? ofiter financiar
?Combei Anca Mihaela ? consilier achizitii publice
?Semen Camelia ? consilier achizitii publice
?Olteanu Mihaela ? consilier achizitii publice
?Hodoroaga Anamaria ? consilier achizitii publice
?Tamis Vasile Silviu ? consilier achizitii publice
?Nistor Teodor Cristian ? responsabil tehnic
?Suta Traian Mihail ? responsabil tehnic?Arion Razvan Emilian ? responsabil tehnic?Dudau Ion ? responsabil tehnic?Papa Marin ? responsabil tehnic?Badulescu Emilia Ioana -secretar Cerinta nr. 1. Pentru persoanele juridice romane: prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, eliberat cu cel mult 30 zile inainte de data deschiderii ofertelor.Din certificatul constatator prezentat trebuie sa rezulte:
a) ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul achizitiei publice;b) ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment ori lichidare, administrarea afacerilor de catre un judecator sindic sau cu privire la declansarea unei proceduri legale pentru declararea sa in una din aceste situatii.Documentul va fi prezentat in copie certificata ?conform cu originalul?.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rez. procedurii de atrib. are oblig. de a prezenta pt. conformitate certificatul constatator emis de ORC in original/copie legalizata.
Cerinta nr. 2. Pentru persoanele juridice straine: in vederea demonstrarii capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, se solicita ofertantului prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care este rezident.Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele care fac obiectulprezentei achizitii, cat si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea procedurii de insolventa.
Ofertantii ? persoane juridice straine vor prezenta documentele insotite de traducerea autorizata in limba romana.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Ofertantii vor prezenta un Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs.
In cazul unei asocieri, liderul asociatiei este obligat sa prezinte acest certificat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea informatiilor generale.
Cerinta nr. 2
Prezentarea bilanturilor contabile.
Cerinta nr. 3
Informatii privind cifra de afaceriCerinta minima: Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010) trebuie sa fie minim 870.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Prezentarea de informatii privind subcontractantii/asociatii
Cerinta nr. 2
Prezentarea listei principalelor livraride produse in ultimii 3 ani.
Cer. nr. 3
Prez. de inf. privind exp. simil.Cer.min: Of. trebuie sa faca dovada ca a incheiat si finalizat sau ca are in derulare, in ultimii 3 ani, unul sau mai multe contr. care au avut ca ob. furniz. de prod. simil. cu prod. supus proced. de achiz. publica (anume, centru mobil de comanda si control) a carui/caror val.trebuie sa fie de min. 870.000 lei, fara TVA.
In cazul unei asoc., cer.min. se va consid. indepl.cumulativ.
Exp.simil. a subcontr.nu va fi luata in consid.
Nota: .Daca contr. contine clauze de confid., care impiedica prez.lui, of. va prez.pag. din contr. din care sa rez. partile contractante, ob., dur., pretul contr., precum si pag. finala cu semnaturi; Livrarea unor as. prod. se poate conf. si prin prez. unor certif./doc. emise sau contrasemnate de o aut.ori de catre clientul privat benef., continand toate inf.esentiale ale contr., in orig. sau copie certif. ?conf.cu originalul?. Doc. solic. in copie vor fi semn. si stampilate pt. conf. cu orig. de repre. legal.
Cerinta nr. 1
PrezentareacertificatuluiISO 9001:2008 ? sistem de management al calitatii (sau echivalent).
Certif. solic. trebuie sa fie val. la data deschiderii ofertelor si va fi prez. in copie lizibila semnata si stampilata pt. conform. cu orig. de reprez. legal al ofertantului.In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calit. asa cum este solicitat, acesta poate prez. orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prez. confirma asig.unui nivel coresp. al calit.
In cazul unei asocieri aceste documente vor fi prezentate de fiecare asociat in parte.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
termenul de livrare
20%
Descriere:
3.
durata garantiei produselor
20%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
713/30.12.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.05.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.05.2012 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.05.2012 12:00
Locul: Craiova, str. Unirii nr. 19, sediul Consiliului Judetean Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si reprezentantii UCVAP, dupa caz
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 - ?Imbunatatirea infrastructurii sociale?, Domeniul major de interventie 3.3 - ?Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta?.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au punctaj egal, modalitatea de departajare va fi pretul, iar in cazul in care se constata ca au si preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: - conform art. 256^2, alin. 1, lit. a)si alin. 2 din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA SUD-VEST OLTENIA
Adresa postala: str. Unirii, nr. 19, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200585, Romania, Tel. +40 251408214, Fax: +40 251408245
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.03.2012 16:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer