Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: 147840 | 147978 | 1482 | 149060 | 1495 | 1498 | 149831 | 15 000 | 15 000 buc | 15 februarie +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - HD - CL - 04 ?Constructie statie noua de epurare a apelor uzate in Calan?


Anunt de participare (utilitati) numarul 145808/19.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA PROD SA DEVA
Adresa postala: STR.CALEA ZARANDULUI NR.43, Localitatea: Deva, Cod postal: 330092, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment achizitii publice, Tel. +40 254222345, In atentia: Dl. Claudiu Peczka, Email: [email protected], Fax: +40 254206007, Adresa internet (URL): www.apaprod.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator regional al serviciilor de apa si canalizare
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
HD - CL - 04?Constructie statie noua de epurare a apelor uzate in Calan?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Loc. Calan, Jud. Hunedoara
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul proiectului:
Proiectare si executie conform FIDIC Galben - constructie statie noua de epurare pentru aglomerarea Calan. Se va executa o noua statie de epurare pentru aglomerarea Calan, pe amplasamentul statiei de epurare existente Calan ? Orasul vechi.Tehnologia statiei va cuprinde epurare mecano-biologica, cu namol activat cu aerare prelungita precum si o linie de prelucrare a namolului rezultat din proces.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
71323000-8-Servicii de proiectare tehnica pentru procese si productie industriale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Statia noua de epurare apeuzate este proiectata pentru o populatie echivalenta de 7.400 L.E. si va fi prevazuta cu treapta de epurare mecanica, treapta de epurare biologica si linie de tratare a namolului.
Treapta de epurare mecanica cuprinde urmatoarele obiecte: cladire gratare rare si dese; statie pompare apa bruta; debitmetru cu ultrasunete; deznisipator ? separator de grasimi aerat; statie suflante pentru deznisipator ? separator de grasimi aerat; bazin de egalizare.
Treapta de epurare biologica cuprinde urmatoarele obiecte: bazin cu namol activat; statie de suflante pentru bazinul cu namol activat; decantor secundar; statie pompare pentru recircularea namolului; debitmetru cu ultrasunete.
Linia de tratare a namolului contine urmatoarele obiecte: statie de pompare namol in exces; concentrator mecanic pentru namolul stabilizat; rezervor tampon pentru namolul concentrat si statie pompare namol concentrat; statie mobila deshidratare mecanica namol; statie de pompare supernatant si spuma; platforma acoperita pentru depozitare namol deshidratat; alte lucrari.
Valoarea estimata fara TVA: 8, 422, 492.86RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a)Cuantumul garantiei de participare: 168.449 lei. A se vedea nota de mai jos.b)Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: 8.402, 25 lei.c)Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.d)Forma de constituire a garantiei de participare: 1.instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari; sau2.ordin de plata in contul RO10BRDE220SV23351902200 deschis la BRD GSG Sucursala Deva, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data depunerii ofertelor.Nota: In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 10 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.Garantia de participare se va completa si se va depune in original (la adresa mentionata la punctul I.1) sau in format electronic (in S.E.A.P.), cu conditia semnarii acesteia cu semnatura electronica de catre banca/societatea de asigurari emitenta. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a contractului.Garantia de buna executie se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului.Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene ? Fondul de Coeziune - POS Mediu, Axa 1 ??Extindere si reabilitarea intrastructurii de apa si apa uzata in judetul Hunedoara?, bugetul de stat, bugetul local si contributie proprie.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 1 - Declaratie de eligibilitate;
- Cazierul judiciar si cazierul fiscal pentru operatorul economic si reprezentantul legal al operatorului economic;
- Formularul nr. 2. - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.u.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat (consolidat), scadente la data depunerii ofertelor (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente la data depunerii ofertelor (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Formularul nr. 13 - Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010;
- Formularul nr. 14 - Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cum ar fi: ing.Victor Arion - Director General, ec. Cristina Peczka - Director Economic, ing. Simona Petrutiu - sef Departament Unitatea de Implementare Programe, ing. Delia Doana - sef Compartiment Coeziune si av. Cristian Tomescu - Departament Juridic.
Nota:
a. In Romania, data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Astfel, pentru ofertele a caror data de depunere este cuprinsa in perioada 01 - 25 a lunii, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor pentru penultima luna dinaintea lunii stabilite pentru depunerea ofertelor si care au scadenta legala de plata pana pe data de 25 a ultimei luni dinaintea lunii depunerii ofertelor (luna anterioara lunii stabilite pentru depunerea ofertelor).Pentru ofertele care a caror data de depunere este cuprinsa in perioada 26 - 31 a lunii, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor pentru ultima luna dinaintea lunii stabilite pentru depunerea ofertelor (luna anterioara lunii stabilite pentru depunerea ofertelor) si care au scadenta legala de plata pana pe data de 25 a lunii stabilite pentru depunerea ofertelor.
b. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
c. Dovada indeplinirii obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor se va face la nivelul societatii/companiei.Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2011 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
A se vedea si prevederile lit. b) a Notei de la Cap. IV.4.3. cu privire la posibilitatea solicitarii documentelor in original de catre autoritatea contractanta.Astfel, autoritatea contracta isi rezerva dreptul de a solcita ofertantului clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate documentul in original inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire. Se vor prezenta:
- Documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic, cum ar fi Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantul, valabil la data depunerii ofertei, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate.Nota:
a.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.
b.In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a presta serviciile/lucrarile care fac obiectul prezentului contract.
c.Operatoriieconomici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
A se vedea si prevederile lit. b) a Notei de la Cap. IV.4.3. cu privire la posibilitatea solicitarii documentelor in original de catre autoritatea contractanta.Astfel, autoritatea contracta isi rezerva dreptul de a solcita ofertantului clasat pe primul loc, de a prezenta pentru conformitate documentul in originalinainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat suma de 16.844.985 lei.
Se solicita bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa econ.-fin.
Pt. op. ec. nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in lb. rom.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta Formularul nr. 3 ? Informatii generale aferente ultimilor trei ani.Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati, respectiv: pentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei, pentru anul 2009:1 EUR = 4, 2373 lei, 1 USD = 3, 0493 lei
Cerinta nr. 2
Dovada prin mijloace agreate de banca op. ec. prin care se confirma ca acesta va avea (la momentul semnarii contractului sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii (cum ar fi o linie de credit sau alte mijloace de financiare confirmate de banci) de cel putin 1.052.811lei, suficiente pentru a realiza cash-flow-ul necesar desfasurarii activitatilor, care va fi destinata exclusiv indeplinirii viitorului contract pentru o perioada de minim 3 luni de la data semnarii acestuia cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.
Se vor prezenta dovezi din care sa rezulte in mod neechivoc posibilitatea operatorului economic de a sustine din punct de vedere financiar, executia contractului care urmeaza sa fie atribuit, respectiv indeplinirea cerintei stabilite, pentru perioada estimata pana la data depunerii unei cereri de rambursare (3 luni de la semnarii contractului cu autoritatea contractanta).
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta dovezi cum ar fi documente eliberate de banca operatorului economicsi dupa caz, declaratii sustinute analiza de diagnostic financiar al firmei (calculul indicatorilor cum ar fi: gradul de indatorare - rata datoriilor, solvabilitatea generala, solvabilitatea patrimoniala, calculul indicatorilor de lichiditate - lichididatea generala, lichiditatea curenta, lichididatea imediata, calculul indicatorilor de rentabilitate - comerciala, financiara, economica, a activelor, calculul indicatorilor de gestiune - durata de recuperare a creantelor, durata de rambursare a datoriilor).
In conformitate cu strategia autoritatii contractante se intentioneaza lansarea ordinului de incepere a prestatiilor in anul curent in cel mai scurt timp posibil dupa atribuirea contractului. In consecinta si avand in vedere faptul ca data finalizarii procedurii de atribuire se afla in afara controlului rezonabil al autoritatii contractante, se recomanda operatorilor economici sa isi fundamenteze strategia de ofertare pornind de la prezumtia ca necesarul real de cash - flow pe parcursul executiei contractului poate fi mai mare decat suma indicata mai sus cu destinatia exclusiva de indeplinire a viitorului contract.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Operatorul economic sau membrii grupului de operatori economici trebuie sa dovedeasca ca in ultimii 3/5 ani impliniti la data limita pentru depunerea ofertei, a/au executat cel putin 1 (o) lucrare de proiectare si executie care sa fi inclus construirea unei statii de epurare ape uzate cu o capacitate de minim 7.400 PE - Qzi/max = 1.840 m3/zi = 21.3 l/s.
Pentru indeplinirea din punct de vedere cantitativ a cerintei minime solicitate privind experienta similara se accepta fie prezentarea unui singur contract care sa acopere prin obiectul sau atat proiectarea cat si executia fie prezentarea unui numar de maxim 2 contracte distincte care sa acopere cel putin cate unul din tipurile de servicii/lucrari mentionate (proiectare si executie).
Modalitatea de indeplinire
Mod de indeplinire cerinta nr.1
Se vor prezenta documentele solicitate.
Nota: Operatorii economici care nu si-au indeplinit obligatiile contractuale privind calitatea si/sau au prezentat documente false in cadrul procedurii de atribuire sau la alte proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi respinsi din cadrul procedurii de atribuire a contractului.
A se vedea continuarea din cadrul cerintei urmatoare.
Continuare Cerinta nr. 1
Se solicita:
- Lista privind principalele servicii prestare in ultimii 3 ani si respectiv principalele lucrari similare executate in ultimii 5 ani;
- Referinte tehnice contrasemnate de beneficiar din care sa rezulte principalele caracteristici tehnico-economice ale investitiei, inclusiv parametrii tehnici ai statiei de epurare la iesirea din perioada de garantie;
- Cel putin o recomandare datata, semnata, parafata de catre beneficiar) ori certificat constatator emis in conformitate cu prevederile art. 971 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, pentru fiecare contract prezentat;
- Procesul ? verbal de receptie la terminarea lucarilor.
Modalitatea de indeplinire
Continuare modalitatea de indeplinire a cerintei nr.1
Recomandarile trebuie sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte si/sau informatii echivalente:
- modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv;
- daca pe parcursul executiei lucrarilor au fost inregistrate: neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale a livrabilelor de contract, cazuri privind nerespectarea legislatiei in vigoare de catre prestator (produse din vina exclusiva a contractantului), receptii amanate sau respinse din motive imputabile prestatorului, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia ca urmare a neindeplinrii sau indeplinrii in mod defectuos a obligatiilor contractuale asumate de catre prestator.
Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Cerinta nr. 2Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa sau ca dispune pentru perioada de executie a contractului (proprietate, leasing sau prin contracte/conventii de inchiriere), decel putin urmatoarele utilaje/mijloace de transport/echipamente specifice pentru indeplinirea contractului: - Statie totala;
- GPS;
- Echipamente birotica proiectare (statii de lucru, software proiectare si echipamente imprimare/multiplicare adecvate).
- Macara 0.8-1.2 to;
- Excavatorcupa 1.0-1.2 mc;
- Cilindru compactor terasamente;
- Camion cu capacitate mai mare de 16 to;
- Pompa de turnare beton montata pe sasiu brat de min 24 m Q=60-90 mc/ora;
- Camion de transport pentru beton min 5 mc;
- Vibrocompactoare beton;
- Sisteme de cofrare metalice mim 500 mp;
- Incarcator frontal2.5-3.9 mc;
- Motocompresor;
- Ciocan demolator;
- Mai compactor;
Modalitatea de indeplinire
Mod de indeplinire cerinta nr. 2:
Se vor prezenta documentele solicitate.
Ofertantii trebuie sa-si dimensioneze resursele tehnice disponibilizate astfel incat sa faca dovada capacitatii de a acoperi executia lucrarilor, functie de graficul de executie propus cu luarea in considerare a punctelor critice evidentiate in grafic.
Nota:
In cazul in care operatorul economic are in dotarea sa/dispune de echipamentele mentionate mai sus prin contracte/conventii de inchiriere se vor prezenta contractele / conventiile cu operatorii economici posesori ai respectivelor echipamente, impreuna cu dovada posesiei echipamentelor in discutie, incheiate cel putin pentru perioada previzionata pentru executia lucrarilor care fac obiectul contractului supus prezentei proceduri de atribuire.
Capabilitatile functionale (productivitatea) ale utilajelor/echipamentelor se vor demonstra prin prezentarea de fise tehnice, astfel incat sa rezulte disponibilizarea unui numar adecvat de utilaje/echipamente. In privinta statiei de betoane, un eventual contract de furnizare/inchiriere va fi insotit si de graficul de livrare confirmat de detinatorul statiei de betoane, cu incadrare in cantitatile si termenele de punere in opera indicate in propunerea tehnica. Idem autopompa si autospeciale transport beton.
Continuare Cerinta nr. 2
- Placa vibratoare;
- Motopompa epuisment cu debite 100-120 mc /h - 2 buc;
- Laborator pentru asigurarea controlului calitatii in ceea ce priveste profilul lucrarilor rezultate din tehnologiile de executie (laborator autorizat gr. II).
Se va prezenta Declaratia referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Se va completa Formularul nr. 5, impreuna cu documentele suport relevante din cadrul carora sa rezulte cele declarate.
Modalitatea de indeplinire
A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2.
Cerinta nr. 3
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispunecel putin de urmatorul personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului:
- Manager de proiect;
- Inginer proiectant sef colectiv proiectare;
- Sef de santier;
- Responsabil tehnic cu executia lucrarilor;
- Inginer de proces;
- Inginer instalatii electrice;
- Inginer de structuri;
- Inginer automatizare minim SCADA;
- Coordonator SSM;
- Responsabil asigurarea calitatii.
Se vor prezenta:
a)Formularul nr. 6 - Declaratia privind personalul responsabil pentru indepl. ctr., impreuna cu CV-urile expertilor propusi, semnate de catre titulari, datate si insotite de doc. suport din care sa rezulte informatii referitoare la studiile, pregatirea prof. si calificarea fiecarei persoane propuse in cadrul echipei de proiect;
b)Formularul nr. 7 - Declaratie de disponibilitate.c)Formularul nr. 8 - Angajamentul privind resursele umane.
Modalitatea de indeplinire
Mod de indeplinire cerinta nr. 3:
Se vor prezenta doc. suport din cadrul carora sa rezulte faptul ca, dpdv al experientei si competentelor prof. ale pers. de spec. propus in cadrul echipei de proiect, se poate asigura indepl. la un niv. coresp. a ctr. care urm. sa fie atribuit.
Nota: Pt pozitiile 3.6, 3.7, 3.8. si 3.9. se va prezenta fie un expert care indeplineste cerintele solicitate atat pentru componenta de proiectare si executie, fie doi experti, unul pt proiectare si unul pt executie.Cu exceptia situatiei de mai sus nu se accepta propunerea unor persoane de specialitate care sa ocupe doua sau mai multe pozitii din cele mentionate.
In sensul preved.de mai sus, ofertantii vor prezenta doc. suport coresp.din care sa rezulte indepl.cerint.solicitate, cum ar fi:
- cartile de munca sau dupa caz, contractele indiv. de munca ale personalului si/sau contractele de prestari serv. incheiate intre ofertant si persoanele respective (care sa asigure trasabilitatea includerii in oferta a respectivilor specialisti) si alte doc. de natura referintelor profesionale astfel incat din doc. prezentate sa rezulte indeplinirea cerintelor privind profilul/experienta specialistilor propusi, astfel cum rezulta acestea din CV;
- diplome privind specializarea personalului (studiile, pregatirea profesionala, calificarea si atestarea profesionala);
- autorizatii/certificate de atestare profes. si legitimatiile aflate in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor sau, in lipsa acestora, copii certificate ale transcriptelor, declaratiilor pe propria raspundere din partea expertului incheiata in forma autententica privind experienta / certificarile echivalente detinute, insotite de dovada respectivelor certificari, a deciziilor de numire pentru pozitia respectiva si copia doc. de specializare in baza careia s-a realizat numirea.
- declaratiile de disponibilitate ale expertilor vor fi incheiate in forma autentica.
Continuare cerinta nr. 3
Cerinta nr. 3.1 - Profilul expertului Manager de proiect:
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Studii superioare de lunga durata de profil tehnic (constructii hidrotehnice/ reteleedilitare/ imbunatatiri funciare/ constructii civile industriale si agricole/ instalatii in constructii) finalizate prin diploma de licenta sau echivalent.
1.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de executie de lucrari in domeniul apa uzata in cadrul caruia a ocupat pozitia de manager de proiect/adjunct manager de proiect/sef santier.
Modalitatea de indeplinire
A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.
Cerinta nr. 3.2 - Profilul expertului - Inginer proiectant sef colectiv proiectare:
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Studii superioare de lunga durata de profil tehnic (constructii hidrotehnice/ reteleedilitare/ imbunatatiri funciare/ constructii civile industriale si agricole/ instalatii in constructii) finalizate prin diploma de licenta sau echivalent.
1.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de proiectare de lucrari in domeniul apa uzata in cadrul caruia sa fi ocupat pozitia de inginer proiectant si sa fi avut ca atributii/responsabilitati realizarea unui proiect tehnic pentru o statie de epurare cu treapta mecano-biologica cu o complexitate comparabila/similara cu cea a celei ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.
Cerinta nr. 3.3 - Profilul expertului Sef santier:
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Studii superioare de lunga durata de profil tehnic (constructii hidrotehnice/ reteleedilitare/ imbunatatiri funciare/ constructii civile industriale si agricole/ instalatii in constructii) finalizate prin diploma de licenta sau echivalent.
1.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de lucrari de executie statii de epurare in cadrul caruia sa fi ocupat pozitia de de sef santier.
Modalitatea de indeplinire
A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.
Cerinta nr. 3.4 - Profilul expertului responsabil tehnic cu executia:
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Nu este cazul;
1.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
- Detinerea atestatului de specialitate (RTE) pentru domeniul costructii civile si industriale sau constructii edilitare si de gospodarie comunala.
Modalitatea de indeplinire
A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.
Cerinta nr. 3.5 - Profilul expertului responsabil asigurarea calitatii:
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Studii superioare de lunga durata de profil tehnic (constructii hidrotehnice/ reteleedilitare/ imbunatatiri funciare/ constructii civile industriale si agricole/ instalatii in constructii) finalizate prin diploma de licenta sau echivalent.
1.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de de lucrari in domeniul apa uzata in care sa fi ocupat pozitia de responsabil cu asigurarea calitatii.
Modalitatea de indeplinire
A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.
Cerinta nr 3.6 - Profilul expertului inginer de proces (proiectare si executie):
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Studii superioare de lunga durata de profil tehnic (constructii hidrotehnice/ reteleedilitare/ imbunatatiri funciare/ constructii civile industriale si agricole/ instalatii in constructii) finalizate prin diploma de licenta sau echivalent.
1.2. Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
a) Pentru inginerul de proces cu responsabilitati de proiectare:
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de proiectare de lucrari in domeniul apa uzata in cadrul caruia sa fi ocupat pozitia de inginerproiectant in caresa fi avut ca atributii/responsabilitati realizarea activitatilor aferente tehnologiei de proces pentru o statie de epurare cu treapta mecano-biologica cu o complexitate comparabila/similara cu cea a celei ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.
Continuare Cerinta nr 3.6 - Profilul expertului inginer de proces (proiectare si executie):
b)Pentru inginerul de proces cu responsabilitati de executie:
Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de executie de lucrari in domeniul apa uzata in cadrul caruia sa fi ocupat pozitia de inginerde procesin caresa fi avut ca atributii/responsabilitati realizarea activitatilor aferente punerii in opera a tehnologiei de proces pentru o statie de epurare cu treapta mecano-biologica cu o complexitate comparabila/similara cu cea a celei ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.
Cerinta nr 3.7 - Profilul expertului Inginer de structuri (proiectare si executie):
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Studii superioare de lunga durata de profil tehnic (constructii civile, industriale si agricole/instalatii pentru constructii) finalizate prin diploma de licenta sau echivalent.
1.2.Cerinte privind competentele/ calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
a)Pentru inginerul de structuri cu responsabilitati de proiectare:
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de proiectare de lucrari in domeniul apa uzata in cadrul caruia sa fi ocupat pozitia de inginerproiectant in caresa fi avut ca atributii/responsabilitati realizarea activitatilor aferente proiectarii structurilor pentru o statie de epurare cu treapta mecano-biologica cu o complexitate comparabila/similara cu cea a celei ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.
Continuare Cerinta nr 3.7 - Profilul expertului Inginer de structuri (proiectare si executie):
b) Pentru inginerul de structuri cu responsabilitati de executie:
Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de executie de lucrari in domeniul apa uzata in cadrul caruia sa fi ocupat pozitia de inginerde structuriin caresa fi avut ca atributii/responsabilitati realizarea activitatilor aferente punerii in obiectelor de structuri pentru o statie de epurare cu treapta mecano-biologica cu o complexitate comparabila/similara cu cea a celei ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.
Cerinta nr 3.8 - Profilul expertului Inginer instalatii electrice (proiectare si executie):
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Studii superioare de lunga durata de profil tehnic (energetica/ instalatii electrice/electromecanica) finalizate prin diploma de licenta sau echivalent.
1.2.Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
a)Pentru inginerul de instalatii electrice cu responsabilitati de proiectare:
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de proiectare de lucrari in domeniul apa uzata in cadrul caruia sa fi ocupat pozitia de inginerproiectant in caresa fi avut ca atributii/responsabilitati realizarea activitatilor aferente proiectarii instalatiilor electrice pentru o statie de epurare cu treapta mecano-biologica cu o complexitate comparabila/similara cu cea a celei ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.
Continuare Cerinta nr 3.8 - Profilul expertului Inginer instalatii electrice (proiectare si executie):
b) Pentru inginerul de instalatii electrice cu responsabilitati de executie:
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de executie de lucrari in domeniul apa uzata in cadrul caruia sa fi ocupat pozitia de inginer instalatii electrice in caresa fi avut ca atributii/responsabilitati realizarea activitatilor aferente punerii in obiectelor de instalatii electrice pentru o statie de epurare cu treapta mecano-biologica cu o complexitate comparabila/similara cu cea a celei ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.
Cerinta nr 3.9 - Profilul expertului Inginer automatizari SCADA (proiectare si executie):
1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
- Studii superioare de lunga durata de profil tehnic (actionari/automatizari/informatica) finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
1.2. Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
a)Pentru inginerul de automatizari SCADA cu responsabilitati de proiectare:
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de proiectare de lucrari in domeniul apa uzata in cadrul caruia sa fi ocupat pozitia de inginerproiectant in caresa fi avut ca atributii/responsabilitati realizarea activitatilor aferente proiectarii instalatiilor de automatizari SCADA pentru o statie de epurare cu treapta mecano-biologica cu o complexitate comparabila/similara cu cea a celei ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.
b)Pentru inginerul de automatizari SCADA cu responsabilitati de executie:
- Participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract de executie de lucrari in domeniul apa uzata in cadrul caruia sa fi ocupat pozitia de inginer automatizari SCADA in caresa fi avut ca atributii/responsabilitati realizarea activitatilor aferente punerii in obiectelor de instalatii de automatizari SCADA pentru o statie de epurare cu treapta mecano-biologica cu o complexitate comparabila/similara cu cea a celei ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.
Cerinta nr 3.10 - Profilul expertului Specialist sanatate si securitate in munca: 1.1. Cerinte privind studiile si pregatirea profesionala generala:
Nu este cazul.
1.2. Cerinte privind competentele/calificarile specifice necesare implementarii proiectului:
Atestat eliberat de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, conform H.G. nr. 300/2006 si Legea nr. 319/2006.Cerinta nr. 4
Prezentarea listei cuprinzand toate contractele pe care le are in desfasurare, daca exista/daca este cazul.Cerinta nr. 5
Se va prezenta Formularul nr. 9 - Lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia). Se solicita datele de identificare ale subcontractantilor.
Modalitatea de indeplinire
A se vedea modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 3.Mod de indeplinire cerinta nr. 4:
Ofertantul trebuie sa prezinte lista cuprinzand toate contractele pe care le are in desfasurare. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul sa ceara referinte privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, precum si verificarea disponibilului de resurse declarat in cadrul documentelor de calificare.Mod de indeplinire cerinta nr. 5:
Se va prezenta Formularul nr. 9 si datele de identificare ale eventualilor subcontractanti.
Nota:
a. In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?Nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.
c. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Cerinta nr. 1
Implementarea standardului de management al sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau echivalent pentru lucrarile de executie care fac obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit (ceritifcat ISO 9011 sau echivalent).
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1
Se va prezenta Certificatul privind managementul sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente, aflat/aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertei (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).
Cerinta nr. 2
Implementarea standardului privind sistemul de management al mediului din seria ISO 14001 pentru lucararile de executie care fac obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit (ceritifcat ISO 14001 sau echivalent).
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2
Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management al mediului din seria ISO 14001 sau certificate echivalente, aflat/aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertei (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
60%
60
Descriere: Punctajul (P(n) = max. 60 pct.) se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul max.; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n)=(Pretmin /Pret(n))x60 pct. Legenda: Pretmin - Cel mai mic pret ofertat in cadrul procedurii de atribuire; Pret(n) - Pretul ofertat de operatorul economic pentru care se calculeaza punctajul.
2.
Durata de executie a lucrarilor
10%
10
Descriere: Punctajul se acorda astfel: a) Pt. cea mai mica durata de executie a lucrarii, dar nu mai putin de 8 luni, se acorda punctajul maxim; b) Pt. celelalte durate de executie a lucrarii, dar nu mai mult de 24 de luni, punctajul se acorda proportional, astfel: P(n) = De(min)/De(n)x 10Legenda: Demin - Cea mai mica durata de executie a lucrarii ofertata in cadrul procedurii; De(n) - Durata de executie a lucrarii ofertata de operatorul economic pentru care se calculeaza punctajul.
3.
Costurile de operare (OPEX)
30%
30
Descriere: Punctajul se acorda astfel: a) Pt. cel mai mic cost de operare rezultat din completarea Formularului Tehnic 4 - Garantia privind costurile de operare se acorda punctajul maxim; b) Pt. celelalte costuri de operare, punctajul se acorda proportional, astfel P(n) = Cop(min)/Cop(n)x 30. Legenda: Cop(min)/ - Cel mai mic cost de operare rezultat din completarea Formularului Tehnic 4 - Garantia privind costurile de operare; Cop(n) - Costurile de operare ofertate de operatorul economic pentru care se calculeaza punctajul.
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
Pondere componenta tehnica: 40 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
Nr.: HD - CL - 04
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.09.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.09.2013 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.09.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene - Fondul de Coeziune - Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa 1 - ?Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?, bugetul de stat, bugetul local si contributie proprie.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
In situatia in care prin aplicarea algoritmului de calcul aferent criteriului de atribuire ?oferta cea mai avantajoasa din punctde vedere economic? vor rezulta doua sau mai multe oferte avand un punctaj identic (clasate pe locul 1), clasamentul se va reface in ordinea descrescatoare a valorii obtinute de ofertele in discutie pentru factorul de evaluare urmator, oferta castigatoare fiind cea care se claseaza pe locul 1 (care are cea mai buna valoare pentru factorul de evaluare luat in considerare), acest sistem urmand sa fie aplicat ori de cate ori este necesar, pana la identificarea unei singure oferte care se claseaza pe locul I. In situatia in care prin aplicarea sistemului de mai sus ofertele nu vor putea fi departajate pe baza punctajelor obtinute, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea prezentarii de catre operatorii economici a documentului/documentelor care contin noi valori ale pretului ofertat (reofertare).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APA PROD S.A. DEVA
Adresa postala: Calea Zarandului, Nr. 43, Localitatea: DEVA, Cod postal: CIF: 330092, Romania, Tel. +40 254222345, Email: [email protected], Fax: +40 254206007, Adresa internet (URL): www.apaprod.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.08.2013 09:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer