Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "HD-CL 4: Constructie statie noua de epurare a apelor uzate in Calan"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.708.799 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ADISS S.A.
Anunt de atribuire numarul 145913/06.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144142
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA PROD SA DEVA
Adresa postala: STR.CALEA ZARANDULUI NR.43, Localitatea: Deva, Cod postal: 330092, Romania, Punct(e) de contact: UIP POS Mediu, Tel. +40 254222345, In atentia: ing Doana Delia, Email: [email protected], Fax: +40 254206007, Adresa internet (URL): www.apaprod.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"HD-CL 4: Constructie statie noua de epurare a apelor uzate in Calan"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatea Calan
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectarea si executia de lucrari, conform conditiilor FIDIC Galben, a unei statiei de epurare noi pentru aglomerarea Calan. Se va proiecta si executa o noua statie de epurare pentru aglomerarea Calan, pe amplasamentul statiei de epurare existente in Calan orasul vechi. Tehnologia statiei va cuprinde epurare mecano-biologica, cu namol activat cu aerare prelungita precum si o linie de prelucrare a namolului rezultat din proces.Lucrarile includ: a) Toate lucrarile de proiectare pentru realizarea unei noi statii de epurare ape uzate menajere pentru o populatie echivalenta de 7400 P.E., etapa in care se vor elabora toate documentatiile necesare pentru autorizarea executarii lucrarilor in conformitate cu legislatia nationala in domeniu si va include cel putin: elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, inclusiv obtinerea tuturor avizelor, acordurilor, autorizatiilor ce se impun in etapa de autorizare, elaborarea Documentatiilor Tehnice in vederea autorizarii executarii lucrarilor de desfiintare si/sau de construire, elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de executie pentru statia de epurare.b) Lucrarile de proiectare vor include toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, breviare de calcul, caiete de sarcini pentru metodologia de executie a lucrarilor, etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatii necesara/solicitate in conformitate cu legislatia in vigoare pentru obtinerea autorizatiei de construire.c) Toate lucrarile de construire ce se impun pentru realizarea unei noi statii de epurare pentru o populatie echivalenta de 7400 P.E., pe amplasamentul pus la dispozitie pentru aceasta.d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice.e) Testare si punere in functiune.f) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar.g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor.h) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului. In conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, informam operatoriiIn conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, informam operatorii economici interesati ca in valoarea estimata, indicata la Sectiunea II.2.1) - Cantitatea sau domeniul global din prezenta, a fost inclusa si suma de 735.190 lei fara TVA reprezentand cota de cheltuieli diverse si neprevazute, adica 8, 19 % din valoarea estimata a lucrarilor contractului.Preciam ca aceasta suma va putea fi utilizata in ipoteza in care apar pe parcursul executiei contractului cheltuieli cu servicii/lucrari care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica si cu respectarea cadrului legal aplicabil la acel moment.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232421-9 - Statie de tratare a apelor reziduale (Rev.2)
71321000-4-Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 708, 798.51RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
HD_CL4
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2040 Denumirea: Contract de lucrari HD-CL4 "Constructie statie noua de epurarea apelor uzate in Calan"
V.1) Data atribuirii contractului 05.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ADISS S.A.
Adresa postala: Str. 66, Nr. 16, Jud. Maramures, Localitatea: Tautii Magheraus, Cod postal: 437345, Romania, Tel. +40 262217008, Fax: +40 262221713, Adresa internet (URL): www.adiss.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9711867.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8708798.51 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene - Fondul de Coeziune - Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa 1 - ?Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?, bugetul de stat, bugetul local si contributie proprie.
VI.2) Alte informatii
Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.Clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a pretului ofertat, oferta castigatoare fiind cea clasata pe locul 1. Modalitatea de departajare a ofertelor situate pe primul loc cu punctaje egale se va stabili in conformitate cu Anexa 1 la Ordinul comun nr. 2266/335/2012.Totodata, daca si preturile sunt egale, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta financiara in plic inchis.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APA PROD S.A. DEVA
Adresa postala: Calea Zarandului, Nr. 43, Localitatea: Deva, Cod postal: 330092, Romania, Tel. +40 254222345, Email: [email protected], Fax: +40 254206007, Adresa internet (URL): www.apaprod.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2014 14:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer