Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - HARTIE


Anunt de participare (utilitati) numarul 141930/12.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: STRADA BRESTEI NR 2, Localitatea: Craiova, Cod postal: 1100, Romania, Punct(e) de contact: ADRIANA MOTROC, Tel. +40 372523238, Email: [email protected], Fax: +40 372523810, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE COMERCIALA
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
HARTIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Judetele Dolj, Olt, Teleorman, Mehedinti, Gorj, Arges, Caras Severin, Constanta
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 855, 195.84RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui trimestrial.Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este de LEI fara TVA: LOT 1 - 165163, 63; LOT2 -194357, 13;LOT3-64373, 31;LOT4-970, 80; LOT5- 2733, 05. Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de LEI (fara) TVA: Lot1-13763, 64; Lot2- 16196, 43; Lot 3-5364, 44; Lot4- 80, 90; Lot5- 227, 75.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona rechizite conform anexei la Caietele de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30199000-0 - Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile de hartie sunt atasate la Caietele de sarcini.Cantitatea maxima estimata a acordului cadru este de lei (fara TVA): lot 1-330327, 26; lot 2-388714, 26; lot 3- 128746, 62; lot 4- 1941, 60; lot 5-5466, 10.Cantitatea minima estimata a acordului cadru este de lei (fara TVA): lot 1- 82581, 82; lot 2-97178, 57; lot3 -32186, 66; lot 4-485, 40; lot 5-1366, 53.
Valoarea estimata fara TVA: 855, 195.84RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare pe fiecare lot in Lei: LOT1 3304;LOT2 3888.00;LOT3 1287.47;LOT4 19.42 ;LOT5 54.66;. Pentru calculul echivalentei leu/valuta se va lua in considerare cursul BNR existent cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile de la data si ora limita de depunere a ofertelor. Modul de constituire a garantiei pentru participare: garantia de participare se poate constitui si prin scrisoare de garantie bancara sau ordin de plata in contul nr. RO 03 BRDE 170 SV 2668 9741 700 BRD Suc. Craiova sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Pe ordinul de plata este obligatorie mentionarea procedurii de achizitie. In cazul in care operatorului economic ii este respinsa o eventuala contestatie de catre CNSC, Autoritatea Contractanta va retine contestatorului din garantia de participare o suma calculata in conformitate cu prevederile art. 278^1 din OUG 34/2006. La stabilirea garantiilor de participare se vor aplica prevederilor Legii nr. 346/2004 pentru intreprinderile mici si mijlocii, modificata cu Ordonanta nr. 27/2006 pentru intreprinderile mici si mijlocii Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare: 7% din valoarea de adjudecare a contractului de furnizare;Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (conform art.90, alin.(1) din HG925/2006). Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (conform art.90, alin.(2) din HG925/2006). Termenul de valabilitate al garantiei de buna executie va fi pe toata durata contractului. La stabilirea garantiilor de participare, cifra de afaceri etc. se vor aplica prevederilor Legii nr. 346/2004 pentru intreprinderile mici si mijlocii, modificata cu Ordonanta nr. 27/2006 pentru intreprinderile mici si mijlocii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Plata se face din fonduri proprii, prin virament bancar
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul 12A din Sectiunea Formulare. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, actualizata la data prezenteiDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art 69' din OUG 34/2006, actualizata la data prezentei. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Doina Vornicu ? Director Executiv Membru al Directoratului, Ion Dobrescu ? Membru al Directoratului, Zorel-Cristinel Tita - Director Directia Administrativ-Financiar, Viorel Catana-Presedinte Comisie de evaluare (Presedinte cu drept de vot), Mihaela Rusoiu- Membru al Comisiei de evaluare, C-tin OSICEANU - Membru al Comisiei de evaluare, Eleonora Nastasie-expert cooptat, Nicoleta Ticu-expert cooptat, Liana Urucu-expert cooptat, Mihaela Neamtu-expert cooptat, Adrian Staicu-expert cooptat, Adriana Motroc- expert cooptat, Mariana Neatu-Breciuga - Manager Departament Achizitii.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale(formulare tip eliberate in termenul de valabilitate de autoritatile competente din tara). Obligatiile exigibile la plata la data organizarii licitatiei sunt cele aferente lunii anterioare celei in care se depun ofertele (original sau copie conforma cu originalul).Se vor prezenta esalonarile aprobate de organismele competente si dovada incadrarii in termen, in cazul existentei unor datorii.Conform Ordinului nr. 314/2010, se va prezenta certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta.In cazul in care ofertantul nu a putut obtine in timp util cazierul judiciar, acesta poate prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care sa confirme ca nu se afla in situatia prevazuta la art.181 lit.d din OUG nr. 34/2006 urmind ca prezentarea acestora sa se faca ulterior, dar nu mai tirziu de data aprobarii hotaririi de atribuire (Formularul 12B). Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de comert si industrie nationala sau teritoriala, in copie conform cu originalul sau original. Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in forma copie conforma cu originalul.Pentru persoane juridice / fizice straine- documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (certificat de inregistrare ca persoana juridica), in original sau copie conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitatea financiara de sustinere a achizitiei a)cifra globala de afaceri pe ultimii trei ani, Lei fara TVA, trebuie sa fie de cel putin: LOT1 330327, 26;LOT2 388714, 26; LOT3 128746, 62; LOT4 1941, 60; LOT5 5466, 10. Pentru calculul echivalentei lei/valuta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR (4, 4675).
Modalitatea de indeplinire
Formularul B2-Informatii Generale
Ofertantul va prezenta bilantul contabil sau extrase de bilant pentru anul 2011 in original sau copie conform cu originalul.In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului. La stabilirea cifrei de afaceri se vor aplica prevederilor L. nr.346/2004 pentru IMM-uri
Modalitatea de indeplinire
Bilantul contabil pentru anul 2011 in original sau copie conform cu originalul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa demonstreze in ultimii trei ani furnizarea de produse similare cu cele solicitate prin Caietele de Sarcini, cu o valoare, Lei(fara TVA), egala sau mai mare decat: LOT1 82581, 82;LOT2 97178, 57; LOT3 32186, 66; LOT4 485, 40; LOT5 1366, 53.1.Se va prezenta o declaratie privind lista principalelor produse furnizate, insotita de modul de indeplinire al obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. Aceasta lista va cuprinde tipurile de produse ce urmeaza a fi achizitionate. In cazul in care ofertantul nu prezinta experienta similara oferta va fi declarata innacceptabila.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta o declaratie privind lista principalelor produse furnizate, insotita de modul de indeplinire al obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati. o lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar
Se vor prezenta mostre pentru toate produsele solicitate.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta mostre pentru toate produsele solicitate.
III.2.4) Contracte rezervate
Da
Contractul este rezervat unor ateliere protejate
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.02.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.02.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.02.2013 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doi sau mai multi operatori economici clasati pe locul 1 au acelasi pret, pentru departajare, se va solicita depunerea unei noi oferte intr-un plic inchis, la o data care va fi anuntata. Preturile vor fi calculate cu maxim 2 zecimale.Numarul de operatori economici preconizat nu este limitativ. AC nu doreste limitarea participantilor. Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati/preselectati.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CEZ DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: Str. N. Titulescu, nr.187, etaj 3, Departament Achizitii, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200581, Romania, Tel. +40 248523238, Fax: +40 372523810
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2013 09:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer