Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - HARTA STRATEGICA DE ZGOMOT -CARTAREA ZGOMOTULUI SI REACTUALIZAREA(REVIZUIREA) HARTILOR STRATEGICE DE ZGOMOT UNITARE SI A PLANURILOR DE ACTIUNE PENTRU REDUCEREA NIVELULUI DE ZGOMOT EMIS DE TRAFICUL RUTIER, FEROVIAR SI INDUSTRIE PENTRU AGLOMERAREA URBANA PL


Anunt de participare numarul 140946/05.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL PLOIESTI
Adresa postala: Bulevardul Republicii nr. 2, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: Corina Mihaela Ilinca, Tel. +40 244/516699, Email: [email protected], Fax: +40 244/513829, Adresa internet (URL): www.ploiesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Registratura Primariei Municipiului Ploiesti
Adresa postala: B-dul Republicii nr.2, intrarea C, parter, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, Tel. +40 244/516699/480
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
HARTA STRATEGICA DE ZGOMOT -CARTAREA ZGOMOTULUI SI REACTUALIZAREA(REVIZUIREA) HARTILOR STRATEGICE DE ZGOMOT UNITARE SI A PLANURILOR DE ACTIUNE PENTRU REDUCEREA NIVELULUI DE ZGOMOT EMIS DE TRAFICUL RUTIER, FEROVIAR SI INDUSTRIE PENTRU AGLOMERAREA URBANA PLOIESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Ploiesti, comunele Brazi, Barcanesti si Blejoi
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului consta, in principal, in cartarea zgomotului si reactualizarea hartilor strategice de zgomot, unitare, pentru aglomerarea urbana Ploiesti, formata din municipiul Ploiesti, comunele Brazi, Barcanesti si Blejoi (prevazuta in anexa nr.8 tabelele nr.1 si 5 din H.G.nr.321/2005, republicata, privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant), inclusiv realizarea planurilor de actiune (pentru fiecare localitate) privind reducerea nivelului de zgomot.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71313100-6 - Servicii de consultanta in combaterea zgomotului (Rev.2)
79311100-8-Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se achizitioneaza servicii care constau in: A. Cartarea zgomotuluiB. Elaborarea hartilor strategice de zgomotC. Elaborarea planurilor de actiune destinate gestionarii zgomotului si a efectelor acestuia.Hartile de zgomot vor constitui sursa de date si informatii pentru intocmirea planurilor de actiune privind reducerea zgomotului ambiental, protejarea populatiei de efectele acestuia si modelarea stategiei urbanistice.
Valoarea estimata fara TVA: 600, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 12.000 lei;Perioada de valabilitate: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor;Forma de constituire: intr-una dintre formele prevazute la art. 86, alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. Instrumentul de garantare va prevede situatiile de retinere (integrala sau partiala) instituite de dispozitiile art. 87 alin. (1) din H.G. 925/2006 si art. 278^1 alin. (1) din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru virament bancar, se va utiliza contul Municipiului Ploiesti: RO23TREZ5215006XXX000128 deschis la Trezoreria Ploiesti, cod fiscal: 2844855.Autoritatea contractanta va retine integral garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre situatiile prevazute de art. 87 alin. (1) din H.G. 925/2006 si parte din garantia de prticipare, respectiv suma de 4.380 lei in cazul prevazut de art. 278^1, alin. (1) din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Echivalen?a pentru o garan?ie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Returnarea garantiei de participare se va face in baza unei solicitari scrise. Cuantum: 10% din valoarea contractului, fara TVA;Forma de constituire: conform prevederilor art. 90 alin.(1) - alin.(3) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- completarea si prezentarea Formularului 1 (Declaratie privind eligibilitatea - art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006);
- Cazier judiciar/certificat echivalent pentru operatorul economic;
- completarea si prezentarea Formularului 1.a (art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006). In cazul in care exista tert sustinator, acesta va prezenta o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006
- prezentarea certificatelor constatatoare privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si la bugetul local in original/copie legalizata/copie conform cu originalul din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente din luna anterioara celei in care se depun ofertele;
- declaratie pe proprie raspundere conform prevederilorart. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 ? Formular 21. Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante (Municipiul Ploiesti) in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Primar ? Iulian Badescu, Viceprimar - Teodorescu Iulian Liviu, Viceprimar ? Petrescu Raul Alexandru, Secretar ? Iacob Oana Cristina, Director Executiv-Adjunct ? Florina Popescu, Sef Serviciu Achizitii Publice si Contracte ? Corina Ilinca, Director economic ? Cristina Vlaicu, consilieri locali: Bazavan Iolanda, Bazavan Larisa , Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Bozianu Nicoleta Catalina, Constantin Silviu Sorin, Dragusin Paulica, Dumitru Cristian, Eparu Ion, Horghidan Costel, Ionita Dan Aurel, Lupu Adrian Gelu, Mitu Augustin Constantin, Neagu Daniel Puiu, Nicolae Alexandri, Palas Alexandru Paul, Pana George, Petrescu Raul Alexandru, Popa Constantin, Popa Gheorghe, Sirbu Simion Gheorghe, Stanciu George, Stanciu Marilena, Socoleanu Marcel Radu, Teodorescu Iulian Liviu, Ursu Razvan Ion, Viscan Robert Ionut; Director Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiesti ? Paul Dumbravanu, Sef Birou Protectia Mediului ? Viorica Avram, Sef Birou Contencios si Resurse Umane ? Tache Madalina, Sef Serviciu Salubritate si Protectia Mediului ? Ionescu Vasile
2. Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante (comuna Brazi) in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Primar - Radu Leonas, Viceprimar - Ivan Nicolae, Dafinescu Gheorghe, Iorga Ion ?imputerniciti sa participe la atribuirea contractului de servicii, consilieri locali - Constantin Stefan, Costea Mihalache Marian, Dumitru Ionut, Gheorghe Ciprian Daniel, Gheorghe Ion, Ionescu Ion, Ivana Marius, Maracineanu Dumitru, Mircescu Cristian Vasile, Popescu Nicolaie, Sima Valeriu, Stan Georgel, Stoicescu Mihaela, Vaduva Valerica.
3. Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante (comuna Blejoi) in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Primar ? Adrian Dumitru, Viceprimar ? Viorel Predescu, Paul-Ion Stoica - referent imputernicit sa participe la atribuirea contractului de servicii, consiliei locali - Balan Florin Cristian, Boeriu Cristel, Burtea Ion, Cojocaru Vasile, Dragomir Gheorghe, Fricosu Mihaela Raluca, Ionita Gheorghe, Onitiu Costelia, Petrescu Alexandru, Predescu Viorel, Purice Madalina, Sterie Alexandru, Batiescu Vasile, Necula Vasilica, Vasilescu Doina.
4. Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante (comuna Barcanesti) in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Primar ? Dima Gheorghe, Viceprimar ? Lupu Valeriu, consilieri locali - Alexandru Ninel Aurelian, Arsene Emil, Boboc Gheorghe, Bajan Florea, Croitoru Gheorghe, Dumitru Alexandru, Lupu Valeriu, Oprea Ghorghe, Sima Avram, Voinea Stefan, RAduca Matei, Ion Ioan, Dan Bogdan Florian, Badea Niculina, Chiru Dumitru.
Declaratia se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul (Ordinul ANRMAP nr. 170/2012).
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 - completarea si prezentarea Formularului 3, prin care ofertantul certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.Nota 1: In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta documentele mai sus solicitate pentru demonstrarea situatiei personale.
Nota 2: Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura organizata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare:
- a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
-nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
-in ultimii 2 ani, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
- a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
- prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
In cazul in care exista incertitudiniin ceea ce priveste situatia personala a ofertantilor, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente.
Nota 3: In cazul in care in tara de origine sau in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate la punctul III.2.1.a), respectiv certificate, caziere judiciare, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere, iar in cazul in care in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare ladeclaratia pe proprie raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Persoane juridice/fizice romane: - prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, continand informatii reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor si din care sa rezulte ca ofertantul are in obiectul de activitate prestarea de servicii de tipul celor supuse ofertarii.Nota: Ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, i se va solicita prezentarea certificatului in original sau copie legalizata, daca initial l-a depus in copie conform cu originalul.
- prezentarea documentelor care atesta statutul de IMM, pentru a se beneficia de prevederile art. 16 din Legea nr. 346/2004 (daca este cazul - Formularul 4).Persoane juridice/fizice straine: - prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor, prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa dovedeasca prin maxim 5 contracte ca, in ultimii 3 ani (calculati anterior datei limita de depunere a ofertelor), a prestat servicii similare in valoare de 600.000 lei, fara TVA.
Se vor prezenta:
- Declaratie si Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, in conditiile Directivei 49/2002/EC privind gestionarea zgomotului ambiant art. 7 par. 2 si art. 8 par. 2, harti strategice de zgomot si planuri de actiune pentru aglomerari de populatie, cai ferate majore, drumuri majore si aeroporturi majore, continand valori, perioade de prestare, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati;
- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar care sa indice valoarea, perioada si locul executiei si mentioneaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Lista cu personalul angajat/de care poate dispune ofertantul in indeplinirea contractului
Declaratie referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice/dotarile de care dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului
Certificat care sa ateste faptul ca ofertantul respecta standardele de asigurare a calitatii SR EN ISO 9001:2000/echivalent pentru serviciile supuse ofertarii
Certificat care sa ateste faptul ca ofertantul respecta standardele de protectie a mediului SR EN ISO din seria 14000/echivalent pentru serviciile supuse ofertarii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
45%
Descriere: Componenta financiara
2.
Sistemul de monitorizare/ determinare pentru datele de intrare
55%
Descriere: componenta tehnica - modalitatea de acordare a punctajului este descrisa la Alte informatii
Punctaj maxim componenta tehnica: 55
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.01.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.01.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.01.2013 12:00
Locul: Primaria Municipiului Ploiesti, etajul III, Sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
A) Modalit. de acordare a punctajului: 1) Punctajul pt factorul de eval "pretul ofertei" se acorda astfel: a) pt cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim de 45 puncte;b) pt alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctajul astfel: Po = Pm/Pn x 45Po = pret oferta, Pm = pret minim, Pn = alt pret mai mare decat pretul minimPreturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt preturile ofertate pentru prestarea integrala a serviciilor.2)Pentru factorul de eval Sistemul de monitorizare/ determinare pentru datele de intrare punctajul se acorda astfel: a) 55 puncte pentru oferta cu cel mai mare numar de puncte, de efectuare a masuratorilor, ofertat.b) Pentru un numar de puncte de masuratori mai mic, dar nu mai putin de 100 puncte, conform Caietului de Sarcini, se aplica urmatorul sistem de calcul: Pt = Npct/Nmpct x 55Pt = punctaj tehnic, Npct = numar de puncte de masurare ofertat, Nmpct = numarul cel mai mare de puncte de masurare ofertatPunctajul final optinut de ofertant va consta din insumarea punctajelor obtinute la punctele 1 si 2: Pf = Po + Pt unde Pf = punctaj final.In cazul in care se constata ca doua sau mai multe oferte, situate pe primul loc, au obtinut acelasi punctaj, autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret. Daca si preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiaraare pretul cel mai scazut.B)Doc.de atrib.este publicata in SEAP.C)Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
TERMENELE DE EXERCITARE A CAII DE ATAC SUNT CELE PREVAZUTE LA ART.256 INDICE 2 DIN O.U.G.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic-Contencios, Contracte
Adresa postala: B-dul Republicii nr.2, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100066, Romania, Tel. +40 244/516699/404
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2012 14:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer