Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Grupuri de pompare pentru statii de hidrofor


Anunt de participare (utilitati) numarul 141152/17.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania deApa Oltenia SA
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Punct(e) de contact: Marta Ricu, Tel. +40 0251422117, In atentia: Dorel Grigorie, Damian Nadolu, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0251422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Grupuri de pompare pentru statii de hidrofor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Craiova, str. Brestei, nr.133
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea a unui numar de 29 grupuri de pompare, pentru statiile de pompare apa potabila (hidrofoare) din sistemul de distributie apa potabila in municipiul Craiova.
Servicii de asistenta tehnica la montaj si punerea in functiune a grupurilor de pompare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42122210-5 - Grupuri hidraulice (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1. Grup Pompare 2 × 7, 5 kW ? 24 buc
2. Grup Pompare 3 × 7, 5 kW ? 1 buc
3. Grup Pompare 3 × 3 kW ? 4 buc
Valoarea estimata fara TVA: 175, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
15000 LEI. Se constituie prin orice mijloc de garantare legal asa cum este prevazut in HG 925/2006, art. 86.(1). Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei si minim 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Dovada constituirii garantiei de participare de va transmite in SEAP, scanat, indiferent de modul de constituire. Garantiile de participare constituite sub forma de scrisoare de garantie bancara sau polita de asigurare trebuie depuse obligatoriu si in original la sediul autoritatii contractante, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantiile constituite prin OP, se vor depune in contul: RO34 INGB 0012 0000 3241 8911, deschis la INGBANK Craiova.In cazul IMM-urilor garantia de participare poate fi redusa la jumatate, respectiv 7500 leiIn cazul depunerii unei contestatii la CNSC, si contestatia este respinsa ca nefondata, i se va retine contestatorului din garantia de participare suma de 4.573 LEI (curs Euro = 4, 5316 lei din 05.12.2012), conform OUG34/2006, art.278.1 b) 5% din valoarea contractului fara TVA. Se va constitui conform prevederilor art.90.(1) sau art.90.(3) din HG925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Fisa de informatii generale - formular 1
- Declaratie privind eligibilitatea - formular 2
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 - formular 3
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - formular 4
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 - formular 5
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:
a. ec. Constantin Mitrita - Director General
b. ing. Dan Rosu - Director Tehnic
c. ec. Anca Delia Balaceanu - Director Economic
d. ing. Dorel Grigorie - Director Dezvoltare
e. ing. Damian Nadolu - Sef Sectie Productie Apa
f. cons. jr. Marta Ricu - Sef Serviciu Achizitii Aprovizionare Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
a. Persoane juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent, din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratorii, obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul Constator.
b. Persoane juridice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (Statut, Act Constitutiv, etc).
Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate de catre fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Sistem de management al calitatii implementat: certificat emis de organisme de certificare pentru sistemul de management al calitatii ISO 9001 sau standarde echivalente), valabile la data depunerii ofertei, corespunzator activitatilor aferente obiectului contractului supus procedurii
Sistem de management al mediului implementat: certificat emis de organisme de certificare pentru sistemul de management de mediu ISO
14001 valabile la data depunerii ofertei, corespunzator activitatilor aferente obiectului contractului supus procedurii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
02P-2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.02.2013 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.02.2013 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.03.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Orice solicitare de clarificare din partea ofertantilor trebuie sa contina in clar datele de contact ale ofertantului (denumire, adresa, fax, email, telefon, reprezentant legal), inclusiv cele depuse online.In cazul in care doua sua mai multe oferte au acelasi pret, si sunt cele mai scazute, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente ce contin noi preturi
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestarea se va face in in termenele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2009 in termen de 5 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante pe care contestatorul il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania de Apa Oltenia SA - Biroul Juridic
Adresa postala: str. Brestei, nr.133, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200177, Romania, Tel. +40 251422117, Email: [email protected], Fax: +40 251422263, Adresa internet (URL): www.apaoltenia.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.12.2012 08:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer