Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CU 8 SALI DE CLASA


Anunt de participare numarul 30670/03.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 25 IASI
Adresa postala: IASI, SOS. NICOLINA, NR.167, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700221, Romania, Punct(e) de contact: GRADINITA PN 25, Tel.0232/273505, In atentia: MARIANA ZMAU, Email: [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
INSTITUTIE DE INVATAMANT
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CU 8 SALI DE CLASA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: IASI, SOS. NICOLINA, NR 176
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SE VA CONTRACTA PRESTAREA SERVICIULUI DE PROIECTARE -PTH, DDE, CS, DL, SI EXECUTIA UNEI GRADINITE CU UN NUMAR DE 8 CLASE, 8DORMITOARE, 1SALA DE MESE, BUCATARIE SI SPATII ANEXE, CU UN REGIM DE INALTIME DE P+1E, CU O SUPRAFATA DESFASURATA DE APROX. 2000MP
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74224000-5 - Servicii de arhitectura, de inginerie si de planificare (Rev.1)
74230000-0-Servicii de inginerie (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SE VA CONTRACTA PRESTAREA SERVICIULUI DE PROIECTARE -PTH, DDE, CS, DL, SI EXECUTIA UNEI GRADINITE CU UN NUMAR DE 8 CLASE, 8DORMITOARE, 1SALA DE MESE, BUCATARIE SI SPATII ANEXE, CU UN REGIM DE INALTIME DE P+1E, CU O SUPRAFATA DESFASURATA DE APROX. 2000MP
Valoarea estimata fara TVA: 70, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE 4000 LEI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE SUBCONTRACTARE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIE PRIVIND ELEGIBILITATEA, DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART 181, CERTIFICATE CONSTATATOARE PRIVIND ACHITAREA DATORIILOR LA BUGETUL DE STAT SI BUGETUL LOCAL, CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI, CERTIFICAT DE INREGISTRARE LA ORC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII GENERALE CONF FORMULARULUI E3, BILANT LA 31, 12, 06
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
FISA DE INFORMATII PRIVIND EXPERIENTA SIMILARA INSOTITA DE RECOMANDAREA BENEFICIARULUI, ASIGURAREA TEHNICA PROPUSA PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR, ASIGURARE CU PERSONAL-MINIM UN SPECIALIST PENTRU FIECARE SPECIALITATE
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.09.2007 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.10.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.10.2007 13:00
Locul: SEDIUL GRADINITEI NR 25 IASI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
O PERSOANA AUTORIYATA DIN PARTEA FIECARUI OFERTANT
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: www.cnsc.ro, Fax: 021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul consilierului juridic
Adresa postala: STR. NICOLAE BALCESCU, NR. 26, Localitatea: IASI, Cod postal: 700117, Romania, Tel.0232268014, Fax: 0232267705
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.09.2007 12:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer