Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare,instalare si punere in functiune de echipamente medicale de radiologie imagistica in vederea utilarii ambulatoriului de specialitate din Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes in cadrul proiectului avand cod SMIS 24294


Anunt de participare numarul 148903/17.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Local al Municipiului Caransebes
Adresa postala: Piata Revolutiei nr. 1, Localitatea: Caransebes, Cod postal: 325400, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii, Tel. +40 0255514885, In atentia: Raluca Bocancea, +40 0255514885, [email protected], Email: [email protected], Fax: +40 0255515139, Adresa internet (URL): www.primaria-caransebes.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare, instalare si punere in functiune de echipamente medicale de radiologie imagistica in vederea utilarii ambulatoriului de specialitate din Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes in cadrul proiectului avand cod SMIS 24294
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Municipal de urgente Caransebes
Str. Gradinilor, nr. 12, loc. Caransebes, jud. Caras-Severin, cod postal 325400, Romania
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia a 13 echipamente medicale de radiologie imagistica, inalt tehnologizate dupa cum urmeaza:
- Angiograf multifunctional;
- Mamograf digital;
- Aparat de radiologie dentara panoramica;
- Aparat de radiologie dentara retroalveolara;
- Aparat developare clasica automat;
- Imprimanta profesionala pe film diagnostic;
- C-arm mobil;
- Aparat grafie digitala dispensar TBC;
- Aparat grafie digitala in urgenta;
- Sistem printare pe hartie normala;
- Statie pacs de mare capacitate;
- Detector digital pt aparat roentogen classic;
- Aparat de rezonanta magnetica nucleara 1, 5 TS.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33111000-1 - Aparate de radiologie (Rev.2)
33111200-3-Statii de lucru pentru radiologie (Rev.2)
33111650-2-Aparate de mamografie (Rev.2)
33111721-1-Aparate de angiografie digitala (Rev.2)
33113000-5-Echipament de imagistica cu rezonanta magnetica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitia a 13 echipamente medicale de radiologie imagistica, noi, inalt tehnologizate:
Lotul 1:
-Angiograf multifunctional ? 1 buc.;
-Mamograf digital ? 1 buc.;
-C-arm mobil ? 1 buc;
-Aparat de rezonanta magnetica nucleara 1, 5 TS ? 1 buc.;
Valoare estimata: 10.415.639, 85 lei
Lotul 2:
-Aparat grafie digitala dispensar TBC-1 buc ;
-Aparat grafie digitala in urgenta-1 buc;
Valoare estimata: 1.651.733, 20 leiLotul 3:
-Aparat de radiologie dentara panoramica -1 buc;
-Aparat de radiologie dentara retroalveolara-1 buc;
-Aparat developare clasica automat-1 buc;
Valoare estimata: 180.948, 30 leiLotul 4:
-Imprimanta profesionala pe film diagnostic-1 buc;
-Statie pacs de mare capacitate-1 buc;
-Detector digital pt aparat roentogen classic- 1 buc;
Valoare estimata: 719.153, 50 leiLotul 5:
-Sistem printare pe hartie normala- 1 buc;
Valoare estimata: 92.794, 00 lei
Valoarea estimata fara TVA: 13, 060, 268.85RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei este pentru fiecare lot in parte este de: Lotul 1:208.300, 00 leiLotul 2:33.000, 00 leiLotul 3:3.600, 00 leiLotul 4:14.300, 00 leiLotul 5:1.850, 00 leiPentru garantii in alta moneda se va lua in calcul cursul BCE din 31.10.2013, de exemplu 1 euro = 4, 4360 lei). In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004 si prin completarea Formularului 19) garantia de participare se constituie in proportie de 50% din cuantumul precizat.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertei. Modul de constituire a garantiei pentru participare: (1) instrument/scrisoare de garantie in favoarea autoritatii contractante; in acest caz se va utiliza modelul indicat in sectiunea formulare (Formular 2);(2) documente eliberat in conditiile legii de catre o societatea de asigurari;3) virament in contul autoritati contractante nr. RO31TREZ1825006XXX000050, cod fiscal 3227947, deschis la Trezoreria Caransebes, jud Caras Severin; In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator.In cazul in care ofertantul depune o contestatie ce se respinge de CNSC, din garantia de participare aferenta ofertantului in cauza se va retine suma prevazuta la art. 278^1 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare in forma si valoarea solicitata vor fi respinse. Cuantumul garantiei de buna executie nu va depasi 10% din pretul contractului, fara TVA. In cazul ofertantilor din categoria IMM (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004) garantia de buna executie se constituie in proportie de 50% din cuantumul precizat. Garantia de buna executie a contractului se constituie prin oricare din metodele prevazute la art. 89 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In caz de scrisoare de garantie bancara de buna executie: trebuie prezentata in ORIGINAL, trebuie sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituit, sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa in documentatia de atribuire si sa contina parafa vizibila a bancii emitente si/sau semnatura autorizata. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a contractului trebuie sa fie cel putin egala cu durata contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiectul este finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, bugetul de stat al Romaniei prin POR 2007-2013 si din fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratie privind calitatea de participant la proceduraModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii. Operatorul economic (lider, asociat) trebuie sa completeze Formularul 3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura, in original.Cerinta nr. 2 Declaratii privind eligibilitateaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) vor prezenta formular 4 completat, in original.Cerinta nr. 3 Cazier judiciarModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) vor prezenta: A. Certificat de cazier judiciar pentru administratorul firmei sau dupa caz pentru toti administratorii firmei, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila, c u mentiunea ?conform cu originalul?.B. Certificat de cazier judiciar pentru firma/companie, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Cerinta nr. 4: Certificat de participare la licitatie cu oferta independent. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentare ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? formular 5, in original.Cerinta nr. 5 Declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art 69^1Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator) trebuie sa completeze ?Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr. 34/2006 ?- formular 6, in original.Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Ion Marcel VELA- PrimarCornel GALESCU - ViceprimarNicolae BORCEAN- City ManagerAna BRATU -Secretar MunicipiuMembrii Consiliului local: 1.ALBAI PETRU2.AVASILCAI ELENA3.BOJINESCU ANA ADRIANA4.BUZESCU ILIE5.CORNEA STELIAN6.DASCALU VALENTIN7.GALESCU CORNEL8.GHERMAN AURORA9.ISAC MARIUS ADRIAN10.SUSAILU OCTAVIAN11.MARCU IOAN12.MARINESCU CIPRIAN13.MUNTEANU MANUEL OCTAVIAN14.PONETCHI MARIA15.STANESCU ALEXANDRU16.SELNER NICOLAE17. STREJARIU FILIP PETRU18.TODORESCU LAZAR19.UNGUR IOAN DORELMembrii Comisie evaluare achizitii: Calin-Ioan GROZAVESCU - PresedinteCornel GALESCU - VicepresedinteCarmen POPA - MembruLeonard MARINA - MembruElena Alexandra DRAGHICI - MembruRaluca BOCANCEA - Secretar comisie fara dept de votCerinta nr. 6 Documente care demonstreaza neincadrarea in prevederile art. 181Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: -Prezentarea de catre operatorul economic (lider, asociat, operator economic) a formularului 7 in original, iar in cazul unui tert sustinator, a formularului 8 in original, Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.- Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proporie raspundere potrivit art. 11 alin (4) din HG 925/2006. In aceasta situatie devin aplicabile precederile art 9 alin (3) din Ordinul nr. 509/2011Ofertantul va prezenta urmatoarele: Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Nota: 1. Din certificatele depuse trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proporie raspundere potrivit art. 11 alin (4) din HG 925/2006. In aceasta situatie devin aplicabile precederile art 9 alin (3) din Ordinul nr. 509/20112. Certificatele se vor prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.3. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.4. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora. Documentele in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.5. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit, in conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele vor fi prezentate in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata/legalizata in limba romana.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata scadente in luna anterioara datei limita celei in care se depun ofertele, vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie pubulica. Incadrarea in situatia prevazuta la art.181 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Cerinta nr. 1Persoane juridice/fizice romane - a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata, din care sa rezulte informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor: ? structura actionariatului/asociatilor? obiectul de activitate al ofertantuluiForma de prezentare: original, copie legalizata, sau, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea documentului in original/copie legalizata ? in cazul in care acesta a prezentat documentul in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? ? inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, in vederea verificarii conformitatii acestuia cu cel prezentat in oferta.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC
Cerinta nr. 2Persoane juridice /fizice straine - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (traducere autorizata sau legalizata).Nota: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea documentului in original/copie legalizata ? in cazul in care acesta a prezentat documentul in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? ? inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, in vederea verificarii conformitatii acestuia cu cel prezentat in oferta. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN documentele specifice emise de organismele specifice din tara respectiva.
Cerinta nr. 3- Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale, conform prevederilor Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta nr. 4
-Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii (al ofertantului sau operatorului economic ce va indeplini aceste activitati) din care sa reiasa ca este avizat pentru activitatile de reparare, verificare si punere in functiune pentru fiecare dintre echipamentele ofertate conform prevederilor art.3 si art.4 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul isi poate demonstra situatia economica si financiara prezentand initial doar o declaratie pe proprie raspundere, cf. art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare in termen de 3 zile de la primirea din partea AC a unei solicitari in acest sens
Media cifrei de afaceri globala pe ultimii (3) trei ani(2011, 2012, 2013) trebuie sa fie pentru fiecare lot in parte in valoare de minim:
Lot 1:20.830.000, 00lei
Lot 2:3.300.000, 00lei
Lot 3:360.000, 00lei
Lot 4:1.430.000, 00lei
Lot 5:185.000, 00lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Declaratie pe proprie raspunderePrezentarea Formularului 9 - Informatii generaleBilanturile contabile pe ultimii 3 ani ( 2011, 2012, 2013) inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si insotite de Raportul de Audit aferent fiecarui an. Pentru persoanele juridice romane raportul de audit aferent fiecarui an (2011, 2012, 2013) va fi prezentat numai de acei operatori economici care au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 si OMFP 3055/2009.Pentru persoanele juridice straine raportul de audit pentru fiecare an (2011, 2012, 2013) va fi prezentat numai de catre acei operatori economici care au obligativitatea auditarii situatiilorfinanciare anuale in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertamntul este stabilit. Daca din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte respectarea cerintei minime privind cifra medie de afaceri globale.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata/legalizata in limba romana a documentelor solicitate mai sus.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original /copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in original /copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare membru al asocierii, cerinta demonstreandu-se prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilorgrupului.Nota 3: a) In cazul in care valorile sunt exprimate in EURO, echivalenta se va realiza la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv: ANUL 2011 CURS EURO 4, 2391ANUL 2012 CURS EURO 4, 4593ANUL 2013 CURS EURO comunicat de Banca Centrala EuropeanaOfertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana. (www.ecb.eu)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Experienta similara1.Informatii privind experienta similaraDeclaratie privind lista principalelor furnizari de produse in ultimii 3 ani Lista principalelor furnizari de produse va contine valori, perioade de derulare a contractelor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
2.Informatii privind experienta similara. Suplimentar se solicita ca ofertantul sa demonstreze ca in ultimii 3 ani (raportati la data limita de depunere a ofertelor) pana in prezent a furnizat produse similare prin cel putin sau la nivelul a cel putin 1 contract a carui valoare sa fi fost de minim: Lotul 1:10.415.639, 85 leiLotul 2:1. 651.733, 20 leiLotul 3:180.948, 30 leiLotul 4:719.153, 50 leiLotul 5:92.794, 00 lei
II. Utilaje, instalatii, echipamente tehniceDeclaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii.
III.1.Informatii privind capacitatea profesionalaOfertantul va completa o Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si a cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
2.Informatii privind capacitatea profesionala
Prezentarea listei cu personalul propus pentru indeplinirea contractului.Ofertantul va prezentata o lista cu numele persoanelor care vor duce la indeplinire viitorul contract si specializarea acestora, conform art 188, alin. 1 lit. c din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, informatii referitoare la studiiie, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru executia contractului, respectiv Declaratie privind personalul de specialitate care va asigura instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului
beneficiarului, precum si service-ul in perioada de garantie a echipamentelor ? Formular nr. 17 - originalPentru fiecare persoana nominalizata ca personal specializat (expert cheie) propus, ofertantul va depune certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea urmatoarelor cerinte de calificare: - CV - uri pentru personalul de specialitate- Formular nr. 14.- Prezentarea unor dovezi (certificate de instruire, atestate, diplome, etc.) din care sa reiasa faptul ca personalul propus pentru activitatile de instalare, punere in functiune si service in perioada de garantie, are competentele necesare pentru ducerea la indeplinirea contractului- Formular 15 - Declaratie pe propria raspundere- Formularul 16- Angajamentele de participare ale personalului specializat
(experti cheie) responsabil de indeplinirea contractului- Formularul 18 -Declaratie de disponibilitateNota: Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare abilitate din alt stat autoritatea contractanta va accepta certificatele echivalente. Operatorul economic va trebui sa indeplineasca demersurile necesare pentru a putea
prezenta la momentul semnarii contractului a certificarilor/atestarilor recunoscute de autoritatile romane. In acest sens operatorii economici, care prezinta experti straini, vor prezenta in cadrul documentelor de calificare o declaratie pe propria raspundere sub sanctiunea prevederilor art. 292 din Codul Penal ca la momentul semnarii contractului de achizitie vor prezenta atestatele recunoscute de autoritatile romane.
IV.Informatii privind certificate care sa ateste conformitatea produselor certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante, dupa cum urmeaza:
- certificat de conformitate CE emis de un organ notificat sau declaratie de conformitate in acest sens;
- autorizatie ASR (Autorizatia de securitate radiologica) emisa de CNCAN sau autorizatie de furnizare pentru produsul respectiv emisa de CNCAN.
- service-ul in perioada de garantie va fi asigurat printr-o unitate de service autorizata de Ministerul Sanatatii si CNCAN-se va anexa declaratie in acest sens. Toate documemtele prezentate trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
V.Informatii privind asocierea In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 9, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare
Certificat ISO 9001:2008
Certificat ISO 14001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea Formularului 11.
Formular 11 va fi completat in copie certificata conform cu originalul.Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar ?original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
In situatia depunerii de oferte pe mai multe loturi, experienta similara se poate dovedi prin prezentarea acelorasi certificate/ documente. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. In cazul in care certificatele/documentele prezentate ca experienta similara au fost executate in asociere, valoarea ce va fi luata in considerare pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in conformitate cu procentul prevazut in contractul de asociere pentru categoriile de produse similare furnizate. In acest sens, se solicita copie cerificata ?conform cu originalul? a contractului de asociere si documente doveditoare din care sa rezulte executarea furnizarii categoriilor de produse solicitate ca experienta similara.Prezentare Formular 12
Nota: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor
membrilor grupului.Prezentare Formular 13.In cazul in care un grup de operatori depune o oferta comuna, atunci fiecare membru al asocierii va prezenta formularul 13.Prezentarea listei cu personalul propus pentru indeplinirea contractului. Ofertantul va prezentata o lista cu numele persoanelor care vor duce la indeplinire viitorul contract si specializarea acestora, conform art 188, alin. 1 lit. c din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, informatii referitoare la studiiie, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru executia contractului, respectiv Declaratie privind personalul de specialitate care va asigura instalarea, punerea in functiune, instruirea personalului beneficiarului, precum si service-ul in perioada de garantie a echipamentelor ? Formular nr. 17 ? original. Pentru fiecare persoana nominalizata ca personal specializat (expert cheie) propus, ofertantul va depune certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea urmatoarelor cerinte de calificare: - CV ? uri pentru personalul de specialitate.- Formular nr. 14.- Prezentarea unor dovezi (certificate de instruire, atestate, diplome, etc.) din care sa reiasa faptul ca personalul propus pentru activitatile de instalare, punere in functiune si service in perioada de garantie, are competentele necesare pentru ducerea la indeplinirea contractului.- Formular 15 - Declaratie pe propria raspundere- Formularul 16- Angajamentele de participare ale personalului specializat (experti cheie) responsabil de indeplinirea contractului- Formularul 18 -Declaratie de disponibilitateNota: Pentru operatorii economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare abilitate din alt stat autoritatea contractanta va accepta certificatele echivalente. Operatorul economic va trebui sa indeplineasca demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului a certificarilor/atestarilor recunoscute de autoritatile romane. In acest sens operatorii economici, care prezinta experti straini, vor prezenta in cadrul documentelor de calificare o declaratie pe propria raspundere sub sanctiunea prevederilor art. 292 din Codul Penal ca la momentul semnarii contractului deachizitie vor prezenta atestatele recunoscute de autoritatile romane.Prezentare certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante dupa cum urmeaza: - certificat de conformitate CE emis de un organ notificat sau declaratie de conformitate in acest sens;
- autorizatie ASR (Autorizatia de securitate radiologica) emisa de CNCAN sau autorizatie de furnizare pentru produsul respectiv emisa de CNCAN.- service-ul in perioada de garantie va fi asigurat printr-o unitate de service autorizata de Ministerul Sanatatii si CNCAN-se va anexa declaratie in acest sens. Toate documemtele prezentate trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Se va prezenta Formularul nr. 26 ? Acord de asociere In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 9, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Forma de prezentare: - copie lizibila semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului.Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediu pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Forma de prezentare: - copie lizibila semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al ofertantului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.03.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.03.2014 12:00
Locul: Primaria mun. Caransebes, Piata Revolutiei nr. 1, Caransebes, jud.Caras-Severin
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor, pe baza de imputernicire scrisa si acte de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 ?Imbunatatirea infrastructurii sociale?, Domeniul major de interventie 3.1 ?Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
1.Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta castigatoare, dintre ofertele admise, pe baza criteriului pt atribuirea contractului de achizitie publica. Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea pretului fiecarei oferte admise, fara sa fie cuantificate alte elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modalitatea de indeplinire a contractului de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Preturile care se compara sunt cele fara TVA. In cazul in care doua sau mai multe oferte se afla la egalitate pe primul loc in ierarhia obtinuta dupa aplicarea criteriilor de atribuire, avand acelasi pret, se va solicita o noua propunere financiara de la acesti ofertanti in plic inchis, caz in care, contractul va fi atribuit ofertantului clasat pe primul loc in ierarhia obtinuta dupa acest proces de re-ofertare. Procesul de diferentiere (re-ofertare) se va repeta pana in momentul in care se poate stabili oferta castigatoare.2.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Caransebes
Adresa postala: Adresa postala: Piata Revolutiei, nr. 1, loc. Caransebes, jud. Caras-Severin, cod postal 325400, Romania, Localitatea: Caransebes, Cod postal: 325400, Romania, Tel. +40 255514885, Email: [email protected], Fax: +40 255515139, Adresa internet (URL): www.primaria-caransebes.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.01.2014 10:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer