Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - hartie pentru fotocopiatoare si xerografica ; cartuse toner si servicii de reincarcare a cartuselor de toner - DS Maramures


Anunt de participare numarul 145047/18.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
hartie pentru fotocopiatoare si xerografica ; cartuse toner si servicii de reincarcare a cartuselor de toner - DS Maramures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Baia Mare str 22 decembrie nr 36 ; jud Maramures
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare hartie pentru fotocopiatoare si xerografica ; cartuse toner si servicii de reincarcare a cartuselor de toner - DS Maramures
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30197642-8 - Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)
30125100-2-Cartuse de toner (Rev.2)
50300000-8-Servicii de reparare si de intretinere si servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicatii si pentru echipament audiovizual (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
lot 1 - 2800 top hartie
lot 2 - 832 cartuse toner
Valoarea estimata fara TVA: 141, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garant.de part.LOT1=830lei;LOT2=2000lei.Se va retine de catre AC in conditiile art.87 1)din HG 925/2006-Per. de valab. a garantiei: 60 de zile de la term limita pentru depunerea ofertelor- Forma de const. a garantiei de participare: -Instr. de garantare emis de o societate de asig. sau de o sc. bancara Scrisoare de garantie bancara, valabila pe cel putin 60 zile de la termenul lim. pentru dep. ofertelor. sau - OP sau fila cec cu conditia confirm. acestora de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor Cont RO 51 BRDE250SV06747052500 ? BRD Baia Mare.Dovada achit garant de part, va fi prezentata in cadrul sedintei de deschidere.Daca garant. de part. nu este prezentata cel mai tarziu la desch. ofertelor, oferta va fi respinsa-inacceptabila.In caz de contestatie AC va retine din garant.un cuantum, conf art 278^1 dinOUG34/2006. pentru echivalarea ofertei/garantiei de participare depusa in Euro se va utiliza cursul BNR valabil la un numar de trei zile inainte de data limita de depunere a ofertelor
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alte surse
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Informatii generale in care se vor inscrie toate datele de identificare ale operatorului economic( adresa sediu, CUI, nr. de inregistrare laOf. Reg. Comertului, nr. de telefon, fax, e-mail, principala piata a afacerilor);2.Declaratie privind eligibilitatea- in care operatorul economic declara ca nu se afla in niciuna din situatiile prevazute de art.180 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, 3. ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura in care operatorul economic declara in ce calitate participa si depune oferta sidaca face parte din grupuri sau retele de operatori economici.;4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181- in care operatorul economic declara ca nu se afla intr-una din situatiile prevazutede art 181 din OUG nr. 34/2006.5.Certificate de atestare fiscala de la finante si primarie (bugetul de stat si bugetul local), care sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile deplata la data, luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul; solicitate pentru ase vedea daca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile catre bugetele locale si cel de stat6. Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea siMonitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.7.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgentaa Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanecu functii de decizie in cadrul Directiei Silvice Maramures: Pavel Horj, Andreica Iacob, Sisestean Gabriela;Cheta Vasile; Rati Longin; Cosma Marcel 1. Certificat constatator de la ORC pentru persoane juridice/fizice romane, iar pentru cele straine orice forma de inregistrare si autorizatia defunctionare.Solicitat pentru demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si comercale a operatorul economic;2. Persoane juridice/fizice straine-documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedereprofesional - prezentare de documente edificatoare in traducere legalizata care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizicasau juridica
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul bilant contabil
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
ofertantul va prezenta ultimul bilant contabil
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
LOT1.Lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani
LOT 21-Lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani2-Declaratie privind utilajele, instalatiile , echipamentele tehhnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii
3? Lista cuprinzand cantitatile de utilaje , instalatii si echipamente tehnice
4? Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere
LOT2
1. certificat ISO 9001
2. certificat ISO 14001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
LOT 1completare formular Lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 aniLOT 21.-Prezentare formularului ?Lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani2.Prezentare formular - Declaratie privind utilajele, instalatiile , echipamentele tehhnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii3.Prezentare formular ? Lista cuprinzand cantitatile de utilaje , instalatii si echipamente tehnice4.Prezentare formular ? Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducereLOT 21.Prezentare certificat ISO 90012.Prezentare certificat ISO 14001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6923/10.06.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.08.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.08.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.08.2013 12:00
Locul: Sediul Directiei Silvice Maramures ; loc Baia Mare ; str 22 decembrie nr 26 ; jud Maramures ;
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali ai ofertantilor sau imputerniciti ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire nr 6923/10.06.2013. In cazul ofertelor cu pret egal, aflate pe primul loc, Autoritatea contractanta va cere ofertantilorcu oferte egale, reofertatea ofertelor , in plic inchis .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Maramures
Adresa postala: str 22 decembrie nr 36, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430314, Romania, Tel. +40 262211963, Email: [email protected], Fax: +40 262211794, Adresa internet (URL): www.marasilva.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.07.2013 13:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer