Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Hartie cu filigran in masa personalizat ?CFR Calatori? si fibre de securitate monocolore vizibile la UV


Anunt de participare (utilitati) numarul 128124/11.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala:  B-DUL DINICU GOLESCU NR.38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  RO-010867, Romania, Punct(e) de contact:  Mariana NICA, Tel. 021/319.24.28, In atentia:  Sef Serviciu Achizitii Servicii Investitii Produse Combustibil, Email:  [email protected], Fax:  021/319.24.28, Adresa internet (URL):  www.e-licitatie.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Hartie cu filigran in masa personalizat ?CFR Calatori? si fibre de securitate monocolore vizibile la UV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Franco depozitul achizitorului SNTFC?CFR Calatori? SA ? Biroul Distributii Legitimatii de Calatorie si Documente de Transport, str. Intrarea Halta Grivita, nr. 353, sector 1, Bucuresti.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 45, 000 si 450, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Calendar estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: Contractele subsecvente se vor incheia: I-septembrie 2011-septembrie 2012, II- septembrie 2012-septembrie 2013, III- septembrie 2013-septembrie 2014, IV- septembrie 2014-septembrie 2015.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Hartie cu filigran in masa personalizat ?CFR Calatori? si fibre de securitate monocolore vizibile la UV
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22992000-0 - Hartie sau carton prelucrate manual (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Hartie cu filigran in masa personalizat ?CFR Calatori? si fibre de securitate monocolore vizibile la UV
Pentru acord cadru
minim 5 tone - maxim 50 tone
Pentru primul contract subsecvent
minim 5 tone - maxim 10 tone
Valoarea estimata fara TVA: intre 45, 000 si 450, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in cuantum de 9.000 lei valabila 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor si garantia de buna executie 10% fara TVA din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere /subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea;2.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in stare de faliment ori lichidare, indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat, indeplinirea conditiilor contractuale, in ultimii 2 ani, condamnari in ultimii 3 ani ;3.Declaratie pe proprie raspundere privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj);4.Declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la Art.5 alin. 1 din legea nr.21/1996 privind concurenta;5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;6.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 1*) din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, 7.Pentru persoane juridice romane: Certificat constatator emis, cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor de Oficiul Registrului ComertuluiPentru persoane fizice/juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. bilantul contabil la 31.12.20102. informatii generale cu cifra medie de afaceri3. informatii privind bonitatea ofertantului
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1)mostreOfertantii vor depune mostrele odata cu Depunerea ofertei si a documentelor de inscriere, constand in: -zece mostre de hartie formatformat A4;conform cerintelor caietului de sarcini si anexa nr.1 (ANEXA nr.1 poate fi procurata de sediul SNTFC ?CFR CALATORI? SA din B-dul. Dinicu Golescu, Nr. 38, etaj 4, camera 24, sector 1, Bucuresti persoana de contact Dna. Tudora CIOVICA tel/fax nr. 021/3190312 CFR 122745) , la sediul SNTFC ?CFR CALATORI? SA din B-dul. Dinicu Golescu, Nr. 38, etaj 4, camera 17, sector 1, Bucuresti. Mostrele vor avea atasata o eticheta cu mentiunea ?Mostra pentru procedura din data de si denumirea societatii deponente?.
Ofertele, a caror mostre de produs depuse, nu corespund cerintelor caietului de sarcini, vor fi declarate neconforme. Mostrele depuse de ofertantul declarat castigator vor ramane la SNTFC CFR CALATORI SA pana la finalizarea contractului. Mostrele depuse de ofertantul/ofertantii a caror oferta a fost declarata necastigatoare pot fi ridicate in maxim 30 de zile de la semnarea contractului, pe baza de solicitare scrisa. Dupa expirarea acestui termen autoritatea contractanta nu mai raspunde de mostrele neridicate.2) lista a principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Se va anexa minim 1 recomandare3)Certificate care atesta implementarea sistemului de calitate ISO 9001 in termen de valabilitate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
sntfc 45/2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.09.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.09.2011 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.09.2011 11:00
Locul: sediul SNTFC CFR Calatori SA Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Buc. etaj IV sala de consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare si se descarca de pe site-ul www.e-licitatie.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030044, Romania, Tel. 021/310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021/310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al SNTFC CFR Calatori SA
Adresa postala:  B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010167, Romania, Tel. 021/319.95.65, interior 122961, Fax:  021/310.20.62
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.08.2011 12:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer