Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - GRID WORKER NODE, SERVER STOCARE DATE, SERVER PROCESARE LOCALA, TABLETA PC, CALCULATOR DESKTOP, UPS


Anunt de participare numarul 145717/09.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"
Adresa postala: Str.Reactorului, nr. 30 , loc.Magurele, jud.Ilfov, Localitatea: Magurele, Cod postal: Ro077125, Romania, Punct(e) de contact: IFIN-HH, Tel. +40 214042318, In atentia: Ioan Ionut Stefan, Email: [email protected], Fax: +40 214042393, Adresa internet (URL): www.ifin.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
INSTITUT DE CERCETARE
Activitate (activitati)
Altele: CERCETARE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
GRID WORKER NODE, SERVER STOCARE DATE, SERVER PROCESARE LOCALA, TABLETA PC, CALCULATOR DESKTOP, UPS
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str.Reactorului nr.30, Magurele, jud. Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE, MONTARE, INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE GRID WORKER NODE, SERVER STOCARE DATE, SERVER PROCESARE LOCALA, TABLETA PC, CALCULATOR DESKTOP, UPS
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48820000-2 - Servere (Rev.2)
30213200-7-Tablet PC (Rev.2)
30213300-8-Computer de birou (Rev.2)
31154000-0-Surse de alimentare electrica continua (Rev.2)
48823000-3-Servere de fisiere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- GRID WORKER NODE ? 5 BUC.
- SERVER STOCARE DATE ? 1 BUC.
- SERVER PROCESARE LOCALA ? 1 BUC.
- TABLETA PC ? 3 BUC.
- CALCULATOR DESKTOP ? 1 BUC.
- UPS ? 2 BUC.
Valoarea estimata fara TVA: 142, 100RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 2.842, 00 LEIPerioada de valabilitate a garantiei de participare va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Garantia de participare poate fi constituita si in valuta, cursul de referinta calculat pentru plata acesteia fiind cel stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Data de referinta calculata pentru constituirea garantiei de participare in alta valuta va fi: cu 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri, garantia de participare poate fi constituita de oricare din membrii asocierii. Garantia pentru participare se va constitui pentru suma mentionata, optional in urmatoarele forme: 1. Scrisoare de garantie bancara sau un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari intocmita conform Formular 6 - Scrisoare de garantie bancara. Documentul in original va fi transmis la sediul autoritatii contractante (Str.Reactorului nr.30, Magurele, jud.Ilfov) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor in SEAP. Valabilitatea scrisorii de garantie de participare va fi de 60 zile de la data limita de primire a ofertelor.2. Virament bancar prin ordin de plata in contul: RO92BPOS70903296299ROL0B deschis la BANC POST - Ag. Magurele. Documentul va fi scanat si atasat in SEAP astfel incat sa fie lizibil, numai in format PDF sau JPG, si de asemenea va fi transmis la sediul autoritatii contractante (Str.Reactorului nr.30, Magurele, jud.Ilfov) pana la data si ora limita de depunere a ofertelor in SEAP.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL DE STAT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006;
Declaratie privind inexistenta conflictului de interese. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Nicolae Victor Zamfir; Mitica Dragusin; Constantin Ivan; Alexandru Popescu; Cristina Sima; Florin Maciuc; Ioan Ionut Stefan;
Declaratie privind participarea cu oferta independenta;
Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
Certificat de atestare fiscala si Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale. Certificatele fiscale vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Documentele se vor prezenta in original, in copie legalizata sau in copie lizibila pe care se va mentiona sub semnatura ?conform cu originalul?.
In cazul in care din documentele solicitate mai sus reiese ca operatorul/operatorii economic/i are/au obligatii de plata, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a-l/i exclude peacesta/acestia din procedura de atribuire a contractului in cauza.
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. Certificat de inregistrare din care rezulta ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul achizitiei publice si ca desfasoara aceste activitati la data limita de depunere aofertelor.
Documentul se va prezenta in copie lizibila pe care se va mentiona sub semnatura ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
D33/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.08.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256/2 din O.U.G. nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic IFIN-HH
Adresa postala: Str.Reactorului nr.30, Localitatea: Magurele, Cod postal: 077125, Romania, Tel. +40 214042318, Fax: +40 214042393, Adresa internet (URL): www.nipne.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.08.2013 17:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer