Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Ghirlande de role si role singulare


Anunt de participare (utilitati) numarul 143047/11.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Str. A.I. Cuza, nr. 5, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii, Tel. +40 253205411, In atentia: Ionut Adrian Vitejanu, Email: [email protected], Fax: +40 253227280, Adresa internet (URL): www.ceoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SC cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Ghirlande de role si role singulare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursala Divizia Miniera Tg. Jiu, Dep. Rovinari si Dep. Motru
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Ghirlande de role si role singulare pentru benzi transportoare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42419810-7 - Piese pentru transportoare cu benzi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Ghirlanda D3G 2000=25 buc
Role 89x370(AF15x13)= 100 buc
Role 108x370 (AF15x9)= 30 buc
Role 108x370 (AF15x12)= 5 buc
Role 108/194x1400 (AG)= 25 buc
Role 108/194x2200 (AF20x22)= 16 buc
Role 159x670 (AG)=61 buc
Role 159x750 (AG)=30 buc
Role 159x1400 (AG)=25 buc
Rola D 63, 5/150x1150 (PF)= 94 buc
Rola D 159x2200 (AF)= 19 buc
Rola D108x2000 (AF)= 20 buc
Rola D108/194x1590 (AF)= 10 buc
Rola D 108/159x740=50 buc
Rola C 159/245x750 AG CU RULMENT 6312= 50 buc
Rola 108/159x530 PF 15= 10 buc
Rola 108/200x530 PF 25= 10 buc
Rola superioara 3 D89X310 A 3-116= 81 bucRola inferioaraD 89x950 A 3-287= 3 buc
Rola 3D 108x310= 50 buc
Role superioare 3 D 108x380 A3-248= 50 buc
Role inferioare D108x1150 A3-255= 10 buc
Role 2 D 108x555= 40 buc
Valoarea estimata fara TVA: 170, 464.56RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 3000 lei. Forma de constituire a garantiei de participare, care va fi acceptata, este prin virament bancar in contul autoritatii contractante (cont IBAN RO 59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank Tg Jiu), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data sedintei de deschidere a ofertelor sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original; O.P. confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor si lichiditati depuse la casieria aut. contract. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertelor (90 de zile de la data limita de primire a ofertelor) IMM constituie GP cuantum 50% valoare. In masura in care CNSC respinge ca nefondata o eventuala contestatie, autoritatea contractanta va retine din GP o suma, conform art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006. GP se poate constitui si in euro (pentru echivalenta lei/euro, se va avea in vedere cursul comunicat de BNR tinandu-se cont de cotatia de referinta medie pentru saptamana anterioara aferenta datei limita de depunere a ofertelor). Cuantumul GBE este in procent de 10% din valoarea contractului, fara TVA. Se constituie prin: - orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc. bancara sau de o soc. de asigurari; - retineri succesive din val facturilor partiale, cu conditia ca suma initiala care se depune de catre contractant intr-un cont deschis la Trezoreria Statului, sa nu fie mai mica de 0, 5% din val contractului, conf art. 90, alin.3, din H.G.925/2006, cu complet si modif aduse de H.G. 1045/2011. Din acest cont pot fi dispuse plati atat de contractant cu avizul scris al autorit contractante cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a autorit contractante. Ofertantul va opta pentru una din modalitatile de constit a GBE, din modelul de contract, parte a docum de atrib, completand Formularul de oferta ? Formularul 2, pct.6. Lipsa vreunei optiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de catre autoritatea contractanta. Caz IMM, GBEx: 5% pret contract fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. -Certificat de atestare fiscala privind situatia obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiei pentru asigurari sociale de stat catre bugetul general si cel local, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor (formular tip eliberat de autoritatile competente), in original, sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu original?.- Declaratie privind eligibilitatea (art. 180 din OUG 34/2006)- formular 1A. Declaratie privind neicadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 - formular 1 B.-Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie (Formular nr. 2) -Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta (Formularul nr. 3) -Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006(Formular nr.4). (Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii
de achizitie sunt: Laurentiu Dan Ciurel - Director General Executiv; Daniel Pitaroiu - Director Divizia Financiara; Maria Scurtu - Director Financiar Contabilitate; Grigorie Dadalau - Director Achizitii; Laura Elena Manea -Sef Departament Juridic; Cosmin Ioan Rogobete- Sef Serviciu Achizitii Produse; Ionut Adrian Vitejanu - Serviciul Achizitii Produse.Autoritatea contractanta are dreptul/obligatia de a descalifica operatorii economici aflati in situatiile prevazute la art.180/181 si 69^1 din OUG 34/2006. Daca se uzeaza de drepturile prevazute de art. 11 (4) din HGR 925/2006, prin prezentarea doar a unei declaratii pe propria raspundere privind indeplinirea criteriilor de calificare, ofertantul va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma
indeplinirea cerintelor de calificare, la solicitarea autoritattii contractante, in termen de 3 zile lucratoare.Daca sunt incertitudini/neclaritati privind documentele, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertantului/candidatului sau autoritatii competente. Pers fizice/juridice romane, prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului/autorizatie de functionare/alte documente echivalente, din care sa rezulte obiectul de activ al operatorului economic (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din ONRC) in original/copie legalizata/copie lizibila "conform cu originalul". Informatiile cuprinse in certificatul
constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Pers fizice/juridice straine, prezentarea documentelor care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere
profesional. Documentele vor fi traduse in limba romana de traducatori autorizati si legalizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima: Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie cel putin 340000 lei (pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR).
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta fisa de informatii generale ale ofertantului (Formular 5)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima: Lista principalelor furnizari de produse efectuate in ultimii 3 ani care sa contina valori, perioada si locul furnizarii prod, beneficiari, etc. Livrarile de produse sunt confirmate prin certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritatile contractante, respectiv clienti privati. Nota: In cazul clientilor privati cand din motive obiective si justificate ofertantul nu poate obtine o justificare/confirmare va demonstra livrarea de produse printr-o declaratie. Cerinta minima: Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioada de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati - prezentarea cel putin a unui document/contract/parti relevante contract/proces-verbalde receptie sau a unui numar maxim de 3 documente/contracte/parti relevante contracte/procese-verbale de receptie prin care sa confirme livrarea de produse similare a caror valoare sa fie de cel putin 170 000 lei. Facem mentiunea ca pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Completare si prezentare formular nr. 6. Prezentarea de copii dupa documente ce contin informatii relevante privind indeplinirea contractului respectiv.
Cerinta minima: Declaratie referitoare la echipamentele tehnice.
Modalitatea de indeplinire
Completare si prezentare formular 8.
Cerinta minima: Ofertantul produselor va trebui sa aiba certificat un sistem propriu de conducere si de asigurare a calitatii , certificat conform standardului SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent , certificat emis de un
organism acreditat. - se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Aceste documente se pot prezenta si in copie, fara traducere, daca sunt
editate intr-o limba de circulatie europeana.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta copie certificat sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
NUMARUL DE RUNDE ELECTRONICE: 1 RUNDA. DURATA RUNDEI: 1 ZI. In faza finala a licitatiei electronice vor participa doar operatorii economici inregistrati in SEAP si doar ofertele declarate admisibile in prima etapa desfasurata la sediul autoritatii contractante, in conformitate cu art.165, alin.2 din OUG 34/2006. Elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul, in baza criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?. Operatorii economici pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie si pot vedea cea mai buna oferta. Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc prezinta acelasi pret (preturi egale) in urma desfasurarii licitatiei electronice, se va solicita o noua oferta de pret ce va fi transmisa in plic inchis. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a depune la autoritatea contractanta noua oferta financiara.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.04.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.04.2013 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.04.2013 11:00
Locul: Complexul Energetic Oltenia, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Tg. Jiu, judetul Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, reprezentanti UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor cu acelasi pret clasate pe primul loc, in urma licitatiei electronice: -in situatia in care doi sau mai multi ofertanti au acelasi pret, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide noile propuneri financiare precum sipersoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare. - Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta o declaratie pe propria raspundere insotita de o anexa, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.-Pentru operatorii economici: inregistrati ca IMM-uri: Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute. Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria IMM, asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004. Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, atunci asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256^2, alin. 1, lit. b) si alin 2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul juridic
Adresa postala: Complexul Energetic Oltenia S.A., str. A.I. Cuza, nr. 5, Localitatea: Tg. Jiu, Cod postal: 210140, Romania, Tel. +40 253205411, Fax: +40 253227280, Adresa internet (URL): ceoltenia.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.04.2013 15:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer