Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare?Produse de panificatie pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore si elevii din clasele I-VIII din invatamantul preuniversitar de stat si private? din judetul Harghita pentru anul scolar 2013-2014


Anunt de participare numarul 146129/29.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL HARGHITA
Adresa postala: Piata Libertatii Nr. 5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Punct(e) de contact: Compartimentul achizitii publice, Tel. +40 266207720, Email: [email protected], Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare?Produse de panificatie pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore si elevii din clasele I-VIII din invatamantul preuniversitar de stat si private? din judetul Harghita pentru anul scolar 2013-2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: judetul Harghita
Codul NUTS: RO124 - Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare?Produse de panificatie pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore si elevii din clasele I-VIII din invatamantul preuniversitar de stat si private? din judetul Harghita pentru anul scolar 2013-2014
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15612500-6 - Produse de brutarie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala: Furnizare ?Produse de panificatie pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore si elevii din clasele I-VIII din invatamantul preuniversitar de stat si private? din judetul Harghita pentru anul scolar 2013-2014 (39.406 pachete).Un lot reprezinta furnizare produse de panificatie pentru o localitate: LOT 1 : Municipiul Miercurea-CiucLOT 2 : Municipiul Odorheiu SecuiescLOT 3 : Municipiul GheorgheniLOT 4 : Municipiul ToplitaLOT 5 : Orasul Baile TusnadLOT 6 : Orasul BalanLOT 7 : Orasul BorsecLOT 8 : Orasul Cristuru SecuiescLOT 9 : Orasul VlahitaLOT 10 : Comuna AtidLOT 11 : Comuna AvramestiLOT 12 : Comuna BilborLOT 13 : Comuna BradestiLOT 14 : Comuna CartaLOT 15 : Comuna CapalnitaLOT 16 : Comuna CiceuLOT 17 : Comuna CiucsangeorgiuLOT 18 : Comuna CiumaniLOT 19 : Comuna CorbuLOT 20 : Comuna CorundLOT 21 : Comuna CozmeniLOT 22 : Comuna DarjiuLOT 23 : Comuna DanestiLOT 24 : Comuna DealuLOT 25 : Comuna DitrauLOT 26 : Comuna FeliceniLOT 27 : Comuna FrumoasaLOT 28 : Comuna GalautasLOT 29 : Comuna JoseniLOT 30 : Comuna LazareaLOT 31 : Comuna LeliceniLOT 32 : Comuna LuetaLOT 33 : Comuna Lunca de JosLOT 34 : Comuna Lunca de SusLOT 35 : Comuna LupeniLOT 36 : Comuna MadarasLOT 37 : Comuna MartinisLOT 38 : Comuna MerestiLOT 39 : Comuna MihaileniLOT 40 : Comuna MugeniLOT 41 : Comuna OclandLOT 42 : Comuna Pauleni-CiucLOT 43 : Comuna Plaiesii de JosLOT 44 : Comuna PorumbeniLOT 45 : Comuna PraidLOT 46 : Comuna RacuLOT 47 : Comuna RemeteaLOT 48 : Comuna SancraieniLOT 49 : Comuna SandominicLOT 50 : Comuna SanmartinLOT 51 : Comuna SansimionLOT 52 : Comuna SantimbruLOT 53 : Comuna Satu MareLOT 54 : Comuna SacelLOT 55 : Comuna SarmasLOT 56 : Comuna SecuieniLOT 57 : Comuna SiculeniLOT 58 : Comuna SubcetateLOT 59 : Comuna SuseniLOT 60 : Comuna SimonestiLOT 61 : Comuna TomestiLOT 62 : Comuna TulghesiLOT 63 : Comuna TusnadLOT 64 : Comuna UliesLOT 65 : Comuna VarsagLOT 66 : Comuna VoslobeniLOT 67 : Comuna Zetea
Valoarea estimata fara TVA: 2, 288, 700.48RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cvantumul garantiei de participare exprimat in lei pentru fiecare lot in parte, va fi egal cu valorile conform tabel de mai jos, iar sumele ce se vor retine de autoritatea contractanta in cazul respingerii pe fond a eventualelor contestatii de catre CNSC si in cazul in care contestatorul reninta la contestatie se calculeaza conform art.278^1 din OUG nr.34/2006.LOT 1 :5.400 ; LOT 2 :4.300 ; LOT 3 :2.200 ; LOT 4 :2.100 ; LOT 5 :290 LOT 6 :790 LOT 7 :300 LOT 8 :1.270 LOT 9 :1.000 LOT 10 :600 LOT 11 :400 LOT 12 :400 LOT 13 :170 LOT 14 :380 LOT 15 :330 LOT 16 :380 LOT 17 :930 LOT 18 :540 LOT 19 :260 LOT 20 :810 LOT 21 :400 LOT 22 :140 LOT 23 :260 LOT 24 :630 LOT 25 :710 LOT 26 :420 LOT 27 :550 LOT 28 :320 LOT 29 :640 LOT 30 :540 LOT 31 :230 LOT 32 :470 LOT 33 :1.040 LOT 34 :600 LOT 35 :740 LOT 36 :310 LOT 37 :380 LOT 38 :180 LOT 39 :390 LOT 40 :570 LOT 41 :220 LOT 42 :200 LOT 43 :600 LOT 44 :360 LOT 45 :1.000 LOT 46 :240 LOT 47 :910 LOT 48 :280 LOT 49 :930 LOT 50 :440 LOT 51 :660 LOT 52 :310 LOT 53 :340 LOT 54 :250 LOT 55 :490 LOT 56 :430 LOT 57 :320 LOT 58 :280 LOT 59 :630 LOT 60 :620 LOT 61 :800 LOT 62 :500 LOT 63 :400 LOT 64 :200 LOT 65 :300 LOT 66 :210 LOT 67 :910.Garantia de participare pentru toate loturile: 45.200 lei. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Pentru calculul echivalentei, ce va fi avut in vedere la conversia valorii aferente garantiei de participare constituita intr-o alta moneda, se va aplica cursul lei/valuta comunicat de BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului fara TVA si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateCerinta 1: se solicita prezentarea Formularului nr1 ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Cerinta 2: neincadrarea in prevederile art. 180, ofertantii vor completa Formularul nr. 2 ? ?Declaratie privind eligibilitatea?;Cerinta 3: Ofertantii vor completa Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006 ? Formularul nr. 3;Documente de confirmare: 1.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, care sa ateste plata obligatiilor fata de bugetul de stat scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.2. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Conditie de calificare: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.- Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.180 si 181 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat, inclusiv liderul are obligatia depunerii formularelor nr.2 si 3 si a documentelor de confirmare.- In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.180 si 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.- In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in original, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.- Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti.Tertul/tertii sustinator/sustinatori care asigura sustinerea tehnica si profesionala, si/sau financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006.Cerinta 4: Se solicita completarea Formularului nr. 4 - Declaratie privind neincadrarea in situatii prevazute in art. 69^1 din OUG 34/2006. Se solicita de la toti participanti (ofertant, asociat, subcontractant, tertul sustinator) atat completarea formularului 4 cat si prezentarea documentelor doveditoare.Documente de verificare: - Certificat constatator de la ORC sau extras din Registrul actionarilor/asociatilor, certificate de administrator in cazul societatilor pe actiuni.In sensul prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006: ?Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire."Conf. art. 2 din Ordin 170/2012 privind interpretarea art.69^1 din OUG 34/2006, ordin publicat in MO 328/ 15.05.2012, persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, care aproba/ semneaza/ documentele/ contractele/ bugetul- aferente prezentei proceduri, sunt: Borboly Csaba ? presedinte, Birtalan Jo;zsef ? vicepresedinte, Petres Sandor ? vicepresedinte, Egyed Arpad ? secretarul judetului,
Consilierii judeteni: Ambrus Sandor, Barti Tihamer, Becze Istvan, Bege Karoly, Bende Sandor, Benyovszki Lajos, Bíro; Barna Botond, Burus-Siklo;di Botond, Csillag Peter, Csutak Maria Magdolna, Danguly Ervin, Ferencz Salamon Alpar Laszlo;, Incze Csongor, Magyari Vencel, Marcu Raducu Ioan, Orosz-Pal Levente, Palffy Domokos, Pop Adrian, Proca Ion, Racz Arpad, Rafain Zoltan, Salamon Zoltan, Sandor Barna, Sebestyen Csaba Istvan, Sorban Attila, Szentes Antal, Thamo; Csaba Zsolt Bela, To;aso; Laszlo;.
Romfeld Maria Magdolna ? director general, Do;saSzilard- director general adjunct, Zo;lyaZoltan - Sef serviciu, VagassyAlpar - Consilier juridic, ViraghFerenc - Consilier juridic, VoslabanClaudia, TulbureIrina - consilier juridic, CsaszarIstvan ? Consilier juridic, SalamonBoro;ka - consilier juridic, Szabo;Barna - director executiv, BalintAndras ? Consilier, GergelyOlga ? Consilier, LakatosZsolt ? consilier, Barabas Arpad ? Consilier, Albert Mo;nika, Mihaly Emeric ? consilier, Gabor Laszlo; ? director economic, Juhasz Ildiko;-Maria ? consilier, Bako; Boglarka - consilier.
In conformitate cu art. 13 din LEGEA Nr. 279 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: ?Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire." Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionatePersoanele juridice romane cor prezenta: Certificat constatator, emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte domeniul de activitate aferenta contractului.Persoane fizice romane: Autorizatie de functionare sau altele echivalente.Persoane juridice/fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional.Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza.In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc va prezenta Certificatul constatator in copie conforma cu originalul, se va solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita completarea Formularului nr.5 - Informatii generale. Vor fi furnizate informatii privind media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani. Pentru echivalenta se va ia in calcul cursul valuta mediu anual practicat de BNR pentru anul respectiv.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita completarea Formularului nr.5 - Informatii generale. Vor fi furnizate informatii privind media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani. Pentru echivalenta se va ia in calcul cursul valuta mediu anual practicat de BNR pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 Se solicita: completarea Formularului nr. 6 ? ?Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani?. Ofertantul va prezenta cel putin un contract de natura similara. Documente de confirmare: 1. prezentarea unei recomandari sau un document constatator pentru un contract similar ca natura valoare si complexitate, se va anexa copia contractului/ copii ale partilor relevante ale contractelor; 2. - certificate / documente emise de principalii beneficiari, clienti privati sau autoritati contractante; Certificatele / documentele trebuie sa fie datate, semnate in clar si fara prescurtari, si trebuie sa contina informatii privind obiectul contractului, duratei acestuia si pretul platit pentru produsele furnizate.
Cerinta 2 Mijloace de transport autorizate sanitar veterinar. Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere privind mijloacele de transport pe care operatorul economic se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului. Se vor anexa copii dupa autorizatiile sanitar veterinare pentru mijloacele de transport folosite la indeplinirea contractului. Pentru mijloacele de transport, ofertantul va prezenta documente de inregistrare pentru mijloacele de transport autorizate (inregistrare sanitara-veterinara de transport auto pentru autovehiculele folosite la transportul produselor de panificatie, emisa de Ministerul Sanatatii, Directia Generala a Medicinei Preventive si Promovarea Sanatatii ? Inspectoratul de Sanatate Publica Judetean) in conformitate cu Ord. A.N.S.V.S.A. nr. 57/24.06.2010 si Ord. A.N.S.V.S.A nr. 111/2008
Cerinta 3. Informatii privind subcontractantii (daca e cazul). Se va completa Formularul nr. 9 (numai in cazul subcontractarii) ? in original. Se va prezenta acordul subcontractantilor propusi, cu referire la obiectivele si cerintele din Caietul de sarcini pe care si le asuma.
Cerinta 4. Informatii privind asociatii (daca e cazul). Se va completa un acord de asociere (Formularul nr. 8 ? numai in cazul asocierii). In cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, mai putin cerintele care vizeaza atributii in exercitarea viitorului contract care trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita: completarea Formularului nr. 6 ? ?Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani?. Pentru echivalenta se ca ia in calcul cursul valuta mediu anual practicat de BNR pentru anul respectiv.Precizari: In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006.Se va completa Formularul nr. 9 (numai in cazul subcontractarii) ? in original. Se va prezenta acordul subcontractantilor propusi, cu referire la obiectivele si cerintele din Caietul de sarcini pe care si le asuma.Se va completa un acord de asociere (Formularul nr. 8 ? numai in cazul asocierii). In cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, mai putin cerintele care vizeaza atributii in exercitarea viitorului contract care trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (unu) runda. Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Durata rundei: 1 (una) zi. Ofertantii nu pot vedea cea mai buna oferta. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie. Elementele ofertei care urmeaza sa faca obiectul licitatiei electronice: pretul ofertei. Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt fara T.V.A.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
14874/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.10.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.10.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.10.2013 14:00
Locul: Sediul Consiliul Judetean Harghita, Piata Libertatiinr. 5, Miercurea Ciuc, camera 333/A
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire si act de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256^2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Harghita, Directia achizitii publice si transport in comun
Adresa postala: P-ta Libertatii nr.5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Tel. +40 266207720, Email: [email protected], Fax: +40 266207725, Adresa internet (URL): www.judetulharghita.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.08.2013 13:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer