Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta: »ECHIPAMENTE SI REPERE PENTRU INSTALATIA DE EVACUARE ZGURA SI CENUSA«LN4 BLOC4


Anunt de participare (utilitati) numarul 140791/29.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI , STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Produse, Tel. +40 253372556-306, In atentia: inginer GROZA AURELIAN, Email: [email protected], Fax: +40 0253371590, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.-SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI
Adresa postala: STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA UNITATII, Tel. +40 0253372556-6305, Fax: +40 0253372590
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala cu capital majoritar de stat.
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta: »ECHIPAMENTE SI REPERE PENTRU INSTALATIA DE EVACUARE ZGURA SI CENUSA«LN4 BLOC4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. ? SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, DEPOZITUL CENTRAL AL TERMOCENTRALEI.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
: »ECHIPAMENTE SI REPERE PENTRU INSTALATIA DE EVACUARE ZGURA SI CENUSA« LN4 BLOC4, CODCPV 42163000-9, cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42163000-9 - Generatoare de aburi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nu este obligatorie ofertarea tuturor loturilor, fiind obligatorie ofertarea tuturor tipodimensiunilor si cantitatilor din fiecare lot ofertat conform Anexei nr. 1.
Valoarea totala fara TVA: 2.252.707, 41 LEI
din care : lotul I = 376.442, 40 LEI si lotul II = 1.876.265, 01 LEI
Valoarea estimata fara TVA: 2, 252, 707.41RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul total al garantiei de participare: 33.700 lei.Cuantumul garantiei de participare pentru fiecare lot: conform Anexa B.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 90 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor.In cazul constituirii prin instrument de garantare, banca sau societatea de asigurari emitenta, va inserain mod expres situatiile prevazute la art. 87 din H.G. 925/2006 si la art. 2781 din O.U.G. 34/2006, in caz contrar, oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art. 33, alin. 3, pct. b, din H.G. 925/2006.Modul de constituire a garantiei pentru participare conform HG 925/2006 in vigoare, art. 86, prin virament sau instrument de garantie bancara. De asemenea, garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria SUCURSALEI ELECTROCENTRALE ROVINARI, a unui ordin de plata sau fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitente. In cazul constituirii prin instrument de garantare ofertantul va solicita bancii sau societatii de asigurari emitente a insera in mod expres situatiile prevazute la art. 87 din H.G. 925/2006 si la art. 2781 dinO.U.G. nr. 34/2006. (formular GB). Daca instrumentul de garantare nu respecta aceste cerinte oferta depusa va fi respinsa fiind incidente prevederile art. 33. alin. (3), punctul b), din H.G. 925/2006. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Dovada constituirii garantiei de participare pentru oferta depusa se va prezenta cel mai tarziu o data cu inceperea sedintei de deschidere a ofertelor.Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din H.G. 925/2006, corelat cu art. 2781 alin. 2 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Completare model prezentat in FORMULARE. Garantia de buna executie = 5% din valoarea contractului , fara TVA.Art. 90. - (1) De regula, garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator.In cazul constituirii prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu Hotararea 1045/19.10.2011.Garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 zile de la finalizarea contractului, conform art. 92 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea declaratiei conform Formular A (va fi prezentata si de tertul sustinator daca este cazul). Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181
Prezentarea declaratiei conform Formular B (va fi prezentata si de tertul sustinator daca este cazul). Incadrarea in una din situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. 34/2006 da dreptul autoritatii contractante de a exclude ofertantul din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
NOTA: In cazul tertului sustinator sunt aplicabile numai punctele a), c1) si d), art. 181 din O.U.G. 34/2006
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiese ca ofertantul nu se afla in nicio situatie prevazuta de art. 691 din O.U.G. 34/2006, conform Formular C.
Aceasta declaratie se va prezenta, pe langa ofertant, atat de subcontractant cat si de tertulsustinator daca este cazul.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 691 din O.U.G. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Persoanele cu functii de decizie implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
- Director S.E. ROVINARI: Pisc Ion
- Director Economic: Valceanu Mirela
- Director Achiztii: Chirca Delia
Persoane care semneaza/aproba documentele emise in legatura cu sau pentru procedura de achizitie: Chirca Iosif, Teodorescu Raducu, Valceanu Mirela, Bujor Cristina; Teiu Sorin, Grigorescu Ion, Groza Aurelian, Lumezeanu Nicolae, Dumitrescu Filimon, Popescu Marius.
4. Certificatul de participare la licitatie cu oferta independentaCompletare Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta - Formularul D.
Prezentarea Formularului »CERTIFICAT«de participare la procedura cu oferta independenta din Ordinul ANRMAP nr. 314/12.10.2010 1. Persoane juridice/fizice romane ? Certificat constatator in original/copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila operatorului economic eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data de depunere a ofertelor, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. In etapa de evaluare, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc Certificat constatator in original, daca acesta nu l-a prezentat la deschiderea ofertelor.
2. Persoane juridice/fizice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale - Completare Fisa de informatii generale - Formular E.Formular E-Declararea cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani care trebuie sa fie de cel putin:
-690.000 lei pentru ofertantii lotului nr.1;
- 3.450.000 lei pentru ofertantii lotului nr.2.
Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria IMM sumele se reduc cu 50%.Pentru echivalenta lei/euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro comunicat de B.N.R. pentru anii respectivi.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul F-Lista principalelor livrari similare in ultimii 3 aniPrezentarea cel putin a unui document/contract prin care sa confirme livrarea de produsesimilare, a caror valoare cumulata sa fie de cel putin:
-272.000 lei pentru ofertantii lotului nr. 1;
- 1.350.000 lei pentru ofertantii lotului nr. 2.
Se va prezenta in copie documentul/contractul prin care se confirma livrarea de produse similare
Formularul G - Informatii referitoare la echipamentele tehniceIn cazul in care ofertantul nu este producator, formularul G si formularul 4, vor fi completate cu datele producatorului.
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice.
Avand in vedere complexitatea si importanta produselorautoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoritati competente apartinand statului in care operatorul economic este stabilit si cu conditia acordului acestei autoritati - capacitatile de productie ale furnizorului sau capacitatea tehnica a prestatorului, metodele de studiu si cercetare utilizate, precum si masurile aplicate pentru controlul calitatii.
Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii .
Declaratie referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Formular 5 - Certificate sau alte documente emise de beneficiari ai produselor ofertate - cel putin de exemplu: un certificat, o recomandare (formular 5), o copie dupa un document constatator (conf. art. 971 , H.G. 925/2006) sau alt document emis dinpartea unor beneficiari/clienti, din care sa rezulte livrarea produselor ofertate sau similare si informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale.
Certificatele/documentele trebuie sa se refere la produsele ofertate sau similare.
Certificarea sistemului calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001, editia 2008 sau echivalent.Documente emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii.
Ofertantul trebuie sa prezinte copia certificatului acordat, pentru certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001, editia 2008 sau echivalent, de catre un organism de certificare acreditat in tara sau strainatate, pentru domeniul de activitate din sfera produselor ofertate sau a produselor similare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.01.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.01.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.01.2013 10:00
Locul: Sucursala Electrocentrale Rovinari
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantii care fac dovada ca sunt intreprinderi mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile solicitate, conform Legii nr. 346/2004, art. 16, aliniat 2.2.Ofertantul este obligat sa prezinte eventualele obiectiuni asupra proiectului de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in OUG. nr. 34/2006 si HG925/2006 (cu modificarile ulterioare). Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta obiectiuni de fond asupra clauzelor contractuale din proiectul de contract, dar comisia inainte de a lua o hotarare are obligatia de a incerca negocierea acestora.Toate documentele minime de calificare solicitate prin Fisa de date a achizitiei, trebuie sa fie obligatoriu prezentate in ofertele depuse, in caz contrar oferta va fi declarata inacceptabila (exceptie situatia in care ofertantul prezinta o declaratie pe propria raspundere in conformitate cu art. 11, alin. 4 si 5 din H.G. 925/2006.Se va preciza in mod obligatoriu perioada de valabilitate a ofertei, termenul de scadenta la plata al facturilor si modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului. In cazul ofertantilor ce prezinta oferta individuala + sustinere, oferta comuna ca asociati, oferta comuna + sustinere, cerintele privind situatia personala, capacitatea de executare a activitatii profesionale, Situatia economica si financiara , se aplica conform Anexei nr. 2 din Ordinul 509/2011 al ANRMAP.La sedinta de deschidere vor fi respinse ofertele care se afla in una din situatiile de la art. 33, alin. (3) din HG 925/2006.In cazul ofertelor admisibile si potential castigatoare clasate pe primul loc, care au acelasi prêt, se va solicita o noua oferta financiara , in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, pana la stabilirea ofertei castigatoare. NOTA: NU SE ADMITE COMPLETAREA ULTERIOARA CU DOCUMENTE CARE NU S-AU REGASIT IN OFERTE DUPA INCEPEREA SEDINTEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile O.U.G. 34/2006 cu modificarile ulterioare, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: STRADA ENERGETICIANULUI NR 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253372590
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2012 10:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer