Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - II.1.1) Denumire contract?Modernizare DN 25 TECUCI ? SENDRENI, KM 0+000-68+130?-


Anunt de participare numarul 106944/31.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala:  STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul licitatii, Tel. 021.315.01.26, In atentia:  Serviciul licitatii, Email:  [email protected], Fax:  021.315.01.26, Adresa internet (URL):  www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi - Serviciul Juridic
Adresa postala:  Str. Gheorghe Asachi nr.19, Localitatea:  iasi, Cod postal:  700481, Romania, Punct(e) de contact:  serviciul licitatii, Tel. 0232214430, In atentia:  serviciul licitatii, Email:  [email protected], Fax:  0232214432, Adresa internet (URL):  www.drdpiasi.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi - Serviciul Juridic
Adresa postala:  Str. Gheorghe Asachi nr.19, Localitatea:  iasi, Cod postal:  700481, Romania, Punct(e) de contact:  serviciul licitatii, Tel. 0232214430, In atentia:  serviciul licitatii, Email:  [email protected], Fax:  0232214432, Adresa internet (URL):  www.drdpiasi.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi - Serviciul Juridic
Adresa postala:  Str. Gheorghe Asachi nr.19, Localitatea:  iasi, Cod postal:  700481, Romania, Punct(e) de contact:  serviciul licitatii, Tel. 0232214430, In atentia:  serviciul licitatii, Email:  [email protected], Fax:  0232214432, Adresa internet (URL):  www.drdpiasi.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
II.1.1) Denumire contract?Modernizare DN 25 TECUCI ? SENDRENI, KM 0+000-68+130?-
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DN 25 TECUCI ? SENDRENI, KM 0+000-68+130?-
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare (intocmire proiect tehnic, detalii de executie, documentatii pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor, documentatie de exproprieri, documentatie pentru organizarea de santier, caiete de sarcini, plan de securitate si sanatate, verificarea tehnica a proiectarii, viza expert tehnic) si executia lucrarilor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
45221119-9-Lucrari de constructii de renovari de poduri (Rev.2)
71322300-4-Servicii de proiectare a podurilor (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de proiectare si executia lucrarilor in valoarea estimata ? 242.068.400 lei fara T.V.A.
Valoarea estimata fara TVA: 242, 068, 400RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare - 2.000.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat si alte surse legal constituite
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere sau subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind situatia personala a operatorului economic;Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat si bugetele locale;Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Certificatul de inregistrare emis de ORC;Certificat constatator emis de catre ORC de pe langa tribunalul teritorial, valabil la data deschiderii ofertei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la data de 31.12.2007, 31.12.2008;31.12.2009 semnat si vizat de DGFP;Balanta contabila la data de 31.07.2010;Fisa de informatii generale;Scrisoare de bonitate emisa de o unitate bancara, in original.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani(2007, 2008, 2009) sa fie de cel putin 400.000.000 lei. Dovada ca dispune de 10% din valoarea oferteipentru sustinerea derularii contractului
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, instalatiile;Declaratie care contine informatii privind numarul mediu anual al personalului angajat;Declaratie privind lista principalelor contracte de lucrari similare executate executate in ultimii 5 ani;Declaratie privind lista contractelor care sunt in derulare, daca este cazul;Certificat privind atestarea tehnica a societatii pentru executia de lucrari de constructii si/sau reparatii poduri pe drumurile nationale emis de catre un organism tehnic(APDP sau organism similar);Certificat de atestare ISO 14001:2005;Certificat de atestare ISO 9001:2008;Certificat de atestare OHSAS 18.001/2008
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Dotarea min cu utilaje nec pt exec lucr: - statie de producere a mixturilor asfaltice1 buc. 80 t/h- statie de betoane 1 buc. 50 m3/h- freza rutiera asfalt 1 buc- finisor asfalt 50 t/h 2 buc.- compactor autopropulsat cu rulouri 4 buc.- compactor pe pneuri pentru imbracaminti asfaltice 2 buc.- cilindru compactor terasier vibrator 3 buc.- autobetoniera 5 m3 2 buc.- autobasculantacapacitate min.16t 8 buc.- autogreder 1 buc.- buldozer 2 buc.- excavator 2 buc.- incarcator frontal 2 buc.2. resursele umane strict nec indeplinirii contractului: -un responsabil th cu exec (CFDP) care sa fie atestat in domeniul lucrarilor care urmeaza sa fie executate (RTE);
-un responsabil CQ atestat in domeniul lucr care urmeaza sa fie exec;
-un responsabil cu protectia mediului;
-un responsabil cu sanatatea si securitatea muncii;
-un coordonator proiect CFDP cu experienta in domeniul exec lucr de const dr de min. 10 ani;
-un coordonator proiect CFDP cu experienta in domeniul constr poduri de min.10 ani;
-un sef de punct de lucru CFDP cu experienta in domeniul executiei lucr constr dr de min. 5 ani;
-un sef de punct de lucru CFDP cu experienta in domeniul exec lucr constr poduri de min. 5 ani;
-un responsabil cu sig circulatiei si managementul traficului, cu experienta in domeniul exec lucr constr dr si poduri de min. 5 ani;
- proiectant cu min. 3 ani vechime in proiectare lucr dr si poduri;
- sef proiect cu min. 5 ani vechime in proiectare lucr de dr si poduri.3. Dovada realiz in ultimii 5 ani (socotiti prin raportare la data publicarii anuntului de participare), in calitate de contractant, asociat sau subcontractant, din cel mult doua contracte de lucrari de natura si complexitate similara lucrarilor ce fac obiectul procedurii (executie lucrari de modernizare drumuri si reparatii poduri) a unei valori cumulate de cel putin 150.000.000 lei fara TVA - val realiz in cal de contractant, asociat sau subcontractant
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Propunerea tehnica
30%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.10.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.10.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.10.2010 10:00
Locul: Sediul D.R.D.P. Iasi, str. Gh. Asachi nr.19
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare + maxim 2 reprezentanti din partea fiecarui ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Intreaga documentatie de atribuire in format electronic (inclusiv piesele scrise si desenate ale studiului de fezabilitate) se gaseste pe adresa de email D.R.D.P. IASI: [email protected]
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala:  str. Anastasie Panu nr. 25, Localitatea:  iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232-217808, Fax:  0232-217808
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr.6, sectorul 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  700481, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Regionala Drumuri si Poduri
Adresa postala:  str. Gheorghe Asachi nr. 19 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700481 , Romania , Tel.0231.214430 , Email: [email protected] , Fax: 0231.214432 , Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro, Localitatea:  iasi, Cod postal:  700481, Romania, Tel. 0232214430, Email:  [email protected], Fax:  0232214432, Adresa internet (URL):  www.drdpiasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.08.2010 12:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer