Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - HD-CL1: CONSTRUIREA SI REABILITAREA ADUCTIUNILOR DE APA BRUTA, REZERVOARELOR SI STATIILOR DE POMPARE APA DIN HUNEDOARA, HATEG SI CALAN


Anunt de participare (utilitati) numarul 146634/18.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA PROD SA DEVA
Adresa postala: STR.CALEA ZARANDULUI NR.43, Localitatea: DEVA, Cod postal: 330092, Romania, Punct(e) de contact: UIP POS Mediu, Tel. +40 254222345, In atentia: ing. Doana Delia, Email: [email protected], Fax: +40 254206007, Adresa internet (URL): www.apaprod.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator regional servicii de apa si canalizare
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
HD-CL1: CONSTRUIREA SI REABILITAREA ADUCTIUNILOR DE APA BRUTA, REZERVOARELOR SI STATIILOR DE POMPARE APA DIN HUNEDOARA, HATEG SI CALAN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatile Hunedoara, Hateg si Calan
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiect. si exec. de lucr., cf cond. FIDIC Galben, pt. urm. obiective:
- Reabilit. unui tron. al ret. de aduct. apa bruta, Dn 1000 mm, Hobita-Huned.
- Construc. unui nou complex de inmagaz. apa potab. in Calan.
- Reabilit. complex. de inmagaz. apa potab. si constr. de noi statii de pomp. apa potab. in Huned.
- Reabilit. complex. de inmagaz. apa potab. si constr. de noi statii de pomp. apa potab. in Hateg.
- Implement. SCADA pt fiecare dintre sist. de alimen. cu apa Hateg si Calan, la complexele de inmagaz. si la statiile de pomp., iar in Huned. completarea si corelarea SCADA existent.- Crearea Dispec. locale SCADA in fiecare aglomerare: Huned., Hateg si Calan, cu preluarea SCADA implementat in fiecare dintre sist. de alimen. cu apa (SCADA la complexe de inmagaz. - rezervoare, la statii de pomp., la statii de clorare, SCADA in retelele de distrib., inclusiv SCADA Statia de tratare apa potab. Sanpetru Huned., pt Dispeceratul SCADA Huned.) si resp. sist. de canaliz. (SCADA la statii de pomp. ape uzate/ape pluviale, SCADA la statia de epurare ape uzate Hateg, Calan si Huned.).Lucrarile includ:
a) Toate lucr. de proiect. pt realiz. obiectivelor cuprinse in ctr., asa cum acestea au fost prezentate la primul paragraf, etapa in care se vor elab. toate docum. necesare pentru autoriz. exec. lucr. in cf. cu legis. nat. in dom. si va include cel putin: elab. docum. pt obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, inclusiv obtinerea tuturor aviz., acord., autoriz. ce se impun in etapa de autoriz., elab. Docum. Teh. in ved. autorizarii exec. lucr. de desfiintare si/sau de construire, elab. Proiectului Teh. si a Detaliilor de exec. pt fiecare dintre obiectivele ctr.Lucr. de proiect. vor include toate doc. neces. (dupa cum ar fi memorii, desene, breviare de calcul, CS pt metodol. de exec. a lucr., etc.) pt elab. Proiectului Teh. in cf. cu legis. nat. si orice docum. necesara/solicitate in cf cu legis. in vig. pt obtin. autoriz. de construire.
c) Toate lucr. de construire ce se impun pt realiz. tuturor obiectivelor cuprinse in ctr, asa cum acestea au fost preciz. in primul paragraf, pe amplasamentele puse la disp. pt aceastea.
d) Furniz. si montarea utilaj. si echip. tehn.
e)Testare si punere in functiune.
f) Monitoriz. functionarii fiecarui obiectiv in parte si acordarea de asist./consult. pers. resp. pe par. Per. de Notif. a Defectelor, atunci cand este nec.
g) Remed. event. defecte aparute in Per. de Notif. a Defectelor.
h) Instruirea pers. Benef. si/sau Operat.In cf. cu disp. lg. aplicabile, informam op. ec. interesati ca la val. estim., indicata la Sectiunea II.2.1) ? Cant. sau dom. global din prezenta, se adauga si suma de 1.756.619 lei fara TVA repr. cota de chelt. div. si neprev., adica 7, 60 % din val. estim. a lucr. ctr.Preciz. ca ac. suma va putea fi utiliz. in ipot. in care apar pe parcursul exec. ctr. chelt. cu serv./lucr. care nu repr. modif. subst. ale ctr. de achiz. pb. si cu respect. cadrului lg. aplic. la acel mom.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232421-9 - Statie de tratare a apelor reziduale (Rev.2)
71321000-4-Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Da
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
? Reabilitarea unui tronson al retelei de aductiune apa bruta, Dn 1000 mm, Pn 10, Hobita-Hunedoara pe o lungime deL=1, 141 km.
? Construirea unui nou complex de inmagazinare apa potabila in Calan, V = 2 x 750 m3, inclusivimplementare SCADA pentru functionarea automata a sistemului de alimentare cu apa a orasului Calan;? Reabilitarea complexelor de inmagazinare apa potabila si construirea de statii noi de pompare apa potabila in Hunedoara, inclusiv implementarea SCADA in sistemul de alimentare cu apa si corelarea cu SCADA existent, dupa cum urmeaza: - Reabilitarea complexului de inmagazinare 2 x 500 m3 amplasate la Statia de tratare Sanpetru - Hunedoara;
- Reabilitarea complexului de inmagazinare 2 x 2.500 m3 amplasate in zona Chizid 1 Hunedoara;
- Reabilitarea complexului de inmagazinare 2 x 1.500 m3 amplasate in zona Chizid 2 Hunedoara;
- Reabilitarea complexului de inmagazinare 2 x 5.000 m3 amplasate in zona Ciuperca Hunedoara;
- Trei statii noi de pompare apa potabila (de tip hidrofor); fiecare statie de pompare va fi echipata cu grup de 2 pompe (1 activa si 1 rezerva) cu turatie variabila, avand debitul de pompare si inaltimea de pompare cuprinse intre: Q = 3, 6 m3/h ÷ 22 m3/h, H = 30 ÷ 70 m, si va cuprinde constructia SP, instalatiile hidraulice, instalatiile electrice, de masura si control si instalatiile necesare pentru conectare la sistemul SCADA.? Reabilitarea complexelor de inmagazinare apa potabila si construirea de statii noi de pompare apa potabila in Hateg, inclusiv implementarea SCADA in sistemul de alimentare cu apa, dupa cum urmeaza: - Reabilitarea complexului de inmagazinare V = 2 x 500 m3 , amplasat pe strada Cimitirului in Hateg;
- Reabilitarea complexului de inmagazinare V = 1 x 1.000 m3, amplasat pe strada Hunedoarei in Hateg;
- Doua statii noi de pompare apa potabila (de tip hidrofor); fiecare statie de pompare va fi echipata cu grup de 2 pompe (1 activa si 1 rezerva) cu turatie variabila, avand debitul de pompare si inaltimea de pompare: Q = 18 m3/h, H = 35 m si va cuprinde constructia SP, instalatiile hidraulice, instalatii electrice, de masura si control si instalatiile necesare pentru conectare la sistemul SCADA.? Crearea Dispeceratelor locale SCADA in fiecare aglomerare: Hunedoara, Hateg si Calan, cu preluarea SCADA implementat in fiecare dintre sistemele de alimentare cu apa (SCADA la complexe de inmagazinare - rezervoare, la statii de pompare, la statii de clorare) si respectiv sistemele de canalizare (SCADA la statii de pompare ape uzate/ape pluviale, SCADA la statia de epurare ape uzate)
Valoarea estimata fara TVA: 23, 107, 071RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
16 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 427.009 lei. Cuantumul ce se va retine din garantia de participare in conditiile art. 278^1 din O.U.G. nr. 34/2006 in cazul respingerii unei contestatii: 8.402, 25 lei. Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau ordin de plata in contul RO10BRDE220SV23351902200 deschis la BRD GSG Sucursala Deva, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. In cazul garantiilor constituite intr-o alta moneda decat RON, se va lua in considerare cursul de schimb valutar stabilit de Banca Central Europeana pentru cea de-a treia zi lucratoare inainte de data de depunere a ofertelor. In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 1 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular. Garantia de participare se va completa si se va depune in original (la adresa mentionata la punctul I.1) pana cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in coditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului. Modelul garantiei de buna executie este prezentat in Formularul nr. 2. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene - Fondul de Coeziune - POS Mediu, Axa 1 - ?Extindere si reabilitarea intrastructurii de apa si apa uzata?, bugetul de stat, bugetul local si contributie proprie.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Dupa caz, se va completa Formularul nr. 3 si anexa la acest formular, respectiv Formularul nr. 3A.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Toate documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar, pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator sau, ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu privire la documentele prezentate.Se vor prezenta: - Declaratia privind situatia personala a operatorului economic.Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale. De asemenea, ofertantul nu trebuie sa se incadreze la una din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire: Se vor prezenta: - Declaratia privind situatia personala a operatorului economic (completare Formular nr. 4);
- Cazier judiciar si fiscal al operatorului economic si al administratorului/ administratorilor operatorului economic.- Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor;
- Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara depunerii ofertelor, cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos.Nota: - In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia privind situatia personala a operatorului economic va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul.- Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse, cu exceptia celor care beneficiaza de inlesniri la plata/ esalonari/ compensari, aprobate de catre organele competente in domeniu. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2013 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.- Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010.Conditie de calificare: Ofertantul trebuie sa confirme ca oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia, ca nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri, ca oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite si ca detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 5).Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.- Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa se afle in conflict de interese cu oricare din urmatoarele persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Victor Arion, Sturza Alexandru, Badea Puiu, KiszelyFabius, Peczka Cristina, Petrutiu Simona, Doana Delia, Vintila Adrian, Rosca Gabriel, Constantinescu Lucian, Comsa Cosmin, Kiss Ioan, Golea Emil, Ciurea Gicu, Bugnariu Manuela, Budae Nicolae, Diaconescu Elena Carmen, Farca Dan, Furca Madalina, Girbovan Gabriel, Groza Ancuta, Jurca Diana, Napau Radu, Popa Razvan, Patru Alexandra Claudia, Safta Carmen, Ioan Gabriela, Vinga Lavinia, PeczkaClaudiu, Abrudean Dana, Osadici Mirela, Sabau Simona, Spatar Ana, Giura Nona, Serban Gabriel, Moisa Monica, Pavich Angela, Radu Ionela, Igna Ana, Gottlich Rudolf, Muresan Sandu, Soos Tiberiu, Ciolpan Alexandru, Hanga Cornel, Canda Ioan, Popa Adrian, ungur Sigismund, Zepa Aurel, Latug Ioan Gelu, Zorfi Vasile, Dragota Maria, Malea Mihaela, Andrei Valerica.
Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 6).Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Declaratia va fi depusa si de tertul sustinator si/sau subcontractantii nominalizati, daca este cazul. Toate documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar, pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita prezentarea acestor documente in original ofertantului ce urmeaza a fi declarat castigator sau, ori de cate ori sunt sesizate elemente de neclaritate cu privire la documentele prezentate.Se vor prezenta: - Documentele care dovedesc forma de inregistrare a operatorului economic.Conditie de calificare: Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de O.N.R.C. iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului.Modalitatea de indeplinire: Pentru persoanele fizice/juridice romane se va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate iar pentru persoanele juridice straine se va prezenta un document echivalent.Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru acele activitati asumate prin acordul de asociere.- Certificatul de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.Conditie de calificare: persoanele juridice straine trebuie sa detina un certificat de rezidenta fiscal sau o declaratie valabila in acest sens.Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta unul din documentele solicitate.Nota: Cerinta aplicabila numai persoanelor juridice straine.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat suma de 42.700.904 lei.Se vor prezenta: - Formularul nr. 7 - Declaratie privind cifra de afaceri globala.- Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.
Modalitatea de indeplinire
Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Central Europeana pentru ultimii trei ani finalizati din punct de vedere contabil. Valorile de referinta sunt urmatoarele pentru anul 2012:1 EUR= 4, 4560, 1 USD = 3, 4682, pentru anul 2011:1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei. Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Cerinta nr. 2: Dovada prin care se confirma ca ofertantul va avea acces la momentul semnarii contractului la disponibile resurse reale negrevate de datorii (cum ar fi o linie de credit sau alte mijloace financiare confirmate de banci) de cel putin 4.003.209 lei suficiente pentru a realiza cash-flow-ul necesar desfasurarii activitatilor, care va fi destinata exclusiv indeplinirii viitorului contract pentru o perioada de maxim 3 luni de la data semnarii acestuia cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.
Modalitatea de indeplinire
Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detin acces la finantare in suma de cel putin 4.003.209 lei pentru o perioada de 3 luni.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Operatorul economic sau membrii grupului de operatori economici trebuie sa dovedeasca ca in ultimii 5 ani impliniti la data limita pentru depunerea ofertei, a/au executat (finalizat) 2 statii de tratare a apei cu o capacitate de minim 30 l/s fiecare in cadrul unor contracte de proiectare si executie. Pentru indeplinirea din punct de vedere cantitativ a cerintei minime solicitate privind experienta similara se accepta fie prezentarea unui singur contract care sa acopere prin obiectul sau atat proiectarea cat si executia fie prezentarea unui numar de maxim 3 contracte distincte care sa acopere cel putin cate unul din tipurile de servicii/lucrari mentionate (proiectare si/sau executie).Se vor prezenta: - Lista privind principalele servicii prestare in ultimii 3 ani si respectiv principalele lucrari similare executate in ultimii 5 ani - Formularul nr. 8;
- Copii dupa parti relevante ale contractului/ contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, obiectul, capacitatea, perioada (inclusiv data incheierii contractului) si in cazul lucrarilor, se va mentiona inclusiv locul executiei acestora, procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit, referinte din partea beneficiarului/ clientului respectiv.
Modalitatea de indeplinire
Mod de indeplinire cerinta nr. 1: Se vor prezenta documentele solicitate in coloana alaturata. Operatorii economici care nu si-au indeplinit conditiile contractuale privind calitatea si/sau au prezentat documente false in cadrul procedurii de atribuire sau la alte proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica vor fi respinsi din cadrul procedurii de atribuire a contractului. In cazul contractelor ce prevad atat lucrari noi cat si de reabilitare ofertantul va trebui sa furnizeze dovada proiectarii si executiei unui obiectiv similar nou. Pentru contracte ce includ mai multe obiective similare din punct de vedere tehnologic dar de capacitati diferite ofertantului i se va cere sa faca dovada indeplinirii cerintelor pentru obiectivul cu capacitatea cea mai mare sau obiectivul cel mai complex. Operatorii economici nerezidenti vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Cerinta nr. 2: Informatii privind subcontractantii.Se va prezenta Lista cuprinzand subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant in parte al acestuia). Se solicita datele de identificare ale subcontractantilor. In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?Nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus.
Modalitatea de indeplinire
Mod de indeplinire cerinta nr. 2: Se vor prezenta documentele solicitate si datele de identificare ale eventualilor subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Cerinta nr. 1 Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertei pentru activitati de executie lucrari de constructii.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 1: Se vor prezenta informatii privind sistemul de management al calitatii pentru activitati de executie lucrari de constructii prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 9001 sau echivalent).
Cerinta nr. 2: Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management de mediu din seria ISO 14001 sau certificate echivalente/documente emise in conditiile art. 193 din O.U.G. nr. 34/2006, aflat/aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertei pentru activitati de executie lucrari de constructii.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire a cerintei nr. 2: Se vor prezenta informatii privind sistemul de management de mediu pentru activitati de executie lucrari de constructii prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management de mediu (cum ar fi ISO 14001 sau echivalent).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Costul operational total calculat ca si cost operational anual maxim garantat inmultit cu 25
50%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
HD_CL1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.11.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.11.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.11.2013 12:00
Locul: La sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene - Fondul de Coeziune - Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa 1 - ?Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?, bugetul de stat, bugetul local si contributie proprie.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Clasamentul se va stabili in ordinea descrescatoare a pretului ofertat, oferta castigatoare fiind cea clasata pe locul 1. Modalitatea de departajare a ofertelor situate pe primul loc cu punctaje egale se va stabili in conformitate cu Anexa 1 la Ordinul comun nr. 2266/335/2012. Totodata, daca si preturile sunt egale, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta financiara in plic inchis.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APA PROD S.A. DEVA
Adresa postala: Calea Zarandului, Nr. 43, Localitatea: Deva, Cod postal: 330092, Romania, Tel. +40 254222345, Email: [email protected], Fax: +40 254206007, Adresa internet (URL): www.apaprod.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2013 08:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer