Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - HARTIE PENTRU COPIATOARE, HARTIE CONTINUA PENTRU IMPRIMANTE MATRICEALE


Anunt de participare numarul 143983/29.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
REGIA NATIONALA A PADURILOR-ROMSILVA DIRECTIA SILVICA SUCEAVA
Adresa postala: BDUL 1 MAI NR.6, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720244, Romania, Punct(e) de contact: Birou Productie, Tel. +40 230217685, In atentia: Airoaie Adrian, Fax: +40 230521783
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
REGIA NATIONALA A PADURILOR-ROMSILVA DIRECTIA SILVICA SUCEAVA
Adresa postala: BDUL 1 MAI NR.6, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720244, Romania, Punct(e) de contact: Birou Productie, Tel. +40 230217685, In atentia: Airoaie Adrian, Fax: +40 230521783
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura si exploatari forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
HARTIE PENTRU COPIATOARE, HARTIE CONTINUA PENTRUIMPRIMANTE MATRICEALE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Directia Silvica Suceava si subunitatile acesteia
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
HARTIE PENTRU COPIATOARE, HARTIE CONTINUA PENTRUIMPRIMANTE MATRICEALE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30197643-5 - Hartie pentru fotocopiatoare (Rev.2)
30199330-2-Hartie continua pentru imprimante de computer (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
6000 topuri format A4, 500 topuri format A3, 290 cutii hartie continuua format A4, 174 cutii hartie continuua format A3
Valoarea estimata fara TVA: 151, 750RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie, conform art. 86 alin. (1) din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prin virament bancar (cont deschis la BRD-Suceava, cod IBAN- RO41 BRDE 340S V102 8710 3400) sau printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Aceasta reprezinta 2%, din valoarea maxima alocata. Cuantumul total al garantiei de participare la licitatie este de: 3035LEI. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Pentru depunerea garantiei intr-o alta valuta se va folosi cursul oficial stabilit de BNR, cu 5 zile inainte de data limita a depunerii ofertelor si oricind incepind cu data publicarii anuntului de participare. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare : - conform prevederea art. 90 alin. (1)-(3) sau, in functie de valoare, de la art. 90 alin. (1) si alin. (2) din H.G. nr. 925/2006. Totodata, se vor avea in vedere prevederile H.G. nr. 1045/2011. -5% din valoarea de atribuire a contractului (fara TVA) . Garantia de buna executie se constituie de ofertantul castigator pentru intreaga perioada de derulare a contractului ( conf. art. 89 din OUG 34/2006); Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului (conf. art. 90 alin.3 din OUG 34/2006): - Ordin de plata confirmata de catre banca emitenta pana la semnarii contractului in contul deschis la BRD-Suceava, cod IBAN RO41 BRDE 340S V102 8710 3400; - Scrisoare de garantie bancara de buna executie, irevocabila si emisa in favoarea Directiei Silvice Suceava
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
NOTA: In cazul in care in tara de origine in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Cerinta nr. 1
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta potrivit Ordinului nr. 314/2010 al Presedintelui ANRMAP. Se va completa si depune Formularul F3 din Sectiunea Formulare a prezentei documentatii de atribuire .
Prezentarea acestui document reprezinta o cerinta minima obligatorie, iar lipsa lui va duce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilaCerinta nr. 2
Declaratieprivind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG 34/2006 (evitarea conflictului de interese).Se va completa si depune FormularulF4 din SectiuneaFormularea prezentei documentatii de atribuire.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare atrage excluderea ofertantului de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare.
Prezentarea acestui document reprezinta o cerinta minima obligatorie, iar lipsa lui va duce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila. Persoane cu functii de decizie din cadrul RNP ? Romsilva -DS Suceava ( ing. Sorin Ciobanu ? director, ing. Valerian Solovastru ? director tehnic, ec. Vasile Rusu ? dir. Ecomonic, jr. Aftanasie Tironeac ? Sef Birou Juridic DS Suceava, ing. Airoaie Adrian ? resp. Prod. DS Suceava, ing. Constantin lazar ? resp. achizitii DS Suceava)
Cerinta nr. 3
Declaratie privind eligibilitatea
Se va completa si depune Formularul 12 A din Sectiunea Formulare a prezentei documentatii de atribuire.
Prezentarea acestui document reprezinta o cerinta minima obligatorie, iar lipsa lui va duce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila.
Cerinta nr. 4
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006.
Se va completa si depune Formularul 12 B din Sectiunea Formulare a prezentei documentatii de atribuire.
Prezentarea acestor documente reprezinta o cerinta minima obligatorie, iar lipsa lor va duce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila. Certificat de atestare fiscala (inclusiv privind plata contributiilor sociale) pentru persoane juridice, eliberat de Ministerul Finantelor Publice sau unitatile sale subordonate, care au calitatea de creditor bugetar.Se va prezenta si depune - Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depune oferta.
Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de Primarie - Directia Economica si Finante Publice Locale.Se va prezenta si depune -Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei in care se depune oferta eliberate de autoritatile mentionate din care sa reiasa situatia operatorului economic. Prezentarea acestor documente reprezinta o cerinta minima obligatorie, iar lipsa lor va duce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila.Cerinta nr. 5
Declaratie privind calitatea de participant la procedura: Se va completa si depune Formularul 12 C din Sectiunea Formulare a prezentei documentatii de atribuire.Autoritatea contractanta are dreptul/obligatia de a descalifica operatorii economici aflati in situatiile prevazute la art.180/181 si 69^1 din OUG 34/2006. Daca se uzeaza de drepturile prevazute de art. 11 (4) din HGR 925/2006, prin prezentarea doar a unei declaratii pe propria raspundere privind indeplinirea criteriilor de calificare, ofertantul va prezenta/completa certificate/documente care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, la solicitarea autoritatii contractante, in termen de 3 zile lucratoare. Daca sunt incertitudini/neclaritati privind documentele, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite detalii/ precizari/confirmari suplim. ofertantului/candidatului sau autoritatii competente. Pers fizice/juridice romane, prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului/autorizatie defunctionare/alte documente echivalente din care sa rezulte obiectul de activ al operatorului economic (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din ONRC) in original/copie legalizata/copie lizibila "conform cu originalul". Informatiile trebuie sa fie reale/actualela data limita de depunere a ofertelor. Valabilitatea autorizatiilor/certificatelor se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.
Pers fizice/juridice straine, prezentarea documentelor care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedereprofesional. Documentele vor fi traduse in limba romana de traducatori autorizati si legalizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind cifra medie globala anuala de afaceriCerinta minima obligatorie: Cifra medieglobala anuala de afaceri din cel mult ultimii trei ani, trebuie sa fie egala sau mai mare decat 303.500 lei
Cerinta nr. 2
Bilantul contabil la31.12 2011, respectiv la 31.12.2012 daca a fost depus si inregistrat la institutiile competente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima obligatorie: Cifra medieglobala anuala de afaceri din cel mult ultimii trei ani, trebuie sa fie egala sau mai mare decat 303.500 leiSe va completa si depune: Formularul B din sectiunea FORMULARE - in original.Se va lua in calcul cursul BNR valabil pentru data de 31 decembrie al fiecarui an.Acelasi curs se va lua in calcul si pentru conversia altor valute.Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare data la care a fost infiintat operatorul economic sau acesta si-a inceput activitatea economica. Astfel, cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani se va lua in calcul proportional, in functie de anul cand a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala operatorul economic care a depus oferta.Prezentarea acestui document reprezinta o cerinta minima obligatorie iar lipsa lui va duce la respingerea ofertei ca inacceptabila.Se va prezenta si depune: Bilantul contabil la31.12 2011 , respectiv la 31.12.2012 daca a fost depus si inregistrat la institutiile competente, vizate si inregistrate de organele competente sau dupa caz, (copie certificata de ofertant pe propria raspundere);Prezentarea acestui document reprezinta o cerinta minima obligatorie iar lipsa lui va duce la respingerea ofertei ca inacceptabila.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor livrari similare efectuate in ultimii 3 ani (calculati pana la data depunerii ofertei ) continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
.
Cerinta nr. 2
Declaratie pe propria raspundere referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii.
Cerinta nr. 3
Mostre ale produselor solicitate prin caietul de sarcini
Cerinta obligatorie: Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificare sistemului de management al calitatii-ISO 9001/2008 la ofertant.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima obligatorie: Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani (calculati pana la data depunerii ofertei) au livrat produse similare celor solicitate prin documentatia de atribuire.Ofertantii trebuie sa faca dovada livrarii de produse similare, prin prezentarea copii dupa certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre un client beneficiar in valoare de minim151.750 lei fara TVA valoarea estimata procedurii.Se va completa si depune: Formularul 12 D, din sectiunea FORMULARESe vor prezenta si depune : Formularul E din sectiunea Formulare.FormularulE va fi insotitde documente doveditoare din care sa rezulte indeplinirea tuturor elementelor solicitate ca si cerint aminima obligatorie: prezentarea copii dupa certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre un client beneficiar in valoare de minim 151.750 lei fara TVA valoarea estimata procedurii(se vor prezenta parti relevante, nu integral), toate acestea prezentate in copie certificata ?conform cu originalul? , purtand stampila si semnatura reprezentantului legal al operatorului economic precum si recomandari din partea clientului privat beneficiar /documente constatatoare dinpartea autoritatii contractante.Nota: ii. In situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractantse va prezenta contractul de subcontractare din care sa reiasapartea de contract pe care a executat-o, precum si valoareaaferenta acesteia;iii. In cazul in care contractul contine clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea lui, ofertantul va prezenta paginiledin contract din care sa rezulte partile contractante, obiectulcontractului, durata contractului, pretul contractului precumsi pagina finala cu semnaturi;Recomandarile / contractele / aferente furnizarilor de produsesimilare in afara Romaniei se vor prezenta insotite de traducereaautorizata in limba romana.Prezentarea acestui document reprezinta o cerinta minimaobligatorie iar lipsa lui va duce la respingerea ofertei cainacceptabila.Cerinta minima obligatorie: Ofertantul trebuie sa faca dovada cadispune de echipament tehnic si aplica masuri pentru controlul calitatii .Se va completa si depune: Declaratie pe propria raspundere privind echipamentele tehnice utilizate in controlul calitatii, precum si ce masuri sunt aplicate de catre ofertant in asigurarea controlului calitatii.Prezentarea acestor documente reprezinta o cerinta minima obligatorie iar lipsa unuia din acestea va duce la respingerea ofertei ca inacceptabila.Cerinta minima obligatorie: Ofertantul va depune odata cu depunerea ofertei mostre ale produselor solicitate prin caietul de sarcini: -1 top hartie A4, -1 top hartie A3, -1 cutie hartie continua imprimante matriceale A4, -1 cutie hartie continua imprimante matriceale A3Mostrele de mai sus pentru produsele ofertate vor constitui etalonul pentru receptiile efectuate in cadrul contractuluiPrezentarea certificatului privind implementarea standardului ISO 9001/2008 sau echivalent.Prezentarea acestor documente reprezinta o cerinta minima obligatorie iar lipsa unuia din acestea va duce la respingerea ofertei ca inacceptabila
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.06.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.06.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.06.2013 11:00
Locul: sediul Directiei Silvice Suceava
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
cate un reprezentat imputernicit al ofertantului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
-Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: Daca la doua sau mai multe oferte CLASATE pe primul loc, preturile sunt egale iar acestea sunt minime, ofertantilor care au prezentat aceste oferte minime li se va solicita de a depune o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are cel mai mic pret ofertat.- In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide noile propuneri financiare precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare.- Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta o declaratie pe propria raspundere insotita de o anexa, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.-Pentru operatorii economici: inregistrati ca IMM-uri: Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute. Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria IMM, asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004. Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, atunci asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al Directiei Silvice Suceava
Adresa postala: Conform 256, 2alin (1) lit b si alin (2) din OUG 34/2006, respectiv in 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OG34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: 720244, Romania, Tel. +40 217685, Fax: +40 230521783
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.05.2013 15:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer