Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Haba 30 mc cu dispersor si sita vibratoare tip SWACO, sau echivalent.


Anunt de participare (utilitati) numarul 144164/06.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Soseaua Sibiului, nr.5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Contracte, Tel. +40 269805133, In atentia: Popa Elena, Email: [email protected], Fax: +40 269830283, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Haba 30 mc cu dispersor si sita vibratoare tip SWACO, sau echivalent.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: - ptr. Lot 1 ?Haba 30 mc cu dispersor? - Medias, str. Aurel Vlaicu, nr. 41, jud. Sibiu.
- ptr. Lot 2 ?Sita vibratoare pentru separare detritus?Tg. Mures, str. Libertatii, nr. 110, jud. Mures.
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de haba 30 mc cu dispersor, pentru separarea fazei gazoase de faza lichida/solida sisita vibratoare tip SWACO, sau echivalent, pentru cernere fluid de foraj.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44611600-2 - Rezervoare (Rev.2)
43121400-1-Echipament de interventie pentru sonde (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 ? Haba 30 mc cu dispersor fluide? ? 1 buc.
Lot 2 ? Sita vibratoare tip SWACO, sau echivalent? ? 1 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 215, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum garantie de participare solicitat: Lot 1 ? Haba 30 mc cu dispersor fluide? ?600 leiLot 2 ? Sita vibratoare tip SWACO, sau echivalent? ? 3500 lei.Perioada de valabilitate: 90 de zile dela data limita stabilita pentru depunere aofertelor.Modalitatea de constituire: in conformitate cu reglementarileart. 86, din H.G. 925/2006.Garantia de participare poate fi constituitasi in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anuntului de participare.Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza Formularul 11, sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin. (2) ? (4) din H.G. nr. 925/2006. Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contulRO14 RNCB 0231 0195 6886 0001, al autoritatii contractante, deschisla BCR, Sucursala Medias.Mod de prezentare ? dovada constituirii garantiei/instrumentul de garantare se prezinta in original.In orice situatie, dovada constituirii garantei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data siora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata in documentatia de participare vor fi respinse. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice. Garantia de buna executie va fi de 7% din valoarea fara TVA a contractului.Modalitatea de constituire: conform prevederilor art. 90 .din H.G. 925/2006.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Modalitatea de restituire: in cel mult 14 zile de la plata facturii finale, daca nu au fost ridicate panala acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii. Plata facturilor se efectueaza in termen de 30 de zile de la data primirii lor de catre achizitor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006, Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal. Se va completa Formularul nr.6Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu vacalifica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat (indiferent de cuantumul acestora); Certificatul de atestare fiscalacare va fi prezentat trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in lunaanterioara celei in care se depun ofertele .
Pentru persoanele juridice romane Certificatul de atestare fiscala se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentul se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si va fi insotit de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Model - Formular nr.7)Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat .
3. Declaratie ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?Document de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere, (completareFormular9).
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, (dupa caz).
4. Art. 69^1
Declaratie privind conflictul de intereseModalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular nr. 8)
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele: - dl. Corin Emil Cindrea, Director General SNGN ROMGAZ SA Medias;
- dl. Lucian Barsan, Director Tehnic Achizitii SNGN ROMGAZ S.A. Medias;
- dl.Ispasian Ioan Dinca, Director S.I.R.C.O.S.S.Medias;
- dl.Sorin Gheorghiu , Director tehnic S.I.R.C.O.S.S. Medias, presedinte comisie de evaluare;
- d-na Angela Veronica Melinescu, Sef Serviciul Contracte, membru comisie de evaluare;
- d-na Elena PopaServiciul Contracte, membru comisie de evaluare;
- dl. Ioan Jampa, Sef Serviciul Dezvoltare, membru comisie de evaluare;
- d-na Daniela Surdu, Serviciul Contabilitate, membru comisie de evaluare
- d-na Aurica Elena Catana, Sef Serviciul Protectia Mediului;
- dl. Andrei Iancu Popescu, consilier juridic, Sef Biroul juridic Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romane1. Modalitatea de indeplinire: Prezentarea Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Informa?iile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice straine:
2. Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
Nota: La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta certificatul constatator in original sau copie legalizata, daca la deschiderea ofertelor a prezentat acest document in copie lizibila ?conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
Nu este solicitat indeplinirea unui prag valoric pentru indicatorul financiar ?cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 (trei) ani?.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 11 ?Declaratie privind cifra de afaceri?. Pentru calculul echivalentei lei/alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR ptr. fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara.
Lista principalelor produse furnizatein ultimii 3 ani din care sa rezulte ca ofertantul a efectuatcel putin un contract care sa confirme livrarea de produse similare, a carui valoarea sa fie de minim:
- Lot 1 ? Haba 30 mc cu dispersor fluide? ? 35.000 lei
- Lot 2 ? Sita vibratoare tip SWACO, sau echivalent? ? 180.000 lei
Confirmarea indeplinirii cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica se face prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 16 "Lista principalelor produse furnizatein ultimii 3 ani". Pentru calculul echivalentei lei/alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR ptr. fiecare an in parte.
Informatii privind asocierea
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se va prezenta obligatoriu un acord de asociere.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 13.
Informatii privind sustinerea ferma.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitiaofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 12.
Certificat ISO 9001:2008, sau echivalent, care sa confirme sistemul de management al calittaii, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Certificatul ISO 9001:2008, sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La etapa finala electronica vor participa numai ofertantii a caror oferte au fost declarate admisibile de catre comisia de evaluare si care sunt inregistrati in SEAP, conf. art. 6 alin. (2) din HG 1660/2006.Elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este ?pretul ofertei?.Numar runde :1 rundaDurata rundei: 1 ziOfertantii pot vedea cea mai buna oferta de pretda x nu ?Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatieda x nu ?Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentuluida ?nu XSe va utiliza pasul de licitareda ? nu x
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.06.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.06.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.06.2013 12:00
Locul: Sediul SNGN ROMGAZ SA SIRCOSS, Soseaua Sibiului, nr. 5, Medias, jud. Sibiu.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantiilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in vederea anularii actului si/sau a recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in conditiile art.256^2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic SIRCOSS Medias
Adresa postala: Soseaua Sibiului, nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551129, Romania, Tel. +40 269805154, Email: [email protected], Fax: +40 269830283
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.06.2013 12:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer