Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Gradinita trei grupe, localitatea Urleasca,comuna Traian, Judetul Brail


Anunt de participare numarul 52058/12.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SCOALA CU CLASELE I-VIII URLEASCA JUD. BRAILA
Adresa postala: SCOALA CU CLASELE I-VIII URLEASCA - BRAILA, Localitatea: Urleasca, Cod postal: 817178, Romania, Punct(e) de contact: IONICA CIOLCAN, Tel.0788035997, Email: [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Gradinita trei grupe, localitatea Urleasca, comuna Traian, Judetul Brail
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Cvartal 7 parcela 322, localitatea Urleasca, comuna Traian, judetul Braila
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie Gradinita trei grupe, localitatea Urleasca, comuna Traian, Judetul Braila
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211340-4 - Imobile colective (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Constructie gradinita 3 grupe
Documentatia de licitatie se va pune la dispozitia potentialilor ofertanti in termen de 48 de ore de la primirea solicitarii scrise.
Valoarea estimata fara TVA: intre 600, 000 si 650, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 16.06.2008 pana la 22.12.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare 6500 lei ronCuantumul garantiei de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alocari bugetare (Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Au obligatia de a-si legaliza la notar asocierea printr-un contract scris, semnat de partile asociate care va fi prezentat autoritatii contractante inainte de semnarea contractului.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta obligatorie: prezentare formulare 12 A si formular 12 C privind calitatea de participant la procedura.
Cerinta obligatorie: completare formular12 B
-sesolicita: Certificate constatatoare care dovedesc plata taxelor si impozitelorla bugetul localsi bugetul de stat - valabile la data licitatiei. original sau copie legalizata.
Cerinta obligatorie: Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului in original sau copie legalizata
Cerinta obligatorie: Documente care dovedesc o forma de inregistrare la ORC
-copie certificat de inmatriculare ca persoana juridica cu obiectul de activitate
Cerinta obligatorie: Documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori aparteneta din punct de vedere profesional
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- bilant contabil la31.12.2007 vizat si inregistrat de organele competente- declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie de 3 ori mai mare decat valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit;
- solvabilitate patrimoniala (capital propriu/total pasiv x100) mai mare de 30 % calculata la: - bilantul la 31.12.2007
- Lichiditate generala
(Active circulante/datorii curente x 100) mai mare de 100%
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta in copie asigurari de risc profesional incheiate pentru lucrari pe care ofertantul le are in derular- solvabilitate patrimoniala (capital propriu/total pasiv x100) mai mare de 30 %- Lichiditate generala (Active circulante/datorii curente x 100) mai mare de 100%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor lucrari in ultimii5 ani2. Recomandarea din partea a minim un beneficiar de lucrari similare
3. declaratie privind utilajele, dotarile specifice, echipamente tehnice- Formular 12 H.
Asigurarea de catre ofertant a acelor echipamente, utilaje, mijloace de transport, laboratoare, baze de productie, alte mijloace fixe si dotari care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari.
Pentru echipamentele, utilajele auto-mobile din dotare proprie, ofertantul va prezenta certificatele eliberate de Primarie privind circulatia acestora pe drumurile publice si atestatele emise de un organism acreditat.
4. declaratii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere pe ultimii 3 ani-Formular 12 I.
Asigurarea de catre ofertant a personalului de specialitate pentru indeplinirea contractului de lucrari :
- responsabil tehnic cu executia atestat in domeniul lucrarii ce urmeaza sa fie executata
- responsabil cu calitatea atestat in domeniul lucrarii ce urmeaza sa fie executata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 12 F-pe 3 ani si anexa din care sa reiasa ca ofertantul a executat si finalizat in ultimii 3 ani minim 3 lucrari similare cu lucrarea care face obiectul prezentei proceduriSe vor atasa CV-urile personalului de conducere, a responsabililor tehnici si a responsabililor cu asigurarea calitatii care vor participa la indeplinirea contractului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.06.2008 08:00
Documente de plata: DA
Pretul: 400 RON
Conditii si modalitate de plata: Cash.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.06.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.06.2008 14:00
Locul: La sediul autoritatii contractante.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentatii ofertantilor - in baza delegatiei si a actului de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: offi[email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac5 zile de la luarea la cunostinta a documentului contestat, exceptie documentatia de atribuire se poate contesta pana la termenul depunerii ofertelor
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Scoala cu clasele I-VIII, Urleasca
Adresa postala: sat Urleasca, Comuna Traian, judetul Braila, Localitatea: Urleasca, Cod postal: 817178, Romania, Tel.0788035997, Email: [email protected], Fax: 0339.810.562
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.05.2008 13:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer