Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - HANGAR MENTENANTA SI ATELIERE DE REPARATII


Anunt de participare numarul 149178/05.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02542 FOCSANI
Adresa postala: Bulevardul Bucuresti nr. 1-3, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620144, Romania, Punct(e) de contact: Mr. Nicusor DUMITRU, Tel. +40 237213155, In atentia: -, Email: [email protected], Fax: +40 237213155, Adresa internet (URL): -, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Ministerul Apararii Nationale, prin U.M. 02542 Focsani
Adresa postala: B-dul Bucuresti nr. 1-3, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620144, Romania, Punct(e) de contact: -, Tel. +40 237213155, In atentia: maior Dumitru Nicusor, Email: [email protected], Fax: +40 237213155, Adresa internet (URL): -
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Ministerul Apararii Nationale, prin U.M. 02542 Focsani, prin intermediul www.e-licitatie.ro, in cadrul anuntului de participare
Adresa postala: S.E.A.P., Localitatea: -, Cod postal: -, Romania, Punct(e) de contact: -, Tel. +40 237213155, In atentia: maior Dumitru Nicusor, Email: [email protected], Fax: +40 237213155, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro, in cadrul anuntului de participare
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Ministerul Apararii Nationale, prin U.M. 02542 Focsani, prin intermediul www.e-licitatie.ro, in cadrul anuntului de participare
Adresa postala: S.E.A.P., Localitatea: -, Cod postal: -, Romania, Punct(e) de contact: -, Tel. +40 237213155, In atentia: maior Dumitru Nicusor, Email: [email protected], Fax: +40 237213155, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro, in cadrul anuntului de participare
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
HANGAR MENTENANTA SI ATELIERE DE REPARATII
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Fetesti
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Denumire contract: ?HANGAR MENTENANTA SI ATELIERE DE REPARATII? Executie lucrare - conform Caietului de sarcini si Anexei nr. 1 la caietul de sarcini;Valoarea estimata a lucrarilor care formeaza obiectul contractului de lucrari este de 14.469.540, 21 lei.Valoarea estimata defalcata pe lucrari este urmatoarea:
- 13.154.127, 47 lei ? Executarea lucrarii avand ca obiect: ?Hangar mentenanta si ateliere de reparatii?
-1.315.412, 74 lei ? (10 %) Valoarea procentului de diverse si neprevazute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata a lucrarilor care formeaza obiectul contractului de lucrari este de 14.469.540, 21 lei.Valoarea estimata defalcata pe lucrari este urmatoarea:
- 13.154.127, 47 lei ? Executarea lucrarii avand ca obiect: ?Hangar mentenanta si ateliere de reparatii?
-1.315.412, 74 lei ? (10 %) Valoarea procentului de diverse si neprevazute.
Valoarea estimata fara TVA: 14, 469, 540.21RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este in valoare de :260.000, 00 lei.Suma se poate vira in contul UM 02542 Focsani - RO19TREZ6915005XXX000089 deschis la TREZORERIA FOCSANI, cod fiscal 4297711.Dovada constituirii garantiei de participare in favoarea autoritatii contractante va fi depusa in original la sediul U.M. 02542 Focsani, Bulevardul Bucuresti nr. 1-3, cod postal 620144, pana cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. In cazul procedurii online, data deschiderii ofertelor coincide cu data limita de depunere a ofertelor.In cazul in care ofertantul, la constituirea garantiei de participare, se va prevala de Legea 346/2004 va prezenta declaratia IMM.Dovada constituirii garantiei de participare si declaratia IMM (dupa caz), se vor depune obligatoriu si in SEAP, in copie scanata dupa original, conform HGR 1660/2006, art. 17, alin. (1).Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare, in cuantum, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in fisa de date vor fi respinse la deschidere.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 dezile incepand cu data limita de depunere a ofertelor.Autoritatea contractanta va retine garantia de participare conform art. 87 alin. 1 din HGR 925/2006 si art. 2781 alin. 1, lit. c) din OUG 34/2006 in suma de: 8.875, 41 lei.Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valutase va face la cursul BNR din data anterioara dateilimita de depunere a ofertelor cu 5 zileIn cazul scrisorilor de garantie bancara emise de o banca din strainatate, se va prezenta si traducerea autorizata a acesteia.Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG 925 din 2006. Autoritatea contractanta nu impune un anumit instrument de garantare. Garantia de buna executie 10% din valoarea totala a contractului fara TVA, conform art. 89 alin. (2)H.G.R. 925/2006 si seconstituie in oricare din formele de la art. 90 alin (1)-(3)sau, in functie de valoare, de la art. 90 alin. (1) si alin. (2), cu acordul castigatorului, prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul avand obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, conform H.G.R. nr. 1045/2011.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri NATO de securitate si bugetul de stat alocat M.Ap.N.Plata conform Fisei de date cap. IV.4.2)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Vor fi exclusi din procedura de atribuire toti ofertantii care se afla in situatiile prevazute la art. 180, art. 181 si art. 691 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioareModalitatea de indeplinire si aplicabilitate in cadrul procedurii
Persoane juridice romane
Documente solicitate care dovedesc situatia personala a ofertantului:
1.1 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile articolului 180 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea III, copie scanata dupa original semnata de reprezentantul legal al ofertantului, stampilata si datata. Declaratia va fi prezentata si de catre tertul sustinator, daca este cazul.
1.2 Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile articolului 181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea III, copie scanata dupa original semnata de reprezentantul legal al ofertantului, stampilata si datata. Declaratia va fi prezentata si de catre tertul sustinator privind neincadrarea in prevederile lit. a), c1) si d) de la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, daca este cazul.
1.3 Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formularul nr. 6 din Sectiunea III, copie scanata dupa original semnata de reprezentantul legal al ofertantului, stampilata si datata. Declaratia va fi prezentata atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.
Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: dl. Aurelian Asanache DUMITRACHE, dl. Cristian BROSTEANU, dl. Florinel HERTIG, dl. Marius NEACSU, dl. Nicusor DUMITRU, d-na Lia Daniela NICOARA si dl. Mihail BADITA, dl. Maricel CALOTA, dl. Marian FOTIA, dl. Adrian RADEANU, dl. Ion TANASA, dl. Corneliu GOGONCEA, dl. Ovidiu GHEORGHE, dl. Ciprian MUSESCU.
1.4 Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Documentul/Documentele vor fi prezentate in oricare din urmatoarele forme: Copie scanata dupa "original/ copie legalizata/copie conform cu originalul".
1.5 Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Documentul/Documentele vor fi prezentate in oricare din urmatoarele forme: Copie scanata dupa "original/ copie legalizata/copie conform cu originalul".
1.6 Cazier fiscal din care sa reiasa ca nu sunt inscrise fapte de natura fiscala, respectiv cele sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale precum si cele care privesc disciplina financiara, copie scanata dupa "original/ copie legalizata/copie conform cu originalul".
1.7. Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. copie scanata dupa original semnata de reprezentantul legal al ofertantului, stampilat si datat, intocmit in conformitate cu modelul prevazut in Formularul nr. 2 din Sectiunea III.
Nota: In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte fiecare document in parte.Tertilor li se va solicita neincadrarea in prevederile art. 180, art. 181 lit. a), c1), d) si art.69/1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru subcontractanti se solicita doar o declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art. 69/1 O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Conform art. 11 alin. 4 din H.G.R. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin. 4, mentionat mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termen de 3 zile lucratoare de la respectiva solicitare.
Persoane juridice straine
Se accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza intr-una dintre situatiile prevazute la art. 180, la art. 181 si 691 din O.U.G. nr. 34/2006, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul, nu se emit documente de natura celor prevazute la alineatul anterior, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180, la art. 181 si la 691, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Cerinta nr. 2
a) Vor fi exclusi din procedura operatorii economici inregistrati in alte tari decat: Belgia, Bulgaria, Canada, Republica Ceha, Danemarca, Estonia, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Turcia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii in conformitate cu Directiva NATO BI-SC 85-1 cap. 8.5. si documentul NATO AC/4-D/2261 cap. 5 care stipuleaza ca ?nici o lucrare, incluzand proiectarea, forta de munca si serviciile nu va fi executata decat de firme din si in interiorul tarilor participante?
b) Vor fi exclusi din procedura operatorii economici straini care nu vor prezenta Certificatul de eligibilitate NATO eliberat de autoritatile abilitate din tara in care sunt inregistrati. Baza legala a solicitarii certificatului deeligibilitate NATO: Directiva NATO BI-SC 85-1 cap. 8.2.1.6. si anexa V la AC/4-D/2261.Necesitatea si obligativitatea detinerii acestui certificat de catre orice participant la procedura, sub orice forma (ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator) este data, conform celor mentionate la punctele a) si b), de faptul ca fiind proiect finantat prin NSIP (NATO Security Investment Programs) nu pot participa la procedurile privind achizitia de lucrari aferente proiectelor NSIP decat firmele nominalizate de tarile care au participat la finantarea pachetului de capabilitati din care face parte proiectul. Nominalizarea firmelor se face prin eliberarea Certificatului de eligibilitate de catre autoritatile tarii in care este inregistrat operatorul economic strain. Cerinta nr.3
Din documentele eliberate de autoritatile competente trebuie sa rezulte ca in obiectul de activitate al firmei respective este cuprinsa realizarea de lucrari de constructii care fac obiectul prezentei achizitii, atat pentru persoane juridice romane cat si pentru persoanele juridice straine.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Persoane juridice romane
Documente solicitate care dovedesc capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:
1.1 Prezentarea Certificatului emis de Oficiul National al Registrului Comertului cu precizarea obiectului de activitate clasificat pe coduri CAEN (conform Ordinului 337/2007), din care sa reiasa ca are in obiectul de activitate codul CAEN corespondent obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.1.2 Prezentarea Atestatului eliberat de ANRE de tip B, C1A siC2A, conform Regulamentului din Ordin nr. 23/2013, pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, valabil la data limita de depunere a ofertelor.1.3 Prezentarea Licentei de functionare pentru activitatea de executie sisteme de alarmare impotriva efractiei emisa de Inspectoratul General al Politiei Romane din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor eliberata in baza art. 34 alin (1) din Legea 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
1.4 Prezentarea Certificatului de atestare pentru activitatea de executie sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, emis de Inspectoratul General pentru Situatiile de Urgenta din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor in baza prevederilor art. 1 alin (2) lit. a din Metodologia aprobata prin Ordinul 87/06.04.2010 publicat in Monitorul Oficial nr. 238/2010, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
NOTA: Cerinta este indeplinita daca sunt respectate prevederile art. 7 alin 1 din Ordinul nr. 509 din 14.09.2011 al presedintelui ANRMAP.
Persoane juridice straine
Documente solicitate:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident si documente oficiale care sa ateste obiectul de activitate corespondent obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura.Documentele se vor prezenta sub forma de copie scanata dupa original, copie scanata dupa copie legalizata sau copie scanata, lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana.
Ofertantii persoane juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, se angajeaza ferm ca inaintea incheierii contractului sa asigure inregistrarea la autoritatea fiscala competenta conform prevederilor legislatiei in vigoare in Romania.In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest angajament.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Cifra de afaceri
Media cifrei de afaceri globala anuala pentru ultimii trei ani trebuie sa fi fost in valoare de minim 26.000.000, 00 lei.
Se vor prezenta urmatoarele Documente care dovedesc situatia economica si financiara:
1.1Declaratie pe proprie raspundere ? Fisa de informatii generale, ce cuprinde media cifrei de afaceri globale, care vizeaza activitatea pe ultimii 3 ani cu pragurile minime valorice de la pct. 1(autoritatea contractanta va lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala), copie scanata dupa original semnata de reprezentantul legal al ofertantului, stampilata si datata - a se vedea Formularul B2;
1.2 Prezentarea oricarui alt document prin care operatorul economic face dovada ca indeplineste cerinta de calificare referitoare la: I. Cifra de afaceri (bilant contabil, extras de bilant, cont de rezultat patrimonial, raport de audit de performanta al firmei, raport al cenzorilor, etc.), copie scanata dupa original;In cazul in care operatorul economic face dovada ca se incadreaza in prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de reduceri de 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri.
II. Resurse financiare
La momentul semnarii contractului operatorul economic va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza un cash-flow de executie a lucrarii de 400 000 euro pentru primele 3 luni.
Se vor prezenta urmatoarele Documente care dovedesc situatia financiara:
Declaratii bancare corespunzatoare sau alte documente din care rezulta disponibilitatea de sustinere a lucrarii pentru primele 3 luni si in valoare de minim 400.000 euro, imobilizata pentru realizarea acestui contract si negrevata de alte sarcini.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii vor folosi, pentru transformarea mediei cifrei de afaceri globale, cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.Se vor prezenta urmatoarele documente: - Declaratie pe proprie raspundere ? Fisa de informatii generale, ce cuprinde media cifrei de afaceri globale, care vizeaza activitatea pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013);
- Prezentarea oricarui alt document prin care operatorul economic face dovada ca indeplineste cerinta de calificare referitoare la cifra de afaceri (bilant contabil, extras de bilant, cont de rezultat patrimonial, raport de audit de performanta al firmei, raport al cenzorilor, etc.).Se vor prezenta urmatoarele Documente care dovedesc situatia financiara: Declaratii bancare corespunzatoare sau alte documente din care rezulta disponibilitatea de sustinere a lucrarii pentru primele 3 luni si in valoare de minim 400.000 euro, imobilizata pentru realizarea acestui contract si negrevata de alte sarcini.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Experienta similaraCerinta nr. 4: Experienta similara
a) ?Prezentarea listei lucrarilor executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte ca au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit lucrari de constructii de natura si complexitatea similara obiectului principal al contractului, respectiv ?Hangar mentenanta avioane si ateliere de reparatii? in valoare de minim 8.000.000, 00 lei exclusiv T.V.A, insotita de certificari de buna executie care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor avute in vedere la incadrarea in pragul valoric minim impus?;Pentru indeplinirea cerintei minime de calificare operatorii economici trebuie sa prezinte Declaratie privind lista principalelor LUCRARI executate in ultimii 5 ani, (Formularul B1), pentru cele mai importante lucrari care vor contine valori (in lei si alta valuta), perioada si locul executiei lucrarilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Din aceasta lista operatorul economic va alege acele contracte care indeplinesc cerinta nr. 4 la care vor anexa : ? Certificari de buna executie din partea beneficiarului/clientului, conform Formularului B4.
Certificarile de buna executie vor indica, beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor. De asemenea , vorpreciza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Se accepta si prezentarea unui alt model de recomandare sau document constatator, dar se vor lua in calcul doar acele documente care sunt inregistrate la emitentul beneficiar.
Documentele se vor prezenta sub forma de copie scanata dupa original, copie scanata dupa copie legalizata sau copie, scanata, lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Nota: Se pot prezenta contracte complexede lucrari dar care sa indeplineasca cerintele privind valorile de la punctele a).
Clarificare: Cerinta minima de clarificare privind experienta similara poate fi indeplinita de catre ofertant/asociat/tertul sustinator.
II. Personal
Cerinta nr. 5: Personal
Numar minim de personal pe specialitati pentru indeplinirea in termen si in conditii de calitate a contractului
2.1.Operatorii economici trebuie sa prezinte Situatia cu persoanele specializate pentru executia lucrarilor care va cuprinde personalul angajat sau prin colaborare astfel:
2.1.1 Personal angajat sau prin colaborare: a) - minim un specialist atestat MDLPL ca ?Responsabil tehnic cu executia? pentru domeniul de constructii ?II ? Constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri?, conform prevederilor art. 5, art. 6, art. 14 art. 23 lit. c) si art. 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Pentru personalul solicitat trebuie prezentate:
- atestatul sau legitimatia.b) minim un inginer de constructii specializarea constructii civile, industriale si agricole;
Pentru personalul solicitat trebuie prezentate:
- copia diplomei de studii;c) minim un inginer de instalatii specializarea instalatii pentru constructii;
Pentru personalul solicitat trebuie prezentate:
- copia diplomei de studii;d) - minim un responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii;
Pentru personalul solicitat trebuie prezentate:
- decizia de numire.e) - minim un inginer constructor specializarea cai ferate, drumuri si poduri;
Pentru personalul solicitat trebuie prezentate:
- copia diplomei de studii;f) ? manager de proiect ? sa aiba studii superioare cu experienta specifica: implicarea persoanei intr-un proiect la nivelul caruia sa fi derulat activitati similare activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate in cadrul acestui proiect;Pentru personalul solicitat la lit. f) trebuie prezentate:
- C.V. (conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III).- copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia. (Anexa la Formularul 5);
- documente-suport relevante care atesta experienta specifica cum ar fi fisa de post, contractul de munca, recomandarea sau orice alte documente similare.
2.1.2 Personal angajat:
a) - minim 2 electricieni autorizati gradul IIIA sau IVA conform prevederilor art. 25 lit. a), art. 56 lit. b), art. 64 pct.3 lit. c) din Ordinul nr. 23/2013 pentru aprobarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice;b) - minim 1 electrician autorizat gradul IIIB sau IVB conform prevederilor art. 27 lit. a), art. 56 lit. b), art. 64 pct.3 lit. c) din Ordinul nr. 23/2013 pentru aprobarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice;
c) - minim 5 electricieni conform prevederilor art. 27 lit. a), art. 56 lit. b), art. 64 pct.3 lit. c) din Ordinul nr. 23/2013 pentru aprobarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice;
Pentru personalul solicitat lalit. a), b) si c)trebuie prezentate:
- atestatul sau legitimatia.
- copia contractului de munca sau copie de pe Revisal.d)- minim 1 lucrator cu calificarea de lacatus-mecanic;
Pentru personalul solicitat trebuie prezentate:
- copia diplomei de studii;
- copia contractului de munca sau copie de pe Revisal.e)- minim un specialist autorizat ANRE (MEF, MEC) ca ?Responsabil tehnic cu executia? conform prevederilor art. 27 lit. b), alin. 1, art. 56 lit. b), art. 64 pct.3 lit. c) din Ordinul nr. 23/2013 pentru aprobarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice.
Pentru personalul solicitat trebuie prezentate:
- atestatul sau legitimatia.
- copia contractului de munca sau copie de pe Revisal.f)-minim un specialist atestat de MDRAP ca ?Responsabil tehnic cu executia? pentru domeniul de constructii pentru domeniul de constructii ?I ? Constructii civile, agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere? conform prevederilor art. 27 lit. b), alin. 1, art. 56 lit. b), art. 64 pct.3 lit. c) din Ordinul nr. 23/2013 pentru aprobarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice si art. 5, art. 6, art. 14 art. 23 lit. c) si art. 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Pentru personalul solicitat trebuie prezentate:
- atestatul sau legitimatia.
- copia contractului de munca sau copie de pe Revisal.g)- minim un responsabil in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
Pentru personalul solicitat la lit. g) trebuie prezentate:
- C.V.
- decizia de numire;
- copia contractului de munca sau copie de pe Revisal.h)- minim un responsabil in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei.
Pentru personalul solicitat la lit. h)trebuie prezentate:
- C.V.
- copia diplomei de studii;
- copia contractului de munca sau copie de pe Revisal.2.2 Operatorii economici trebuie sa prezinte Declaratie prin care reprezentantul legal al ofertantului se angajeaza ferm sa asigure urmatoarele:
- disponibilitatea personalului propus pentru indeplinirea contractului, in conformitate cu graficul de realizare a proiectului contractului, asumat prin oferta;
- pastrarea componentei echipei propuse pe toata perioada de derulare a contractului. Orice inlocuire/modificare a componentei echipei propuse se va face numai cu acordul prealabil al achizitorului.Nota: - C.V.-ul solicitat va fi conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III). Se poate folosi si alt model de CV cu conditia ca acesta sa contina cel putin datele solicitate in modelul anexat la documentatia de atribuire. C.V.-urile prezentate vor purta numele in clar si semnatura in original a persoanelor respective;
III. Utilaje
Cerinta nr. 6
Necesar minim de utilaje din surse proprii sau inchirieri (contracte de inchiriere) pentru indeplinirea contractului:
- automacara ? minim 1 buc.- aparat de sudura ? minim 1 buc
- autolaborator mobil pentru verificari electrice ? minim 1 buc
- autotelescop ? minim 1 buc.;
- convertizor de sudura ? minim 1 buc.;
- grup electrogen ? minim 1 buc.;
- mai mecanic ? minim 1 buc.;
- masina de gaurit cu percutie ? minim 1 buc.;
- buldoexcavator ? minim 1 buc;
Pentru indeplinirea cerintei minime de calificare operatorii economici trebuie sa prezinte o Declaratie pe proprie raspundere referitoare la faptul ca detin din surse proprii sau inchirieri (contracte de inchiriere) sau ?Alte forme de punere la dispozitie? utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. (conform formularului E din Sectiunea III si Anexei la acesta).
Utilajele cuprinse in Declaratie vor avea capacitatea necesara asigurarii lucrarilor prevazute in proiectul tehnic.Cerinta nr. 7Sa detina din surse proprii, contract de colaborare sau alte forme de punere la dispozitiea unui Laborator gradul II de incercari materiale in constructii.
IV. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Operatorul economic trebuie sa prezinte:
- declaratie privind modul de participare la procedura ? conform formularului B6 din Sectiunea III: in nume propriu, asociere, cu subcontractanti;
Pentru subcontractarea unor parti din contract se vor prezenta urmatoarele:
- informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze;
- declaratie privind subcontractantul/subcontractantii, partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si, dupa caz, acordul acestuia/acestora ? exprimata/exprimate in procent - si specializarea acestora.Ofertantul va completa si va semna formularul D cu subcontractantii si specializarea acestora si datele de identificare ale acestora si va prezenta, daca este cazul, acordurile preliminare de subcontractare, in original.
Pentru participarea in asociere se vor prezenta urmatoarele: - acordul de asociere cu precizarea liderului ? Formular B7 din Sectiunea III ? Formulare;
Asociatii trebuie sa prezinte:
- documentele de calificare solicitate si pentru lider, fara exceptie;
- angajamentul de legalizare a asociatiei, in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare. Fiecare asociat va prezenta acest angajament.
V. Informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari.
Respectarea de catre ofertant a unor standarde minime de asigurare a calitatii, care sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde relevante in legislatia comunitara, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde comunitare privind certificarea calitatii ? certificat SR EN ISO 9001, emis de organisme independente, conforme cu legislatia comunitara privind certificareacalitatii, corespunzatoare categoriei de importanta a lucrarilorcare formeaza obiectul prezentei achizitii.
Se vor prezenta urmatoarele documente:
- Certificate emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta standardele de asigurare a calitatii corespunzatoare categoriei de importanta a lucrarilorcare formeaza obiectul prezentei achizitii ? lucrari de constructii cladiri.NOTA: In cazul unei asocieri, aceste documente se vor prezenta de fiecare membrual asociatiei pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Documentele se vor prezenta sub forma de copie scanata dupa original, copie scanata dupa copie legalizata sau copie, scanata, lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Se accepta si alte probe/dovezi, in masura in care aceste probe/dovezi confirma asigurarea unui nivel corespunzator al sistemului calitatii.
Respectarea de catre ofertant a unor standarde minime privind sistemul de management de mediu bazate pe seriile de standarde relevante in legislatia comunitara, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde comunitare privind sistemul de management de mediu - certificat SR EN ISO 14001/2005, emis de organisme independente, conforme cu legislatia comunitara privind certificarea corespunzatoare categoriei de importanta a lucrarilor si serviciilor care formeaza obiectul prezentei achizitii.
Se vor prezenta urmatoarele documente:
2.1Certificate emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta standardele de management de mediu corespunzatoare categoriei de importanta a lucrarilor si serviciilor care formeaza obiectul prezentei achizitii ?lucrari de constructii cladiri.
NOTA: In cazul unei asocieri, aceste documente se vor prezenta de fiecare membrual asociatiei pentru partea din contract pe care o realizeaza.Documentele se vor prezenta sub forma de copie scanata dupa original, copie scanata dupa copie legalizata sau copie, scanata, lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Se accepta si alte probe/dovezi, in masura in care aceste probe/dovezi confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii vor folosi, pentru transformarea valorii lucrarii alese pentru demonstrarea experientei similare , cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv (2009 - 2013)Pentru indeplinirea cerintei minime de calificare operatorii economici trebuie sa prezinte Declaratie privind lista principalelor LUCRARI executate in ultimii 5 ani, (Formularul B1), pentru cele mai importante lucrari care vor contine valori (in lei si alta valuta), perioada si locul executiei lucrarilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privatiDin aceasta lista operatorul economic va alege acele contracte care indeplinesc cerinta nr. 4 la care vor anexa : ? Certificari de buna executie din partea beneficiarului/clientului, conform Formularului B4.Certificarile de buna executie vor indica, beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor. De asemeneavorpreciza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit;Documentele se vor prezenta sub forma de copie scanata dupa original, copie scanata dupa copie legalizata sau copie, scanata, lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Nota: Se pot prezenta contracte complexede lucrari dar care sa indeplineasca cerintele privind valorile de la punctele a).Clarificare: Cerinta minima de clarificare privind experienta similara poate fi indeplinita de catre ofertant/asociat/tertul sustinator.2.1. Situatia cu persoanele specializate pentru indeplinirea contractului (conform formularului B5).2.1.1Pentru personalul solicitat la litera a) trebuie prezentat atestatul sau legitimatiaPentru personalul solicitat la litera b), c) si e) trebuie prezentata copia diplomei de studiiPentru personalul solicitat la litera d) trebuie prezentata decizia de numire.Pentru personalul solicitat la lit. f) trebuie prezentate: - C.V. (conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III).- copia contractului de munca sau a contractului de colaborare sau declaratia de disponibilitate sau angajamentul de participare din partea acestuia. (Anexa la Formularul 5);
- documente-suport relevante care atesta experienta specifica cum ar fi fisa de post, contractul de munca, recomandarea sau orice alte documente similare.2.1.2Pentru personalul solicitat lalit. a), b) si c)trebuie prezentate: - atestatul sau legitimatia.- copia contractului de munca sau copie de pe Revisal.Pentru personalul solicitat lalit. d) trebuie prezentate: - copia diplomei de studii;
- copia contractului de munca sau copie de pe Revisal.Pentru personalul solicitat lalit. e) si f)trebuie prezentate: - atestatul sau legitimatia.- copia contractului de munca sau copie de pe Revisal.Pentru personalul solicitat la lit. g) trebuie prezentate: - C.V.- decizia de numire;
- copia contractului de munca sau copie de pe Revisal.Pentru personalul solicitat la lit. h)trebuie prezentate: - C.V.- copia diplomei de studii;
- copia contractului de munca sau copie de pe Revisal.2.2. Declaratie prin care reprezentantul legal al ofertantului se angajeaza ferm sa asigure urmatoarele: - disponibilitatea personalului propus pentru indeplinirea contractului, in conformitate cu graficul de realizare a proiectului contractului, asumat prin oferta;
- pastrarea componentei echipei propuse pe toata perioada de derulare a contractului. Orice inlocuire/modificare a componentei echipei propuse se va face numai cu acordul prealabil al achizitorului.Pentru indeplinirea cerintei minime de calificare operatorii economici trebuie sa prezinte o Declaratie pe proprie raspundere referitoare la faptul ca detin din surse proprii sau inchirieri (contracte de inchiriere) sau ?Alte forme de punere la dispozitie? utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. (conform formularului E din Sectiunea III si Anexei la acesta).Se vor prezenta urmatoarele documente: - Declaratie privind modul de participare la procedura ? conform formularului B6 din Sectiunea III: in nume propriu, asociere, cu subcontractanti;Pentru subcontractarea unor parti din contract se vor prezenta urmatoarele: - informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze;
- declaratie privind subcontractantul/subcontractantii, partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si, dupa caz, acordul acestuia/acestora ? exprimata/exprimate in procent - si specializarea acestora.Ofertantul va completa si va semna formularul D cu subcontractantii si specializarea acestora si datele de identificare ale acestora si va prezenta, daca este cazul, acordurile preliminare de subcontractare, in original.Pentru participarea in asociere se vor prezenta urmatoarele: - acordul de asociere cu precizarea liderului ? Formular B7 din Sectiunea III ? Formulare;Asociatii trebuie sa prezinte: - documentele de calificare solicitate si pentru lider, fara exceptie;
- angajamentul de legalizare a asociatiei, in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare. Fiecare asociat va prezenta acest angajament.V. Se va prezenta: ?Declaratie pe proprie raspundere privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le va aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari.?Se vor prezenta urmatoarele documente: Certificate emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta standardele de asigurare a calitatii corespunzatoare categoriei de importanta a lucrarilor care formeaza obiectul prezentei achizitii.Se vor prezenta urmatoarele documente: Certificate emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta standardele de management de mediu corespunzatoare categoriei de importanta a lucrarilor care formeaza obiectul prezentei achizitii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
NSIP 3AF35008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, experti cooptati, reprez benef de folosinta, reprez esalonului superior, eventual obs CVAP Vrancea
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul NATO de investitii in securitate
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Alte finantari (Programul NATO de investitii in securitate)
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire va fi obtinuta prin accesarea site-ului www.e-licitatie.ro. Documentatia de atribuire este atasata la anuntul de participare aferenta prezentei proceduri.Referitor la criteriul de atribuire, sectiunea IV.2.1): In cazul in care doua sau mai multe oferte contin acelasi pret (cel mai scazut), autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit pretul cel mai scazut sa prezinte in termen de 1 zi lucratoare de la solicitare, prin intermediul SEAP-ului, o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/ 2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
UNITATEA MILITARA 02542 FOCSANI - BIROUL JURIDIC
Adresa postala: Bulevardul Bucuresti, nr. 1-3, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620144, Romania, Tel. +40 237213155, Email: [email protected], Fax: +40 237213155, Adresa internet (URL): -
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2014 09:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer