Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Harti topografice si baza de date tip GIS aferenta gestionarii prin software-ul SoundPLAN v 6.5 a zgomotului generat de traficul rutier pe drumurile nationale ? Lot 1, 2, 3


Anunt de participare numarul 132532/08.01.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii Fonduri Externe - CNADNR SA, Tel. +40 212643299, In atentia: Dl. Horia NICOLAE, Director Directia Achizitii Fonduri Externe, Email: [email protected], Fax: +40 212643298, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Harti topografice si baza de date tip GIS aferenta gestionarii prin software-ul SoundPLAN v 6.5 a zgomotului generat de traficul rutier pe drumurile nationale ? Lot 1, 2, 3
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: ROMANIA
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de realizare harti topografice si baza de date tip GIS aferenta gestionarii prin software-ul SoundPLAN v 6.5 a zgomotului generat de traficul rutier pe drumurile nationale, asa cum sunt descrise in cuprinsul Documentatiei de Atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22114310-8 - Harti de cadastru (Rev.2)
30221000-4-Harti de cadastru digitale (Rev.2)
71351810-4-Servicii de topografie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru un singur lot
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In scopul achizitionarii serviciilor, Autoritatea Contractanta a divizat in trei loturi obiectivul prezentei proceduri.
Prezenta procedura de atribuire este organizata pe trei loturi:
- Lotul 1 Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti;
- Lotul 2 Directiile Regionale de Drumuri si Poduri Craiova, Timisoara si Cluj;
- Lotul 3 Directiile Regionale de Drumuri si Poduri Brasov, Iasi si Constanta.
A se vedea informatiile cuprinse in Documentatia de Atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 6, 823, 112RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: Lot1:35.000 Lei/ 8.322, 24 Euro, Lot2:48.000 Lei/ 11.413, 35 Euro, Lot3:51.000 Lei/ 12.126, 69 Euro. Garantie de buna executie: 10% din val de contract acceptata, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiectul se intentioneaza a fi finantat din Fonduri Europene Nerambursabile (FEDR) din cadrul POST si din Bugetul de stat al Romaniei.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl privind neincadrarea in sit. prev la art 180 din OUG 34/2006 ? Formularul nr. 1; Decl privind neincadrarea in sit. prev la art 69 indice 1 din OUG 34/2006 ? Formularul A; Decl ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? ? Formularul B; Declaratie privind neincadrarea in sit. prev la art 181 din OUG 34/2006 ? Formularul nr. 2;
Pentru capacitatea de exercitare a activ. prof. se vor prezenta: Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial; Certificat de autorizare Clasa I emis de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara din anul 2009 sau ulterior.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010): trebuie sa fie in valoare de minim: - Lotul 1:450.000 Lei- Lotul 2:550.000 Lei- Lotul 3:550.000 LeiOfertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 3 semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului; 2. Certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume - Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2008; 2009; 2010) inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si insotite de Raportul de Audit aferent fiecarui an.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
(Cerinte valabile pentru Lotul 1, 2 si 3)Cerinta nr. 1: Ofert. a prestat (a dus la bun sfarsit) in ultimii 5 ani* cel putin 1 contract/ proiect in care au fost create harti topografice pt. drumuri si baze de date GIS aferente zgomotului generat de trafic cu o lungime totala de min 200 km.Ofert. va prezenta urmatoarele: 1. Form nr. 4 - lista serv prestate in ultimii 5 ani in realizarea de harti topografice de zgomot; 2. a) Doc care sa ateste receptia la sfarsitul prestatiei sau receptia partiala a serv prin care sa se demonstreze prestarea serv prezentate; b) Certificari de buna realizare pentru contractul mentionat. Se va prezenta Form nr. 5 ?Certif. privind exp. Prestatorului?, semnat si stampilat de catre reprez. legal al Benef. pe fiecare pag. a acestuia.Cerinta nr. 2: Ofert. sa faca dovada ca detine sau are drept de folosinta: a. 2 statii totale pt. culegerea datelor topografice; b. 2 GPS-uri profesionale.Ofert. va prezenta: 1. Form nr. 6 ? lista echipam. de care dispune ofert. pentru indepl. corespunzat. a contractului semnat de catre reprezent. imputernicit al ofert.; 2.? doc. care demonstreaza atat dreptul de proprietate sau de folosinta pe intreaga durata de implementare a contractului, cat si capacit. si/sau caracteristicile tehnice ale utilajelor / echipamentelor / instalatiilor.Capacitatea profesionala: (Cerinte valabile pentru Lotul 1, 2 si 3) Ofert. trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorii experti cheie : I. Ing Geodez 1/Ing cadastru 1: Studii: - Licentiat al unei Facultati - detine diploma de inginer; - Bune cunostinte de limba romana si/sau engleza*; - Certif. de autorizare categ D emis de catre Agent Nat de Cadastru si Publicitate Imobiliara datand din 2009 sau mai recent. Exp prof generala: Minim cinci ani (5) exp prof de specialitate ? geodezie/ cadastru.II. Ing Geodez 2/Ing cadastru 2: Studii: - Licentiat al unei Fac. - detine diploma de ing; - Bune cunostinte de lb. romana si/sau engleza*; - Certif de autoriz categ D emis de catre Agent Nat de Cadastru si Publicitate Imob in 2009 sau mai recent. Exp prof generala: Minim cinci ani exp prof de specialitate ? geodezie/ cadastru.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Capacitatea profesionala: (continuare)III. Ing Geodez 3/Ing cadastru 3: Studii: - Licent. al unei Fac. - diploma de ing; - Bune cunost. de lb. romana si/sau engleza*. ? Certif de autoriz categ A emis de catre Agent Nat de Cadastru si Publicit. Imob in 2009 sau mai recent. Exp prof gen.: Min. 5 ani exp prof de spec. ? geodezie/ cadastru. IV. Tehnicieni ? 3 experti cheie (Criterii pt fiecare Tehn. in parte): Studii: - Licent. al unei Fac - diploma de ing/ subing; - Bune cunos. de lb. romana si/sau engleza*; - Cert de autoriz categ B sau C emis de catre Agent Nat de Cadastru si Publicit. Imob in 2009 sau mai recent.Ofert. va prezenta: 1. Form nr. 7 ?Lista personal cheie? semnat de catre reprez imputern. al ofert.; 2. ? pt. fiecare exp. cheie propus, ofert. va depune: a) Form nr. 8 ?CV?, in orig. semnat de catre exp. propus; b) copii legaliz./ copii lizibile cu ment. ?conf. cu orig.? ale diplom. obtinute, ale atestatelor si autoriz. ment. in CV si ale actelor de identit. (BI, pasaport, CI); c) Exp. cheie vor prezenta doc justif. pt demonstr. exp profes: c1) pt. exp prof gen. se vor prezenta: - o decl. notariala pe propria raspund. a exp. din care sa reiasa inform. si perioadele ment. in ?CV? in orig. SAU - carnetul de munca/ ctr. individ. de munca/ doc echiv din care sa reiasa perioadele ment. in ?CV? in copie legaliz./ copie lizibila cu ment. ?conf. cu orig.? SAU ? certif. / recomand. emise de Benef. pt. proiect./ contract. care demonstr. indeplin. criteriilor in orig./ copie legaliz./ copie lizibila cu ment. ?conf. cu orig.?.Stand. privind asig. calitatii: - Ofert. va respecta stand. de asig. a calitatii, respectiv detine cert. ISO 9001 sau echiv. Ofert. va prezenta: 1. Form. nr. 9, semnat de catre reprez. imputern. al ofert.; 2. Certif. emise de organisme independ. care atesta respect. Stand. de asig. a calitatii, ISO 9001 sau echiv.Stand. privind protectia mediului: - Ofert. va respecta stand. de prot. a mediului, respectiv detine cert. ISO 14001 sau echiv. Ofert. va prezenta: 1. Form. nr. 10 semnat de catre reprez. imputernicit al ofert.; 2. Certif. emise de organisme independ. care atesta respect. Stand. de prot. a mediului, ISO 14001 sau echiv.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.02.2012 11:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.02.2012 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.02.2012 14:00
Locul: CNADNR SA, Bulevardul Dinicu Golescu, nr.38, et. 8, Sector 1, Bucuresti, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezenti imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte, in baza unei imputerniciri, observatori MFP, persoane autorizate de conducerea CNADNR SA.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul se intentioneaza a fi finantat din Fonduri Europene Nerambursabile (FEDR) din cadrul POST si din Bugetul de stat al Romaniei.
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
Moneda in care trebuie intocmita oferta - Lei
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contencios din cadrul CNADNR SA
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu, nr.38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 212643407, Fax: +40 212643298, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.01.2012 11:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer