Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - IMBRACAMINTE BITUMINOASA PE DC 148 , - MOSTENI - BOLINTIN DEAL, KM 16+100 - KM 17+ 470 SI DC 148 POENARI + ICOANA , KM 11+436 - 14+977


Anunt de participare numarul 63075/05.09.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA ULMI (Primaria Comunei Ulmi)
Adresa postala: COMUNA ULMI, SAT ULMI JUDET GIURGIU, Localitatea: Ulmi, Cod postal: 8147, Romania, Punct(e) de contact: CARMEN JENI CIUBAR, Tel.0246255046, Email: [email protected], Fax: 0246255046
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
IMBRACAMINTEBITUMINOASAPEDC 148 , -MOSTENI-BOLINTINDEAL, KM 16+100- KM 17+ 470SIDC 148POENARI+ICOANA , KM 11+436 - 14+977
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DC 148 , -MOSTENI-BOLINTINDEAL, KM 16+100- KM 17+ 470SIDC 148POENARI+ICOANA , KM 11+436 -KM 14+977
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Imbracaminteabituminoasasevaexecutaprinasternereaadouastraturide mixturaasfaltica. Sevorrespecta specificatiile din caietul de sarcini si proiect.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatilede lucrarise regasescin listele delucrari cuprinse in documentatiadeatribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 700, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantiedebunaexecutie 5 % dinvaloareacontractului faraTVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetlocal.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierecuobligatiedelegalizare .
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratieprivindeligibilitatea, declaratieprivindneincadrareainsituatiileprevazuteinart.181 dinO.U.G. nr.34/2006, declaratie privindcalitateadeparticiparelaprocedura, certificat constatatoreliberatde ORC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultima balanta de verificare contabila, vizat si inregistrat de organelecompetente 31.08.2008, fisade informatii generale , informatii privindsituatiafinanciara, capacitateafinanciaraaofertantului deasustineexecutialucrarii .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Experientasimilara : declaratie culista principalelor 3lucrari executate in ultimii 5 ani.
2. Resurse umane; declaratiereferitoare la personalul tehnicde specialitate strict necesar, pentru indeplinirealucrarii.
3. Resursetehnice: declaratii referitoarelautilaje, instalatii, echipamentetehnice, mijloacede transport, laboratoarelesi altemijloacefixe, de carepoatedispuneoperatoruleconomic.
4. Standardedeasigurarea calitatii- certificat ISO 9001; certificatISO 14001.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Durata de executie
10%
Descriere:
3.
Programul calitatii propus executialucrarii
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.09.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerarlacasieriaprimariei, sau OP incontul RO52TREZ32221180250XXXX TrezoreriaBolintin Vale.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.10.2008 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.10.2008 14:00
Locul: SediulPrimariei Comunei Ulmi, jud. Giurgiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisiade selectieconstituitaconform DispozitieiPrimarului si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DESOLUTIONAREACONTESTATIILOR
Adresa postala: STR.STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR 3, LOCALITATEBUCURESTI, COD POSTAL 030084, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL GIURGIU, SECTIACONTENCIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala: STR.PORTULUI , NR.13, ,Localitatea: GIURGIU, Cod postal: 080383, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poatefidepusa in termen de 5 zile la CNSC.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PrimariaComunei Ulmi
Adresa postala: SatULMI , JudetulGiurgiu, Localitatea: ULMI, Cod postal: 080230, Romania, Tel.0246255046, Email: [email protected], Fax: 0246255046
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.09.2008 16:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer