Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Hrana pentru gradina zoologica - D.S. Neamt


Anunt de participare numarul 148820/10.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Neamt, Tel. +40 213171005, In atentia: Angela Tamaslacaru, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Neamt
Adresa postala: Str. V.A. Urechia nr. 24, jud. Neamt, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610100, Romania, Tel. +4 0233211696, Email: [email protected], Fax: +4 0233212736
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
S.E.A.P. (www.e-licitatie.ro)
Adresa postala: online, Localitatea: online, Cod postal: online, Romania
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Neamt
Adresa postala: Str. V.A. Urechia nr. 24, jud. Neamt, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610100, Romania, Tel. +4 0233211696, Email: [email protected], Fax: +4 0233212736
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Hrana pentru gradina zoologica - D.S. Neamt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Gradina Zoologica Dragos-Voda din cadrul Ocolului Silvic Targu Neamt, subunitate a Directiei Silvice Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 1 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 40, 000 si 65, 200RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Cantitatile minime si maxime ce vor face obiectul unui contract subsecvent sunt mentionate in caietul de sarcini. Valorile estimate minime si maxime ce ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt min. 180 lei si maxim 40000 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de hrana pentru Gradina Zoologica, conform descrierilor din caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15712000-2 - Furaje uscate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitia de hrana pentru Gradina Zoologica, in cantitatile si asortimentele prevazute in Caietul de sarcini (cantitati estimate: morcovi - minim 39800 Kg, maxim 65000kg); mere - min 1000kg, max 2000kg; carne - min 800kg, max 1000kg;Floarea soarelui- min 1000kg, max 2000kg;Furaje uscate (fan)-min 30000, max 50000kg; ovas- min. 3000kg, max 4000kg; orz- 3000kg., max 4000kg.
Valoarea estimata fara TVA: intre 40, 000 si 65, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este stabilita conform prevederilor art. 43^1, alin.2, lit.a din OUG 34/2006 si este de 1.304 lei, echivalent in valuta la cursul BNR din data stabilita cu 5 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 60 zile de la data limita de deschidere a ofertelor. In cazuri exceptionale, comisia de evaluare va solicita prelungirea termenului pentru garantia de participare. Forma de constituire a garantieie de participare: a. virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se depune in original la sediul Directiei Silvice Neamt, pana la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie constituita in cuantumul si pentru perioada prevazuta in invitatia de participare. Se va completa formularul din sectiunea "Modele de formulare". b. Ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. c. Plata in numerar la casieria autoritatii contractante, pana la data limita de deschidere a ofertelor. Cont: RO 47 BRDE 280 SV 02378682800-BRD Piatra Neamt, R 1590120.In situatia in care IMM-urile beneficiaza de prevederile Legii 346/2004, ofertantii au obligatia de a depune pe plic dovada ca sunt IMM.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de productie ale Directiei Silvice Neamt.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)?Declaratie privind eligibilitatea? - se va prezenta atat de ofertanti, cat si de ofertanti asociati, terti sustinatori daca este cazul.
b)?Declaratie privind calitatea de participant la procedura? ofera informatii despre depunerea ofertei in nume propriu sau ca asociat in cadrul unei asociatii.
c)?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? ? formularul se prezinta pentru respectarea Ord. ANRMAP 314 / 2010.
d)?Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1din OUG nr. 34 / 2006? - se va prezenta atat de ofertanti, cat si de ofertanti asociati, subcontractanti, terti sustinatori. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: ing. Doru Gherghel ? director; ing. Mircia Gorghiu ? director tehnic; ec. Radu Matrescu ? director economic; ing. Viorel Timisescu ? sef Ocol Silvic Targu Neamt; ing. Niculina Mosneagu-responsabil achizitii Ocolul Silvic Targu Neamt; ec. Mihaela Toma- contabil sef Ocolul Silvic Targu Neamt, ec. Doina Pana ? birou financiar ? contabil, Ec. Magdalena Mihalache ? birou financiar ? contabil, jr. Camelia Romaniuc - compartiment juridic; jr. Iulian Chindea ? compartiment juridic, dr. ing. Dana Isciuc - compartiment achizitii publice, ing. Angela Tamaslacaru? compartiment achizitii publice - formularul se prezinta pentru evitarea conflictului de interese si respingerea ofertelor care se afla in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34 / 2006.
e)?Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181? se va prezenta atat de ofertanti, cat si de ofertanti asociati; daca este cazul, tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.181, lit. a), c), c^1 si d).
f)Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat eliberat de catre Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat - ofera informatii despre situatia personala a ofertantilor, ofertantilor asociati.Ofertantii vor prezenta certificate fiscale din care sa reiasa ca nu au datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
g)Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, eliberat de primaria locala - ofera informatii despre situatia personala a ofertantilor, ofertantilor asociati
Ofertantii vor prezenta certificate fiscale din care sa reiasa ca nu au datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. a)Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului ? ofera informatii in ceea ce priveste domeniul de activitate al ofertantului. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in condul CAEN din certifictul constatator emis de ONRC;
b)Persoane juridice/ fizice straine - vor respecta prevederile art.182 din OUG nr.34 / 2006 - ofera informatii despre situatia personala a ofertantilor
Pentru documentele care nu sunt in limba romana se vor atasa si traducerile autorizate in limba romana.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate Certificatul constatator emis de ONRC, in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Completare si prezenrtare formular ?Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani?, care va contine valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
b)Completare si prezentare formular ?Acord de asociere? ? solicitat numai in cazul asocierii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a)?Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani?.b)?Acord de asociere? ? solicitat numai in cazul asocierii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.01.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.01.2014 10:00
Locul: Directia Silvica Neamt din str. V.A. Urechia nr. 24, loc. Piatra Neamt, jud. Neamt
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor sau imputerniciti ai acestora.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt ele solicitate. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor de calificare si selectie, inclusiv valori (cf. art. 11, alin. (4) din H.G. 925/2006).Ofertantul care uzeaza de dreptul prevazut mai sus are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare, termen care nu va fi mai mic de 3 zile lucratoare (cf. art. 11, alin. (5) din H.G. 925/2006).In cazul ofertelor care sunt clasate pe primul loc si au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita acestora noi preturi, in plic inchis, la o data ce va fi anuntata ulterior. In acest caz, noile preturi nu le pot depasi pe cele vechi. Oferta castigatoare va fi cea care va prezenta cel mai scazut pret dintre aceste noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006, alin. (1), lit. b), respectiv 5 zile.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Neamt
Adresa postala: Str. V.A. Urechia nr. 24, jud. Neamt, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610100, Romania, Tel. +4 0233211696, Email: [email protected], Fax: +4 0233212736
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.01.2014 09:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer