Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Grup motopompa SP507


Anunt de participare (utilitati) numarul 149198/07.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Soseaua Sibiului, nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Contracte, Tel. +40 269805133, In atentia: Popa Elena, Email: [email protected], Fax: +40 269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Grup motopompa SP507
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locatia achizitorului, Sectia Ploiesti, str. Targovistei, nr. 8A, Ploiesti, jud. Prahova.
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se urmareste achizitiaunui grup motopompa SP507 in vederea posibilitatii functionarii acestuia in paralel cu grupurile aflate deja in dotarea SIRCOSS Medias, pentru pomparea fluidului de foraj in cadrul procesul de sapare a sondelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43121400-1 - Echipament de interventie pentru sonde (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 bucata.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 600, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
240 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum solicitat: 16000 lei. Perioada de valabilitate: 90 de zile dela data limita stabilita pentru depunere aofertelor.Mod. de constituire: conf.regl. art.86, alin.1 din H.G. 925/2006. Garantia de participare poate fi constituitasi in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anuntului de participare. Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza Formularul 11, sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin. (2) ? (4) din H.G. nr. 925/2006. Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contulRO14 RNCB 0231 0195 6886 0001, , al autoritatii contractante, deschisla BCR, Sucursala Medias. Mod de prezentare ? dovada constituirii garantiei / instrumentul de garantare se prezinta in original.In orice situatie, dovada constituirii garantei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data siora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata in documentatia de participare vor fi respinse. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Cuantumul care se va retine conf. art.2781 din OUG nr.34/2006 este de 5380 lei. Retinerea garantiei de participare se va face in conf. cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice. Garantia de buna executie va fi de 7% din valoarea fara TVA a contractului.Modalitatea de constituire: conform prevederilor art. 90 .din H.G. 925/2006.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Modalitatea de restituire: in cel mult 14 zile de la plata facturii finale, daca nu au fost ridicate panala acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.Plata facturilor se efectueaza in termen de 30 de zile de la data primirii lor de catre achizitor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006, Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal. Se va completa Formularul nr.6Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, asociat, tertul sustinator (dupa caz).
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu vacalifica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat (indiferent de cuantumul acestora);Ofertantul va prezenta Certificatul de atestare fiscala privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat care trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Pentru persoanele juridice romane Certificatul de atestare fiscala se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentul se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si va fi insotit de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Model - Formular nr.7 )Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
3. Declaratie ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?Document de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere, (completareFormular9).
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, (dupa caz).
4. Art. 69^1
Declaratie privind conflictul de intereseModalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr. 8)
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele: -Virgil Marius Metea, Director General SNGN ROMGAZ SA Medias;
-Lucian Barsan, Director Tehnic Achizitii SNGN ROMGAZ S.A. Medias;
-Ispasian Ioan Dinca, Director S.I.R.C.O.S.S.Medias;
-Sorin Gheorghiu , Directortehnic S.I.R.C.O.S.S. Medias, presedinte comisie de evaluare;
-Angela Melinescu, Sef Serviciul Contracte, membru comisie de evaluare;
-Elena Popa , Serviciul Contracte, membru comisie de evaluare;
-Ioan Jampa, Sef Serviciul Dezvoltare, membru comisie de evaluare;
-Mircea Vleju, Serviciul Contabilitate, membru comisie de evaluare
-Andrei Popescu, consilier juridic, Sef Biroul juridic
-Aurica Catana, Sef Serviciul Protectia Mediului;
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantasociat, subcontractant, tert sustinator (dupa caz). Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romaneModalitatea de indeplinire: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Obiectul contractului de achizitie trebuie sa aiba cod corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informa?iile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice straine2. Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
Nota: La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta certificatul constatator in original sau copie legalizata, daca la deschiderea ofertelor a prezentat acest document in copie lizibila ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 11 ?Declaratie privind cifra de afaceri.Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat fie de BNR pentru fiecare an in parte
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezentamaxim un contract care sa confirme livrarea de produse similare a carui valoarea sa fie de minim1.600.000 lei.Confirmarea indeplinirii cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica se face prin prezentarea de documente/certificateemise sau contrasemnate de o autoritatesau de catre clientul privat beneficiar.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 16.
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicatde BNR pentru fiecare an in parte
Informatii privind asocierea
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 13.
Informatii privind sustinerea ferma
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitiaofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, ale art. 181 lit. a), c1) si d)si art. 69^1.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 12.
Certificat privind asigurarea standardului de calitate ISO 9001:2008, sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Certificat ISO 9001:2008, sau echivalent, in termen de valabilitate la data limita prevazuta pentru depunerea ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va invita la etapa de licitatie electronica numai ofertantii a caror oferte au fost declarate admisibile. La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP conform art. 6 alin. (2)din Hotararea 1660/2006 si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta, cf. preved. art. 165 alin. (2) din O.U.G.34/2006. Refuzul unui operator economic de a se inregistra in SEAP in scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei, in acest caz fiind aplicabile prev. art. 87 alin.(1) lit. a). din H.G. 925/2006.Elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este ?pretul ofertei?.Informatii disponibile: Numar runde :1 rundaDurata rundei: 1 ziOfertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret: da x nu ?Ofertantii pot vedea nr. de participanti inscrisi la licitatie da x nu ?Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului da ? nu xSe va utiliza pasul de licitare: da ? nu xDupa incheierea rundei de licitatie electronica, operatorii economici care si-au imbunatatit oferta au obligatia sa transmita autoritatii contractante Formularul de oferta 10A si centralizatorul de preturi 10A1 completat corespunzator in functie de valoarea ofertei transmise in cadrul rundei de licitatie electronica la care au participat. Transmiterea formularelor se va face la sediul autoritatii contractante in cel mult doua zile lucratoare de la terminarea rundei de licitatie electronica, in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul legal sau de o persoana imputernicita expres.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.02.2014 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.02.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.02.2014 10:00
Locul: Sediul SIRCOSS Medias
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor si reprezentatii legal imputerniciti ai ofertentiilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in vederea anularii actului si/sau a recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in conditiile art.256^2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic S.I.R.C.O.S.S. Medias
Adresa postala: Soseaua Sibiului, nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Tel. +40 269805154, Email: [email protected], Fax: +40 269830283
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2014 10:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer