Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Imbunatatire nivel tensiune retea joasa tensiune Pesteana Vulcan, sat Pesteana Vulcan, catun Boboiesti, comuna Ciuperceni, judetul Gorj?


Anunt de participare (utilitati) numarul 118691/05.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CEZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala:  STRADA BRESTEI NR 2, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200581, Romania, Punct(e) de contact:  cristian Budu, Tel. 0372523362, Email:  [email protected], Fax:  0372523810, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
, ,Imbunatatire nivel tensiune retea joasa tensiune Pesteana Vulcan, sat Pesteana Vulcan, catun Boboiesti, comuna Ciuperceni, judetul Gorj?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: catun Boboiesti, sat Pesteana Vulcan, comuna Ciuperceni, jud. Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarea cuprinde: - demontarea LEA 4, 4 kV ? 6.050 m;
- montarea LEA 0, 4 kV ? 6.050 m;
- adaptare bransamente ? 232 m;
- racord 20 kV ? 4.300 m;
- montare separator 24 kV ? 3 buc;
- montare cadru cu descarcatori ? 3 buc;
- montare punct iluminat ? 3 buc;
- montare PTAB 63 kVA, 20.0, 4 kV ? 3 buc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231400-9 - Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarea cuprinde: - demontarea LEA 4, 4 kV ? 6.050 m;
- montarea LEA 0, 4 kV ? 6.050 m;
- adaptare bransamente ? 232 m;
- racord 20 kV ? 4.300 m;
- montare separator 24 kV ? 3 buc;
- montare cadru cu descarcatori ? 3 buc;
- montare punct iluminat ? 3 buc;
- montare PTAB 63 kVA, 20.0, 4 kV ? 3 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 187, 807.3RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare in valoare de 11.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Plata se va face din fonduri proprii, prin virament bancar
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
prezentare: declaratie de eligibilitate, certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, declaratie privind inexistenta starii de faliment, certificate constatatoare privind obligatii de plata catre bugetul de stat si bugetul local, cazier judiciar adminisrator societate, certificat constatator emeis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani: 1.800.000, 00 leib) ofertantul va prezenta bilantul contabil pe anul 2009.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
O lista a principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani;Experienta similara se va referi la lucrari in retele electrice de distributie si va rezulta din insumarea a maxim 3 contracte incheiate si indeplinite in ultimii cinci ani, ale caror obiecte a fost executia unor lucrari similare cu o valoare egala sau mai mare decat: 535.000, 00 lei;Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport;. Declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in ultimii 3 ani;ATESTAT ANRE tip C2A ;copie carnetele de electricieni; ISO 9001/2000, ISO 14001 si ISO;Responsabil tehnic cu executia lucrarii atestat in domeniul constructiilor de de catre Inspectoratul de Stat in Constructii conform Legii 10/1995;Rponsabilul tehnic cu executia lucrarii, specialist atestat de MEC in conformitate cu prevederile Legii 440/2002 privind aprobarea OG 95/1999, Ordinelor ministrului Economiei si Comertului nr.323/2000, 88/20003 si 324/2005.18001;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.04.2011 20:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.04.2011 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.04.2011 13:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Pe data de 18.04.2011 se vor depune decat documentele de calificare, urmand ca ofertele tehnico-financiare sa fie depuse numai de candidatii calificati dupa primirea invitatiei de participare la negociere.Negocierile se vor desfasura in runde succesive cu fiecare participant in parte pana cand oferta preliminara nu mai poate fi imbunatatita
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS NR. 6, SECTOR 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CEZ Distributie SA
Adresa postala:  str N Titulescu nr 187, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200581, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.04.2011 11:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer