Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Harti detaliate de risc la alunecari de teren in zone semnificativ afectate in jud.Satu Mare


Anunt de participare numarul 66782/22.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SATU MARE
Adresa postala: P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Punct(e) de contact: JANETTA DELIA AURORA PATCAS, Tel.0261-710295, In atentia: Szilagyi Alexandru, Email: [email protected], Fax: 0261-710295, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Harti detaliate de risc la alunecari de teren in zone semnificativ afectate in jud.Satu Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: teritoriul jud.satu Mare, locatii conform Anexa 1 la sectiunea II - Caiet de sarcini
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 1, 750, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Harti detaliate de risc la alunecari de teren in zone semnificativ afectate in jud.Satu Mare
pentru 23 amplasamente identificate cu alunecari de teren semnificative, aprobat cu Hotararea nr. 139/25.08.2008 a Consiliul Judetean Satu Mare (maxim 25 amplasamente posibile).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71332000-4 - Servicii de inginerie geotehnica (Rev.2)
71351810-4-Servicii de topografie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total prestatii serviciiA.1.- cantitatea maxima estimata de servicii pe intreaga durata de derulare a acorduluicadru este de 25 amplasamente2.- cantitatea minima estimata de servicii pe intreaga durata de derulare a acorduluicadru este de 10 amplasamente
B. un amplasament inscris in anexa 1 la Caietul de Sarcini va face obiectul unui singur contract subsecvent.
Anexa 1 la Caietul de Sarcini prezinta o lista a amplasamentelor pe care vor fi elaborate studiile si care poate suferi completari / modificari adoptate prin hotarare a beneficiarului, comunicate contractantului inainte de incheierea unui contract subsecvent.
Pentru toate amplasamentele inscrise in anexele 1 si 2 la Caiet de Sarcini tipul, continutul si caracteristicile serviciilor solicitate sunt identice. Continutul studiilor aferente fiecarui amplasament difera exclusiv datorita diferentelor de suprafata.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 750, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este in cuantum de 3000 RON si Garantia de buna executie este in cuantum de 5% din valoarea contractului subsecvent, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Bugetul Consiliului Judetean - 50%- Bugetul Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor - 50% (conform HGR 932/2007)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl.priv.elig.Solicitat-prezentare form.12A Decl.priv.neincadr.in prev.art.181 Solicitat-prezentare form.12B, insotit de urm.doc.: -Certif.de at.fis.priv.indepl.oblig.de plata a imp., taxelor si contrib.de as.soc., emis de DGFP si CFS-in original, valabil la data sed.de desch.a of.;
-Certif.priv.indepl.oblig.exigib.de pl.a imp.si taxelor locale, emis de Directia / Serviciul de specialitate alConsiliul Local in a carui raza de competenta isi are ofertantul sediul principal -in original, emis cu max. 30 de zile inainte de data sedintei de deschidere a ofertelor;Persoanele juridice / fizicestraine vor prezenta documente echivalente traduse in limba romana si legalizate.
Persoane juridice / fizice, romane Solicitat - Se vor prezenta, urmatoarele documente: -Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului - in original.
-Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului / Autorizatie de functionare (p.f.) - in copie legalizata
Persoane juridice / fizicestraine Solicitat-Se vor prezenta Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la o grupare legal constituita, in conformitate cu legislatia in vigoare din tara de origine a ofertantului -traduse in limba romana si legalizate
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindsituatia economico-financiara Nesolicitat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privindcapacitatea tehnica Solicitat
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinte oblig.care sa fie indepl.de of. impreuna cu evantualiiasociati: A.-Lista princip.serv.sim.prest.in ultimii 3 ani-se va prez.form.12E inclusiv Anexa.Of.trebuie sa faca dovada ca cel putin unul din specialistii inscrisi in form.12 I cerut la cap.V.4. pct.C. a participat la ex.a cel putin unui contract de serv.similar. Doc.vor contine den.contr., locul si perioada serv., val. contr., numele, calit.si preg.pers.resp.cu contr.si va fi insotit de certif.de buna ex.si de recom.benef.B.-Listele princip.echip., dot.tehn.si progr.de calcul lic.de care dispune of. pt.indepl.serv.prezentare form.12 H inclusiv Anexa.Of.trebuie sa prezinte (in copie) doc.(decl.pe proprie rasp.) prin care sa faca dovada ca au in propr./inchir.si pot fi disponib.pt.contr.un minim de util.si echip., dupa cum urmeaza: -echip.pt.masuratori topogr.cu instr.GPS;
-instal.de foraj pentru lucr.geotehnice;
-laborator geotehnic aut.de ITC si atestat RENAR;
-echip.biroteh.pt.prel.datelor;
-prog.de calcul electr.licentiateC.-Lista cu pers.care va fi angajat in cadrul contr.insotita de CV-urile pers.de conducere, al managerului de proiect resp. pt.indepl.contr.precum si al pers.resp. tehnic cu calit.serv.avand minim 5 ani exp.prezentare Form.12 I inclusiv Anexa.Of.trebuie sa faca dovada (prin copii dupa doc.de at.prof.)ca pot dispon.pt.contr.cel putin urm.specialisti cu stagiatura terminata: -manager de proiect cu minim 10 ani exp.-ingineri topografi-ingineri geologi-ingineri de structuri-economisti
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pret
60%
Descriere:
2.
durata maxima a unui studiu pentru un amplasament
40%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
40/2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.11.2008 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.12.2008 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.12.2008 12:00
Locul: la sediul Consiliului Judetean Satu Mare
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere personal sau prin reprezentant imputernicit.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Satu Mare
Adresa postala: str.Mihai viteazu nr.8, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440037, Romania, Tel.0261-710661
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Satu Mare - Serviciul juridic si contencios
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr.1, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440026, Romania, Tel.0261-713072, Fax: 0261-713072
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.10.2008 14:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer