Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Imbracaminte bituminoasa usoara pe DJ 592 C: Darova Sacosu Mare, L= 4,0 km


Anunt de participare numarul 31468/07.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia pentru Administrarea Drumurilor si Podurilor Judetene Timis
Adresa postala: Bd. Revolutiei din 1989 nr.17, cam.407, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300034, Romania, Punct(e) de contact: sediul autoritatii contractante., Tel.0040256-406558;0040256-498734, In atentia: Dan Sarmes, Email: [email protected], Fax: 0040256-241634
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Imbracaminte bituminoasa usoara pe DJ 592 C: Darova Sacosu Mare, L= 4, 0 km
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: drumul judetean DJ 592 C.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de imbracaminte bituminoasa usoara pe 4, 0 km, conform specificatiilor prevazute in documentatia tehnica de executie (P.Th., C.S., D.E.).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233220-7 - Lucrari de imbracare a drumurilor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de imbracaminte bituminoasa usoara pe 4, 0 km.
Valoarea estimata fara TVA: intre 600, 000 si 750, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 38.000 lei, si garantia de buna executie a contractului: 10%.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare: bugetul propriu al C.J.Timis. Termenele de plata: conform contract.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere sau subcontractare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Informatii generale; Declaratie privind calitatea de ofertant; Declaratie privind eligibilitatea si privind neincadrarea in prevederile art. 181; Certificate constatatoare (tip) privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat;
- Certificat de inregistrare si Certificat constatator emis de O.R.C. (valabil 3 luni).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani: - Bilantul contabil pe 2006.- Obligatii contractuale in desfasurare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- sa fie obligatoriu mai mare de 13.000.000 lei;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor lucrari de drumuri executate in ultimii 5 ani;
- Dovada executarii in ultimii 3 ani a cel putin 2 lucrari de drumuri similare celei ce face obiectul licitatiei, avand fiecare o valoare egala sau mai mare de 240.000 euro;
- Declaratie privind efectivele medii anuale (ultimii 3 ani) ale personalului;
- Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice;
- Certificari privind sistemul de asigurare a calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.10.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: - Numerar sau OP in cont nr. RO72TREZ6215004XXX000227 Trezoreria Timisoara.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.10.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
45zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.10.2007 11:00
Locul: sediul autoritatii contractante.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stravropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 255 din OUG 34/2006: Calea actiunii in justitie (in cdt. Legii 554/2004); Contestatia (calea administrativ-jurisdictionala) - se depune in max. 10 zile de la luarea la cunostinta despre un act al autoritatii contractante.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.09.2007 12:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer