Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii


Anunt de participare numarul 147783/07.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Directiei Silvice Maramures ; Baia Mare ;str 22 decembrie nr 36; jud Maramures
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LOTUL 1 ? IMBRACAMINTE DE UZ PROFESIONALLOTUL 2? ARTICOLE DE INCALTAMINTE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18100000-0 - Imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
? Uniforme de serviciu ? iarna ? personal de teren
- cantitate- 292 buc
? Uniforme de serviciu ? iarna ? personal de birou- cantitate- 128 buc ( 123 buc uniforme barbati + 5 buc uniforme femei )
? Scurte primavara ?toamna ? personal birou
- cantitate- 10 buc? Ghete tip1 -- cantitate- 108perechi.? Ghete tip 2-
- cantitate- 20perechi? Pantofi de primavara - toamna
- cantitate- 420perechi.- Cizme de cauciuc
- cantitate- 292 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 400, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garant.de partLOT 1-5034lei; LOT2-2966 lei.Se va retine de catre AC in conditiile art.87 1)din HG 925/2006-Per. de valab. a garantiei: 60 de zile de la term limita pentru depunerea ofertelor- Forma de const. a garantiei de participare: -Instr. de garantare emis de o societate de asig.sau de o sc. bancara Scrisoare de garantie bancara, valabila pe cel putin 60 zile de la termenul lim. pentru dep. ofertelor, virament bancar sau - OP sau fila cec cu conditia confirm. acestora de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor Cont RO 51 BRDE250SV06747052500 ? BRD Baia Mare.Dovada achit garant de part, va fi prezentata in cadrul sedintei de deschidere.Daca garant. de part. nu este prezentata cel mai tarziu la desch. ofertelor, oferta va fi respinsa-inacceptabila.In caz de contestatie AC va retine din garant.un cuantum, conf art 278^1 dinOUG34/2006. pentru echivalarea ofertei/garantiei de participare depusa in valuta se va utiliza cursul oficial BNR leu/valuta, valabil la un numar de treizileinainte de data limita de depunere a ofertelor
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri de productie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Informatii generale in care se vor inscrie toate datele de identificare ale operatorului economic( adresa sediu, CUI, nr. de inregistrare laOf. Reg. Comertului, nr. de telefon, fax, e-mail, principala piata a afacerilor); - Completare formular INFORMATII GENERALE2.Declaratie privind eligibilitatea- in care operatorul economic declara ca nu se afla in niciuna din situatiile prevazute de art.180 din OUG nr.
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, - completare formular DELARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA3. ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura in care operatorul economic declara in ce calitate participa si depune oferta sidaca face parte din grupuri sau retele de operatori economici.; - completare formular DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE
PARTICIPANT LA PROCEDURA4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181- in care operatorul economic declara ca nu se afla intr-una din situatiile prevazutede art 181 din OUG nr. 34/2006. - completare formular DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA SRT 1815.Certificate de atestare fiscala de la finante si primarie (bugetul de stat si bugetul local), care sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile deplata din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere aofertelor , in original, copie
legalizata sau copie conform cu originalul; solicitate pentru ase vedea daca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile catre bugetele locale si cel de stat6. Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea siMonitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. -
completare formular CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITATIE CU OFERTA INDEPENDENTA7.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanecu functii de decizie in cadrul Directiei Silvice Maramures: Pavel Horj, Andreica Iacob, Sisestean Gabriela ;Marinel Rob; Birda Marcian; Podut Tiprean; Cosma Marcel- completare formular DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART 69^1 1. Certificat constatator de la ORC pentru persoane juridice/fizice romane, iar pentru cele straine orice forma de inregistrare si autorizatia de - Prezentare certificat constatatorfunctionare.Solicitat pentru demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si comercale a operatorul economic;2. Persoane juridice/fizice straine-documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedereprofesional - prezentare de documente edificatoare in traducere legalizata care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
LOT 1. Ofertantul trebuie sa aiba o medie a cifra de afaceri in domeniul de
activitate aferent obiectului contractului in ultimii 3 ani de cel putin
503400, 00 lei.
LOT 2. Ofertantul trebuie sa aiba o medie a cifra de afaceri in domeniul de
activitate aferent obiectului contractului in ultimii 3 ani de cel putin
296600, 00 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
LOT 1.Documente obligatorii: Completare formular- Declaratie privind cifra de afaceri.Cifra medie de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectuluicontractului pe ultimii 3 ani sa fie de cel putin 503400, 00 leiSe va declara cifra de afaceri pe anii 2010, 2011 si 2012 atat inlei cat si ineuro. Pentru calculul echivalentei cifrei de afaceri exprimata inalta moneda decat lei, se va aplica cursul mediu anual leu/valutacomunicat de BCE.Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani se va lua in calcul , infunctie de anulcand a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comercialaoperatoruleconomic care a depus oferta.LOT 2.Documente obligatorii: Completare formular- Declaratie privind cifra de afaceri.Cifra medie de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectuluicontractului pe ultimii 3 ani sa fie de cel putin 296600, 00 leiSe va declara cifra de afaceri pe anii 2010, 2011 si 2012 atat inlei cat si ineuro. Pentru calculul echivalentei cifrei de afaceri exprimata inalta moneda decat lei, se va aplica cursul mediu anual leu/valutacomunicat de BCE.Cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani se va lua in calcul , infunctie de anulcand a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comercialaoperatoruleconomic care a depus oferta.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
LOT 1.Teste pentru tesatura de baza si captuseala din care sunt confectionate
uniforemelese vor prezenta rapoarte de testare conform
standardelor BS 22313:1992 sau echivalent, EN ISO 13934-1:1999 sau echivalent, EN ISO 105C06:2009 sau echivalent, EN ISO9 12945-2:2000 sau echivalent , EN ISO 12947/2:2006 sau echivalent, EN ISO14419:2002 si STAS 6431-75 sau echivalent, de la un laborator specializat si autorizat.
LOT 1. principalele livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, din
care sa rezulte ca a furnizat produse in valoare de minim 251700 lei, insotita
de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau
de catre clientul beneficiar.
LOT 2.principalele livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, din
care sa rezulte ca a furnizat produse in valoare de minim 148300 lei, insotita
de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau
de catre clientul beneficiar.
LOT 1. Prezentarea de mostre pana la termenul limita
de depunere a ofertelor, pentru toate produsele solicitate, urmand ca
mostrele prezentate de catre ofertantul castigator sa se pastreze ca etalon,
iar cele prezentate de catre ofertantii declarati necastigatori sa se restituie in
termen de 5 zile calendaristice de la incheierea contractului.
LOT 2. Prezentarea de mostre pana la termenul limita
de depunere a ofertelor, pentru toate produsele solicitate, urmand ca
mostrele prezentate de catre ofertantul castigator sa se pastreze ca etalon,
iar cele prezentate de catre ofertantii declarati necastigatori sa se restituie in
termen de 5 zile calendaristice de la incheierea contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
LOT 1.Prezentare rapoartede testare conform standardelor BS 22313:1992 sau echivalent, EN ISO 13934-1:1999 sau echivalent, EN ISO 105 C06:2009 sau echivalent , EN ISO9 12945-2:2000 sau echivalent, EN ISO12947/2:2006 sau echivalent, EN ISO 14419:2002 si STAS 6431-75 sau echivalent, de la unlaborator specializat si autorizat.LOT 1. Completare formular -Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3ani, din care sa rezulte ca a furnizat produse in valoare de minim251700lei, insotita de certificate/documente emise saucontrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientulbeneficiar.Pentru calculul echivalentei valorii contractelor similareexprimata in alta moneda decat lei, se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BCELOT 2.Completare formular -Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3ani, din care sa rezulte ca a furnizat produse in valoare de minim148300lei, insotita de certificate/documente emise saucontrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientulbeneficiar.Pentru calculul echivalentei valorii contractelor similareexprimata in alta moneda decat lei, se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BCELOT 1.Se vor prezenta la sediul Directiei Silvice Maramures , pana latermenul limita de depunere a ofertelor, mostre pentru toateprodusele solicitate, urmand ca mostrele prezentate de catreofertantul castigator sa se pastreze ca etalon, iar cele prezentatede catre ofertantii declarati necastigatori sa se restituie in termende 5 zile calendaristice de la incheierea contractuluiLOT 2.Se vor prezenta la sediul Directiei Silvice Maramures , pana latermenul limita de depunere a ofertelor, mostre pentru toateprodusele solicitate, urmand ca mostrele prezentate de catreofertantul castigator sa se pastreze ca etalon, iar cele prezentatede catre ofertantii declarati necastigatori sa se restituie in termende 5 zile calendaristice de la incheierea contractului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.11.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.11.2013 12:00
Locul: Sediul Directiei silvice Maramures; loc Baia Mare ;str 22 decembrie ; nr 36 ; jud Maramures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali ai ofertantilor sau imputerniciti ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire nr 12782/21.10.2013. In cazul ofertelor cu pret egal, aflate pe primul loc, Autoritatea contractanta va cere ofertantilor cu oferte egale, reofertatea ofertelor , in plic inchis .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conformart 256 ind 2 din OUG nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Maramures
Adresa postala: str 22 decembrie nr 36, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430314, Romania, Tel. +40 262211963, Email: [email protected], Fax: +40 262211794, Adresa internet (URL): www.marasilva.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.11.2013 11:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer