Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - imbracaminte, articole si echipamente pentru sport


Anunt de participare numarul 89354/22.10.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Federatia Romana de Handbal
Adresa postala: str. Av. Popa Marin, nr. 2, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 11962, Romania, Punct(e) de contact: Gabriel Panait, Tel.307.64.88, Email: [email protected], Fax: 231.89.86, Adresa internet (URL): www.frh.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
Altele: sport
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
imbracaminte, articole si echipamente pentru sport
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul F.R. Handbal dinstr. Aviator Popa Marin, nr. 2, sectorul 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare de imbracaminte, articole si echipamente pentru sport, conform documentatiei de atribuire anexate.Livrarea se va face in termen de maximum 10 zile de la semnarea contractului de achizitie publica.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18412100-1 - Treninguri (Rev.2)
18233000-1-Sorturi (Rev.2)
18331000-8-Tricouri (Rev.2)
18820000-3-Incaltaminte pentru sport (Rev.2)
37451900-3-Mingi de handbal (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor achizitiona urmatoarele produse:
Lot 1 - echipament Seniori: 1. Haina iarna jucatori: 30 buc.; 2. Trening prezentare masculin: 30 buc.; 3. Trening antrenament: 30 buc.; 4. Tricou competitie masculin: 75 buc.; 5. Short competitie masculin: 75 buc.; 6. Bluza portar masculin: 9 buc.; 7. Pantalon portar masculin: 6 buc.; 8. Sacose: 30 buc.; 9. Tricouri prezentare: 25 buc.; 10. Geanta antrenor: 5 buc.; 11.Prosoape: 30 buc.; 12. Caciulite: 30 buc.; 13.Ciorapi: 50 perechi; 14. Pantofi competitie: 35 perechi;
Valoarea estimata a lotului 1:76.890, 76 lei (fara TVA).
Lot 2 - echipament Masculin Cadeti, Juniori, Tineret: 1. Trening masculin: 90 buc.; 2. Tricou competitie masculin: 90 buc.; 3. Short competitie masculin: 90 buc.; 4. Bluza portar masculin: 27 buc.; 5. Pantalon portar masculin: 12 buc.; 6. Sacose: 90 buc.; 7. Tricou prezentare: 90 buc.;
Valoarea estimata a lotului 2:34.453, 78 lei (fara TVA).
Lot 3 - echipament Senioare: 1. Haina iarna: 28 buc.; 2. Trening prezentare feminin: 28 buc.;
3. Trening antrenament: 28 buc.; 4. Tricou competitie feminin: 75 buc.; 5. Short competitie feminin: 75 buc.; 6. Bluza portar feminin: 9 buc.; 7. Pantalon portar feminin: 9 buc.; 8. Sacose: 28 buc.; 9. Tricouri prezentare: 75 buc.; 10. Pantofi competitie: 60 perechi; 11. Prosoape: 28 buc.; 12. Caciulite: 28 buc.; 13. Ciorapi: 56 perechi; 14. Papuci: 28 perechi; 15. Rucsac: 28 buc.;
Valoarea estimata a lotului 3:92.184, 87 lei (fara TVA).
Lot 4 - echipament Feminin Cadete, Junioare, Tineret: 1. Trening: 75 buc.; 2. Tricou competitie: 75 buc.; 3. Short competitie: 75 buc.; 4. Bluza portar: 27 buc.; 5. Pantalon portar: 12 buc.;
6. Sacose: 75 buc.; 7. Tricou prezentare: 75 buc.;
Valoarea estimata a lotului 4:28.571, 43 lei (fara TVA).
Lot 5 - echipament porti de competitie + accesorii: 1. Porti competitie + Plase si sistem de prindere: 1 set; 2. Minge handbal competitie Talie 2:20 buc.; 3. Minge handbal competitie Talie 3:20 buc.; 4. Clister 125 g: 40 buc.; 5. Pompa umflat mingii: 8 buc.; 6. Sac pentru mingii: 8 buc.;
Valoarea estimata a lotului 5:20.420, 17 lei (fara TVA).
Achizitia se poate face pe unul sau mai multe loturi, astfel cum au fost definite acestea explicit in caietul de sarcini.F.R. Handbal isi rezerva dreptul de a achizitiona ulterior unele produse prevazute in caietul de sarcini, pe anul bugetar in curs, conform prevederilor art. 122, lit e) din O.U.G. nr. 34/2006 si respectiv respectarea legislatiei in vigoare cu privire la achizitiile publice.
Valoarea estimata fara TVA: 252, 521.01RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 400 lei pentru fiecare lot pentru care se depune oferta (valabilitate 30 de zile). Pentru IMM-uri garantiile sunt de 50 %.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea se face din venituri proprii ale M.T.S. Plata se va efectua cu OP in cont bancar in termen de maximum 60 de zile de la data primirii produselor si a facturii fiscale.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Conform prevederilor art. 44 - 45 din cadrul sectiunii a 4-a, din O.U.G. 34/2006.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea;2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 si 181 din O.U.G. 34/2006;3.Certificatele de atestare fiscala emise de organul fiscal competent, cf. art.112 si art.113 din O.G. nr.92/2003;4.Declaratie privind calitatea de participant la procedura;5.Certificat Constatator eliberat de O.R.C. de pe langa instanta competenta;6.Certificat de inmatriculare eliberat de O.R.C. de pe langa instanta competenta;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Situatia financiara pe semestrul I al anului 2009;2. Informatii generale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani;2.Autorizatie de comercializare si vanzare;3. Minim 3 recomandari (sau certificate constatatoare) de la beneficiari.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
51%
Descriere: Componenta financiara
2.
Caracterstici calitative, tehnice si functionale
39%
Descriere: Componenta tehnica
3.
Termen maxim de livrare
10%
Descriere: 10 zile de la semnarea contractului
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.11.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.11.2009 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.11.2009 09:00
Locul: sediul Federatiei Romane de Handbal, str. Aviator Popa Marin, nr. 2, sectorul 1, Bucuresti, Romania.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.10.2009 21:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer